Tcvn 6171 2005

1,378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tcvn 6171 2005

 1. 1. TCVN Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6171: 2005 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh - gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp Fixed offshore platforms - Technical supervision and Classification Hµ néi - 2005
 2. 2. Lêi nãi ®ÇuTCVN 6171:2005 thay thÕ cho TCVN 6171:1996.TCVN 6171:2005 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC8,“§ãng tµu vµ C«ng tr×nhbiÓn” phèi hîp víi Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §ol−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh.
 3. 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6171: 2005 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp Fixed offshore platforms – Technical supervision and classification1 Ph¹m vi ¸p dông1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp cho c¸c c«ng tr×nh biÓn cè®Þnh, bao gåm giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp (sau ®©y gäi t¾t lµgiµn) ho¹t ®éng trong vïng n−íc néi thñy, l·nh h¶i vµ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam.Tiªu chuÈn nµy ¸p dông trong c¸c giai ®o¹n: thiÕt kÕ, chÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, söa ch÷a, ho¸n c¶i vµkhai th¸c giµn.1.2 C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp c¸c lo¹i giµn do c¬ quan §¨ng kiÓm ViÖt Nam (VR) thùchiÖn.1.3 Tr−êng hîp riªng biÖt cã thÓ ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cña c¸c tæ chøc®¨ng kiÓm hoÆc c¸c tæ chøc cã liªn quan kh¸c nÕu ®−îc VR chÊp nhËn.2 Ph©n cÊp giµn2.1 Trao cÊpC¸c giµn sÏ ®−îc VR trao cÊp khi kÕt qu¶ kiÓm tra ph©n cÊp tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy.2.2 Duy tr× cÊpGiµn ®· ®−îc VR trao cÊp, th× cÊp vµ c¸c ®Æc tÝnh cña giµn sÏ tiÕp tôc ®−îc duy tr× nÕu kÕt qu¶ kiÓm trahoµn toµn phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy.Chñ giµn hay ®¹i diÖn cña hä cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vµ ®Ò nghÞ VR thùc hiÖn kiÓm tra ngay mäi h− hánghay khuyÕt tËt cã ¶nh h−ëng tíi cÊp ®· trao cho giµn.2.3 CÊp cña giµn2.3.1 Ký hiÖu cÊpGiµn ®−îc VR ph©n cÊp khi ®· tháa m·n tiªu chuÈn nµy sÏ ®−îc trao cÊp víi c¸c ký hiÖu sau: * VR hoÆc * VRTrong ®ã: * : biÓu thÞ giµn ®· ®−îc chÕ t¹o míi d−íi sù gi¸m s¸t cña VR; * : biÓu thÞ giµn ®· ®−îc chÕ t¹o míi kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña VR. VR: biÓu thÞ giµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy; 3
 4. 4. TCVN 6171:2005KÝ hiÖu nµy còng ®−îc dïng khi VR thùc hiÖn ph©n cÊp cho tõng bé phËn cña giµn theo ®Ò nghÞ cña Chñgiµn.2.3.2 C¸c ghi chó bæ sung2.3.2.1 C¨n cø vµo tõng giµn cô thÓ do VR ph©n cÊp, mét hay vµi ghi chó sÏ ®−îc bæ sung vµo ký hiÖucÊp, vÝ dô :+ VÒ lo¹i giµn:- Giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket ;- Giµn bª t«ng cèt thÐp.+ VÒ c«ng dông cña giµn:- Giµn khoan;- Giµn c«ng nghÖ ;- Giµn chøa dÇu ;- Giµn nhÑ;- Giµn cho ng−êi ë.2.3.2.2 Giíi h¹n ph©n cÊpNÕu Chñ giµn muèn giíi h¹n viÖc ph©n cÊp ë mét phÇn, mét bé phËn hoÆc mét h¹ng môc nµo ®ã cña giµnth× trong kÝ hiÖu cÊp sÏ ®−îc bæ sung ghi chó vÒ sù giíi h¹n nµy. VÝ dô:KÕt cÊu - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi kÕt cÊu cña giµn;.HÖ thèng s¶n xuÊt - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt..2.3.2.3 C¸c m« t¶ bæ sung vÒ cÊp§Ó nhËn biÕt râ h¬n vÒ giµn cã thÓ m« t¶ cô thÓ vÒ c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hoÆc toµn bé giµn. C¸c m« t¶nµy sÏ ®−îc ghi vµo trong Sæ ®¨ng ký c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh.2.3.3 KÝ hiÖu vµ c¸c ghi chó vÒ cÊp trªn ®©y sÏ ®−îc ghi vµo giÊy chøng nhËn ph©n cÊp vµ Sæ ®¨ng kÝc«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh theo thø tù nªu trªn.VÝ dô: Mét giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, dïng cho ng−êi ë, ®−îc chÕ t¹o míi d−íi sù gi¸m s¸t küthuËt cña VR , th× ký hiÖu cÊp lµ : * VR giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cho ng−êi ë.2.4 Rót cÊpGiµn ®−îc VR trao cÊp, sÏ bÞ rót cÊp trong nh÷ng tr−êng hîp sau:4
 5. 5. TCVN 6171:2005- Giµn ®ã kh«ng ®−îc kiÓm tra ®Ó duy tr× cÊp nh− ®· quy ®Þnh ë 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy theo ®óng thêi gian ®· nªu trong giÊy chøng nhËn;- Khi chñ giµn kh«ng söa ch÷a nh÷ng h− háng hay khuyÕt tËt cã ¶nh h−ëng ®Õn cÊp cña giµn theo yªu cÇu cña VR;- C¸c gi¶ thiÕt, c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ra khi thùc hiÖn ph©n cÊp kh«ng cßn ®−îc tu©n theo;- Khi cã yªu cÇu cña chñ giµn;- Khi chñ giµn kh«ng tr¶ phÝ kiÓm tra.2.5 Phôc håi cÊpMét giµn ®· bÞ rót cÊp, nÕu muèn ®−îc phôc håi cÊp th× c¸c ®iÒu kiÖn ®−a ®Õn viÖc rót cÊp ®· ®−îc kh¾cphôc vµ giµn ph¶i ®−îc kiÓm tra víi khèi l−îng tuú thuéc vµo tuæi vµ tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn. NÕu kÕtqu¶ kiÓm tra cho thÊy tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR cã thÓgi÷ nguyªn cÊp mµ tr−íc ®©y ®· trao, hoÆc trao cÊp kh¸c.2.6 GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp2.6.1 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊpSau khi hoµn thµnh kiÓm tra ph©n cÊp trong chÕ t¹o míi, kiÓm tra lÇn ®Çu ®Ó ph©n cÊp, kiÓm tra ®Þnh kúhoÆc ph©n cÊp l¹i nÕu giµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR sÏ cÊp cho giµn GiÊychøng nhËn ph©n cÊp. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp giµn cã hiÖu lùc kh«ng qu¸ 5 n¨m, tÝnh tõ ngµy hoµnthµnh kiÓm tra ph©n cÊp2.6.2 X¸c nhËn hµng n¨m, trung gian giÊy chøng nhËn ph©n cÊpThêi h¹n hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp sÏ ®−îc duy tr× nÕu hµng n¨m giµn ®−îc tiÕn hµnh kiÓmtra nh− quy ®Þnh t¹i 3.2 - 3.3 vµ kÕt qu¶ kiÓm tra hµng n¨m vµ/ hoặc trung gian chøng tá giµn hoµn toµnphï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn.2.6.3 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêiTrong khi chê cÊp giÊy chøng nhËn chÝnh thøc, nÕu theo kÕt qu¶ kiÓm tra thÊy giµn phï hîp c¸c yªu cÇucña tiªu chuÈn, VR cã thÓ cÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi cho giµn ®ã.Thêi h¹n hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5 th¸ng kÓ tõ ngµy ký.3 Gi¸m s¸t kü thuËt giµn3.1 Gi¸m s¸t kỹ thuật trong chÕ t¹o míi3.1.1 DuyÖt hå s¬ thiÕt kÕ§Ó ph©n cÊp giµn, c¸c néi dung sau ®©y, nÕu cã yªu cầu, cÇn ®−îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ duyÖt: 5
