Programació ester magrià

1,908 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació ester magrià

 1. 1. Nom i Cognoms: Ester Magrià.Curs: Recursos TAC i estratègies per a l’educació infantil. Data: 14 de Març del 2011.
 2. 2. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 0.Presentació. 0. PRESENTACIÓ JUSTIFICATIVA PEL CURS EN CONCRET.M’agradaria deixar constància de la meva decisió i futura elaboració del projecte d’aquest curs.Veritablement he intentat, a partir dels recursos que s’han anat oferint i d’altres que ja coneixia i/ohe anat recopilant a partir de la descoberta, treure el màxim de profit. Personalment no m’agrada,ja que no li trobo utilitat, fer les tasques per complir l’expedient. Aquest és el motiu principal pelqual m’he endinsat en l’elaboració d’una programació massa extensa.Del resultat final de la programació, he optat per presentar el material que fa referència a la tascaencomanada. Aquesta programació consta de dotze unitats didàctiques, de les quals sols n’heexposat quatre. Aquestes quatre són les que millor evidencien l’ús de recursos TIC i TAC.Per altra banda, em trobo que certes activitats que he realitzat no puc fer-les públiques, ja que eldret d’imatge m’ho impedeix. Per aquest motiu puc presentar poques coses, perquè aquestaprogramació presentada es basa en les relacions socials i alguns dels recursos emprats secentren en la mainada. Així doncs, espero complir les expectatives del projecte encara que siguides d’una posició un xic diferent.Per últim donar les gràcies pels recursos oferts i les activitats encomanades, ja que amb laposada en pràctica s’interioritzen el conceptes i, a més, he pogut elaborar una programaciódidàctica que m’ha servit per organitzar idees i donar forma a un projecte. El temps ens fa anarmassa ràpid i es fa difícil trobar temps per seure i plasmar en un paper les intencions educatives.L’adreça del meu bloc és: http://hipolit.xtec.cat/blocs/emagria/Els recursos TIC i TAC emprats i relacionats amb cada unitat són els següents: Unitat 6: Aparell de filmació de vídeo. Canó de projecció, altaveus i pantalla. Programa Studio8. Unitat 7: Canó de projecció i pantalla. Connexió a internet. Ordinadors fixes i ordinadors portàtils. Pàgina Edu365. Unitat 8: Programa Audacity. Micròfon, altaveus, auriculars, canó de projecció i pantalla. Programa per power point. Càmara digital i programa Gimp. Webcam i programa Skipe. Cd’s gravables. Edu365. Unitat 9: Càmares digitals, programa Gimp, ordinadors i accés a La Prestatgeria. 1
 3. 3. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 1.Introducció i justificació. 1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ.Fent camí, vol donar resposta al fet de créixer formant part d’una societat. Aquesta realitat calenfocar-la des de dues vessants: conèixer-se a un mateix i donar-se a conèixer. A partir d’aquí,conèixer als altres i relacionar-s’hi afavoreix una retroalimentació per créixer com a persones, fetindispensable per aprendre i possibilitar un bon i enriquidor desenvolupament personal.Actualment s’observen uns canvis significatius a nivell social. El resultat d’aquesta realitat quedareflectit en el món que envolta als infants. Es poden observar, entre d’altres afers: l’augment deles eines tecnològiques, el fàcil accés a la informació, el canvi d’estructures familiars... Aquestsfets possibiliten una tendència clara cap a certes actituds personals: individualistes, competitives,frustrades... Afavorint un cert desconcert envers paraules com: col·laboració, responsabilitat,reflexió... Per tots aquests i d’altres motius, la consideració de treballar d’una manera significativai rellevant les relacions socials, és la base d’aquesta programació.El context escolar possibilita un espai de trobada que engloba, al cap i a la fi, un conjunt depersones diverses i diferents entre elles que conviuen dins un mateix àmbit social. Aquestacaracterística escolar pot ser una eina magnífica per aprendre a dialogar i treballar conjuntament.El fet de conèixer i voler conèixer d’altres persones, pot obrir la visió de l’ésser humà cap a unasocietat més justa. Posant èmfasis en l’assoliment d’unes actituds més solidaries, es potpossibilitar un esperit crític basat en la reflexió conjunta i individual de possibles afers succeïts.Una característica innata en els infants que afavoreix un notable aprenentatge, és la curiositat.Partint d’aquesta premissa i tenint-la com a base, es pot arribar a un procés d’ensenyament-aprenentatge més global, motivador i significatiu. Aprofitant el treball en equip com a einad’aprenentatge i oferint activitats diverses, els infants poden assolir un major grau d’iniciativa iautonomia. Aquest assoliment pot fomentar-se en valors com: el respecte, la responsabilitat i latolerància.Les propostes d’unitats didàctiques que s’aniran realitzant al llarg d’aquesta programació, estandirigides a infants del segon curs del segon cicle d’Educació Infantil. Bàsicament se centrenen potenciar diverses habilitats que possibilitin una millora en les relacions humanes. S’emprarantots els recursos, eines i mitjans que es tinguin a l’abast, proporcionant així una formaciócomplerta que permeti als infants desenvolupar-se en totes les seves vessants socials ipersonals. 2
 4. 4. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 2. Àrees curriculars i eixos transversals. 2. ÀREES CURRICULARS I EIXOS TRANSVERSALS.El Currículum d’Educació Infantil estableix tres Àrees Curriculars que són de vital importànciapel desenvolupament de l’infant. El coneixement d’un mateix i del seu entorn, juntament amb lespersones que conviuen en aquest, són dos dels eixos més importants pel seu desenvolupament iformen les dues primeres àrees: La descoberta d’un mateix i dels altres i La descoberta del’entorn. Per a poder-se relacionar amb un mateix i amb els altres cal la comunicació i elllenguatge, és aquí on adquireix sentit la tercera àrea: Comunicació i llenguatges.Aquestes tres àrees s’han d’entendre i tractar des de la globalitat, doncs a la vida diàrias’interrelacionen constantment.En la programació elaborada es parteix de l’Àrea I (descoberta d’un mateix i dels altres) perrelacionar-la amb l’Àrea II (descoberta de l’entorn) i treballar l’Àrea III (comunicació i llenguatges)com a recurs per unir-les. Es parteix de la base que cal conèixer-se a un mateix per poderconèixer als altres i l’entorn, tot emprant la comunicació com a mitjà de relació. Dins la vessantde conèixer-se a un mateix se’n desprèn donar-se a conèixer.En aquestes àrees s’hi troben un seguit de temes que destaquen per la seva importància en lavida dels nens i nenes: els Eixos Transversals. Són temes que queden recollits en elCurrículum com a aprenentatges, formulats com a continguts i objectius en les diverses àrees.El fet d’integrar-los dins les àrees en comptes de considerar-los com a disciplines amb entitatespecífica, és el motiu pel qual es consideren com a eixos transversals del Currículum.D’entre els eixos transversals, a la programació es destaquen sobretot els que fan referència alsvincles afectius, ja que es potencia un treball de relacions personals i hàbits socials. Es destacauna educació igualitària per a tothom amb les mateixes possibilitats i criteris, tot oferint unaatenció individualitzada i personalitzada. 3
