Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IvančIca Marinović o određivanju predmeta nabave

6,674 views

Published on

Prezentacija Ivančice Marinović o određivanju predmeta nabave, dokazi o sposobnosti i objave

 • Be the first to comment

IvančIca Marinović o određivanju predmeta nabave

 1. 1. 25. svibnja 2009. godine ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE, DOKAZI SPOSOBNOSTI, OBJAVE
 2. 2. ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 2
 3. 3. PREDUVJET: DONOŠENJE PLANA NABAVE OBVEZAN SADRŽAJ Naručitelj izrađuje i donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji minimalno mora sadržavati podatke o: ─ nazivu predmeta nabave, ─ procijenjenoj vrijednosti nabave (bez PDV-a) ─ planiranim sredstvima (s PDV-om) i ─ oznaci pozicije financijskog plana, odnosno proračuna na kojoj su sredstva planirana. Naručitelj će pogriješiti ako plan nabave donosi samo na temelju CPV oznaka (kategorija), ne uvažavajući odredbe čl.67. ZJN-a 3
 4. 4. DOPUNSKI SADRŽAJ – unutarnju ustrojstvenu, odnosno organizacijsku jedinicu, odjel, službu,mjesto troška; – CPV numeričku oznaku (sukladno ZJN-a samo za potrebe objavljivanja); – odabrani postupak i način nabave i sl. 4
 5. 5. PRIMJER 5
 6. 6. PITANJE • Treba li u planu nabave navesti izuzeća, donacije, autorske honorare, bagatelnu nabavu? - Plan nabave je pomoćno sredstvo, u kojem se definiraju svi predmeti nabave koje treba nabaviti po ZJN u tekućoj g. • izuzeća nisu predmet ZJN – ne treba navoditi,(nema više odluke o početku postupka) • donacije – ako su fin.sredstva donirana, primjenjuje se ZJN • AH nisu predmet nabave, već usluge koje se nabavljaju • Bagatelna nabava - radi evidencije i mogućnosti razgraničavanja od MV 6
 7. 7. POČETAK POSTUPKA - SREDSTVA • Naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu! • Iznimka / kada nisu planirana sredstva za nabavu, i to kada: • se kroz postupak j.n. nabavljaju i financijska sredstva za izvršenje ugovora o j.n., • je nakon početka postupka j.n., a prije sklapanja ugovora o j.n. koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama potrebno pribaviti posebnu suglasnost mjerodavnog tijela sukladno postupku iz propisa kojim se uređuje proračun, • postupak j.n. završava sklapanjem okvirnog sporazuma kojim se ne stvara ugovorna obveza, • postupak j.n. završava uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave. 7
 8. 8. POČETAK POSTUPKA - SREDSTVA Javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu Primjeri: • Sredstva nisu planirana – (poništenje DKOM, 991/08) • U trenutku pokretanja postupka naručitelj nije imao u cijelosti planirana sredstva, koja je međutim imao u trenutku donošenja Odluke o odabiru; nije smio započeti postupak bez planiranih sredstava koja predstavljaju temeljni zakonski uvjet početka postupka – (poništenje, DKOM, 523/08) • Naručitelj je započeo postupak s planiranim sredstvima za nabavu, no kasnije je postalo poznato da sredstva za nabavu – unatoč planiranju – nisu osigurana te je naručitelj ispravno poništio nadmetanje temeljem čl. 94. t. 1. ZJN-a – (DKOM, 410/08) 8
 9. 9. PITANJE • Treba li u odluku o početku postupka javne nabave upisati planirana sredstva? - Planirana sredstva (vrijednost) nisu obvezan podatak odluke o početku postupka javne nabave – naručitelj ih ne mora unositi u navedenu odluku. Međutim, naručitelj u odluci mora navesti izvor planiranih sredstava (npr. proračun). 9
 10. 10. PITANJE • što se podrazumIjeva pod stjecanjem i otuđivanjem pokretnina i nekretnina u smislu čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi? (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) • odluke naručitelja u postupcima javne nabave, za stjecanje roba, radova i usluga, donosi odgovorna osoba javnog naručitelja • u slučaju JLP(R) S, župani, načelnici odnosno gradonačelnici • Odredbom članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
 11. 11. PREDMET NABAVE – čl. 67. • Predmet nabave određuje naručitelj u planu nabave • Predmet nabave obuhvaća robu, usluge, odnosno radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, gospodarsku, oblikovnu, funkcionalnu i/ ili drugu cjelinu. • Naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. • Od. 1.1.09. CPV samo u OBJAVI 11