 6. 6. TCVN 6171:2005- C¸c gi¶ thiÕt thiÕt kÕ;- C¸c ph©n tÝch vÒ an toµn;- M« t¶ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng;- C¸c m¸y, thiÕt bÞ, ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ bè trÝ chóng, bao gåm: + An toµn chung; + An toµn cña ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ; + KhÝ cô vµ tù ®éng hãa; + ThiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ ®−êng èng + VËt liÖu vµ chèng ¨n mßn. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu, bao gåm: + T¶i träng; + VËt liÖu; + Chèng ¨n mßn; + NÒn mãng; + §é bÒn vµ ®é æn ®Þnh; + C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt. - Ph©n tÝch ®éc lËp kÕt cÊu; - C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu, hÖ thèng s¶n xuÊt vµ hÖ thèng phô trî; - C¸c tµi liÖu vµ quy tr×nh cã liªn quan trong c¸c giai ®o¹n vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; - C¸c quy ®Þnh kü thuËt, b¶o d−ìng vµ sæ h−íng dÉn c«ng viÖc; - Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cã liªn quan ®Õn kiÓm tra trong khai th¸c.3.1.1.1 §Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ nãi trªn, tr−íc khi chÕ t¹o míi, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä ph¶i tr×nhcho VR duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ theo 3.1.1.2.Trong qu¸ tr×nh duyÖt , nÕu cÇn thiÕt VR cã thÓ yªu cÇu chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä bæ sung hå s¬ thiÕtkÕ.3.1.1.2 Néi dung cña hå s¬ thiÕt kÕ : a) Hå s¬ thiÕt kÕ kÕt cÊu chung: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ ; - Bè trÝ chung (bao gåm bÖ ®ì, c¸c m¸y, thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c phÇn kh«ng gian bè trÝ ®−îc chØ dÉn râ rµng ); - T¶i träng trªn c¸c sµn ;6
 7. 7. TCVN 6171:2005 - Ph©n tÝch kÕt cÊu; - Ph©n tÝch hoÆc thiÕt kÕ kÕt cÊu vÒ mái; - Chän h×nh d¸ng vµ tÝnh to¸n kÝch th−íc kÕt cÊu; - TÝnh to¸n kÕt cÊu øng víi c¸c t¶i träng ®¸ng kÓ trong khai th¸c do th¸p khoan, thiÕt bÞ kÐo èng ®øng vµ c¸c t¶i träng t−¬ng tù kh¸c; - B¶n vÏ c¸c sµn vµ th−îng tÇng; - B¶n vÏ c¸c cäc vµ ch©n ®Õ; - BÖ cña c¸c m¸y vµ nåi h¬i chÝnh (kÓ c¶ bÖ cña cÇn cÈu vµ tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ kÕt cÊu chèng ch¸y vµ c¸ch nhiÖt; - Bè trÝ c¸c cöa chèng ch¸y, chèng næ, c¸c cöa sæ vµ c¸c ph−¬ng tiÖn ®ãng kÝn – c¸c lç khoÐt; - C¸c b¶ng ®o møc trong c¸c kÐt; - HÖ thèng chèng ¨n mßn; - ThiÕt kÕ thi c«ng, chi tiÕt hµn vµ c¸c quy tr×nh, bao gåm g¸ l¾p, hµn, kiÓm so¸t chÊt l−îng, vËn chuyÓn giµn (kÓ c¶ phÇn tÝnh to¸n æn ®Þnh), dùng giµn (kÓ c¶ viÖc ®ãng cäc), kiÓm tra … - Bè trÝ c¸c khu vùc nguy hiÓm; - S¬ ®å phßng vµ chèng ch¸y; - Bè trÝ c¸c trang bÞ neo, buéc; - Sµn dïng cho m¸y bay lªn th¼ng (c¶ phÇn tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ c¸c ph−¬ng tiÖn dËp ch¸y; - Bè trÝ ph−¬ng tiÖn cøu sinh; - H−íng dÉn trong khai th¸c (chñ yÕu nh÷ng vïng liªn quan ®Õn an toµn).b) Hå s¬ liªn quan ®Õn kÕt cÊu dïng ®Ó tham kh¶o: - C¸c b¶n chØ dÉn kü thuËt dïng cho thiÕt kÕ; - C¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng: + C¸c tr¹ng th¸i biÓn (®é s©u cña n−íc, møc thuû triÒu cao nhÊt vµ thÊp nhÊt, møc d©ng cao nhÊt cña mÆt n−íc biÓn khi ch−a kÓ tíi sãng lõng (swell), tèc ®é vµ h−íng cña dßng ch¶y, sù thay ®æi tèc ®é dßng ch¶y theo chiÒu s©u cña n−íc; chiÒu cao, chu kú vµ h−íng cña sãng; nhiÖt ®é cùc trÞ cña n−íc biÓn); + C¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (bao gåm tèc ®é vµ h−íng giã th−êng xuyªn vµ giã giËt, nhiÖt ®é kh«ng khÝ ); + §éng ®Êt; 7
 8. 8. TCVN 6171:2005 - NÒn mãng (bao gåm th«ng tin kh¶o s¸t vÒ: ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa h×nh, ®Þa vËt lý, dßng ch¶y s¸t ®¸y biÓn, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt). c) Hå s¬ thiÕt kÕ phÇn m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¸c m¸y; - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña b¬m vµ hÖ thèng ®−êng èng; - Bè trÝ chung c¸c kh«ng gian ®Æt m¸y, b¬m, nåi h¬i vµ m¸y ph¸t ®iÖn sù cè; - S¬ ®å nguyªn lý bè trÝ hÖ thèng ®−êng èng: + §−êng èng dÉn h¬i; + §−êng èng dÉn n−íc tíi bÇu ng−ng, n−íc cÊp nåi h¬i vµ èng x¶; + §−êng èng dÉn khÝ khëi ®éng; + §−êng èng dÉn nhiªn liÖu; + §−êng èng dÉn dÇu b«i tr¬n; + §−êng èng n−íc lµm m¸t; + §−êng èng h©m nhiªn liÖu; + §−êng èng khÝ x¶; + §−êng èng dËp ch¸y, th«ng giã, th«ng h¬i, èng ®o, tho¸t n−íc, hót kh«, èng trµn; - Bè trÝ vµ tÝnh to¸n thiÕt bÞ ph¸t hiÖn ch¸y vµ thiÕt bÞ dËp ch¸y; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng khÝ tr¬; - Bè trÝ hÖ thèng mì b«i tr¬n; - Bè trÝ hÖ thèng xö lý dÇu/ khÝ; - Bè trÝ hÖ thèng nhiªn liÖu cÊp cho m¸y bay lªn th¼ng vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - S¬ ®å c¸c m¸y dïng khÝ tù nhiªn, dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Bè trÝ ®−êng èng cña c¸c nåi h¬i dïng khÝ tù nhiªn vµ dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷; - Bè trÝ nåi h¬i vµ b×nh chÞu ¸p lùc; - CÊu t¹o nåi h¬i; - Bè trÝ hÖ thèng dung dÞch khoan. d) Hå s¬ thiÕt kÕ, trang bÞ ®iÖn: - ThuyÕt minh chung trang bÞ ®iÖn; - Danh môc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn;8
