Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaverecna prace

191 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaverecna prace

  1. 1. Environmentální SWOT analýza regionu JihlavskoVypracovala: Daniela ĎáskováPedagogická fakulta, UČO: 404931KPI11 Kurz práce s informacemi (podzim 2012)Argumentace:Vybrané téma je povinnou součástí studia v předmětu Environmentální výchova, která tvoří tzv.společný základ při studiu na pedagogické fakultě. Cílem práce je zhodnocení silných a slabýchstránek různých aspektů působících na životní prostředí v regionu, kde žiji. Konkrétní téma SWOTanalýzy bylo jednou z možností k vypracování seminární práce, volba lokality pak logickýmpostupem, protože Jihlavsko je místem, kde jsem prožila většinu svého dosavadního života.Anotace:Práce je zaměřena na oblast životního prostředí. Obsahuje hodnocení různých oblastí, kterénějakým způsobem ovlivňují naše životní prostředí. Cílem je ukázat na silné a slabé stránky všechdotčených oblastí, zhodnotit možnosti a rizika všech faktorů ovlivňujících danou problematikuv regionu okresu Jihlava. Může sloužit jako návod k hledání způsobů, jak zlepšit jeho ochranu.Klíčová slova:Životní prostředíRegionAnalýzaZnečištění
  2. 2. Environmentální SWOT analýza regionu Jihlavsko:Lokalizace:Region Jihlavsko leží v Českomoravské vrchovině. Okres Jihlava zasahuje do částí Javořickávrchovina a Křemešnická vrchovina. Průměrná nadmořská výška je okolo 500 m. n. m.Půda:Nejrozšířenější půdními typy:– kambizem – pod zalesněnými plochami– kambizem districká – zalesněné plochy, travní porosty a orná půda– pseudoglej primární – zamokřená území  S – menší riziko eroze  W – menší úrodnost  O – kvalitnější obdělávání  T – erozeVoda:Územím regionu prochází hranice Evropského rozvodí.Významnými vodní toky, které náleží k úmoří Černého moře, jsou řeky povodí Jihlavy, a kteréspadají k úmoří Severního moře, jsou řeky z povodí Sázavy.Převládajícími zdroji pitné vody jsou povrchové zdroje a v menší míře podzemní zdroje.  S – snadná dostupnost vodních zdrojů  W – nižší kvalita vody, nákladnější úprava povrchových vod  O – vyhledat další podzemní zdroje pitné vody  T – při déletrvajícím suchu riziko snižování zásob vodOvzduší: Na území kraje Vysočina se nachází sedm sídel s počtem obyvatel přesahujícím 10 000a jedno sídlo (Jihlava) s počtem přesahujícím 50 000 obyvatel. V kraji se nacházejí velké i zvláštěvelké zdroje znečištění a prochází jím významný zdroj znečištění (dálnice D1), značnou část územíkraje lze považovat za oblast ryze venkovskou.V kraji Vysočina probíhá projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ jehož cílemje objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line.  S – kvalitní ovzduší  W – soustředění zdrojů znečištění v Jihlavě  O – kvalitní monitoring – identifikace hrozeb  T – riziko zvyšování provozu na D1
  3. 3. – nárůst průmyslových zónZemědělství:Zemědělství v regionu je dáno jeho geografickou polohou, která souladu s přírodními podmínkamiposkytuje průměrné předpoklady pro jeho rozvoj v rámci celé ČR. Podmínky pro intenzivnízemědělství jsou poněkud snížené. Náleží do bramborářské výrobní oblasti, pouze část okresuJihlava do chladnější oblasti pícninářské. V současné době jsou pěstovány spíše průmyslověvyužitelné plodiny (řepka, kukuřice). Dochází k útlumu živočišné výroby.  S – ekonomická výhodnost  W – opakované výsevy na stejných pozemcích – vyčerpání živin z půdy  O – návrat k původnímu způsobu obhospodařování  T – nižší schopnost zadržovat srážkovou voduPrůmysl:V kraji se uplatňují dřevozpracující, sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský apotravinářský průmysl. S – velká rozmanitost výroby W – nutnost dopravy pracovní síly O – rozšířit výrobu i do menších měst T – koncentrace výroby na jednom místěOdpady:Ve většině obci probíhá základní třídění odpadu (sklo, papír, plasty). Kraj Vysočina připravujeIntegrovaný systém nakládání s odpady, jehož cílem je lepší využívání potenciálu skrytéhov odpadech. S – využití druhotných surovin W – neochota občanů k třídění O – energetické využívání odpadu T – nákladné a energeticky náročné zpracování odpadů