 5. 5. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 3. Capacitats, objectius i continguts. 3. CAPACITATS, OBJECTIUS I CONTINGUTS.3.1. Capacitats i eixos.Per elaborar aquesta programació s’ha partit de les capacitats marcades en el currículum, lesquals queden englobades en quatre eixos. A través d’aquesta programació es treballen totes icadascuna d’elles de manera inconscient, però es potencien amb especial rellevància: la 2, 5, 6 i9 (marcades en negreta en el quadre següent).EIXOS I CAPACITATS.A. Aprendre a ser i actuar duna manera cada vegada més autònoma1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se deles seves possibilitats.2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positivadell mateix i dels altres.3. Adquirir progressivament hàbits bàsics dautonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat ieficàcia.B. Aprendre a pensar i a comunicar4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions decomunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.C. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa6. Observar i explorar lentorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte iparticipar, gradualment, en activitats socials i culturals.7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre aactuar-hi en conseqüència.D. Aprendre a conviure i habitar el món8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.9. Comportar-se dacord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomiapersonal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 4
 6. 6. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 3. Capacitats, objectius i continguts.3.2. Objectius de cicle.Partint del PEC i de la Programació Anual, es pretenen assolir els objectius de cicle marcats ennegrerta. Aquests estan inclosos dins dels dos documents esmentats:OBJECTIUS DE CICLE.1-Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les sevesnecessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.2- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitudpositiva i superant les dificultats.3- Sentir que pertany a grups socials diversos , participant-hi activament i utilitzant els hàbits,actituds , rutines i normes pròpies.4- Aprendre amb i a traves dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establintrelacions afectives amb actituds d’empatia i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.5- Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositats i interès, interpretant-ho i fent-sepreguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.6- Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altrescompanys/es, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant lesrelacions socials i afectives que s’hi estableixen.7- Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-losmitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.8- Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-semitjançant la paraula, el gest i el joc.9- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà delsllenguatges: corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procésd’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús deles tecnologies de la informació i la comunicació10- Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejari acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada 5
 7. 7. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 3. Capacitats, objectius i continguts.3.3. Continguts.Els continguts potenciats en aquesta programació són els següents:CONTINGUTS. Bloc A: Autoconeixement i gestió de les emocions. - Expressió i manifestació corporal i verbal d’emocions i sentiments. - Acceptació positiva de la pròpia identitat, tot observant i explorant les pròpies necessitats iÀrea I: Descoberta d’un mateix i dels altres. possibilitats. Bloc B: Joc i moviment. - Iniciativa i participació en les activitats, tot manifestant satisfacció per aquestes. Bloc C: Relacions afectives i comunicatives. - Identificació amb les característiques del propi grup. - Respecte per l’opinió dels altres, tot acceptant les semblances i les diferencies de les persones. Bloc D: Autonomia personal i relacional. - Aplicació dels hàbits d’autonomia personal, tot esforçant-se per vèncer les dificultats superables i valorant-se tant a un mateix/a i als altres. Bloc A: Exploració de l’entorn. - Observació i exploració directa de les característiques de l’entorn proper i l’entorn on viuenÀrea II: Descoberta de l’entorn. altres infants. Bloc B: Experimentació i interpretació. - Experimentació i manipulació dels elements de l’entorn immediat. - Curiositat i iniciativa per descobrir coses noves i compartir-les amb els companys/es. Bloc C: Raonament i representació. - Comparació per establir relacions qualitatives i quantitatives per similitud i diferència. - Representació objectiva i subjectiva de situacions viscudes o imaginades o través del dibuix. Bloc A: Observar, escoltar i experimentar. - Iniciació al llenguatge escrit com a mitjà comunicatiu.Àrea III: Comunicació i llengutages.. - Participació i interès per l’escolta activa en determinades situacions socials. Bloc B: Parlar, expressa i comunicar. - Expressió oral en situacions comunicatives segons les convencions de la llengua. - Utilització d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació per enregistrar, escoltar i parlar. - Reconeixement i ús del llenguatge verbal, plàstic i musical com a instrument de comunicació. Bloc C: Interpretar, representar i crear. - Interpretació de cançons, cantarelles i danses. 6
 8. 8. Ester Magrià Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 4. Paper docent. 4. PAPER DOCENT.4.1. El treball individual.En la programació, la intervenció del mestre/a es caracteritzarà per utilitzar un ampli repertori detècniques i recursos. Aquests hauran de propiciar un intercanvi d’opinions i assolir diferentsvies de comunicació. El mestre haurà de promoure espais de diàleg, trobada i reflexió. Per altrabanda haurà de propiciar una atenció individualitzada i respondre a les necessitats dels alumnes.En aquesta programació, es potencia que el mestre/a mostri com dur a terme els valors decol·laboració, respecte i tolerància. Tenint en compte que és un referent pels infants, caldràque transmeti aquests valors a través de les seves actuacions i relacions amb els altres.Es prepararan activitats que permetin a l’infant conèixer-se a ell i als altres, al mateix tempsdecidir amb llibertat. Es donarà importància a l’actitud del nen/a vers ell mateix i els altres.L’objectiu docent serà el d’aconseguir observar i mediar davant de les activitats.4.2. El treball en equip.En aquesta programació el treball en equip serà una tasca de vital importància, sobretot endeterminades unitats. Aquesta opció permetrà compartir experiències, dubtes, dificultats... ibuscar solucions conjuntes a les diverses adversitats que puguin anar sorgint.Concretament, es poden especificar tres moments en què el treball en equip serà indispensablei tingut en compte en algunes de les unitats proposades: la planificació conjunta, les activitatscompartides i l’actuació, i l’anàlisi i revisió de la pròpia pràctica.Per altra banda aquest treball en equip donarà abast a diferents contextos. És a dir, no esrestringirà als companys/es del propi cicle i/o escola. Caldrà una coordinació activa amb d’altresprofessionals de l’educació (mestres d’altra escola) i amb persones alienes al món escolar(convidats/es), al mateix temps que amb les famílies en determinades situacions. 7