 12. 12. PREDMET NABAVE - CPV • Primjena CPV-a sukladno izmjenama ZJN-a (čl.35.) • Obvezno korištenje u objavi prilikom opisa predmeta nabave! – Pogrešna CPV oznaka ne može se tumačiti kao objava postupka koja nije u skladu sa Zakonom, obzirom ista udovoljava u pogledu načina objave. – Krivi odabir rubrike predmeta nabave (robe umjesto usluge) – ne utječe na zakonitost objave jer je jasno da se radi o nabavi usluga, a ne robe, vidljivo iz točke II.2. obavijesti o početku postupka - kratak opis predmeta nabave: govorne i usluge i pristup internetu, i točke II.3. CPV oznaka: 64210000, - oznaka za telefonske usluge i prijenosa podataka 12
 13. 13. 13
 14. 14. PODJELA PREDMETA NABAVE NA GRUPE • Naručitelj treba sastaviti pisani nacrt popisa svake stavke predmeta nabave, a u slučaju da je predmet nabave podijeljen na grupe (dijelove) onda sve grupe ili dijelovi tog predmeta nabave moraju biti naznačeni u dokumentaciji za nadmetanje– čl. 69. ZJN-a. • Sukladno odredbama čl. 69. ZJN-a predmet nabave može biti podijeljen na temelju gospodarskih i tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta nabave prema: granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporuke. 14
 15. 15. PODJELA PREDMETA NABAVE NA GRUPE • Prilikom podjele predmeta nabave na grupe treba voditi računa da unutar grupe predmeti budu što sličniji • Primjer lošeg grupiranja predmeta nabave je stavljanje u istu grupu računala, klimatizacijske uređaje, fotokopirne aparate, grijelaice i sl. • Tako različite predmete na tržištu obično nude razlčiti g. Subjekti, a čak ih održavaju/servisiraju različite kategorije dobavljača, pa je ovakvo grupiranje predmeta nabave suprotno načelu tržišnog natjecanja 15
 16. 16. GRUPE - poništenje • Grupe/poništenje – naručitelj je poništio cijelo nadmetanje, mada su za grupu 1 stigle dvije ponude, dok za grupu 2 nije pristigla nijedna ponuda • nepostojanje ponuda za jednu grupu nije razlog za poništenje cjelokupnog nadmetanja kod postojanja grupa; • naručitelj za svaku grupu donosi odluku o odabiru ili o poništenju – DKOM, 220/08 16
 17. 17. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE • Čl. 9. ZJN-a • Izračun se temelji na ukupnom iznosu, bez (PDV-a); • Pri izračunu naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća produženja ugovora; • Mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj šalje objavu o javnoj nabavi; ili a u slučajevima kada se takva objava ne traži, u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave • Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave; • Način određivanja p.v.n. propisuje Uredba o objavama i 17
 18. 18. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE • Obvezno se navodi u objavi: – kod sklapanja okvirnog sporazuma (dodatak V.C) – pregovaračkog postupka bez javne objave (dodatak V.H) – usluga iz Dodatka II.B (dodatak V.H) 18
 19. 19. OPIS PREDMETA NABAVE • čl. 68. st. 4. ZJN-a: Opis predmeta nabave i postavljanje zadataka ne smije pogodovati određenom ponuditelju • čl. 70. st. 9. ZJN-a: Ako se iznimno u dokumentaciju za nadmetanje stavlja primjer proizvoda, mora se bez iznimke staviti i naznaka ‘’ili jednakovrijedan’’ • Čl. 4. st 1. t. 4 .i 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s DZN i P: DZN sadrži teh spec. Predmeta nabave, te vrstu, kvalitetu , opseg ili količinu predmeta nabave  nema “nepredvidivi radovi” 19
 20. 20. ODREĐIVANJE DOKAZA SPOSOBNOSTI VEZANO UZ PREDMET NABAVE 20
 21. 21. Dokazi sposobnosti • 1.) Dokazi koje naručitelji moraju tražiti i nedostatak kojih je razlog za isključenje gospodarskih subjekata iz daljnjeg tijeka postupka JN • 2.) Dokazi koje naručitelji mogu odrediti kao uvjet sposobnosti • u objavi obvezno navesti tražene dokaze sposobnosti • u objavi navesti i mogućnost dokazivanja pomoću drugog dokaza
 22. 22. Obveza isključenja • U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj mora načiniti analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja te njihovu ocjenu sposobnosti • Prije donošenja odluke o odabiru naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda isključiti ponuditelja: 1. Ako pri otvaranju ponuda nedostaje traženo jamstvo 2. Ako nije dokazao sposobnost sukladno DZN i ZJN
