Konzultacije Javna Nabava Teja Kolar

7,933 views

Published on

Prezentacija Teje Kolar o javnoj nabavi od dana 20.05. u Hotelu Sheraton - TEB konzultacije

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konzultacije Javna Nabava Teja Kolar

 1. 1. KONZULTACIJE O PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE Teja Kolar TEB, Zagreb, 20.05.2009.
 2. 2. TEME  Kada se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje?  Kada se može primijeniti izuzeće, a kada pregovarački postupak bez prethodne objave i kako?  Specifičnosti sklapanja ugovora iz Dodatka II. B?  Kako sačiniti dokumentaciju za nadmetanje i s njome postupati?
 3. 3. IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA  kategorije izuzeća propisane u članku 5. ZJN  javni naručitelji – 14 izuzeća  sektorski naručitelji – 17 izuzeća
 4. 4. primjeri ugovori o javnim uslugama od javnih naručitelja koji uslugu pruža sukladno posebnom ili isključivom pravu  npr. “Narodne novine” (javni naručitelj) ima isključivo pravo na oglašavanje objava o javnoj nabavi - izuzeće  HEP (električna energija), HP (rezervirane poštanske usluge), gradske plinare, vodoopskrbna komunalna društva i sl. su sektorski naručitelji - mora se primijeniti ZJN!!  ali, ako imaju isključivo pravo na obavljanje ovih djelatnosti – dozvoljen pregovarački postupak bez prethodne objave
 5. 5. primjeri... stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja  npr. uzimanje u zakup poslovnih prostora, kupoprodaja nekretnine..., ali na nabavu kredita ili drugih financijskih usluga za plaćanje nekretnine primjenjuje se ZJN  davanje u zakup putem javnog natječaja nije predmet ZJN, ne radi se o nabavi, npr. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 6. 6. primjeri... usluge istraživanja i razvoja, osim onih od kojih koristi ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za pruženu uslugu  Ugovor Grada i Zavoda za javno zdravstvo – mjerenje kakvoće zraka; radi li se o izuzeću?  mjerenje i procjenjivanje razine onečišćenosti zraka prema prostornom i vremenskom rasporedu nisu usluge istraživanja i razvoja a ugovori u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju, najam ili zakup predmeta nabave kod takvih ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i naručitelj  javni naručitelji - smiju koristiti izuzeće samo do dana prijama u EU
 7. 7. primjeri... 1. ugovori o javnoj nabavi s međunarodnim organizacijama na temelju međunarodnog sporazuma ili ugovora, ili 2. koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije  npr. nabava kredita od EBRDa i trošenje sredstava za nabavu prema posebnom postupku nabave koji propisuje EBRDa
 8. 8. PRIMJENA POSEBNIH PROPISA  Zakon o komunalnom gospodarstvu je lex specialis (poseban propis) za način obavljanja i financiranja komunalnih djelatnosti na području općina, gradova, Grada Zagreba i županija  komunalne djelatnosti su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta
 9. 9. PRIMJENA POSEBNIH PROPISA…  komunalne djelatnosti mogu obavljati:  trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave  javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave  služba – vlastiti pogon, koju osniva jedinica lokalne samouprave  pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji  pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  postupak koji prethodi sklapanju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu
 10. 10. PRIMJENA POSEBNIH PROPISA…  predstavničko tijelo JLS utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora; nije postupak po ZJN  ugovor o povjeravanju određene komunalne djelatnosti sklapa se sa najboljim ponuditeljem nakon provedenog postupka, najdulje na 4 godine  u tom trenutku pravna ili fizička osoba postaje odgovorna za obavljanje komunalnih djelatnosti te ih obavlja kao javnu službu
