Τι είναι το e-Grades ?
Η πλατφόρμα “e-Grades”, πρωτοπόροσ και καινοτόμοσ ςτθν
ελλθνικι αγορά, απευκφνεται ςε Ιδιωτικά Εκπα...
Η Φιλοςοφία του e-Grades
Πλεονεκτιματα Γονζα
Πλιρθσ ενθμζρωςθ & παρακολοφκθςθ τθσ
προόδου, των κακθμερινϊν επιδόςεων και των
βακμολογιϊν ανά μάκθμ...
Πλεονεκτιματα Κακθγθτι
Ιςτορικό προόδου και παρατθριςεων που αφορά
κάκε μακθτι του
Δυνατότθτα χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ωσ α...
Πλεονεκτιματα Εκπαιδευτθρίου
Τεχνολογικόσ Εκςυγχρονιςμόσ Εκπαιδευτθρίου
Λιγότερεσ ςυγκεντρϊςεισ γονζων ςτο χϊρο του
Εκπα...
Ιςχυρά Σθμεία του e-Grades
Πρωτοπορία και Καινοτομία ςτο χϊρο τθσ
εκπαίδευςθσ
Άκρωσ παραμετροποίθςιμθ & προςαρμόςιμθ
Πλα...
Ψηφιακή Πλατφόρμα e-Grades | siteland
Ψηφιακή Πλατφόρμα e-Grades | siteland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ψηφιακή Πλατφόρμα e-Grades | siteland

788 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
545
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ψηφιακή Πλατφόρμα e-Grades | siteland

  1. 1. Τι είναι το e-Grades ? Η πλατφόρμα “e-Grades”, πρωτοπόροσ και καινοτόμοσ ςτθν ελλθνικι αγορά, απευκφνεται ςε Ιδιωτικά Εκπαιδευτιρια και Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ όλων των βακμίδων. Φιλοδοξεί να καλφψει το κενό που υπάρχει, ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτθν άμεςθ ενθμζρωςθ των γονζων για τισ κακθμερινζσ ςχολικζσ επιδόςεισ και βακμολογίεσ των παιδιϊν τουσ. Συνάμα, ςυντελεί και χριςιμο εργαλείο οργάνωςθσ και διαχείριςθσ βακμολογιϊν και εςωτερικϊν ςθμειϊςεων για κάκε κακθγθτι.
  2. 2. Η Φιλοςοφία του e-Grades
  3. 3. Πλεονεκτιματα Γονζα Πλιρθσ ενθμζρωςθ & παρακολοφκθςθ τθσ προόδου, των κακθμερινϊν επιδόςεων και των βακμολογιϊν ανά μάκθμα για τα παιδιά του Γενικι εικόνα προόδου Εμφάνιςθ ςχολίων/παρατθριςεων από κακθγθτζσ Άμεςθ ενθμζρωςθ με χριςθ αυτόματων ειδοποιιςεων Εφκολθ πρόςβαςθ από το ςπίτι, το γραφείο, το κινθτό, το tablet οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ
  4. 4. Πλεονεκτιματα Κακθγθτι Ιςτορικό προόδου και παρατθριςεων που αφορά κάκε μακθτι του Δυνατότθτα χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ωσ ατηζντα για εςωτερικζσ ςθμειϊςεισ και ςχόλια Οργάνωςθ, ταχφτθτα και αςφάλεια
  5. 5. Πλεονεκτιματα Εκπαιδευτθρίου Τεχνολογικόσ Εκςυγχρονιςμόσ Εκπαιδευτθρίου Λιγότερεσ ςυγκεντρϊςεισ γονζων ςτο χϊρο του Εκπαιδευτθρίου Ανταγωνιςτικι Ενίςχυςθ Καινοτομίασ Εκπαιδευτθρίου και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ Πλιρθσ εικόνα για το εκπαιδευτικό προςωπικό και το ςυνόλο των μακθτϊν
  6. 6. Ιςχυρά Σθμεία του e-Grades Πρωτοπορία και Καινοτομία ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ Άκρωσ παραμετροποίθςιμθ & προςαρμόςιμθ Πλατφόρμα ςε οποιαδιποτε απαίτθςθ του Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ Πλιρθσ προςβαςιμότθτα από οποιαδιποτε ςυςκευι για όλουσ (PC, Tablet, Smartphone) Πλιρθσ προςβαςιμότθτα από οπουδιποτε, οποιαδιποτε ςτιγμι (Cloud εφαρμογι) Διαπιςτευμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν με εγγυθμζνθ αςφάλεια

×