 23. 23. Isključenje gospodarskih subjekata • Naručitelj je obvezan isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku nabave: - ako je g.s. ili osobi ovlaštenoj za zastupanje, izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanja radi počinjenja k.d., primanja i davanja mita u gosp.poslovanju, zlouporaba položaja, protuzakonito posredovanje, računalna prijevara …. (proširen br. kaz.djela) - ako g.s. nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 24. 24. Isključenje gospodarskih subjekata II • Ako je to odredio kao uvjet sposobnosti, mora isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku nabave ako je: - pokrenut stečajni postupak, likvidacija i sl. - postupak obustavljanja djelatnosti ili ju je već obustavio - ako je g.s. ili osoba ovlaštena za zastupanje g.s. pravomoćno kažnjena za profesionalni propust - ako je g.s. učinio profesionalni propust koji naručitelj može dokazati, (pokrenut sudski postupak od strane naručitelja, aktiviranje i naplata bank.gar.i sl.) - ako g.s. nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz ili je dostavio neistinit dokaz.
 25. 25. Uvjeti sposobnosti • Naručitelj je, u postupku JN, obvezan odrediti uvjete za: 1. pravnu i poslovnu sposobnost, 2. uvjete nekažnjavanja, 3. uvjete za financijsku sposobnost (porezi, doprinosi...). • Naručitelj može, po potrebi, odrediti uvjete za: - financijsku i gospodarsku sposobnost, - tehničku i stručnu sposobnost.
 26. 26. Dokazi sposobnosti • Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji mogu se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom nabave i proc. vrijednošću nabave • Naručitelj je u DZN obvezan, pored naziva dokaza sposobnosti navesti i vrijednosne pokazatelje ako se oni mogu iskazati (naziv izdavatelja više nije obveza) • Naručitelj može tražiti samo dokaze koji su propisani Zakonom
 27. 27. 1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti • 1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) registar, strukovni, obrtni ili drugi odg. registar ili odgovarajuća potvrda • 2. ovlaštenje, suglasnost i slično ako su g.s.-u potrebni, u zemlji sjedišta, za obavlj. djelatnosti povezane s predmetom nabave 3. isprava o članstvu u strukovnoj organizaciji koja je u zemlji sjedišta g.s. potrebna za obavlj. djelat. povezane s predmetom nabave. • Alternativa: ovjerena izjava koja nadomješta navedene dokaze (samo ako se dokazi ne izdaju u zemlji sjedišta GS) • Starost dokaza: 6 mjeseci do dana slanja objave (samo za dokaz
 28. 28. • Primjeri ovlaštenja, suglasnosti ili dozvola za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave su: – suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i grad. koje se izdaju za građenje građevina određene skupine zahtjevnosti (I, II, III i IV) – dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske djelatnosti; – dozvola Agencije za lijekove i medicinske proizvode za obavljanje djelatnosti prometa lijekova i medicinskih proizvoda, i sl. – Dopuštenje Min.kulture (konzervatorksog odjela) sukladno Zakonu o zaštiti kult. dobara (NN69/66) i Pravilnik u o uvjetima za f.i p. osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kult.dobara (predmet nabave: uklanjanje grafita sa zgrada pod zaštitom) – Suglasnost Hrvatske agencije za poštu i elektr.komunikacije (predmet nabave: telekom usluge) 28
 29. 29. • Primjer isprave o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji: – Rješenje Hrvatske komore, kojim se dokazuje strukovna ovlast arhitekata i inženjera u građevinarstvu, ako je ista potrebna za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, npr. izrada idejnog rješenja ili glavnog i izvedbenog projekta. • Ako je pravna i poslovna sposobnost u svezi s ovlaštenjem, suglasnošću i sl. ili u svezi sa strukovnom ovlašću potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave. • Npr. suglasnost pribavlja onaj član zajednice ponuditelja koji će stvarno obavljati djelatnost povezanu s predmetom nabave za koju je takva suglasnost potrebna. 29
 30. 30. PRIMJER • Naručitelj odvojeno tražio ispravu o upisu u ...registar ODNOSNO ovjerenu izjavu ili odgovarajujću potvrdu da nije pokrenut stečajni postupak  kumulativno - 2 dokaza (obzirom na zakonske rokove u kojima se prijavljuju promjene upisa u sudski registar, moguće je da u razdoblju xy dođe do promjene na strani ponuditelja koje se neće odmah evidentirati u registru pa se naručitelj može osigurati traženjem izjave) 30