 11. 11. PRIMJENA POSEBNIH PROPISA…  ugovori obvezno sadrže: povjerene komunalne djelatnosti, vrstu i opseg poslova, vrijeme na koje sklapa ugovor, način određivanja cijene za obavljanje poslova ili cijenu i način naplate za pruženu uslugu, način i rok plaćanja, jamstva itd.  ukoliko je pravna osoba kojoj je povjereno pravo obavljanja komunalne djelatnosti, ujedno i obveznik primjene ZJN - obvezna za nabavu robe, radova ili usluga, primjenjivati ZJN
 12. 12. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE  uvjeti za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave :  radovi (čl. 14. st. 2.)  roba (čl. 15. st. 2.)  usluge (čl. 16. st. 2.)  ovaj postupak se ne može pokrenuti niti provoditi na temelju pretpostavki, već naručitelj mora biti siguran da su ispunjeni uvjeti za odabir iz ZJN-a
 13. 13. uvjeti za odabir  ako u otvorenom ili ograničenom postupku JN nije dostavljena nijedna ponuda/nijedna pravilna ponuda (r/u/r)  neispunjavanje uvjeta i dokaza sposobnosti i formalnih zahtjeva dokumentacije za nadmetanje (ISKLJUČENJE!) - ne može se provoditi pregovarački postupak bez prethodne objave, pozivom na navedenu odredbu (poništenje, DKOM)  ne može se analogno primijeniti na prethodno provedeni pregovarački postupak s prethodnom objavom
 14. 14. uvjeti za odabir...  ako ugovor iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili radi zaštite isključivih prava može izvršiti samo određeni g.s. (r/u/r)  teret dokazivanja je na naručitelju, no on je tek nakon primitka žalbe pismeno tražio dokaz; nije se u Odluci o pokretanju pregovaračkog postupka smio pozvati na čl. 15. Zakona – (poništenje, DKOM)  u ranijim postupcima postojao samo 1 sposoban ponuditelj, no okolnosti na tržištu su možda promijenjene i sada postoje i drugi subjekti ili zajednice ponuditelja koji mogu izvršiti predmet nabave – (poništenje, DKOM)  prostorni plan nije autorsko djelo te izrađivač nema isključivo pravo nad dokumentima prostornog uređenja niti nad njihovim izmjenama i dopunama
 15. 15. uvjeti za odabir...  napomena ”da je dobro imati softver od istog proizvođača kao i hardver” nije razlog za primjenu ovog postupka (poništenje, DKOM)  naručitelj obrazlaže da odabrani gospodarski subjekt ima iskustvo te kadrovsku i tehničku sposobnost potrebnu za izvršenje predmetne nabave, što ga po ocijeni naručitelja kvalificira kao jedinog sposobnog za izvršenje ugovora; DKOM utvrđuje da postoje drugi gospodarski subjekt koji nude predmetni aplikacijski sustav (poništenje, DKOM)  zaštitnu obuću može proizvesti više subjekata, a i sama objava da će se pregovarati sa 11 subjekata to stavlja u konfrontaciju (poništenje, DKOM)
 16. 16. uvjeti za odabir...  ako dodatni radovi/usluge nisu uključeni u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni ugovor, a zbog nepredviđenog događaja potrebni su za ispunjenje ugovora, od g.s. iz osnovnog ugovora, do 25%  DKOM u žalbenom postupku zahtijeva dokaz da dodatni radovi koji se nabavljaju u ovom postupku nisu uključeni u projekt na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, te naručiteljevo očitovanje o nepredviđenom događaju koji je uzrokovao nove dodatne radove - troškovnike iz osnovnog ugovora, zapisnike Povjerenstva za tehnički pregled i sl.
 17. 17. sudionici postupka  ako je na temelju uvjeta za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave moguće, postupak se vodi sa više gospodarskih subjekata uz poštivanje načela jednakog tretmana i zabrane diskriminacije  pregovarački postupak bez prethodne objave u praksi se najčešće provodi s jednim ponuditeljem