 9. 9. TCVN 6171:2005 - B¶n tÝnh vÒ t¶i ®iÖn; - TÝnh to¸n dßng ®o¶n m¹ch t¹i c¸c thanh dÉn b¶ng ®iÖn chÝnh, thanh dÉn b¶ng ®iÖn phô vµ phÝa thø cÊp cña c¸c biÕn thÕ; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ b¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn sù cè (kÓ c¶ b¶ng n¹p vµ phãng ®iÖn ¸c quy); - S¬ ®å ph©n phèi nguån ®iÖn (bao gåm c¸c lo¹i c¸p, diÖn tÝch mÆt c¾t ngang vµ chiÒu dµi c¸p, trÞ sè b¶o vÖ m¹ch khi qu¸ t¶i); - Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nguån; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng chÝnh, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng sù cè t¹m thêi; - HÖ thèng b¸o ®éng vµ th«ng tin liªn l¹c néi bé; - Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c khu vùc nguy hiÓm (cã chØ râ h·ng chÕ t¹o, kiÓu, cÊu t¹o vµ giÊy chøng nhËn do tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp vµ ®−îc VR chÊp nhËn); - S¬ ®å m¹ch ®iÖn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷. e) BÊt kú mét sù thay ®æi nµo so víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· duyÖt ®Òu ph¶i tr×nh cho VR xem xÐt vµ duyÖt l¹i.3.1.2 KiÓm tra chÕ t¹o míiTrong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi, VR ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - Xem xÐt c¸c quy tr×nh vÒ chÕ t¹o, l¾p dùng, kiÓm tra, thö vµ ch¹y thö; - §¸nh gi¸ tr×nh ®é tay nghÒ vµ c¸c quy tr×nh; - Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng, nÕu cã yªu cÇu; - KiÓm tra ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp gi÷a c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt / b¶n vÏ ®· duyÖt vµ tr¹ng th¸i thùc cña giµn; - KiÓm tra viÖc thö kÕt thóc vµ c¸c ho¹t ®éng ch¹y thö toµn bé hÖ thèng; - §¸nh gi¸ nh÷ng sù kh«ng phï hîp vµ ¶nh h−ëng cña chóng so víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ gi¶ thiÕt thiÕt kÕ.C¸c c«ng viÖc cô thÓ ®−îc nªu d−íi ®©y:3.1.2.1 ThÐp, vËt liÖu hµn, tuabin h¬i, m¸y diesel, nåi h¬i, b×nh chÞu ¸p lùc vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ c¸c vËtliÖu kh¸c ®−îc sö dông hoÆc l¾p ®Æt trªn giµn ®Òu ph¶i ®−îc VR gi¸m s¸t khi chÕ t¹o theo quy ®Þnh vÒkiÓm tra chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ hoÆc cã chøng chØ vÒ chÊt l−îng ®−îc VR chÊp nhËn. ChØ 9
 10. 10. TCVN 6171:2005nh÷ng s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ ®· ®−îc cÊp chøng chØ vÒ chÊt l−îng míi ®−îc sö dông trong chÕ t¹o còngnh− söa ch÷a c¸c giµn.3.1.2.2 Giµn ph¶i ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt. Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o mäivËt liÖu, tay nghÒ vµ trang bÞ c«ng nghÖ ph¶i phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt vµ c¸c quy ®Þnhcña tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.3.1.2.3 Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y , b×nh chÞu ¸p lùc, hÖ thèng ®−êng èng vµ, thiÕt bÞ®iÖn cña giµn ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ thö d−íi sù gi¸m s¸t cña VR, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈnvµ hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt. C¸c quy tr×nh thö ph¶i ®−îc VR duyÖt ; c¸c biªn b¶n thö kh¸c do nhµ chÕt¹o cung cÊp ph¶i ®−îc VR kiÓm tra l¹i vµ x¸c nhËn .3.2 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra hµng n¨mTrong qu¸ tr×nh khai th¸c, giµn ph¶i ®−îc gi¸m s¸t kü thuËt víi c¸c d¹ng kiÓm tra vµ khèi l−îng t−¬ng øng®−îc nªu t¹i 3.2.1 ®Õn 3.2.7 d−íi ®©y. Khèi l−îng nµy cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh tïy thuéc tuæi, tr¹ng th¸i küthuËt thùc tÕ cña giµn vµ trªn c¬ së tháa thuËn víi VR.3.2.1 KiÓm tra hµng n¨m - KÕt cÊuKiÓm tra hµng n¨m ®−îc tiÕn hµnh 12 th¸ng mét lÇn vµ trong kho¶ng thêi gian tr−íc hoÆc sau 3 th¸ng tÝnhtheo mèc ngµy kiÓm tra lÇn ®Çu hoÆc ®Þnh kú gÇn nhÊt .3.2.1.1 KÕt cÊu thÐp vµ hîp kim nh«m3.2.1.1.1 Giµn ph¶i ®−îc kiÓm tra tíi møc cÇn thiÕt cã thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ ®−îc tr¹ng th¸i chung cña giµn.Néi dung kiÓm tra th−êng bao gåm viÖc xem xÐt trùc tiÕp kÕt cÊu tõ trªn cïng xuèng tíi vïng ®−êng n−ícthay ®æi, kÓ c¶ vïng ®−êng n−íc ®ã. NÕu kh«ng cã thang hoÆc lèi ®i cè ®Þnh th× cã thÓ dùng giµn gi¸o. C¸ch¹ng môc cÇn thùc hiÖn gåm cã:- KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i tæng thÓ cña kÕt cÊu, chó ý:a) Møc ®é ph¸t triÓn vµ ®é dµy cña sinh vËt biÓn;b) Sù ¨n mßn;c) Nh÷ng h− háng do va ch¹m hoÆc c¸c h− háng kh¸c;d) Tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®Öm chèng va;- KiÓm tra vµ thö, nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña hÖ thèng chèng ¨n mßn;- KiÓm tra c¸c b¸o c¸o vÒ tr¹ng th¸i kÕt cÊu, nÒn mãng bao gåm c¶ hÖ thèng chèng xãi.3.2.1.1.2 Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu cã nghi ngê, VR cã thÓ yªu cÇu kiÓm tra bæ sung nh÷ng khu vùc côthÓ, vÝ dô: ®o chiÒu dµy cña c¸c khu vùc bÞ mßn nhiÒu, kiÓm tra mèi hµn b»ng tõ tÝnh, ®o møc ®é ph¸t triÓncña sinh vËt biÓn vµ c¸c ghi chÐp trong sæ nhËt ký sö dông giµn.10