 31. 31. Zajednica ponuditelja Zajednička ponuda – svi članovi moraju dokazati sposobnost iz točke 1. • Sposobnost iz točaka 2. i 3. dokazuju ako je potrebna za obavljanje djel. povezane s predmetom nabave • Ako je potrebna samo za dio predmeta – dokazuje ju onaj član koji će ga izvršavati
 32. 32. 2. Dokaz o nekažnjavanju • Obvezan dokaz sposobnosti u postupku javne nabave • U obliku izjave - ako se u zemlji sjedišta g.s. od nadležnog tijela ne može pribaviti potvrda • Ovjerenu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje za sebe i za gospodarski subjekt • Zajednička ponuda – svi članovi moraju dostaviti dokaz • Starost dokaza: 30 dana do dana slanja objave
 33. 33. PRIMJER 33
 34. 34. 3. Dokaz financijske sposobnosti • obvezno - Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava (ne stariju od 30 dana). • Naručitelj, ako je opravdano, još može zahtijevati: 1) bilancu, račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući fin. izvještaj. - BON.1 - za prethodno obr.razdoblje kao dokaz uspješnosti poslovanja - obrtnici prilažu potvrdu porezne uprave o visini dohotka - tko nije poslovao – može izjava 2) dokument kojim se dokazuje solventnost g.s. - BON.2 ili SOL - koji se odnosi na glavni račun ponuditelja i kojim g.s. dokazuje da nije u blokadi i da nema evidentirane naloge za plaćanje za koje nema pokriće
 35. 35. 3. Dokaz financijske sposobnosti (nastavak) • 3) izvješće ili izjavu o uk. prihodu i po potrebi ostvarenom prihodu iz djelatnosti u koje spada predmetna nabava (1-3 g.) - može i kraće ako g.s. ne posluje u tom razdoblju • jamstvo za ozbiljnost ponude • jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti • g.s. može dati drugi dokaz (iste dokazne snage) - ako se zatraž. dokaz ne može dostaviti i ako se u objavi predvidi. • zajednička ponuda – svi moraju dostaviti potvrdu porezne uprave
 36. 36. DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI • Na dan otvaranja ponuda prema potvrdi Porezne uprave ne smije biti evidentiran dug i nije od značaja što je ponuditelj predao ranije FINI nalog za plaćanje; naknadna razjašnjenja ne mogu ponudu neprihvatljivu u trenutku otvaranja učiniti naknadno prihvatljivom –ponuditelj je na sebe preuzeo rizik podnošenja sporne potvrde i mora snositi posljedice svog postupanja, te je bio opravdano isključen • u potvrdi Porezne uprave ponuditelja stoji, da duguje određeni iznos koji će se podmiriti preknjižavanjem u odnosu na preplatu PDV-a, međutim, bio je opravdano isključen jer nije potvrdio nepostojanje poreznog duga u trenutku utvrđivanja sposobnosti 36
 37. 37. DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI • Valjan dokaz fin. sposobnosti je BON-2 izdan od banke gdje ponuditelj ima glavni račun, jer se on koristi za izvršenje i evidentiranje neizvršenih osnova za plaćanje; ponuditelji iz zajednice ponuditelja su dostavili BON-2 za račune statusa 2 i nisu dokazali svoju sposobnost • Samo izvornici ili ovjerene preslike Porezne uprave za bilance i RDIG, kao i odgovarajući bankovni dokazi o solventnosti jamče vjerodostojnost tih dokumenata i onemogućava se naknadno mijenjanje podataka, 37
 38. 38. DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI • DZN-om traženo da je ponuditelj u svakoj od posljednje 3 godine imao po 25 milijuna kn prihoda – što iznosi u 3 godine ukupno 75 milijuna kn – a procijenjena vrijednost nabave je 21 milijun kn, dakle, gotovo 4 puta više; osim toga uzima se u obzir i traženje da su u 5 godina realizirana najmanje 3 objekta usporedive složenosti i veličine; dolazi do kombinacije zahtjeva koje su proporcionalno zahtjevniji za ponuditelja i ocijenjeno je da su to previsoki zahtjevi koji nisu dovedeni u bitnu svezu s predmetom nabave 38
 39. 39. 4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti • Nisu obvezni dokazi • Ako se traže moraju biti opravdani predmetom nabave a tražena vrijednost dokaza (opseg, količina) adekvatna predmetu • ovisno o vrsti, količini, opsegu i namjeni predmeta nabave mogu se tražiti samo dokazi navedeni u Zakonu (članak 52.)