 18. 18. tijek postupka  konzultacije s gospodarskim subjektom; obavijest o namjeri pregovaranja  odluka o početku postupka (zakonska osnova, obrazložiti razloge primjene i uvjete koji opravdavaju odabir) • preporuka - iscrpno obrazloženje razloga kojim se dokazuje da su ispunjeni posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju odabir ovog postupka  sposobnost natjecatelja utvrđuje se prije slanja obavijesti o početku postupka JN; pisanim putem pozvati na dostavu dokaza sposobnosti; zapisnik o ocjeni sposobnosti natjecatelja • naručitelj je bio u obvezi sastaviti zapisnik o utvrđivanju sposobnosti prije obavijesti, te utvrditi s kime može pregovarati (poništenje, DKOM)
 19. 19. tijek postupka...  priprema, slanje i objava obavijesti o početku postupka JN u EOJN NN (sadrži podatke iz Dodatka V. H Zakona) • mora se navesti gospodarski subjekt s kojim namjerava pregovarati • mora se navesti zakonska osnova za taj postupak • preporuka u rubrici IV.1 ostale informacije - obrazloženje razloga kojim se dokazuje da su ispunjeni posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju odabir ovog postupka  rok mirovanja 15/5 dana
 20. 20. tijek postupka...  nakon isteka roka mirovanja naručitelj poziva sposobnog natjecatelja (ili natjecatelje) na pregovaranje  naručitelj šalje natjecatelju/ima poziv na pregovaranje  uz poziv dostavlja dokumentaciju za nadmetanje  dokumentacija mora biti pripremljena sa onoliko zahtjeva i uvjeta koliko je moguće i potrebno da bi koristila kao početna točka za pregovaranje  detaljan opis predmeta nabave, kriterij odabira, tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave, podatke o mjestu i vremenu pregovaranja, da li se dostavljaju inicijalne ponude
 21. 21. tijek postupka...  inicijalne ponude mogu biti temelj za pregovaranje  inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama naručitelja ujedno može biti i konačna  konačnu ponudu može dostaviti samo pozvani gospodarski subjekt  otvaranju ponuda smiju prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuditelja koji su predali konačne ponude
 22. 22. tijek postupka...  o pregledu i ocjeni ponuda sastaviti zapisnik  odluka o odabiru  rok mirovanja 15/5 (NE ako je jedan gospodarski subjekt)  naručitelj odabire ponudu prema kriteriju za odabir ponude utvrđenom u pozivu na pregovaranje  obavijest o sklopljenom ugovoru u EOJN u NN
 23. 23. iznimna žurnost  razlozi nastanka iznimne žurnosti moraju biti: dokazivi (objektivni), što znači da se razlozi mogu na uvjerljiv način objasniti (a naročito DKOM-u, u slučaju da je uložen pravni lijek) ( izazvani događajima koje naručitelj, prema objektivnoj procjeni, nije mogao predvidjeti, i i potjecati od vanjskih uzroka i ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovani postupanjem naručitelja  naručitelj je iskazao postojanje iznimne žurnosti zbog lošeg stanja dijela konstrukcije amfiteatra i potencijalne opasnosti za posjetitelje, međutim, ta je situacija postojala i od prije, te nema opravdanja za iznimnu žurnost – (poništenje, DKOM)
 24. 24. iznimna žurnost...  iznimka od obveze objave obavijesti o početku postupka javne nabave, roka mirovanja, utvrđivanja sposobnosti natjecatelja i poziva sposobnih natjecatelja na pregovaranje  naručitelj po vlastitom izboru poziva na pregovaranje jednog ili više gospodarskih subjekata te dogovara uvjete konkretnog ugovora  vrijedi sve ostalo u vezi sa dostavljanjem inicijalnih ponuda kao temeljem za pregovaranje, konačnim ponudama, kriteriju za odabir ponude, zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, odluci o odabiru i obavijesti o sklopljenim ugovorima
 25. 25. SPECIFIČNOSTI SKLAPANJA UGOVORA IZ DODATKA II. B  članak 96.  primjenjuju se samo odredbe o: a odluci o početku postupka javne nabave objavama tehničkim specifikacijama i i pravnoj zaštiti  nije obvezna primjena drugih odredaba ZJN kao npr. o m kriterijima za odabir ponude (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda) i o dokazivanju sposobnosti o sastavljanju zapisnika i odluci o odabiru itd.
