Šaban: Ponuda u javnoj nabavi

6,116 views

Published on

Šaban: ponuda u javnoj nabavi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Šaban: Ponuda u javnoj nabavi

 1. 1. Ponuda u javnoj nabavi mr. sc. Josip Šaban Zagreb, 20.05.2009 . 1
 2. 2. Obvezna usklađenost ponude  Postupak javne nabave je strogo formalni postupak  Ponuda mora biti potpuno usklađena sa:  odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZJN)  pratećim propisima, a posebno s Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Uredba)  dokumentacijom za nadmetanje (DZN) naručitelja u konkretnom nadmetanju 2
 3. 3. Ponuda sukladna dokumentaciji za nadmetanje (1)  čl. 71. st. 1. ZJN-a: Ponuditelj se mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DZN-a  čl. 73. ZJN-a: Obvezan sadržaj ponude, s time da se u toč. 8. uređuje da ponuda obvezno sadrži sve ostale podatke tražene u DZN-u  čl. 71. st. 4. ZJN-a propisuje da ponuditelj može korigirati ponudu najkasnije do roka za dostavu ponuda, kasnije to više ne može  Npr., DZN-om traženi fotokopirni uređaji koji obrađuju sve formate papira, zaključno s A6, no odabrana ponuda može obraditi papire zaključno s A5 i DKOM je poništio Odluku o odabiru – neg. rješ. (945/08 od 22.01.2009.)  Npr., ponuda ne sadrži traženu garanciju za sigurnu upotrebu tonera, odnosno odobrenje proizvođača pisača za upotrebu tonera u DZN-om navedenim pisačima, te je trebala biti isključena – neg.rješ. (408/09 od 28.04.2009.) 3
 4. 4. Ponuda sukladna dokumentaciji za nadmetanje (2)  Npr., ponuda graditeljskih radova sadrži posebne cijene za glazuru, a prema DZN-u ista treba biti sastavni dio zidarskih radova; ponuđena je samo ukupna cijena za pribor, gdje se DZN-om traži specifikacija s pojedinačnim cijenama – ponuda nije u skladu s DZN-om i opravdano je ocijenjena neprihvatljivom – poz. rješ. (379/08 od 21.08.2008.)  Npr., ponuda je uz popunjenu tablicu tehničke specifikacije predmeta nabave trebala sadržati i digitalni oblik na CD ROM-u, te je zbog nesukladnosti ponude i DZN-a (bez CD ROM-a) došlo do opravdanog isključenja – poz. rješ. (295/08 od 10.07.2008.)  Npr., ponuditi se može i više nego je traženo DZN- om, ali to nije razlog za prihvaćanje više cijene, ostaje kriterij najniže cijene – poz. rješ. (212/08 od 12.06.2008.) 4
 5. 5. Objašnjenja za izradu ponude  čl. 11. st. 2. Uredbe: Ponuditelj može pravovremeno (6/4 dana prije roka za dostavu ponuda) pismeno tražiti od naručitelja objašnjenja DZN-a, a ovaj je dužan pismeno odgovoriti na traženje i isto objašnjenje (anonimno) dostaviti svima koji su preuzeli DZN  Npr., ukoliko se objašnjenje DZN-a pravovremeno ne zatraži, ponuditelj kasnije ne može nejasnu DZN uzeti kao argument prigovora zbog neprihvaćanja ponude – poz. rješ. (589/08 od 14.12.2008.) 5
 6. 6. Troškovnik kao dio dokumentacije za nadmetanje  Naručitelj u želji da dobije što kvalitetnije ponude izrađuje i upute za izradu ponude, gdje je i ponudbeni troškovnik u koji ponuditelj unosi jedinice, količine, jedinične i ukupne cijene, te rekapitulaciju  Npr., neispunjavanje nekih pozicija troškovnika ili sublimiranje nekih stavki u novu (zajedničku) stavku nije dozvoljeno – neg. rješ. (505/08 od 4.11.2008.)  Npr., troškovnik nije popunjen sa zahtijevanim jediničnim cijenama već je upisana samo ukupna cijena, čime je naručitelj onemogućen u kontroli računske pogreške u ponudi i trebao ju je isključiti – neg. rješ. (525/08 od 28.10.2008.) 6
 7. 7. Prijedlog ugovora kao dio dokumentacije za nadmetanje  čl. 73. t. 6. ZJN-a i čl. 4. t. 27. Uredbe: DZN može sadržati i prijedlog ugovora (ili okvirnog sporazuma), koji tada predstavlja obvezni dio ponude i ponuditelj ga mora potpisati  Npr., svrha potpisivanja ugovora kao sastavnog dijela ponude je da ponuditelj izrazi svoju suglasnost sa sadržajem prijedloga ugovora, a ne i izražavanje pristanka u smislu obvezivanja na konkretan primjerak prijedloga ugovora; ponuditelj se, dakle, slaže sa tekstom i sadržajem ugovora – poz. rješ. (177/09 od 10.03.2009.) 7