 9. 9. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 8. Metodologia general. 5. METODOLOGIA GENERAL.5.1 Criteris i principis metodològics.Al llarg de la programació es tindrant presents les bases psicopedagògiques del currículum i, pertant, l’opció metodològica a dur a terme es basarà en la concepció constructivista del’aprenentatge i en un enfoc globalitzador. Les unitats didàctiques es prepararant partint decom l’infant percep la realitat, doncs globalitzar es caracteritza en organitzar el coneixementseguint els criteris d’interès del nen/a.També es potenciarà el desenvolupament d’un aprenentatge significatiu que permeti al’alumnat utilitzar allò que ha après en situacions posteriors, i per a fer-ho caldrà centrar-se enl’observació i l’experimentació. Per tot això, s’intentarà partir dels coneixements previs delsinfants, tenint en compte les característiques individuals i els seus interessos. L’observació il’experimentació permet una acció i interacció de l’infant amb el medi, i possibilita arribar al’aprenentatge significatiu (bàsic per un bon desenvolupament dels infants).Per plantejar les activitats es potenciarà que l’infant, a partir d’una experiència o situacióconcreta, sigui capaç d’arribar al coneixement general amb l’ajuda dels seus iguals i de lapersona docent. Compartir les experiències, les emocions, els dubtes, els pensaments... elsajudarà a entendre millor allò que han viscut i els permetrà relativitzar els possibles dubtes oproblemes que hagin pogut tenir. Així s’avançarà conjuntament en el propi procés de creixementpersonal.5.2. L’atenció a la diversitat.Per atendre a la diversitat es parteix d’un currículum ampli i flexible que permet potenciar eldesenvolupament íntegre de tot l’alumnat. Prenent consciència de quins infants concrets i únicshi ha a l’aula, es podrà ajustar la intervenció a les necessitats particulars. S’incidirà en crearsituacions en què cadascú se senti necessari, acceptat i imprescindible perquè el grup avanci.Per atendre al alumnat nouvingut, s’incidirà a emprar la llengua catalana sense vergonya. Caldràpropiciar múltiples espais de diàleg i col·laboració amb la resta de nens/es, en els quals espossibiliti una familiarització amb la llengua. 8
 10. 10. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 8. Metodologia general.Pel què fa als infants amb necessitats educatives específiques, s’intentarà oferir una atencióindividualitzada en totes i cadascuna de les activitats.Les estratègies introduides per atendre la diversitat de la mainada de l’aula són diverses i esbasen en el treball per: parelles o en petits grups, racons, els padrins de cinquè i els projectes.En tots els casos es fomentarà que l’alumnat participi activament, potenciant la col.laboració i“discussió” entre iguals.Les parelles o petits grups propicia el nivell d’interacció entre companys/es i s’organitza deforma que la persona docent pugui anar passant per cada grup mentre van realitzant activitatsmés autònomes.Els racons consisteix en crear petites zones de joc o d’activitat on els nens/es puguin estar-hi engrups reduïts o individualment. Al llarg del curs s’anirà introduint un racó per cada unitat que honecessiti. Seran aprofitats per respectar diversos ritmes i nivells d’aprenentatge.Els padrins de cinquè és una proposta que promourà la relació de la mainada del parvulari ambl’alumnat més gran de l’escola. Cada alumne/a del segon curs del segon cicle d’Educació Infantiltindrà assignat un tutor/a de cinquè curs que anirà variant. Aquests seran un suport pels infantsmés petits i col·laborarant en aquelles activitats o propostes de caire més individualitzat o adient.Els projectes possibilitaran un reforç en la parla, l’escolta, la lectura, l‘escriptura... i per tant,també en l’habilitat de raonar i pensar. Alhora potenciarà la col·laboració i la responsabilitat coma actituds necessàries per assolir un bon resultat final.5.3. Organització.5.3.2. Organització del temps.Aquesta programació es durà a terme al llarg del curs escolar i s’organitza amb nou unitatsdidàctiques. Cada unitat serà introduïda en el moment adient, segons els interessos i necessitatsdels infants i de la pròpia persona docent. Cada unitat quedarà representada amb algun racó,material i/o afer que s’anirà treballant durant el curs. L’ordre de les unitats segueix unacoherència lògica, doncs va de concret a més general. És a dir, parteix de l’entorn més immediatde l’infant per anar ampliant el seu camp de visió. 9
 11. 11. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 8. Metodologia general.5.3.3. Les TIC i les TAC.Al llarg de la programació es farà un ús important de les Tecnologies de la Informació i laComunicació, al igual que de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement. Els recursosTIC i els TAC permeten oferir un respecte pels diversos ritmes de treball i, per tant, són una altraforma per atendre la diversitat a l’aula. Permeten apropar-nos a la realitat i aprendre amb latecnologia.El centre disposa d’una aula d’informàtica amb dotze ordinadors, recurs que es pot aprofitar quanes realitzen tasques de petit grup. Per altra banda es pot gaudir d’una aula polivalent amb setordinadors més, un projector i la pantalla. Finalment la pròpia aula té un ordinador amb accés ainternet i la possibilitat de connectar (en determinades situacions) els quatre ordinadors portàtilsdels quals està dotat el centre. Tots aquests recursos s’empraran per a potenciar: l’escriptura, lalectura, la comunicació en general, la cerca d’informació, l’ús dels e-mails i, també, per a larealització de videoconferències que permetran la comunicació amb nens i nenes de la mateixaedat però d’una escola ben diferent. 10
 12. 12. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. 6. Avaluació. 