 26. 26. kako pronaći usluge II. B  struktura i sadržaj II. B Zakona upućuje na podrednu primjenu Uredbe o uvjetima primjene jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  ako naručitelj želi nabaviti pravne usluge, u Dodatku II. B Zakona naići će na: Broj Predmet CPC referentni broj CPV referentni broj kategorije 21. Pravne usluge 861 Od 74110000-3 do 74114000-1
 27. 27. kako pronaći usluge II. B...  u Uredbi o uvjetima primjene jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) pod navedenim brojevima (CPC referentni broj i CPV referentni broj) nalaze se sljedeće usluge: Pravne usluge Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja Usluge pružanja pravnih savjeta Usluge pravnog zastupanja Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava Usluge savjetovanja u području autorskih prava Usluge savjetovanja u vezi s autorskim pravima na programsku opremu (softver) Usluge pravnog dokumentiranja i ovjeravanja Usluge dokumentiranja Usluge ovjeravanja Usluge ovjeravanja elektronskih potpisa Usluge pružanja pravnih savjeta i informacija
 28. 28. ostale usluge  lista usluga navedenih u Dodatku II. B Zakona nije konačna  zadnja stavka 27. – Ostale usluge - odnosi se na sve one usluge koje nisu izričito navedene i obuhvaćene odgovarajućim rasponom CPV oznaka u Dodatku II. A niti Dodatku II. B  sve takve usluge smatraju se ostalim uslugama i spadaju pod režim usluga iz Dodatka II. B Zakona, npr. 93120000-5 Usluge čišćenja tekstila 62620000-2 Usluge gašenja požara iz zraka 67000000-7 Pomoćne usluge u financijskom posredovanju 93140000-1 Usluge bojenja 93150000-4 Usluge glačanja 74810000-7 Fotografske usluge
 29. 29. tijek postupka sklapanja ugovora o uslugama iz Dodatka II. B  donosi se odluka o početku postupka javne nabave • navesti zakonsku osnovu za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona  članak 96. i broj iz Dodatka II. B Zakona te referentni CPV broj iz Uredbe o uvjetima primjene jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) kojim dokazuje da su to usluge iz Dodatka II. B
 30. 30. tijek postupka...  tehničke specifikacije  na objektivan i nediskriminirajući način opisuju karakteristike predmeta nabave, tako da se ispuni svrha nabave  specifikacija u kojoj naručitelj opisuje potrebna obilježja usluge, kao što su razina kvalitete, zahtjevi i uvjeti za izvršenje te količina  opis poslova predviđenog ugovora
 31. 31. tijek postupka...  naručitelj mora prije objave obavijesti o početku postupka javne nabave gospodarskom subjektu (subjektima), staviti na raspolaganje tehničku specifikaciju za usluge  gospodarski subjekt(i) mora na temelju tražene specifikacije izraditi i dostaviti svoju ponudu koja je naručitelju prihvatljiva  dogovoriti sve bitne elemente ugovora koji namjerava sklopiti
 32. 32. tijek postupka...  članak 96. stavak 4.  pri sklapanju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B naručitelj se mora pridržavati načela • načelo tržišnog natjecanja • načelo učinkovitosti • načelo jednakog tretmana • načelo zabrane diskriminacije • načelo uzajamnog priznavanja • načelo razmjernosti • načelo transparentnosti
 33. 33. tijek postupka...  osigurati cjelovit, objektivan i nepristran tretman potencijalnim gospodarskim subjektima  osigurati dovoljan stupanj natjecanja  ne smije se diskriminirati niti favorizirati nijedan gospodarski subjekt  naručitelji bi trebali provesti postupak koji odgovara ovim načelima prije nego što objave obavijest o početku postupka javne nabave u kojoj će navesti s kojim gospodarskim subjektom sklapaju ugovor
 34. 34. tijek postupka...  kako?  ZJN ne propisuje kako, samo propisuje obvezu  PREPORUKA  da naručitelj sam odredi nediskriminirajuća pravila koja će primjenjivati pri sklapanju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona i učini ih transparentnim  npr. objava na svojoj internet stranici kojom obavještava da namjerava nabaviti zaštitarske usluge temeljem čega zainteresirani g.s. mogu preuzeti tehničke specifikacije  da odabere najboljeg ponuditelja prema unaprijed utvrđenim objektivnim kriterijima