 40. 40. UGOVORI O JAVNIM RADOVIMA-DOKAZI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI • Popis izvedenih radova u posljednjih pet godina • Popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela-posebno onih kojima je povjerena kontrola kvalitete • Ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osoba odgovornih za izvođenje radova • Izjavu o mjerama upravljanja zaštitom okoliša • Izjava kojim građevinskim strojevima i tehničkom opremom raspolaže • Izjavu o prosječnom godišnjem broju radnika i rukovoditelja u posljednje tri godine • Izjavu o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima • Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo za izvršavanje radova 40
 41. 41. DOKAZ O UREDNO ISPUNJENIM UGOVORIMA • Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima daje se u obliku popisa kojeg daje druga ugovorna strana s potvrdama o urednom ispunjenju ugovora - Ako se takav dokaz ne može dobiti iz objektivnih razloga od ug. strane koja nije javni naručitelj - vrijedi izjava o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena • Potvrda mora sadržavati slijedeće podatke: 1) naziv i sjedište ugovornih strana 2) predmet ugovora 3) vrijednost ugovora 4) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora 5) navod o uredno ispunjenim ugovorima
 42. 42. PRIMJERI • Ponuditelj je dao 2 potvrde ali svaka sadrži 4 izvršena ugovora, dakle, nije bitno da se daju 3 tražene potvrde već da se dokaže uredno izvršenje barem 3 ugovora i naručitelj je ispravno prihvatio dokaze • Potvrde koje su dane u ponudi ne odnose se na predmet nabave, ponuda je trebala biti isključena 42
 43. 43. PRIMJERI • U DZN traženo da ponuditelj ima u vlasništvu određeni broj vozila utvrđenih karakteristika, a trebalo je tražiti da ponuditelj raspolaže utvrđenim uređajima i opremom (čak i s podizvođačima) • Prema DZN-u voditelj projekta mora imati iskustvo na sličnim poslovima, pa nije smjela biti prihvaćena drugačija ponuda jer se diskriminiraju drugi ponuditelji koji ispunjavaju traženi uvjet ili nisu dali ponudu jer ne ispunjavaju taj uvjet • Izjava o stručnoj kadrovskoj osposobljenosti – ponuditelj mora imati barem 6 stalno zaposlenih djelatnika za obavljanje poslova graf.dizajna i pripreme za tisak, bar 2 VSS  predmet nabave: tiskarske usluge 43
 44. 44. Zajednica ponuditelja Zajednička ponuda – svi članovi moraju dostaviti obvezne dokaze sposobnosti • Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se u svrhu dokazivanja sposobnosti koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. • Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora • izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja
 45. 45. Podizvođači / podisporučitelji • Naručitelj može u DZN tražiti da ponuditelj navede dio koji će ustupiti podizvođačima/podisporučiteljima te da dostavi za njih obvezne dokaze sposobnosti (čl. 59.) • Više nema obveze – nije više obvezni sastavni dio ponude, ako to naručitelj ne traži (čl.73)
 46. 46. Dostava dokaza • Naručitelj u DZN navodi jesu li ponuditelji obvezni, dostaviti izvornike odnosno ovjerene preslike traženih dokaza ili neovjerene preslike istih. • Ako je dopušteno podnošenje ponuda za grupe ili dijelove predmeta nabave: - zajednički dokazi koji se odnose na više ponuda, dostavljaju se u jednoj od ponuda ili u zasebnoj omotnici. - ostali traženi dokazi o sposobnosti za pojedinu grupu ili dio predmeta nabave dostavljaju se uz ponudu za navedenu grupu (dio) predmeta nabave. ( uvjet – da naručitelj tako odredi u dokumentaciji za nadmetanje)
 47. 47. Ponovna provjera sposobnosti • Članak 89. stavak 3. ZJN • “Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti”.