6. AVALUACIÓ.6.1. Tipus d’avaluació.En la programació didàctica s’utilitzen els tres tipus d’avaluació: inicial, formativa i final. A partirde l’avaluació inicial i formativa, i pel que fa a l’atenció a la diversitat, es podran conèixer lesdiferents dificultats i necessitats de l’alumnat planificar situacions d’ensenyament mésdiversificades.L’avaluació inicial es realitzarà a partir d’activitats senzilles que serveixin per obtenir una informaciómés precisa i detallada sobre els esquemes de coneixement que posseeixen els alumnes sobre el temaque es potencia en cada unitat didàctica. Bàsicament serà oral. Serà clau per detectar la diversitat dels iles alumnes de l’aula i per introduir noves estratègies si s’escau.L’avaluació formativa es realitzarà durant el procés d’aprenentatge i servirà per proporcionar a l’infantl’ajut pedagògic més adequat en cada moment. Es durà a terme a través de l’observació sistemàtica delsalumnes, amb l’ajuda d’unes graelles i/o fulls d’observació. Així es podrà fer un seguiment deldesenvolupament de cada activitat i de la resposta dels alumnes. A partir del que s’observa, si cal,s’introduiran modificacions en el plantejament o desenvolupament de les activitats. Respecte al’observació, remarcar que sempre és més rica la del procés que la dels resultats, per tant, seràconvenient que les situacions d’observació permetin seguir amb cert detall els passos que va superantl’infant.L’avaluació final es basarà en activitats específiques que ens indicaran si s’han assolit els objectiusdidàctics plantejats inicialment i/o amb graelles per anotar el grau de consecució de cada objectiu.6.2. Avaluació de la programació i de la tasca docent.Per avaluar la programació, unitats, activitats i la intervenció educativa, s’empraran les graellesd’avaluació del procés i dels resultats. Per altra banda es realitzarà una avaluació formativa delprocés amb la resta de professionals que hi col·laboren, anotant possibles millores imodificacions.L’avaluació ens servirà per valorar, adequar i millorar el programa planificat prèviament iqüestionar-nos si és adient seguir treballant-hi el curs vinent.Es valoraran si s’han aconseguit els objectius proposats, fet que es pot comprovar observant siels nens i nenes aprenen allò que es pretenia, si aprenen altres coses igualment importants, sical introduir unes altres activitats a l’aula... 11
 13. 13. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 6: T’escolto.UNITAT 6: T’ESCOLTO.JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT.Aquesta unitat parteix de la base que certes actituds d’espera i escolta cal treballar-les amb especial èmfasis en l’etapa d’educació infantil. L’egocentrisme és unacaracterística molt visible en aquestes edats, i cal potenciar un treball de posar-se en el lloc de l’altre per anar aconseguint un desenvolupament positiu de lapersonalitat. Gràcies a la capacitat d’escoltar es pot manifestar, a posteriori, una opinió pròpia referida al tema tractat. Amb aquesta unitat es pretén potenciar untreball de grup envers possibles situacions, actituds, sentiments... Un espai de diàleg dins l’aula en el qual tingui cabuda tot tipus d’opinions i serveixi per escoltar-se imanifestar-se. S’intentarà despertar en els infants l’interès per l’opinió dels altres, i assolir la idea que el posicionament de tothom compta encara que sigui diferent.Per altra banda també es potenciarà el diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conflictes. Es destinarà un espai adequat per afavorir l’intercanvi d’opinionssempre que sigui necessari. També es posarà especial atenció a la identificació d’un mateix dins un grup, l’objectiu es fer adonar als infants que formen part d’ungrup amb el qual s’han de sentir identificats per ajudar-se i deixar-se ajudar.Aquesta unitat tindrà tres vessants: l’explicació personal d’algun coneixement o afer cap a tot el grup classe; l’assemblea en la qual hi participarà tot el grup classeactivament; el cara a cara que farà referència a situacions concretes en la qual hi participaran els propis afectats. En les dues últimes es tindran en compte certspassos a seguir: recollir informació (què ha passat), ubicar l’afer (quan i on ha passat), cercar les causes (perquè ha passat), pensar solucions (què podem fer persolucionar-ho) i finalment arribar a un acord (pactem!). També es propiciarà un espai que propiciï la reflexió personal a nivell individual.D’entre les capacitats que cal assolir en finalitzar l’etapa, amb aquesta unitat potenciarem amb especial èmfasi:- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dell mateix i dels altres.- Comportar-se dacord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 14. 14. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 6: T’escolto. T’ESCOLTO.OBJECTIUS D’APRENENTATGE. CONTINGUTS. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS. - Expressió i manifestació de les pròpies experiències, emocions i pensaments tot reconeixent els seus propis sentiments. - Acceptació positiva de la pròpia identitat. - Actitud optimista i d’esforç per resoldre situacions de dificultat. RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES. - Reflexió i predisposició a emprar l’assemblea com a recurs grupal. ÀREA I. - Acceptació i respecte per les pròpies possibilitats afectives i de relació social.• Assolir un nivell elevat d’expressió - Esforç per emprar el diàleg com a recurs social, tot emprant els passos a seguir per resoldre conflictes. oral per resoldre conflictes. AUTONOMIA PERSONAL.• Utilitzar el vocabulari adient per - Iniciativa i col·laboració per realitzar assemblees. manifestar sensacions, emocions i/o - Esforç per emprar el diàleg com a recurs social. necessitats. - Exercitació d’hàbits que afavoreixin la col·laboració i l’autonomia.• Adquirir actituds socials: d’espera, EXPLORACIÓ DE L’ENTORN. escolta i interès pels altres. - Us del recurs de filmació per elaborar enregistraments i fer-ne observacions. AREA II.• Adonar-se dels seus estats d’ànim i EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ. les possibles causes. - Organització i ús de les assemblees a partir de la interpretació de la pròpia realitat. OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR. - Usar actituds d’espera, atenció, interès i iniciativa per escoltar les explicacions dels altres. - Associar les situacions amb els pactes establerts en assemblees. AREA III. PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR. - Emprar el llenguatge com a instrument per verbalitzar pensaments, opinions, necessitats i sensacions. - Utilització d’estratègies per afavorir actituds d’espera, atenció, interès i iniciativa per expressar-se i comunicar-se. - Expressió oral adequada per poder propiciar una reflexió a nivell grupal.
 15. 15. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 6: T’escolto. T’ESCOLTO. TEMPS. ESPAI. ORGANITZACIÓ AGRUPAMENTS. RECURSOS RECURSOS METODOLÒGICA. MATERIALS. HUMANS.ACTIVITATS D’APRENENTATGE.1. Si escoltem aprenem. 15 – 20 minuts. Depèn de la situació. Mestra tutora.2. Per poder parlar s’ha d’aprendre a Dues sessions de Aparell filmació vídeo Tutora, mestra suportescoltar. 25 – 30 minuts. Projector, canó, Mestra tutora. Aula. Rotllana, gran grup. Gran grup, indv. altaveus i pantalla.3. Solucionen escoltant i parlant!4. Què em passa? Què et passa? 25 - 30 minuts. Mestra tutora.5. Em pots escoltar?ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.6. Necessitem escoltar-nos! 10 – 20 minuts. Passadís. Racó per reflexionar. Depèn de la situació. Mestra tutora.7. Necessito un moment!ACTIVITATS D’AVALUACIÓ.INICIAL, FORMATIVA I FINAL. La mestra durà a terme una observació sistemàtica. Mitjançant unes graelles d’avaluació recollirà l’evolució del procés. Anotarà l’actitud: d’espera, escolta, atenció i opinió.ACTIVITATS. Activitat 1: Si escoltem aprenem.En determinades situacions l’infant tindrà la possibilitat d’explicar a la resta quelcom que ell mateix consideri de vital importància o possible interès. A partir d’unmaterial podrà transmetre als companys/es algun nou coneixement o experiència viscuda fora de l’àmbit escolar. Podran ser diferents materials: fotos, joguines,llibres, contes... L’objectiu serà compartir amb la resta i demostrar que es pot aprendre de tothom.