 35. 35. tijek postupka...  obavijest o početku postupka javne nabave u EOJN koja sadrži podatke iz Dodatka V. H  navesti podatke o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima naručitelj namjerava sklopiti ugovor  standardni obrasci: • broj: N-30-V (za javne naručitelje) • broj: N-31-V (za sektorske naručitelje) • broj: N-32-M (javni naručitelji) • broj: N-33-M (sektorski naručitelji)
 36. 36. tijek postupka...  rok mirovanja 15/5 dana  po proteku roka mirovanja, pod uvjetom da nije pokrenut postupak pravne zaštite pred DKOM, naručitelj smije sklopiti ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B  obavijest o sklopljenom ugovoru o javnim uslugama iz Dodatka II. B
 37. 37. primjeri iz prakse (slučaj br. 1)  naručitelj proveo otvoreni postupak javne nabave za usluge najma 4 broda za brodski prijevoz  usluge II. B, kategorija 19 - Usluge prijevoza vodenim putovima, CPV oznaka 61100000  DKOM utvrdio da je naručitelj u predmetnom postupku javne nabave donio Odluku o početku postupka javne nabave sukladno članku 13. ZJN, te objavio objavu o javnoj nabavi navedenih usluga u EOJN (poziv na nadmetanje u otvorenom postupku)  ispunio minimum zakonskih uvjeta iz članka 96. Zakona o javnoj nabavi  odbija žalbu kao neosnovanu
 38. 38. primjeri iz prakse (slučaj br. 2)  naručitelj proveo otvoreni postupak javne nabave za usluge tjelesne zaštite osoba i imovine  usluge II. B, kategorija 23 – Zaštitarske usluge, CPV oznaka 74613000  DKOM utvrđuje: člankom 96. stavkom 3. ZJN određeno je da je u postupku nabave usluga iz Dodatka II. B javni naručitelj obvezan u EOJN objaviti obavijest o početku postupka javne nabave  obavijest o početku postupka javne nabave objavljuje na standardnom obrascu N-30-V  naručitelj je predmetni postupak objavio na obrascu N-02-V (poziv na nadmetanje u otvorenom postupku) čiji se sadržaj razlikuje od sadržaja obrasca N-30-V  naručitelj počinio bitnu povredu jer je objavio objavu koja nije u skladu s ZJN – poništenje otvorenog postupka javne nabave
 39. 39. KAKO SAČINITI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE I S NJOME POSTUPATI?  dokumentacija za nadmetanje (DZN) je podloga za izradu ponuda  način izrade, sadržaj, pohrana i postupanje s DZN propisani Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 13/08, 4/09)
 40. 40. sadržaj  naručitelj opisuje predmet nabave, određuje vrstu postupka ili načina nabave, uvjete i dokaze sposobnosti, uvjete u svezi s oblikom ponude, rok valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude, ugovorne odredbe, te ostale podatke  DZN mora biti pripremljena na način da omogući transparentan postupak javne nabave, bez diskriminacije gospodarskih subjekata  pripremu i izradu DZN, naručitelj može, ukoliko ne raspolaže vlastitim stručnim kadrom, povjeriti neovisnim stručnim osobama
 41. 41. sadržaj...  DZN mora sadržavati sve podatke vezane za predmet nabave: • detaljan opis predmeta nabave • tehničke specifikacije predmeta nabave • vrstu, kvalitetu, opseg ili količinu • mjesto isporuke ili izvođenja radova • rok isporuke • opis i oznaku grupa ili dijelova predmeta nabave • CPV oznaku i naziv – NIJE OBVEZA (samo u objavi)
 42. 42. grupe predmeta nabave  predmet nabave naručitelj može podijeliti na grupe ili dijelove, prema: - granama gospodarstva - strukovnim područjima - vrsti, količini - mjestu i vremenu isporuke  sve grupe ili dijelovi predmeta nabave moraju biti naznačeni u DZN i objavi, a DZN mora omogućiti nuđenje za svaku grupu ili dio zasebno
 43. 43. grupe predmeta nabave...  naručitelj može u DZN zahtijevati: • izvornike odnosno ovjerene preslike traženih dokaza ili • neovjerene preslike  kada jedan g.s. dostavlja ponude za više grupa predmeta nabave - zajednički dokazi - u jednoj od ponuda ili u zasebnoj omotnici  ostali dokazi za pojedinu grupu - uz ponudu za navedenu grupu predmeta nabave
 44. 44. usporedivost ponuda i cijena u apsolutnom iznosu  DZN mora biti izrađena na način: • da omogući usporedivost ponuda (po vrsti, kvaliteti i cijeni) • da se cijene mogu iskazati i izračunati bez preuzimanja neuobičajenih rizika i bez opsežnih predradnji ponuditelja  cijene moraju biti iskazane u apsolutnom iznosu