 48. 48. Vrste jamstava 1). Jamstvo za ozbiljnost ponude - koristi se u slučajevima - odustajanja ponuditelja od ponude u roku njene valjanosti - nedostavljanja jamstva za dobro izvršenje ugovora - nedostavljanja traženih izvornika ili ovjerenih preslika unutar roka mirovanja - dostavljanja neistinitih dokaza sposobnosti - do 5% proc. vrijednosti nabave (u apsolutnom iznosu) - Instrumenti: - uplata na račun naručitelja - garancija banke (bezuvjetna) - vlastita mjenica - Rok valjanosti jamstva: - dovoljan da pokrije rok za donošenje odluke o odabiru i potpis ugovora
 49. 49. 2). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – za slučaj neispunjavanja ugovornih obveza 3). Jamstvo za preplatu – za slučaj povrata avansa ili kod obročnog plaćanja 4). Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – za slučaj neotklanjanja nedostataka u jam. roku 5). Jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti – za slučaj naplate ev. štete na teret naručitelja (projektanti)
 50. 50. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJNJE UGOVORA I ZA OZBILJNOST PONUDE • Pismo namjere banke sadrži određenje ‘’da se banka obvezuje izdati garanciju za dobro izvršenje posla pod uvjetom da ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji i ukoliko udovolji uvjetima banke’’, - ovo je pismo namjere nije bezuvjetno te je naručitelj trebao isključiti ponudu • Pismo namjere banke sadrži određenje ‘’da je banka spremna razmatrati izdavanje jamstva za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od ponuđene cijene’’, – pismo namjere nije bezuvjetno i ne obvezuje banku te je naručitelj pravilno postupio kada je dokaz ocijenio neprihvatljivim 50
 51. 51. Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem • Naručitelj može tražiti dokaz o pridržavanju normi za osiguranje kvalitete • Dostavlja se u obliku isprave neovisnog tijela koje posjeduje ovlaštenje za izdavanje takvih certifikata • Može se tražiti i certifikat o usklađenosti g.s.-a sa normama upravljanja okolišem • Moraju se prihvatiti istovrijedni dokazi i u drugom obliku
 52. 52. DOKAZI SPOSOBNOSTI U OBJAVI U pozivu za nadmetanje naručitelj je dužan navesti i dokaze sposobnosti sukladno Dodatku V.C točka 17. vezano za nekažnjavanje gospodarskih subjekata koji mogu uzrokovati njihovo isključenje i dokaze kojima se utvrđuje da ne pripadaju u kategoriju slučajeva koji opravdavaju isključenje. • Naručitelj je u pozivu za nadmetanje samo naznačio dio dokumentacije u kojem je određen dokaz ali ne i vrstu dokaza i njihove vrijednosne pokazatelje. • navedena objava postupka javne nabave nije sukladna Zakonu i predstavlja bitnu povredu (čl. 140. t. 3. ) 52
 53. 53. PITANJA VEZANA UZ OBJAVLJIVANJE 53
 54. 54. Obavijest o početku postupka • dalje se mora objavljivati u slučajevima: – pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i – sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona (čl 31. st. 1. toč. 6.) • Obavijest o početku postupka ne mora se objaviti u slučaju nabava na koje se ZJN ne primjenjuje. (čl. 5. Zakona) 54
 55. 55. OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA U EOJN Bitan odabir vrste postupka za objavu odluke o početku postupka! 55
 56. 56. IZNIMKA • Obavijest o početku postupka javne nabave ne mora se objaviti u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl 25. st. 8. Zakona); - ugovor sklopljen u ovakvom postupku mora se objaviti • Vrste postupka: „Pregovarački postupak“, odnosno „Pregovarački postupak zbog žurnosti“ (čl 45.) se primjenjuje za pregovarački postupak s prethodnom objavom iz čl. 14., 15. i 16. stavak 1., u svezi sa čl. 23. i 24. te čl. 45. 56