 16. 16. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 6: T’escolto.Activitat 2: Per poder parlar s’ha d’aprendre a escoltar!Aquesta activitat serà la que iniciarà el treball d’assemblea. En una primera sessió la mestra introduirà el nou concepte amb l’explicació d’aquest i els passos aseguir. El tema a tractar serà “els nens i nenes poden jugar junts?”. Aquest tema serà introduint amb un objectiu clar, doncs amb la observació diària es va copsarque cada vegada tendien més a separar-se per sexes: el grup de les nenes i el grup dels nens. En aquesta ocasió es disposarà de l’ajuda de la mestra de suport perdur a terme una filmació de l’activitat. Es procurarà recollir conductes diverses: distracció, atenció, xerrera... En una altra sessió es visualitzarà la filmació (tractadaamb l’Studio8) i es farà adonar als infants del seu comportament. A partir d’aquí es reforçaran les actituds que cal adquirir per poder realitzar bones assemblees.A partir d’aquí s’introduiran diferents situacions que puguin ser tractades en assemblees, depenen de les característiques formaran part d’un o altre apartat. En cadaassemblea se seguiran el passos apresos: què ha passat, quan i on, perquè ha passat, què podem fer per solucionar-ho i finalment el pacte. Les assemblees podranser convocades per la mestra o pels propis infants. S’intentarà dur-ne a terme una cada quinze dies i depenent de la necessitat una per setmana. Activitat 3: Solucionen escoltant i parlant!Les assemblees que tinguin cabuda sota aquest títol seran les que facin referència a resolució de conflictes. Per exemple: baralles al pati, disputes a l’aula... Activitat 4: Què em passa? Què et passa?Quan es percebi una actitud exagerada o diferent per part d’algun nen o nena s’intentarà convidar-lo a expressar els seus sentiments i intentar cercar el motiu de talestat: nervis, ràbia, tristor... Per dur a terme aquest tema caldrà la col·laboració de les famílies, les quals comunicaran a la mestra possibles situacions que haginpogut alterar l’estat de l’infant o senzillament alguna preocupació per la detecció d’un comportament diferent. Activitat 5: Em pots escoltar?Aquesta activitat té similituds a la 4, amb la diferència que la demanda sorgeix del propi infant. Quan un nen/a té la necessitat d’explicar quelcom succeït fora del’àmbit escolar i que li produeix un estat neguitós o inquiet, pot convocar una assemblea i expressar les seves preocupacions, pensaments o sentiments.Aquestes activitats seran dutes a terme en el racó de reflexionar. Activitat 6: Necessitem escoltar-nos! Activitat 7: Necessito un moment!Es destinarà un espai per propiciar la resolució de conflictes a nivell personal. Aquesta activitat serà emprada com a hàbit social cada vegada que succeeixi quelcomentre companys/es. També podrà ser utilitzat a nivell individual per relaxar-se o tranquil·litzar-se en determinades situacions.
 17. 17. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 7: L’@.UNITAT 7: L’@.JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT.Aquesta unitat tracta de donar resposta a una altra via de comunicació a nivell escrit. Gràcies a la unitat 4 els infants hauran trobat sentit a la correspondència, ambaquesta unitat s’intentarà fer-los adonar de les diferències i semblances entre un i altre recurs. A més s’incidirà en els beneficis dels e-mails.Vivim en l’era de la tecnologia i és necessari que els infants, des de ben petits, estic familiaritzats amb els recursos que propicien aquestes eines.Per altra banda la comunicació és la base de les relacions socials, i aquesta pot ser entesa i afavorida des de diferents vessants. L’opció dels e-mails és una einamés per poder donar resposta a aquest procés comunicatiu.En aquesta unitat s’intentarà, a més, emprar el recurs comunicatiu com a font de coneixement. És a dir, davant d’alguna inquietud o interès fer qüestionar als infantsque el coneixement ve de fóra i que les persones poden oferir-nos respostes. Per a poder accedir a les persones cal una via que afavoreixi la demanda, i els e-mails són un bon recurs.Per propiciar un contacte més directa, s’anirà de persones conegudes i tractades diàriament a d’altres més llunyanes.D’entre les capacitats a assolir en finalitzar l’etapa, en aquesta unitat potenciarem amb més èmfasi les següents:- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dell mateix i dels altres.- Comportar-se dacord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.- Observar i explorar lentorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 18. 18. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 7: L’@. L’@.OBJECTIUS D’APRENENTATGE. CONTINGUTS. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS. - Expressió i manifestació d’emocions o inquietuds. - Esforç per aprendre a utilitzar e-mails. AREA I RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES. - Les pròpies possibilitats afectives i de relació. AUTONOMIA PERSONAL.• Valorar els beneficis personals i socials del - Respecte i cura cap al material utilitzat. e-mails. EXPLORACIÓ DE L’ENTORN.• Aconseguir usar de manera adequada el - Observació i exploració directa dels ordinadors i de les característiques dels e-mails AREA II ratolí. EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ.• Seguir el procés adient per enviar i escriure - Iniciació en l’ús d’internet i de la funcionalitat dels e-mails. e-mails. OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR.• Aprendre a escriure l’@. - Identificació del missatge i de l’emissor.• Adquirir el vocabulari adient. - Domini progressiu de la coordinació òculo – motriu, tot utilitzant de manera adequada el ratolí. PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR. AREA III - Utilització dels e-mails com a recurs comunicatiu, tot relacionant les adreces electròniques com a via comunicativa. INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR. - Iniciativa i interès per escriure i comunicar-se mitjançant els e-mails. - Iniciació a la llengua escrita mitjançant els e-mails. - L’@ com a grafia necessària per escriure e-mails.
 19. 19. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 7: L’@. L’@. TEMPS. ESPAI. ORGANITZACIÓ AGRUPAMENTS. RECURSOS RECURSOS METODOLÒGICA. MATERIALS. HUMANS.ACTIVITATS D’APRENENTATGE.1. La “e” d’internet! Ordinador i projector. Gran grup i individual Tutora d’aula.2. Tinc una adreça i un número secret! Targetes, ordinadors 15 - 20 minuts. Aula polivalent. Gran grup.3. On està la torre? Ordinadors portàtils. Tutora. Coordinador Quatre petits grups. Connexió a internet. informàtic.4. Escric un e-mail! Targetes personals. Sala ordinadors.5. Tinc un e-mail! Targetes d’adreces. Tutora d’aula.6. Els mestres tenen adreces! 30 - 45 minuts. Agrupaments flexibles Mig grup i indvidual. Ordinadors.7. Els padrins de cinquè tenen adreces! Aula polivalent. Ordinadors portàtils. Mestra suport.8. Vols venir? Connexió a internet.ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.9. Puc escriure un e-mail? 15 - 20 minuts. Aula. Racó de l’ordinador. Individual i parelles. Ordinador d’aula. Tutora d’aula.ACTIVITATS D’AVALUACIÓ.INICIAL, FORMATIVA I FINAL. La mestra i la mestra de suport durant a terme una recollida d’informació mitjançant unes graelles d’avaluació setmanals. Anotaran el procés i adquisició de la utilització dels e-mails.