 45. 45. primjeri u DZN nije omogućeno da se cijena izražava sa cjelokupan predmet nabave nego se mogu nuditi samo jedinične cijene; tako nije moguće vršiti usporedbe i utvrditi da li najpovoljnija ponuda prelazi planirana sredstva za nabavu “ troškovnik je sačinjen tako, da su ponuditelji mogli upisati samo jedinične cijene režijskog sata servisiranja automobila i rezervnih dijelova različitih dimenzija, a bez apsolutne cijene ponude j u odabranoj ponudi cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, nego tek cijena za 1 stranicu časopisa i za 1 omot s memorandumom; DZN ne sadrži broj časopisa u 2008. kao niti broj stranica niti broj omota (količina) pa se nije mogla ni dati apsolutna cijena; mora se poništiti cijeli postupak
 46. 46. primjeri nejasne dokumentacije  DZN mora biti jasna i razumljiva v rok plaćanja je različito određen: u Odluci o početku postupka 60 dana po ispostavljenoj fakturi, u objavi poziva na nadmetanje 60 dana po ispostavljenim i ovjerenim situacijama, u DZN-u 30-60 dana od dana ovjere situacije od strane nadzornog inženjera, a u prijedlogu ugovora 60 dana od ovjere privremene situacije i 90 dana od ovjere okončane situacije; posljedica je u različitim ponudama koje nisu međusobno usporedive jer su bili nejasni (različiti) uvjeti plaćanja
 47. 47. primjeri nejasne dokumentacije... traženo u DZN-u da ponuditelji trebaju dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora od 2% vrijednosti ponude, dok u istoj DZN se traži i pismo namjere da će se izdati takvo jamstvo od 10% vrijednosti ponude d u DZN-u se navodi da je nabava za 2008. a zatim da se sklapa ugovor od 12 mjeseci što znači da se proteže i u 2009. s DZN je stavljena na raspolaganje elektroničkim putem ali se u DZN- u navodi da se ista preuzima u sjedištu naručitelja
 48. 48. tehničke specifikacije  tehničke specifikacije moraju svim natjecateljima i ponuditeljima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju  ukupnost tehničkih uvjeta sadržanih u DZN  opisom i tehničkim specifikacijama predmeta nabave ne smije se pogodovati određenom ponuditelju  tehničke specifikacije ne smiju biti sastavljene na način da upućuju na određenog proizvođača, marku, tip, brand…
 49. 49. tehničke specifikacije...  iznimno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, tada su takve napomene dopuštene, ali se bez iznimke moraju označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«  ponuditelj na praznom mjestu u troškovniku navodi podatke o proizvodu koji nudi  obvezno navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti te način utvrđivanja jednakovrijednosti (uzorke, ispitivanje kvalitete)
 50. 50. primjer nabave vozila  odrediti raspone (min-max) zahtijevanih tehničkih karakteristika • radni obujam motora: od 2000-2500 cm3 • snaga motora: od 150-200kw • dimenzija vozila: dužina: 4000 – 4500 mm širina: najmanje 1800 mm • obujam prtljažnika: najmanje 500 dm3 • mogući obvezni elementi vozila: klima, ABS, servo, centralno, zračni jastuci, kožna sjedala…
 51. 51. primjeri u troškovniku opreme kuhinje i praonice svi elementi su precizno određeni po svim tehničkim parametrima, a da nije dano obrazloženje istog; trebalo je dati minimalne ili maksimalne vrijednosti, odnosno raspone i sl. kako bi ponuditelji mogli ponuditi više marki i tipova, a ne ovako diskriminirati ponuditelje i ograničiti tržišno nadmetanje j traženi kirurški instrumenti točno određenih dimenzija u milimetrima; to je važno i povezano s predmetom nabave te ne stoji ponuditeljeva tvrdnja da “mala” odstupanja u mm nisu važna
 52. 52. primjeri... DZN mora biti jasna, no ne smiju se prepisivati tehničke specifikacije iz nekog kataloga – samo navoditi potrebne parametre lomilica za beton 24kg težine ili rezač za beton 11,6kg težine itd. – tehnički uvjeti su diskriminatorno određeni s informacijski displej 75x2060x213mm – bez pojašnjenja zašto su potrebne tako precizne dimenzije
 53. 53. primjeri... kada se u troškovnik uvrsti stavka ‘’nepredviđeni radovi’’, time se prepušta ponuditelju da posve paušalno odredi cijenu što rezultira neusporedivim ponudama, a unosi se i nedozvoljena nesigurnost, te ostavlja prostor za manipulacije kod odabira, a i kasnije realizacije ugovora i troškovnikom je predviđena stavka ‘’nepredviđeni radovi 10% od ukupne cijene’’ koji se obračunavaju po nalozima nadzornog inženjera; prema ZJN-u nema mjesta za stavke čija je nabava neizvjesna, a ukoliko dođe do nepredviđenih radova može se sklopiti ugovor u pregovaračkom postupku bez prethodne objave (do 25%)