 11. 11. TCVN 6171:20053.2.1.1.3 KiÓm tra hµng n¨m còng bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®èi víi tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu th−îng tÇngt¹i nh÷ng khu vùc tËp trung øng suÊt, nh÷ng vïng chÞu t¶i träng lín, nh÷ng kÕt cÊu chÞu t¶i träng chu k×®¸ng kÓ, nh÷ng vÞ trÝ cã thay ®æi lín vÒ tiÕt diÖn, ®Æc biÖt l−u ý ®Õn nh÷ng phÇn sau :a) Sµn m¸y bay lªn th¼ng gåm l−íi an toµn, c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt vµ hÖ thèng kÕt cÊu ®ì;b) Lèi ®i vµ lan can ;c) BÕn cËp tÇu vµ c¸c thiÕt bÞ chèng va;d) C¸c hÖ thèng phôc vô nhµ ë : th«ng giã, lµm m¸t, s−ëi Êm vµ ®iÒu ¸p;®) C¸c mÆt chèng tr−ît ë lèi ®i;e) HÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chèng « nhiÔm;f) Th¸p, thiÕt bÞ khoan vµ c¸c bÓ chøa;g) Th¸p v« tuyÕn;h) Th¸p / cÇn ®èt khÝ;i) BÖ cÇn cÈu;k) HÖ thèng th«ng giã vµ tho¸t n−íc;l) Mäi sù thay ®æi vÒ khèi l−îng ë c¸c sµn ;m) C¸c cÇu nèi;n) C¸c gèi ®ì c¸c m« ®un.3.2.1.1.4 Qua kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn ra bÊt kú mét lo¹i h− háng, khuyÕt tËt nµo, VR cã thÓ yªu cÇu tiÕnhµnh kiÓm tra thªm c¸c h¹ng môc kh¸c liªn quan vµ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a cÇnthiÕt.3.2.1.1.5 NÕu giÕng khoan gÇn cäc ch©n ®Õ cña giµn vµ cã biÓu hiÖn ¶nh h−ëng ®Õn kÕt cÊu ch©n ®Õ cñagiµn, th× c¸c ghi nhËn vÒ c«ng t¸c khoan vµ hÖ thèng giÕng khoan ph¶i ®−îc kiÓm tra theo yªu cÇu cña VR®Ó x¸c minh sù cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i tÝnh nguyªn vÑn cña ch©n ®Õ giµn.3.2.1.2 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐpCÇn xem xÐt tíi møc tèi ®a c¸c h¹ng môc sau ®©y khi kiÓm tra hµng n¨m kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp:- KiÓm tra tæng thÓ nh− ®· nªu trªn ®èi víi kÕt cÊu thÐp, ®Æc biÖt l−u ý tíi c¸c khu vùc cã vÕt nøt hoÆc bÞvì;- KiÓm tra b»ng m¾t c¸c vÞ trÝ giao nhau cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vµ kÕt cÊu thÐp;- KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a nh÷ng bé phËn kÕt cÊu thÐp g¾n vµo. §Æc biÖt quan t©m tíi sù ¨n mßnnh÷ng bé phËn thÐp lé ra ngoµi t¹i vïng ®−êng n−íc thay ®æi;- KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a ®Ó ph¸t hiÖn sù ¨n mßn c¸c cèt thÐp. 11
 12. 12. TCVN 6171:20053.2.2 KiÓm tra hµng n¨m - M¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµn3.2.2.1 Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tæng thÓ c¸c kh«ng gian m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, ®Æc biÖt quan t©m®Õn nh÷ng hÖ thèng c¬ b¶n, m¸y phô vµ nguy c¬ ch¸y hoÆc næ. Ph¶i kiÓm tra c¸c lèi tho¸t sù cè ®Ó ®¶mb¶o r»ng chóng lu«n ë tr¹ng th¸i s½n sµng.3.2.2.2 Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, trong ®ã chó ý ®Õn thêi h¹n kiÓm tra tèi ®a, nh− nªutrong b¶ng 1.3.2.2.3 Ph¹m vi kiÓm tra ph¶i bao gåm nh÷ng môc sau ®©y, nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i h¹n chÕ ë nh÷ngmôc nµy: a) Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y kiÓu trôc quay vµ kiÓu pÝt t«ng vµ c¸c hå s¬ b¶o d−ìng chóng; b) KiÓm tra biªn b¶n hiÖu chØnh vµ biªn b¶n thö cho c¸c thiÕt bÞ an toµn, c¸c van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ ¸p kh¸c; c) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt kÕt luËn cña b¸o c¸o hiÖu chØnh vµ b¸o c¸o thö c¸c ®−êng èng c«ng nghÖ vµ ®−êng èng khai th¸c; d) KiÓm tra vµ thö ho¹t ®éng m¸y ph¸t ®iÖn sù cè vµ b¬m cøu ho¶; e) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt viÖc chøng nhËn thiÕt bÞ n©ng; f) KiÓm tra c¸c b×nh chÞu ¸p lùc vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra chu kú; g) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khai th¸c vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; h) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khoan vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; i) KiÓm tra chän läc c¸c hÖ thèng vµ / hoÆc xem xÐt hå s¬ theo ®Ò nghÞ cña ®¨ng kiÓm viªn, bao gåm: - NhËn d¹ng nh÷ng h¹ng môc chÝnh trong hÖ thèng; - KiÓm tra ph¸t hiÖn b»ng m¾t nh÷ng chç bÞ mßn, x−íc, gØ, rç vµ ®é kÝn; - KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vµ ®o chiÒu dµy; - Thö c¸c th«ng sè tíi h¹n vÒ ¸p lùc, nhiÖt ®é vµ ®é kÝn; - Thö c¸c chøc n¨ng khëi ®éng, ho¹t ®éng vµ ng¾t cña hÖ thèng; - C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ: c¸c van an toµn vµ van mét chiÒu; - C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn: + KhÝ cô ®iÖn vµ thiÕt bÞ theo dâi; + B¸o ®éng; + C¸c kho¸ liªn ®éng vµ c¸c hÖ thèng an toµn; + Ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa;12
 13. 13. TCVN 6171:2005 + C¸c hÖ thèng liªn l¹c vµ th«ng b¸o trªn mµn h×nh.3.2.3 KiÓm tra hµng n¨m – Trang bÞ ®iÖn3.2.3.1 C¸c m¸y ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, c¸p ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ph¶i ®−îc kiÓm tra tæng thÓë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tíi møc tèi ®a cã thÓ.3.2.3.2 Ph¶i kiÓm tra nguån ®iÖn sù cè, c¸c thiÕt bÞ liªn quan cña nã vµ c¸c nguån ®iÖn trung gian cñanguån chÝnh, nÕu cã.3.2.3.3 Thö vËn hµnh c¸c ®Ìn tÝn hiÖu, cßi s−¬ng mï vµ ®Ìn hµng h¶i nÕu cã.3.2.3.4 Ph¶i kiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ ®iÖn trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm ®Ó b¶o ®¶m nã phï hîp víi môc®Ých sö dông vµ tÝnh nguyªn vÑn kh«ng bÞ ¶nh h−ëng do ¨n mßn, mÊt bu l«ng, ®ai èc ... Ph¶i kiÓm tra c¸cthiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c kho¸ liªn ®éng cã liªn quan tíi thiÕt bÞ hoÆc kh«ng gian ®iÒu ¸p. B¶ng 1 – Kho¶ng thêi gian tèi ®a kiÓm tra m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ Thêi gian tèi ®a ®Ó Thêi gian tèi ®a gi÷a H¹ng môc hoµn thµnh kiÓm tra nh÷ng lÇn kiÓm tra lÇn ®Çu kÓ tõ ngµy chÕ tiÕp theo kÓ tõ ngµy t¹o, (th¸ng) kiÓm tra lÇn tr−íc, (th¸ng)B×nh chÞu ¸p lùc chøa chÊt ch¸y vµ kh«ng ch¸y,b×nh chøa h¬i n−íc, b×nh chøa khÝ (xem chó thÝch1,2,3,4) 15 Kh«ng qu¸ 60Van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ 15 Kh«ng qu¸ 30M¸y diesel dÉn ®éng chÝnh, tua bin khÝ, m¸y nÐnkhÝ, thiÕt bÞ truyÒn ®éng vµ c¸c b¬m 15 Kh«ng qu¸ 60Gi¸ treo c¸c ®−êng èng vµ nh÷ng thiÕt bÞ gi·n në 15 Kh«ng qu¸ 60VÖ sinh vµ kiÓm tra thiÕt bÞ trao nhiÖt 15 Kh«ng qu¸ 60Têi khÝ (trõ nh÷ng têi ®Ó n©ng ng−êi) 30 Kh«ng qu¸ 60C¸c bÓ chøa 30 Kh«ng qu¸ 60HÖ thèng ®−êng èng phôc vô vµ vËn chuyÓn néi bé 13