 20. 20. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 7: L’@.ACTIVITATS. Activitat 1: La “e” d’internet!En aquesta activitat s’introduirà als infants en el món d’internet i les seves possibilitats. Es durà a terme en gran grup i en l’aula polivalent, en la qual hi ha unprojector. Gràcies a aquest recurs visual els infants podran seguir les passes que fa la mestra. La plana d’inici serà la de “xtec”, a partir d’aquí s’anirà a la planaedu365 (el mussol) i clicar a correu web. Cal assenyalar que el grup ja estarà familiaritzat amb aquestes passes perquè s’hauran anat treballant a l’hora d’informàticaper realitzar activitats d’educació infantil. La manera d’introduir el tema serà mitjançant un diàleg reflexiu sobre la correspondència (tractada a la unitat 4), elsavantatges i els inconvenients. Per altra banda es potenciarà el recurs dels e-mails com a eina comunicativa. Activitat 2: Tinc una adreça i un número secret!Per iniciar aquesta activitat el coordinador informàtic traurà un llistat de bústies de correu temporals de la plana edu365. Aquestes s’aconsegueixen fent unademanda a nivell de centre, ja que es necessita el codi i la contrasenya d’aquest per aconseguir-les. A posteriori li farà arribar a la tutora i aquesta assignarà unabústia a cada infant. La manera funcional de presentar-ho serà mitjançant unes targetes amb tres anotacions: el nom i cognom de l’infant, la seva adreça de correuelectrònic (el seu nom d’e-mail) i a la part de darrera la contrasenya (el número secret). S’ensenyarà als nens/es a fer-ho servir mitjançant el recurs del projector al’aula polivalent. S’agafaran dos o tres targetes de nens/es per a representar-ho. Posteriorment es presentaran els apartats de la bústia. Activitat 3: On està la torre?S’aprofitarà el recurs dels ordinadors portàtils per poder dur a terme un treball inicial més intensiu envers els e-mails. Per a presentar aquest recurs als infants escomptarà amb l’ajuda del coordinador d’informàtica, el qual farà una explicació del funcionament i característiques d’aquests. Amb la reflexió dels infants s’adonarande possibles diferències i podran aconseguir la resposta de les seves inquietuds gràcies al coneixement del coordinador. Activitat 4: Escric un e-mail!Aquest treball es temporalitzarà en dues sessions per setmana, gràcies als espais i als recursos es podran realitzar. Es dividirà als infants en dos petits grups, cadaun en un espai i amb una mestra concreta. En aquesta ocasió cada infant haurà d’utilitzar la seva pròpia targeta. Es presentarà l’adreça electrònica de les mestres
 21. 21. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 7: L’@.per poder envia’ls-hi un e-mail. Caldrà emprar les icones de “redactar” i un cop finalitzat i sota la supervisió de les mestres la “enviar”. Per altra banda emplenar totsel apartats: adreça, títol i escriptura. Serà necessari seguir unes pautes d’estructura: presentació, possible pregunta o informació i acomiadament. Activitat 5: Tinc un e-mail!Les mestres contestaran els e-mails escrits pels infants abans de l’activitat. S’emprarà l’efecte sorpresa com a motivació a l’hora d’obrir el correu. Es farà visualitzarals infants el remitent i el tema. A continuació s’ensenyarà el procés per llegir-lo i posteriorment contestar-lo sense necessitat d’escriure l’adreça una altra vegada. Activitat 6: Els mestres tenen adreces!S’elaboraran unes targetes amb els noms i cognoms d’alguns mestres de l’escola (amb els quals el grup hi mantingui més contacte) i les respectives adreceselectròniques. Cada infant podrà escollir lliurament a qui vol escriure i què vol fer constar en el seu e-mail. Activitat 7: Els padrins de cinquè tenen adreces!S’elaborarà un llistat amb la fotografia, el nom i cognom i les respectives adreces electròniques dels nens i nenes de cinquè. Aquests ens ho faran arribar a l’aula apartir d’una demanda feta pels nens/es de P.4 cap al seu mestre tutor. Aquesta demanada s’haurà realitzat mitjançant un e-mail. Activitat 8: Vols venir?Aquesta activitat vol potenciar la utilització dels e-mails com a recurs per a fer demandes a diferents persones alienes al món escolar. A continuació es presenta unasituació concreta:- En l’època electoral els infants es preguntaven perquè hi havia tants cartells pel poble. Davant d’aquesta inquietud la mestra els va facilitar l’adreça electrònicad’una persona que treballava a l’Ajuntament. Els infants li van escriure e-mails i van rebre resposta. A partir d’aquí van poder gaudir, en pròpia persona, de la visitad’un dels candidats a l’aula. En aquesta visita es va explicar i respondre a les seves preguntes. Es va aprofitar la ben entesa per introduir, de forma senzilla, el dret avotar dels ciutadans i algunes característiques com: l’edat, la urna, el vot secret... Activitat 9: Puc escriure un e-mail?Aquest racó serà utilitzat pels infants de manera lliure sempre que acabin alguna activitat. Per altra banda servirà de recurs per reforçar la unitat.
 22. 22. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 8: A primer cop d’ull.UNITAT 8: A PRIMER COP D’ULL.JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT.Amb aquesta unitat s’intenta presentar als infants un nou recurs de comunicació, aquesta vegada on line. Per altra banda prendran consciència de l’impactetecnològic en la vida social.També s’introduiran dins el vocabulari i els diferents elements que fan falta per poder realitzar una videoconferència.Per altra banda servirà per consolidar la relació entre ambdues escoles.En aquesta unitat desenvoluparem amb especial èmfasi algunes de les capacitats a assolir en finalitzar l’etapa:- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dell mateix i dels altres.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.- Observar i explorar lentorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.- Comportar-se dacord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 23. 23. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 8: A primer cop d’ull. A PRIMER COP D’ULL.OBJECTIUS D’APRENENTATGE. CONTINGUTS. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS. - Expressió i manifestació d’emocions o inquietuds. - Esforç per parlar bé. RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES. AREA I - Organització i col·laboració amb els companys/es per dur a terme una videoconferència. AUTONOMIA PERSONAL. - Participació i adequació comunicativa: espera, atenció i escolta. - Acceptació de les pautes i els passos a seguir per dur una videoconferència EXPLORACIÓ DE L’ENTORN.• Descobrir diferents eines tecnològiques - Observació i exploració directa dels estris utilitzats: webcam, projector... com a mitjà de comunicació. AREA II RAONAMENT I REPRESENTACIÓ.• Adquirir nou vocabulari tecnològic. - Estructuració de l’espai: orientar-se per poder sortir en la videoconferència. - Les nocions espaials a través de la webcam. OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR. - Experimentació i observació d’una nova font de comunicació. - Identificació del missatge i del emissor. AREA III PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR. - La comunicació on-line i la utilització de la videoconferència com a recurs comunicatiu. INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR. - El llenguatge com a mitjà per representar la realitat i conèixer i relacionar-nos amb persones.