 54. 54. primjeri... troškovnikom je iskazana stavka ‘’nepredviđeni radovi 10%’’, a navedeno je i da se za eventualne dodatne građevinsko- obrtničke i instalaterske radove obračunava 6% manipulativnih troškova; ovakvo određivanje cijene nabave gdje je čak 16% nejasno protivno je načelu transparentnosti; ev. nepredviđeni radovi mogu se ugovoriti u posebnom pregovaračkom postupku bez prethodne objave, a ne ovako sve staviti u jedan postupak gdje se otežava provjera količine ‘’nepredviđenih’’ radova
 55. 55. način dostave • preuzimanje u sjedištu naručitelja • slanje poštom • stavljanje na raspolaganje putem elektroničkih sredstava (web adresa naručitelja ili e-oglasnik)  podaci o gospodarskim subjektima koji su zatražili uvid i preuzeli DZN – moraju se evidentirati i čuvati kao tajni  naručitelj obvezan na vrijeme osigurati dostupnost izmjena i ispravaka DZN svim gospodarskim subjektima • sva pojašnjenja i sve izmjene dokumentacije • rok za dostavu ponuda se po potrebi može produžiti • u slučaju preuzimanja sa e-oglasnika - automatizam
 56. 56. način dostave...  rok za dostavu dokumentacije i dodatnih informacija ovisi o primijenjenom postupku javne nabave • u otvorenom postupku – odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana kada je zatražena osim ako je stavljena na raspolaganje elektronički • u ograničenom i pregovaračkom postupku te natjecateljskom dijalogu – dostavlja se uz poziv na dostavu ponuda ili elektronički na raspolaganje
 57. 57. cijena DZN  cijena dokumentacije može sadržavati samo troškove izrade DZN i moguće troškove dostave: • papir • ispis • umnožavanje • nosač podataka, te • naknadu poštanskih troškova  nema troškova izrade dokumentacije ako se ista stavlja na raspolaganje elektroničkim putem
 58. 58. prijedlog ugovora  nije obvezujuće za naručitelja  naručitelj će sam odrediti odgovara li mu da zajedno s dokumentacijom za nadmetanje dostavi i prijedlog ugovora o javnoj nabavi, s uputama ponuditeljima za potpis istoga  navedena mogućnost može svakako ubrzati cijeli postupak javne nabave, poglavito u dijelu potpisivanja ugovora • naručitelj obvezao ponuditelje da sastave prijedlog okvirnog sporazuma i dostave ga u ponudi; DZN i prijedlog okvirnog sporazuma izrađuje naručitelj, a ne ponuditelji u postupku javne nabave; obvezivanje ponuditelja da to učine rezultira neusporedivim ponudama; bitna povreda ZJN
 59. 59. jezik DZN  DZN se izrađuje na hrvatskom jeziku  naručitelj može, osim na hrvatskom jeziku, DZN ili njen dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima  u slučaju spora mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku • omogućeno da se uz hrvatski jezik kod izrade ponude koriste i dokumenti na drugom jeziku uz obvezni prijevod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik iz RH, no u ponudi je i ugovor o servisu na francuskom jeziku bez prijevoda - ponuditelj je opravdano isključen
 60. 60. podizvođači / podisporučitelji  naručitelj može zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači dio koji namjerava ustupiti podizvođaču/ podisporučitelju i podatke o njemu  to ne utječe na odgovornost ponuditelja  naručitelj može u DZN zatražiti da ponuditelj za podizvođača/podisporučitelja dostavi dokaze: p isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ...registar u izjava o nekažnjavanju a potvrda porezne uprave o stanju duga
 61. 61. podizvođači / podisporučitelji...  dio koji namjerava ustupiti podizvođaču/podisporučitelju nije ograničen ZJN  ALI Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 13/07, 23/09) propisano:  ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača glavni izvođač mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za građenje te građevine
 62. 62. bitna povreda Zakona  bitna povreda Zakona - ako naručitelj u postupku nabave nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu Zakona, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite odluke  neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa Zakonom, koja je dovela ili koja je mogla dovesti do diskriminacije ponuditelja ili ograničenja tržišnog nadmetanja  DKOM - po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede ZJN
 63. 63. ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI Teja Kolar

×