  4. 4. Lesy:V minulosti převažoval jedlobukový vegetační stupeň, převládá jedlová bučina. Na plošinách soglejenými půdami je v tomto vegetačním stupni hojná jedlina.V okrajích je zastoupen stupeň bukový a dubobukový. V nejvyšších polohách je významnýsmrkobukový vegetační stupeň, na plošinách je hojná jedlová smrčina. Na rašelinách – reliktnísmrčina, rašelinná smrčina, rašelinný bor. Na kamenitých půdách se nejčastěji vyskytuje klenovábučina, na skalkách reliktní bor. Hojná jsou společenstva s převahou olše na mokřadech aprameništích. V současnosti převažuje smrková monokultura.  S – snadná těžba stejného druhu dřeva  W – narušení přirozené přírodní rovnováhy  O – vytěžené oblasti vysazovat jinými dřevinami  T – smrkové porosty ohroženy kalamitamiÚSES:Územní systém ekologické stability (ÚSES) je soustava vnitřně ekologicky stabilnějších segmentůkrajiny, rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. ÚSES se skládá z prvkůstávajících a navržených. Stávající prvky ÚSES tvoří síť vybraných částí kostry ekologické stabilitya navržený ÚSES je prostorové doplnění kostry ekologické stability, tak aby byl ÚSES schopenplnit svoje předpokládané funkce.ÚSES se dělí podle biogeografického významu skladebných prvků na lokální, regionální anadregionální. Je tvořen biocentry, biokoridory, na lokální úrovni interakčními prvky.ÚSES je zapracován jako součást územního plánu města Jihlavy a jako součást územních plánůvětšiny ostatních obcí.Ochrana přírody:Na území okresu Jihlava se nachází relativně hustá síť chráněných území. Jsou to dvě Národnípřírodní rezervace, jedna Národní přírodní památka, devatenáct Přírodních rezervací, šestnáctPřírodních památek a jeden přírodní park.  S – zachovávání přírodního dědictví  W – chráněná území jsou malá  O – rozšíření či propojení některých území  T – díky malé rozloze riziko devastace těchto územíZávěr:Region Jihlavsko patří v rámci České Republiky mezi oblasti s menším nebo průměrným rizikemohrožení životního prostředí.
  5. 5. Literatura, zdroje: 1. BARTOŠ, Miloslav a Jindřich TAJOVSKÝ. Příručka jihlavského ochránce přírody. Jihlava: Jihlavští ochránci přírody, 1998. 64 s. 2. HERČÍK, Michal. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí:Chytrá kniha pro studenty, odborníky a širokou veřejnost.Vyd. 1. Ostrava: Montanex, 2007. 150 s. ISBN 80-7225-123- 6 3. Zvláště chráněná území okresu Jihlava. Jihlava: Okresní úřad, 2001. 79 s. 4. ČECH, Luděk. Jihlavsko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. 525 s. ISBN 80-86064-54-9 5. Pavel Valtr. Územní plán a proces „SEA“. EIA-IPPC-SEA [on-line]. Praha: Ministerstvo životního prostředí 2011, roč. XVI, červenec 2011, číslo 3, 22 s. Dostupné z http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/7d70b76c16ba915 4c12578f600312695?OpenDocument 6. Jihlava: http://www.jihlava.cz/uzemni-plan-mesta/ds-9015. 5. 2. 2008 7. Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava: www.kr-vysocina.czHodnocení zdrojů:1. Ad 4 Jihlavsko 1.1. Monografie na téma životní prostředí regionu 1.2. Velké množství fotografií a mapek 1.3. Přehledný rejstřík 1.4. Komplexní pohled 1.5. Množství odborných termínů2. Ad 6 Webové stránky kraje Vysočina 2.1. Široký záběr věnovaný problematice životního prostředí 2.2. Přehledné členění na jednotlivé oblasti 2.3. Podrobná analýza problematiky 2.4. Reakce na aktuální problematiku 2.5. Zjevný zájem o přehlednost tématu3. Ad 5 Odborný článek z časopisu EIA 3.1. Odborná terminologie 3.2. Pohled na tvorbu územního plánu 3.3. Objasnění procesu vymezení ÚSES
  6. 6. 3.4. Inspirace k hodnocení3.5. Aktuální legislativa

×