 14. 14. TCVN 6171:2005(nh÷ng phÇn ®−îc chän) 15 Kh«ng qu¸ 60ThiÕt bÞ n©ng - cÇn cÈu dÉn ®éng b»ng ®iÖn hoÆcb»ng tay di chuyÓn trªn cao, cÇn cÈu di ®éng, cÇncÈu d©y gi»ng hoÆc cÇn trôc trô xoay, cÇn cÈu giµn,pa l¨ng xÝch, ®−êng ray, c¸c cÇu trôc cè ®Þnh vµ di 6 hoÆc sau khi söa®éng (xem chó thÝch 5) 6 ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËnThiÕt bÞ n©ng - mãc cÈu, d©y c¸p xÝch, c¸c khíp lyhîp, phanh, b¸nh xÝch, puli, hép sè, thiÕt bÞ h¹n vÞ,thiÕt bÞ neo (xem chó thÝch 5 ) 6 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËnThiÕt bÞ n©ng - c¸c b¶ng t¶i träng, tÇm víi vµ b¸o®éng (xem chó thÝch 5) 6 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËnTh¸p v« tuyÕn, cÇn ®èt vµ th¸p khoan, rßng räc cè®Þnh, rßng räc di ®éng, mãc chÝnh vµ khíp xoay. 15 15ThiÕt bÞ ®iÖn Kh«ng qu¸ 60 Kh«ng qu¸ 60HÖ thèng ®iÒu ¸p vµ th«ng giã, kÓ c¶ c¸c tÊm c¶nlöa 15 15ThiÕt bÞ kiÓm so¸t giÕng KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d−ìngThiÕt bÞ khoan KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d−ìngC¸c ®−êng tho¸t n−íc cã cöa ®ãng (chèng n−íctrµn tõ ngoµi vµo) vµ c¸c hÖ thèng th«ng giã kÓ c¶hép 15 15Chó thÝch:1) X¸c ®Þnh ph¹m vi cña mét b×nh ¸p lùc - Tíi mèi hµn chu vi ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi; - Tíi mÆt bÝch ®Çu tiªn nèi víi phô tïng bªn ngoµi; - Tíi chç nèi b»ng ren ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi;14
 15. 15. TCVN 6171:20052) NÕu do cÊu t¹o cña b×nh ¸p lùc mµ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra bªn trong theo c¸ch th«ngth−êng ®−îc th× viÖc thö theo tháa thuËn ph¶i ®−îc thùc hiÖn phï hîp yªu cÇu cña VR;3) NÕu ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra lÇn ®Çu ®−îc tÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc, ng−êivËn hµnh giµn vµ VR sÏ tháa thuËn ®Ó kiÓm tra mét sè b×nh cña mçi hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh ®−îcmøc ®é ¨n mßn vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®ã;4) TÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc ph¶i ®−îc VR kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn trong mçi chu kú kiÓm tra, kh«ngkÓ bÊt kú lÇn kiÓm tra nµo do ng−êi vËn hµnh giµn thùc hiÖn;5) C¸c d¹ng kiÓm tra chu kú thiÕt bÞ n©ng ph¶i thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ thiÕt bÞn©ng trªn c«ng tr×nh biÓn cña VR.3.2.4 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y3.2.4.1 Ph¶i kiÓm tra viÖc bè trÝ hÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y. ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm: - X¸c ®Þnh râ mäi söa ®æi hoÆc bæ sung ®· ®−îc thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng kÓ tõ lÇn kiÓm tra tr−íc. C¸c söa ®æi hoÆc bæ sung nªu trªn ph¶i tho¶ m·n thiÕt kÕ ®· duyÖt, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ ®−îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l−îng ®−îc VR chÊp nhËn; - X¸c nhËn toµn bé hÖ thèng ®ang ë tr¹ng th¸i tháa m·n vµ s½n sµng ho¹t ®éng cho tíi lÇn kiÓm tra tiÕp theo.3.2.4.2 C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ phÇn nµy cña c¸c c¬ quan kh¸c (c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y c¸ccÊp… ) cã thÓ ®−îc VR chÊp nhËn nÕu xÐt thÊy phï hîp c¸c yªu cÇu ë 3.2.4.13.2.5 KiÓm tra hµng n¨m - Ph−¬ng tiÖn cøu sinh, liªn l¹c v« tuyÕn vµ an toµn hµng h¶i3.2.5.1 VR sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra vµ thö c¸c thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt, nÕu chóng n»m trong ph¹m vi ph©n cÊp.3.2.6 KiÓm tra hµng n¨m - C¸c èng ®øng (dÉn dÇu, khÝ )3.2.6.1 KiÓm tra hµng n¨m bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®o¹n èng tõ vïng ®−êng n−íc thay ®æi trë lªn,®Æc biÖt quan t©m nh÷ng ®iÓm sau : - KiÓm tra chung dùa theo nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c cña giµn, vÝ dô nh− t¸c dông nhiÖt, ¸p suÊt bªn trong hoÆc c¸c t¶i träng cña m«i tr−êng; - KiÓm tra sù thÝch hîp cña c¸c khe hë gi÷a c¸c ®−êng èng ®øng vµ giµn; - KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh, c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi ... cña ®−êng èng ®øng; - KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó ph¸t hiÖn sù h− háng, ¨n mßn, láng lÎo cña ®Öm chèng va ë vïng ®−êng n−íc thay ®æi, - Thö ¸p lùc líp b¶o vÖ bªn ngoµi ë vïng ®−êng n−íc thay ®æi, nÕu cã; - KiÓm tra tr¹ng th¸i s¬n hoÆc líp chèng ¨n mßn kh¸c . 15
 16. 16. TCVN 6171:20053.2.7 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng chèng ¨n mßnPh¶i kiÓm tra hÖ thèng chèng ¨n mßn trong khi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh chøc n¨ngcña hÖ thèng vÉn cßn phï hîp víi thiÕt kÕ ®· duyÖt. Sau lÇn kiÓm tra nµy, nh÷ng yªu cÇu kiÓm tra ®−îcthùc hiÖn theo 3.3.2.7.3.2.8 Sæ khai th¸cTrªn giµn ph¶i lu«n cã Sæ khai th¸c cËp nhËt ®· duyÖt.3.3 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra trung gian3.3.1 Quy ®Þnh chung3.3.1.1 KiÓm tra trung gian ®−îc thùc hiÖn vµo ®ît kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø hai hoÆc lÇn thø ba sau khikiÓm tra ph©n cÊp hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú.3.3.1.2 Khèi l−îng kiÓm tra trung gian bao gåm khèi l−îng kiÓm tra hµng n¨m vµ khèi l−îng kiÓm tra quy®Þnh t¹i 3.3.2 d−íi ®©y.3.3.2 KiÓm tra phÇn d−íi n−íc3.3.2.1 C«ng t¸c lÆn vµ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra d−íi n−íc ph¶i do c¸c c«ng ty ®−îc VR c«ng nhËn thùchiÖn. ViÖc c¸c c«ng ty nµy cã ®−îc VR liªn tôc c«ng nhËn hay kh«ng phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ cña VR vÒviÖc duy tr× ¸p dông tiªu chuÈn cña c«ng ty .3.3.2.2 ViÖc kiÓm tra cã sù tham gia cña thî lÆn ph¶i ®−îc VR gi¸m s¸t ®Ó tr¸nh bá sãt nh÷ng khuyÕt tËt,h− háng v−ît qu¸ giíi h¹n.3.3.2.3 Nhµ thÇu lÆn ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra. ViÖc kiÓm tra tiÕp cËn ph¶i ®−îc ghi l¹i b»ngb¨ng video