 24. 24. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 8: A primer cop d’ull. A PRIMER COP D’ULL. TEMPS. ESPAI. ORGANITZACIÓ AGRUPAMENTS. RECURSOS RECURSOS METODOLÒGICA. MATERIALS. HUMANS.ACTIVITATS D’APRENENTATGE. Ordinador.1. Ens gravem la veu! Programa audicity. Tutora d’aula. 30 - 45 minuts. Sala d’ordinadors. Agrupaments flexibles Mig grup i individual. PC. Programa power Mestra suport.2. Escrivim, posem les fotos i la veu! point. Càmara digital i programa gimp. Cd3. Com queda? Ordinador, canó 15 - 20 minuts. Aula polivalent. Gran grup. Gran grup i individual Tutora d’aula.4. Rebem un paquet! projector, altaveus. 2 Webcams, Aula polivalent i sala Dos petits grups i projector i micròfons. Tutors, coordinador5. La videoconferència! Padrins cinquè. d’ordinadors. parelles. Altaveus, Connexió informàtic, padrins 5è internet i PC. 20 - 30 minuts. Webcam, projector,6. Us podem veure, escoltar i parlar! connexió internet, Tutora, coordinador Aula polivalent. Gran grup. Gran grup i individual altaveus, micròfon i informàtic.7. Bon estiu! ordinador.ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.Atenció individualitzada segons la seva necessitat.ACTIVITATS D’AVALUACIÓ.INICIAL, FORMATIVA I FINAL. La mestra durà a terme una recollida d’informació mitjançant unes graelles d’avaluació. Anotarà l’actitud de l’infant durant el procés i l’adquisició del vocabulari necessari per dur a terme una videoconferència .
 25. 25. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 8: A primer cop d’ull.ACTIVITATS. Activitat 1: Ens gravem la veu!Amb l’ajuda del programa audicity es gravarà una frase de cada infant. Caldrà pensar què es vol dir i esperar l’ordre de la mestra per parlar pel micròfon. Per altrabanda la resta de companys/es hauran de respectar el silenci perquè l’enregistrament sigui donat per bo. A posteriori cada infant s’escoltarà pels auriculars peradonar-se com se sent la seva veu. Un cop recollides totes les veus es passaran pels altaveus, introduint un joc de relació. Amb un diàleg posterior es farà adonarals infants que la nostra veu sona diferent a com la sentim a nivell personal. Però que la resta de nens/es del grup sí que ens la identifiquen. Activitat 2: Escrivim, posem les fotos i la veu!La mestra haurà confeccionat amb anterioritat un “power point” amb les fotografies personals tractades amb el programa Gimp i la veu enregistrada amb el programaaudacity. Cada plana serà d’un nen o nena. A nivell individual cada infant haurà d’escriure el seu nom i cognom atenent a les ordres de la mestra. De mentre, la restadel grup farà activitats de l’edu365. Activitat 3: Com queda?Un cop hagin passat els dos petits grups per les anteriors activitats es durà a terme una visualització col·lectiva del resultat. Quan es doni per bona s’optarà perenviar-la als nens i nenes de l’altra escola. L’altra escola haurà fet el mateix procés. Activitat 4: Rebem un paquet!L’altra escola ens enviarà el seu power point i a nivell de gran grup el visualitzarem i escoltarem. D’aquesta manera podrem relacionar veu amb fotografia i nom.
 26. 26. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 8: A primer cop d’ull. Activitat 5: La videoconferència!Mitjançant el programa skype es durà a terme una videoconferència a nivell intern d’escola. Es disposarà de l’ajuda dels padrins de cinquè per dur-la a terme. Esformaran dos grups cada padrí agafarà a un petit per formar parelles. Cada un anirà a una aula diferent. S’hauran de verbalitzar endevinalles (ja treballades)respectivament. D’aquesta manera s’adonaran de la comunicació on line.També s’introduirà als infants en el vocabulari dels estris necessaris per poder realitzar una videoconferència. Activitat 6: Us podem veure, escoltar i parlar!Un cop familiaritzats amb el programa es passarà a realitzar-lo amb els altres nens i nenes. En aquesta videoconferència es presentaran entre ells (ara un, ara l’altre)i posteriorment faran una cançó compartida. Activitat 7: Bon estiu!Per finalitzar el procés es dura a terme una videoconferència d’acomiadament. En aquesta es recordarà la trobada compartida (unitat 9) i es desitjaran bon estiurespectivament.
 27. 27. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 9: Som iguals, som diferents.UNITAT 9: SOM IGUALS, SOM DIFERENTS.JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT.Es presenta la següent unitat per a realitzar una trobada amb els nens/es de l’altra escola, amb els quals s’ha mantingut correspondència i s’han realitzat duesvideoconferències. Es durà a terme una videoconferència més al final, un cop realitzada la trobada. Aquesta darrera coincidirà amb l’arribada de les vacancesd’estiu, aquest motiu serà una motivació més per acomiadar-se via on-line gràcies a la videoconferència.La tasca del mestre/a al llarg de tota la programació ha estat la d’oferir als infants experiències pertinents que els ajudin a avançar i desenvolupar-se. El fetd’acceptar als altres i voler donar-se a conèixer és una forma de preparar-los per la vida en societat, per la convivència i relació amb les altres.Aquesta unitat és la culminació de tot un treball realitzat al llarg del curs. Per altra banda posa el contacte directa com a final d’un procés de coneixença diferent aqualsevol altre més personal. A més, introdueix als infants a ser els màxims protagonistes de l’experiència. Una finalitat secundària, però no per això menysimportant, és la implicació de tota l’escola de forma indirecta en la trobada.Tal com indica el Currículum d’Educació Infantil, en finalitzar l’etapa l’infant ha d’haver adquirit unes capacitats que possibilitin unes relacions estables i afectivesamb si mateixos i amb els altres, un coneixement i interpretació de l’entorn, així com l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge que els permetin anar formant partd’una societat culturalment organitzada. Amb la programació “Fent camí. Conec i em deixo conèixer” s’ha pretès donar resposta a l’adquisició d’aquestes capacitats.En aquesta unitat ens centrarem a desenvolupar, amb especial èmfasi, totes les capacitats marcades en la planificació de la programació:- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dell mateix i dels altres.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.- Observar i explorar lentorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.- Comportar-se dacord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 28. 28. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 9: Som iguals, som diferents. SOM IGUALS, SOM DIFERENTS.OBJECTIUS D’APRENENTATGE. CONTINGUTS. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS. - Expressió i manifestació de les emocions i experiències. - Esforç per demostrar habilitats socials. - Noció d’identitat davant els nens/es de l’altra escola AREA I RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES. - Respecte i interès cap als altres infants. - Reconeixement de possibles nens i nenes. AUTONOMIA PERSONAL. - Participació i col·laboració en les activitats col·lectives.• Mostrar interès i respecte cap als nens i EXPLORACIÓ DE L’ENTORN. nens de l’altre escola. - Observació i exploració directa en la granja i l’escola.• Participar activament en les activitats. - L’escola: orientació i organització del recinte escolar.• Compartir els seus espais escolar amb els AREA II EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ altres nens i nenes. - Experimentació i manipulació dels estris i aliments per elaborar el mató. RAONAMENT I REPRESENTACIÓ. - Orientació en l’espai escolar. OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR. - El llenguatge oral com a eina comunicativa i de coneixença. PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR. AREA III - Utilització de l’expressió oral com mitjà de comunicació i coneixença. INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR. - Interpretació de la informació rebuda.