 57. 57. • jedina situacija, kada aplikacija dopušta objavljivanje obavijesti o sklopljenom ugovoru odmah nakon unošenja osnovnih podataka o postupku. 57
 58. 58. Poništenje postupka za grupu ili dio predmeta nabave • Izmjenama čl. 94. Zakona, stvorena je zakonska osnova za poništenje nadmetanja za grupu ili dio predmeta nabave. • Odluka o poništenju mora se objaviti samo u 2 slučaja: (u ostalima može ali ne mora) • ako nakon isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda (čl. 94.4) • kada prije isteka roka za dostavu ponuda postanu poznate okolnosti, koje bi - da su bile poznate - dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje (čl. 93.) 58
 59. 59. • Prilikom objave poništenja mora se navesti jedan od 3 razloga • U dodatnoj napomeni navesti na što se poništenje odnosi (npr grupa: 1, i 2) • U slučaju ispravka obrasca Poziv na nadmetanje, paziti da se unosi u dijelu koji se odnosi na ispravak a ne poništenje 59
 60. 60. • Da bi se u jednom postupku moglo objaviti i sklopljeni ugovor i poništenje (za neku grupu) korisnik ručno može promijeniti status postupka - ova opcija se može koristiti i u slučaju da je postupak završio poništenjem kod kojeg nije bila obvezna objava 60
 61. 61. • Odabirom rubrike „Status postupka“, aplikacija nudi tri opcije: „planirani postupak“, „završava na drugi način“ te „u tijeku“. 61
 62. 62. Popunjavanje obrasca Poziv na nadmetanje • Rok za preuzimanje DZN = • Rok za dostavu ponuda = • vrijeme otvaranja ponuda • Podaci u objavi = podaci u DZN 62
 63. 63. Popunjavanje obrasca Obavijest o sklopljenim ugovorima • Kod upisa vrijednsoti ugovora, naručitelj može odabrati jednu od opcija: – Ako je samo jedna ponuda – upisuje vrijednost ponude, – ako je više ponuda upisuje najniža/najviša vrijednost ponude (pri čemu je najviša vrijednost ponude vrijednost prihvatljive ponude). – Opcija „nije određeno“ se u pravilu ne unosi. • Sukladno čl 8. Uredbe o NIPDZNiP, cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave ili ako je u DZN dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima, posebno za svaku grupu ili dio predmeta nabave. • Kod okvirnih sporazuma, naručitelj upisuje procijenjenu vrijednost OS za vrijeme cjelokupnog njegovog trajanja 63 • Kod OS s više ponuditelja za 1 predmet (grupu ili dio predmeta)
 64. 64. Pregovarački postupak s prethodnom objavom iz čl. 14, 15, 16 st.1. t. 1 • Proveden otvoreni postupak • Postupak poništen jer je cijena najniže ponude veća od planiranih sredstava • Primijenjen pregovarački postupak s prethodnom objavom sa sposobnim ponuditeljima (čl. 14.,15.16. st.1. ) • Postupak se “pretvara” u pregovarački postupak bez prethodne objave – teh. Rješenje za objavu isto kao i kod preg. post.bez preth.objave 64
 65. 65. STRUKTURA PO POSTUPKU 2008. – 1Q 2009. 2008. 1Q 2009.  nastavak procesa restrukturiranja OTVORENI 76,67%  prekid prodaje Nestléovih proizvoda 77,50% OGRANIČENI 3,19% na tržištu Bosne i Hercegovine, 0,52% Makedonije i Srbije PREGOVARAČKI S PO 0,58%  organski rast Podravka marki 4,40%  početak izgradnje tvornice dječje PREGOVARAČKI BEZ PO* hrane18,87% 15,90%  akvizicija marke Eva OSTALO (NATJEČAJ) 0,02%  182,3 mil. HRK kapitalnih ulaganja 0,01% USLUGE IIB 0,68% 1,66% *PODACI ZA 2008. NA TEMELJU OBJAVA I IZVJEŠĆA PO STAROM ZJN 65
 66. 66. 1 Q 2009. GODINE *PODACI IZ OBJAVA U 2009. (IZDVOJENA TRI, PO VRIJEDNOSTI ZNAČAJNIJA POSTUPKA)
 67. 67. Hvala na pozornosti! Pitanja? 67

×