hoÆc ¶nh.3.3.2.4 Trong mçi tr−êng hîp, néi dung kiÓm tra chi tiÕt ph¶i ®−îc tháa thuËn tr−íc víi VR .3.3.2.5 NÕu viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c h− háng, khuyÕt tËt hoÆc cã nh÷ng thay ®æi ®èi víi giµn trong thêigian gi÷a hai lÇn kiÓm tra chu kú th× VR cã thÓ yªu cÇu thî lÆn kiÓm tra thªm mét sè h¹ng môc kh«ng n»mtrong danh môc kiÓm tra ®· tháa thuËn. NÕu cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i lµm s¹ch tr−íc khi kiÓm tra.3.3.2.6 Nhµ thÇu lÆn ph¶i cã tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt, vÝ dô: thiÕt bÞ lÆn b»ng khÝ, thiÕt bÞ lÆn b·o hßa,dông cô lµm s¹ch, m¸y quay video, m¸y ¶nh, thiÕt bÞ ph¸t hiÖn vÕt nøt b»ng tõ tÝnh, m¸y ®o chiÒu dµyb»ng siªu ©m, ®iÖn cùc chuÈn vµ v«n kÕ trë kh¸ng cao dïng cho c«ng viÖc ®o ®iÖn thÕ anèt chèng ¨n mßnvµ nh÷ng thî lÆn ®· ®−îc VR chÊp nhËn cho tiÕn hµnh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû d−íi n−íc.3.3.2.7 ViÖc kiÓm tra bao gåm kiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t ®èi víi nh÷ng phÇn kÕt cÊu d−íi n−íc, c¸c èng®øng ...(kh«ng lµm s¹ch). §Æc biÖt chó ý ®Õn h¹ng môc sau:a) §èi víi kÕt cÊu thÐp16
 17. 17. TCVN 6171:2005- §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn , gØ, rç, mµi mßn vµ chiÒu dµy kim lo¹i;- KiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng h− háng lín;- KiÓm tra kü l¹i nh÷ng chç söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®−îc thùc hiÖn trong hoÆc sau ®ît kiÓm tra tr−íc;- X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹ , kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æxi m¨ng;- KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo hoÆc tr¹ng th¸i cña c¸c anètchèng ¨n mßn;- §o ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng khu vùc cã øng suÊt cao ®· ®−îc tho¶ thuËn tr−íc vµ nh÷ng vÞ trÝ kh¸c. §ÆcbiÖt ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng khu vùc cã líp s¬n b¶o vÖ ®· bÞ háng. §èi víi nh÷ng hÖ thèng chèng ¨n mßnb»ng dßng ®iÖn c¶m øng chØ quy ®Þnh kiÓm tra ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng lÇn kiÓm tra trung gian, trõ khi cã vÊn ®Òph¸t sinh khi theo dâi;- KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ chèng xãi nÕu cã;- KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c líp ma tÝt / si hoÆc s¬n;- KiÓm tra sù nguyªn vÑn cña mäi phÇn m¹ (vÝ dô: hîp kim ®ång-niken …);- KiÓm tra c¸c khe hë ngang vµ däc trôc gi÷a èng ®øng vµ giµn;- KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…;- Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ h− háng cña èng ®øng vµ c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h− háng cña líp b¶ovÖ do c¸c vËt r¬i, xÝch, d©y c¸p,… g©y ra;- §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng (casing), bao gåm c¸c èng®øng vµ thiÕt bÞ chèng phun;- §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®−êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕtbÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞchèng h− háng do va ch¹m.b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp:- KiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng h− háng lín;- KiÓm tra tæng thÓ b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV) ®èi víi c¸c phÇn bÒ mÆt bª t«ng ®· ®−îc tho¶thuËn, kÓ c¶ c¸c tÊm g¾n vµo;- KiÓm tra b»ng m¾t mäi söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®−îc tiÕn hµnh trong hoÆc sau lÇn kiÓm tra tr−íc;- §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn;- X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹, kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æxi m¨ng; 17
 18. 18. TCVN 6171:2005- KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…;- KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng xãi, nÕu cã;- KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t th−êng xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo vµ tr¹ng th¸i cña anètchèng ¨n mßn;- Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ nh÷ng h− háng ®èi víi èng ®øng, c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h− háng cñalíp b¶o vÖ do vËt r¬i, xÝch, c¸p … g©y ra;- §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng, bao gåm c¸c èng ®øng vµ thiÕt bÞchèng phun;- §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®−êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕtbÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞchèng h− háng do va ch¹m.3.4 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra ®Þnh kú3.4.1 Quy ®Þnh chung3.4.1.1 KiÓm tra ®Þnh kú ®−îc tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn; kiÓm tra ®Þnh kú lÇn thø nhÊt ®−îc thùc hiÖn trongkho¶ng thêi gian 5 n¨m kÓ tõ ngµy hoµn thµnh chÕ t¹o míi giµn; c¸c lÇn tiÕp theo ®−îc tÝnh tõ ngµy kiÓmtra ®Þnh kú lÇn tr−íc.3.4.1.2 Khèi l−îng kiÓm tra ®Þnh kú bao gåm khèi l−îng kiÓm tra hµng n¨m, kiÓm tra trung gian nh− quy®Þnh t¹i 3.2 vµ 3.3 vµ khèi l−îng kiÓm tra quy ®Þnh t¹i 3.4.3.4.1.3 Giµn ph¶i ®−îc chuÈn bÞ s½n sµng nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c¸c yªu cÇu kiÓm tracña VR, trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ giµn gi¸o. C¸c khoang kÝn, c¸c kÐt cÇn ph¶i ®−îc lµm vÖsinh, lµm s¹ch khÝ ®éc vµ th«ng giã ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc mét c¸ch an toµn c¸c kiÓm tra cÇn thiÕt.S¬n,líp bäc, líp c¸ch nhiÖt… ph¶i ®−îc bãc mét phÇn ®Ó kiÓm tra nÕu cã yªu cÇu cña §¨ng kiÓm viªn.3.4.2 KiÓm tra kÕt cÊu3.4.2.1 Yªu cÇu ph¶i kiÓm tra tæng thÓ c¸c kÕt cÊu d−íi n−íc, lµm s¹ch vµ kiÓm tra tiÕp cËn b»ng m¾t cïngvíi kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mét sè mèi hµn ®−îc chän (vÝ dô: mèi hµn yªn ngùa gi÷a c¸c èng)… Ph¹m vicña lÇn kiÓm tra nµy ph¶i ®−îc tho¶ thuËn tr−íc víi VR. Nh÷ng mèi hµn nµy cã thÓ ®−îc kiÓm tra ë lÇnkiÓm tra ®Þnh kú hoÆc theo tû lÖ trªn c¬ së kiÓm tra liªn tôc.3.4.2.2 §èi víi nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra tæng thÓ bÒ mÆt kÕt cÊu b»ng thiÕtbÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV). ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm c¶ c¸c tÊm hay bé phËn bÊt kú ®−îc g¾n vµo kÕtcÊu. ViÖc kiÓm tra b»ng thî lÆn chØ yªu cÇu ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ ®−îc tho¶ thuËn cã vÊn ®Ò cô thÓ ph¸t hiÖnkhi kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV).18