 29. 29. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 9: Som iguals, som diferents. SOM IGUALS, SOM DIFERENTS. HORARI. ESPAI. ORGANITZACIÓ AGRUPAMENTS. RECURSOS RECURSOS METODOLÒGICA. MATERIALS. HUMANS.ACTIVITATS D’APRENENTATGE.1. Ja venen! Padrins 5è i dos Tutors,mestra suport. 9’00 - 10’00. Aula. Rotllana, gran grup. petits grups. Padrins 5è.2. Benvinguts! 10’00 - 10’15. Pati petits. Gran grup. Quatre grans grups.3. Hola! 10’15 - 10’45. Pavelló esportiu. Gran grup. Dos grans grups. Vuit mestres.4. Esmorzar. 10’45 - 11’00. Pati petits. Gran grup. Gran grup, indv. Esmorzar.5. Els colors. 11’00 – 11’15. Pati grans. Gran grup. Vuit petits grups. Etiquetes de colors.6. L’escola. 11’15 - 12’00. Recinte escolar. Agrupaments flexibles. Dos petits grups. Quatre mestres.7. Les vaques. 12’00 - 12’45. Granja. Agrupaments flexibles. Dos petits grups. Quatre mestres.8. I tu què menges?. 12’45 - 14’30. Pavelló esportiu. Gran grup. Dinar. Vuit mestres.9. Fem mató. 14’30 - 15’30. Aula, aula polivalent Agrupaments flexibles. Dos petits grups. Estris adients. Vuit mestres.10. Fins aviat! 15’30 – 16’00. Pati petits. Gran grup. Gran grup,indv. Vuit mestres.11. L’àlbum de fotografies! Estones. Aula Petit grup Parelles PC, La prestatgeria. TutoraACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.La mestra comunicarà a la resta de mestres la situació i es propiciarà una atenció més individualitza en totes les activitats.ACTIVITATS D’AVALUACIÓ.INICIAL. Es mantindrà una conversa per anotar en una graella les expectatives i coneixements que mostren envers les característiques dels altresFORMATIVA. Bàsicament es farà una avaluació formativa a nivell d’observació, que quedarà plasmada en les fotografies i vídeo.FINAL. Es durà un diàleg individual a traves d’un dibuix elaborat pels infants el dia següent de la trobada.
 30. 30. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 9: Som iguals, som diferents.ACTIVITATS.Per realitzar aquesta sortida, els nens i nenes amb els quals ens haurem estat cartejant convidaran als seus companys de P.4. Al ser una escola de tres línies caldràorganitzar molt bé els espais, els temps i els recursos, doncs 25 nens per aula més 22 nosaltres agruparan un total de 97 nens/es de P.4.Activitat 1: Ja venen!En aquesta activitat es comptarà amb l’ajuda dels padrins de cinquè, els quals ens ajudaran a preparar l’espai escolar per donar la benvinguda als nens/es de l’altraescola. Es dividirà als infants en dos petits grups. Cada un elaborarà un mural gegant. Un constarà de les mans de tots els membres del grup classe fent servirpintura de dits com a empremta d’aquesta. L’altra posarà BENVINGUTS amb unes lletres gegants elaborades pels nens/es grans, els petits hauran de pintar-les ambpintura i pinzells. Ambdós murals hauran estat una idea dels padrins de 5è.Activitat 2: Benvinguts!S’anirà a rebre als nens i nenes al pati. En el qual s’hauran penjat els dos murals elaborat. Es podrà observar tot el procés d’arribada: els dos autocars, com baixenun munt de nens/es, com fan tres files i com arriben a la porta.Activitat 3: Hola!S’anirà al pavelló esportiu i es farà una rotllana gegant entre tots i totes els nens i les nenes. Els nostres infants s’adonaran que hi ha un munt de nens/es que fan P.4a l’altra escola. Per altra banda la diversitat cultural existent a l’altra escola farà despertar la curiositat dels nostres infants. Con ja s’ha assenyalat a lacontextualització, en aquesta escola és pràcticament inexistent.Aquesta activitat constarà de dues parts, cada escola oferirà i ensenyarà una dansa als altres. Els benvinguts: la coqueta amb sucre. Nosaltres: la banda.Activitat 4: Esmorzar.A continuació cada nen/a agafarà el seu esmorzar i anirà al pati a compartir una estona d’activitat lliure. Farem adonar als nostres infants que els altres porten tots/esuna peça de fruita, ja que en aquesta escola es potencia una educació alimentaria.
 31. 31. Ester Magrià. Fent camí. Conec i em deixo conèixer. Unitat 9: Som iguals, som diferents.Activitat 5: Els colors.L’objectiu d’aquesta activitat és barrejar en quatre grups nous els quatre grups classe existents. Per a poder-ho realitzar cada mestra tutora posarà a cada infant unaetiqueta del color pertinent (quatre colors diferents). Les mestres també es posaran una etiqueta. A partir d’aquí les mestres es col·locaran en un espai visible i cadainfant haurà d’anar amb la mestra que tingui la targeta del seu mateix color.En les dues activitats següents s’hauran agrupat els quatre nous grups en dos. Cada grup es desplaçarà a una activitat i després es canviarà.Activitat 6: L’escola.En aquesta activitat es visitarà el recinte escolar, cada mestre haurà estat avisat amb anterioritat i farà una breu presentació de la seva aula.Activitat 7: Les vaques.En aquesta activitat s’anirà a la granja, els pagesos hauran estat avisats amb anterioritat i els hi faran una visita guiada pel recinte.Activitat 8: I tu què menges?A l’hora de dinar les mestres van optar per observar com s’organitzaven entre ells per seure a terra. Va estar una lliçó magnifica de col·laboració, doncs van quedarben barrejats en una mena de petits grupets.Activitat 9: Fem mató.Es farà servir el mateix recurs de les etiquetes de colors, però aquesta vegada els quatre grups hauran fet canvi a l’hora d’aparellar-se amb un altre color. D’aquestamanera el grup del matí haurà variat. Cada grup anirà a una aula i les mestres els ensenyaran els productes i estris, així com la recepta, i el procediment per fermató. Entre tots i totes en faran l’elaboració.Activitat 10: Fins aviat!S’agruparà a tots els infants en una rotllana gegant i es farà un intercanvi de detalls, doncs cada escola haurà dut a terme un treball de plàstica amb anterioritat il’oferirà a l’altra escola. A posteriori es ballarà i cantarà la dansa: hei buggi buggi. I els de la nostra escola acomiadaran als altres.Activitat 11: L’àlbum de fotografies!Emprant com a recurs la prestatgeria, s’elaborarà un recull fotogràfic de la jornada, amb comentaris escrits per la mainada.

×