 19. 19. TCVN 6171:20053.4.2.3 §¸nh gi¸ ®é lón kh«ng ®Òu vµ x¸c ®Þnh kho¶ng tÜnh kh«ng so víi mùc n−íc biÓn trung b×nh.3.4.2.4 Ph¶i kiÓm tra chi tiÕt nh÷ng bé phËn kÕt cÊu th−êng bÞ ¨n mßn, bÞ h− háng hoÆc tr¹ng th¸i kü thuËtsuy gi¶m do nh÷ng nguyªn nh©n nh− tµu dÞch vô va quÖt hoÆc thao t¸c c¸c èng khoan… vµ do ®äng n−ícë gãc cña c¸c v¸ch ng¨n vµ trªn sµn hë...3.4.2.5 Ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu dµy t¹i nh÷ng phÇn kÕt cÊu cã hao mßn râ rÖt. Trõ tr−êng hîp kÕt cÊu vÉn phïhîp víi môc ®Ých sö dông cña nã, bÊt kú bé phËn nµo ph¸t hiÖn cã h− háng hoÆc bÞ gi¶m kÝch th−íc dohao mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®Òu ph¶i ®−îc söa ch÷a b»ng vËt liÖu cã kÝch th−íc vµ chÊt l−îng ®· ®−îcduyÖt. Ph¶i l−u ý ®Æc biÖt ®Õn nh÷ng vïng kÕt cÊu gi¸n ®o¹n. NÕu cÇn thiÕt, c¸c bÒ mÆt ph¶i ®−îc b¶o vÖthÝch hîp b»ng ph−¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸ hoÆc s¬n b¶o vÖ.Chó thÝch: kh«ng cho phÐp khoan ®Ó ®o chiÒu dµy kÕt cÊu ®èi víi c¸c thanh gi»ng chÝnh, xµ, xµ khoÎ…3.4.3 KiÓm tra m¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµnPh¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh nªu trong 3.2.2. Ngoµi ra, cã thÓ bæ sung c¸c h¹ng môc tïy thuéc kÕtqu¶ kiÓm tra lÇn tr−íc vµ tr¹ng th¸i thùc tÕ cña m¸y vµ c¸c hÖ thèng, trong ®ã chó ý tíi c¸c néi dung sau:- Thö chøc n¨ng b¸o ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c hÖ thèng;- Më, kiÓm tra c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng chÝnh, c¸c b¬m cã l−u l−îng vµ ¸p lùc cao, c¸c m¸y nÐn khÝ. Thö ¸plùc c¸c bé phËn, phô tïng cã liªn quan;- KiÓm tra bªn ngoµi vµ bªn trong c¸c b×nh ¸p lùc kÓ c¶ phô tïng ®i kÌm. C©n chØnh c¸c van an toµn vµthö ho¹t ®éng tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ an toµn t−¬ng tù. Thö ¸p lùc víi ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a cho phÐp. CãthÓ ®o chiÒu dµy thay cho kiÓm tra bªn trong nÕu ®−îc VR ®ång ý;- KiÓm tra vµ thö b×nh chÞu ¸p lùc gia nhiÖt b»ng dÇu ®èt (vÝ dô nåi h¬i) vµ hÖ thèng ®i kÌm. Thö thñy tÜnh,®o chiÒu dµy vµ / hoÆc kiÓm tra ph¸t hiÖn vÕt nøt t¹i mét sè phÇn ®Æc biÖt, nÕu VR thÊy cÇn thiÕt;- KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c van quan träng vµ c¸c hÖ thèng nguy hiÓm;- KiÓm tra vµ thö hÖ thèng chØ b¸o møc tõ xa cho c¸c kÐt;- KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ngõng khÈn cÊp bao gåm c¶ c¸c bé phËn c¶m biÕn vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn;3.4.4 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn3.4.4.1 Ph¶i kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu nªu t¹i 3.2.3 vµ 3.4.4.3.4.4.2 TiÕn hµnh ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ë c¸c ®−êng c¸p ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn, m«t¬, c¸c dông cô nhiÖt ®iÖn (heater), thiÕt bÞ th¾p s¸ng ..., nÕu thùc tÕ cho phÐp. §iÖn trë c¸ch ®iÖn ph¶ikh«ng ®−îc nhá h¬n 100 000 «m gi÷a tÊt c¶ c¸c m¹ch ®−îc c¸ch ®iÖn vµ ®Êt. HÖ thèng ®iÖn cã thÓ ®−îcph©n nhá tuú ý b»ng c¸ch më cÇu dao, th¸o cÇu ch× hoÆc ng¾t thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho viÖc thö c¸ch ®iÖn 19
 20. 20. TCVN 6171:2005nµy. Trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm, viÖc thö c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh khi c¸c khu vùc ®ã ®−îcth«ng khÝ b¶o ®¶m an toµn.3.4.4.3 C¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn chÝnh, b¶ng ®iÖn sù cè, c¸c b¶ng ®iÖn m¹ch nh¸nh, b¶ng cÇu ch× ph©nnh¸nh, c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ dßng vµ c¸c cÇu ch× ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó x¸c nhËn r»ng chóng ®¶m b¶o®−îc viÖc b¶o vÖ c¸c m¹ch ®iÖn liªn quan.3.4.4.4 Ph¶i thö c¸c cÇu dao ng¾t dßng m¸y ph¸t tíi møc cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ®Ó x¸c nhËn r»ng nh÷ngthiÕt bÞ b¸o vÖ kÓ c¶ r¬le nh¶, nÕu cã, ho¹t ®éng tèt vµ duy tr× ®−îc kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬ chÝnh.3.4.4.5 Ph¶i kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña vá bäc, ®é c¸ch ®iÖn cña c¸p ®iÖn vµ sù h− háng cña c¸cphô tïng ®ì c¸p. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o Ýt g©y ¶nh h−ëng nhÊt tíi sù cè ®Þnh vµ b¶o vÖ c¸p, trõ khiviÖc ®ã lµ cÇn thiÕt, vÝ dô: do gi¶m nhanh trÞ sè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn...3.4.4.6 Ph¶i kiÓm tra c¸c m« t¬ cã chøc n¨ng quan träng cïng c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÒukhiÓn chóng; kiÓm tra ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, nÕu cÇn .3.4.4.7 NÕu c¸c m¸y biÕn thÕ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn ®−îc ng©m trong dÇu th× chñ giµn ph¶i lÊy c¸c mÉu dÇu vµthö ®iÖn thÕ phãng ®iÖn, ®é axÝt, ®é Èm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho VR.3.4.4.8 Thay cho kiÓm tra toµn bé, cã thÓ ¸p dông nh÷ng yªu cÇu nªu trong 3.4.4.9 vµ 3.4.4.10, nÕu chñgiµn cã ch−¬ng tr×nh b¶o d−ìng ®−îc lËp tr−íc theo tho¶ thuËn, nghÜa lµ ch−¬ng tr×nh kiÓm tra vµ b¶od−ìng bao hµm ®−îc toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn trong vßng tèi ®a 60 th¸ng, trªn c¬ së quay vßng kiÓmtra ®èi víi tõng h¹ng môc.3.4.4.9 C¸c hå s¬ b¶o d−ìng ph¶i ®−îc kiÓm tra t¹i lÇn kiÓm tra hµng n¨m. C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn®· qu¸ h¹n b¶o d−ìng ph¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng vµ thö.3.4.4.10 ViÖc thö, b¶o d−ìng theo kÕ ho¹ch chän läc ph¶i ®−îc ®¨ng kiÓm viªn chøng kiÕn vµ nh÷ng h¹ngmôc chÝnh ®−îc më ra b¶o d−ìng ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ tho¶ m·n yªu cÇu cña VR.3.4.5 HÖ thèng ®iÒu khiÓn3.4.5.1 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ/hoÆc tõ xa, c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®−îc l¾p®Æt cïng thiÕt bÞ phô trî, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khoan ph¶i ®−îc thö ®Ó kh¼ng ®Þnh chóng ë tr¹ngth¸i lµm viÖc tèt.3.4.5.2 Ph¶i thö hÖ thèng ng¾t sù cè, kÓ c¶ thiÕt bÞ trung gian (interface) cña nã víi hÖ thèng ph¸t hiÖn khÝvµ löa vµ nh÷ng thiÕt bÞ tù ®éng kh¸c, nÕu cã.3.4.5.3 Ph¶i thö hÖ thèng th«ng b¸o c«ng céng vµ nh÷ng thiÕt bÞ chØ b¸o t×nh tr¹ng giµn ®Ó x¸c nhËn chóngë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt.3.4.6 Phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y20
 21. 21. TCVN 6171:2005Khèi l−îng kiÓm tra ®Þnh kú gièng nh− khèi l−îng kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.4); cÇn quan t©m c¸c h¹ngmôc sau ®©y:- KiÓm tra vµ thö chøc n¨ng cña hÖ thèng ch÷a ch¸y;- Thö chøc n¨ng van chÆn löa bªn trong cña c¸c èng th«ng giã;- Thö c¸c v¸ch ng¨n giã trong khu nhµ ë vµ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn.3.4.7 Ph−¬ng tiÖn cøu sinh, th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn vµ an toµn hµng h¶iKhèi l−îng kiÓm tra vµ thö trong lÇn kiÓm tra ®Þnh kú còng gièng nh− kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.5)3.5 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra liªn tôc3.5.1 Khi cã tháa thuËn vÒ kiÓm tra liªn tôc giµn, ph¶i lËp kÕ ho¹ch lµm c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra.TÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu, m¸y c«ng nghÖ, m¸y, ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ an toµn chèng ch¸y ph¶i®−îc kiÓm tra vµ thö theo chu kú víi thêi h¹n tèi ®a 60 th¸ng gi÷a hai lÇn kiÓm tra liªn tiÕp cña mçi béphËn.3.5.2 ViÖc kiÓm tra vµ thö mçi h¹ng môc, mçi bé phËn, mçi phÇn hoÆc thµnh phÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn nh−yªu cÇu ®èi víi kiÓm tra ®Þnh kú.3.5.3 KÕ ho¹ch kiÓm tra liªn tôc, ph¶i xÐt ®Õn c¸c kiÓm tra cÇn thùc hiÖn hµng n¨m vµ trung gian. Ph¶i ®ÆcbiÖt chó ý tíi mäi kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy nh÷ng h¹ng môc kÕt cÊu do chñ giµn ®Ötr×nh.3.5.4 NÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra liªn tôc ph¸t hiÖn thÊy khuyÕt tËt, cã thÓ ph¶i më nh÷ng bé phËn kh¸ccã liªn quan ®Ó kiÓm tra, theo yªu cÇu cña ®¨ng kiÓm viªn.3.5.5 NÕu ph−¬ng ph¸p kiÓm tra nµy ®−îc chÊp nhËn, chu kú kiÓm tra lÇn ®Çu th−êng ®−îc b¾t ®Çu tõngµy ®ãng míi. Nh÷ng kiÓm tra ®Çu tiªn th−êng ®−îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thønhÊt vµ tiÕn ®é, néi dung kiÓm tra ®· ®−îc tháa thuËn tr−íc khi thùc hiÖn. Tuy nhiªn, VR cã thÓ ®iÒu chØnhl¹i tiÕn ®é kiÓm tra, trªn c¬ së kinh nghiÖm thùc tÕ.3.5.6 TÊt c¶ c¸c biªn b¶n, giÊy tê , sè liÖu kiÓm tra, ¶nh, phim, b¨ng video ®−îc thùc hiÖn khi b¶o d−ìngvµ kiÓm tra ®Òu ph¶i ®−îc ng−êi khai th¸c giµn l−u gi÷ trong thêi gian ho¹t ®éng cña giµn vµ ph¶i ®Ö tr×nhcho VR khi cã yªu cÇu.3.6 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra bÊt th−êngGiµn ®−îc kiÓm tra bÊt th−êng khi:- §æi tªn, chuyÓn chñ hoÆc thay c¶ng ®¨ng ký;- Khi cã sù cè vÒ kÕt cÊu, m¸y vµ thiÕt bÞ ¶nh h−ëng ®Õn cÊp cña giµn; 21
 22. 22. TCVN 6171:2005- C¸c d¹ng kiÓm tra bÊt th−êng kh¸c do chñ giµn ®Ò xuÊt. Khèi l−îng kiÓm tra sÏ ®−îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng tr−êng hîp.3.7 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra söa ch÷a h− háng3.7.1 Khi xuÊt hiÖn c¸c khuyÕt tËt cña kÕt cÊu còng nh− m¸y, thiÕt bÞ cã ¶nh h−ëng ®Õn ph©n cÊp giµn, chñgiµn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho VR. GiÊy chøng nhËn cña giµn khi ®ã kh«ng cßn hiÖu lùc. VÞ trÝ,b¶n chÊt vµ møc ®é cña khuyÕt tËt cÇn ®−îc nªu ®Çy ®ñ nhÊt trong th«ng b¸o ®ã.3.7.2 C¸c b−íc tiÕn hµnh, c¸c c«ng viÖc söa ch÷a tõ kh¶o s¸t, lªn ph−¬ng ¸n ®Õn hoµn chØnh nghiÖm thucÇn cã sù gi¸m s¸t cña VR.VËt liÖu, m¸y, thiÕt bÞ ®−îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l−îng ®−îc VR c«ng nhËn vµ ph¶i phï hîp víi hås¬ thiÕt kÕ cña giµn ®· ®−îc VR duyÖt.3.7.3 ChØ khi viÖc söa ch÷a nh÷ng phÇn cã khuyÕt tËt nãi trªn ®−îc VR gi¸m s¸t ®¹t yªu cÇu th× giÊy chøngnhËn cña giµn míi ®−îc phôc håi hiÖu lùc .4. Ph©n cÊp giµn kh«ng ®−îc VR kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi4.1 Hå s¬ thiÕt kÕ4.1.1 Nh÷ng giµn tr−íc ®©y trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi do mét c¬ quan ®¨ng kiÓm kh¸c kiÓm tra, naymuèn chuyÓn cÊp theo tiªu chuÈn nµy, th× chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn ph¶i tr×nh cho VR bé hå s¬ thiÕt kÕ theo3.1.1 cña tiªu chuÈn nµy.4.1.2 Ngoµi ra, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä còng ph¶i tr×nh cho VR c¸c hå s¬ vµ th«ng tin kü thuËt cãliªn quan ®Õn chÕ t¹o míi, hay söa ch÷a giµn, còng nh− c¸c giÊy chøng nhËn, c¸c biªn b¶n kiÓm tra cñabÊt kú mét c¬ quan ®¨ng kiÓm nµo ®· cÊp tr−íc khi chuyÓn tíi nhËn cÊp cña VR.4.2 Khèi l−îng kiÓm tra§Ó trao cÊp cho giµn, th× c¸c giµn nµy ph¶i ®−îc VR kiÓm tra lÇn ®Çu. Khèi l−îng kiÓm tra lÇn ®Çu t−¬ngøng víi khèi l−îng kiÓm tra ®Þnh kú, tïy thuéc vµo tuæi cña giµn.C¨n cø vµo tr¹ng th¸i kü thuËt cô thÓ cña giµn, VR cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m khèi l−îng kiÓm tra so víi nh÷ng®iÒu ®· quy ®Þnh trong tiªu chuÈn.22

×