 8. 8. Oblik ponude (1)  čl. 9. Uredbe: Oblik ponude se naznačuje u DZN-u, s time da ona mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno manipuliranje; sve stranice ponude se propisano numeriraju, a pišu se neizbrisivom tintom – to znači na svaki neizbrisiv način  Npr., DZN-om je tražen uvez u cjelinu jamstvenikom sa žigom na poleđini, međutim, ponuda je uvezana u plastični fascikl sa mehanizmom i opravdano je isključena – poz. rješ. (87/09 od 17.02.2009.) 8
 9. 9. Oblik ponude (2)  Npr., DZN-om je dano više mogućnosti za uvez u cjelinu i pečaćenje (jamstvenikom, plombom, pečatnim voskom i sl.), no odabrana ponuda nije bila zapečaćena i DKOM je donio negativno rješenje – neg. rješ. (852/08 od 30.12.2008.)  Npr. kada DZN-om uvez jamstvenikom nije propisan, onda se ponuda i ne mora tako uvezati; ponuda uvezana spiralnim uvezom tako da se ne mogu listovi umetati ili vaditi je u skladu sa DZN-om i nije smjela biti isključena – neg. rješ. (914/08 od 30.12.2008.) ► Npr., u ponudi nisu numerirane stranice ponude, već dijelovi ponude prema ‘Sadržaju ponude’ i opravdano je isključena – poz. rješ. (324/09 od 28.04.2009) 9
 10. 10. Oblik ponude (3) ► Npr., ponuda je dostavljena u plastificiranom omotu i s pričvršćenim metalnim mehanizmom, a početna stranica sadrži papirnatu naljepnicu sa pečatom i potpisom; ljepljiva traka ne podržava krajeve mehanizma te se nakon njegova podizanja može manipulirati s listovima ponude – ponuda je opravdano isključena – poz. rješ. (281/09 od 7.04.2009.) ► Npr., traženo je da ponuda bude uvezana u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, no ista je dostavljena u registratoru s metalnim mehanizmom; to nije nedostatak u ponudi koji je uklonjiv nakon trenutka otvaranja ponuda i ponuda je opravdano je isključena – poz. rješ. (279/09 od 3.04.2009.) ► Npr., ispravak ponude nije obavljen na propisani način: izmijenjena je stranica ponude te je redni broj 32 prekrižen i napisan broj stranice 23/25, a na spornoj stranici se nalazi jedna stranica prijedloga okvirnog sporazuma; ispravci moraju biti vidljivi ili dokazivi, te potvrđeni potpisom i pečatom; ponuda je opravdano isključena – poz. rješ. (216/09 od 7.04.2009.) 10
 11. 11. Ovjeravanje potpisom i pečatom (1)  čl. 71. st. 4. ZJN-a: Ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati  čl. 73. t. 6. ZJN-a: Ponuditelj potpisuje prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma  čl. 9. st. 9. Uredbe: Ispravci u ponudi moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom i pečatom  U rješenjima DKOM-a se svugdje zahtijevaju ovjere potpisom i pečatom 11
 12. 12. Ovjeravanje potpisom i pečatom (2)  Npr., svrha ovjeravanja danog prijedloga ugovora pečatom i potpisom, te dostavljanja kao sastavnog dijela ponude, je da ponuditelj izrazi svoju suglasnost sa sadržajem prijedloga ugovora – poz. rješ. (177/09 od 10.03.2009.)  Npr., DKOM je utvrdio da odabrana ponuda na obrascu ‘cijena ponude’ ima samo potpis podnositelja obrasca, ali bez pečata tvrtke – neg. rješ. (993/08 od 6.02.2009.) 12
 13. 13. Cijena ponude u apsolutnom iznosu  čl. 84. t. 4. ZJN-a: Naručitelj je obvezan isključiti ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu  Npr., ponuda banke je sa cijenom koja je samo odrediva (jer su dana glavnica, kamate i naknada za odobravanje kredita) ali nije određena u apsolutnom iznosu, trebala je biti isključena – neg. rješ. (659/08 od 5.12.2008.)  Npr., odabrana je neprihvatljiva ponuda, jer je iskazana godišnja cijena usluga pranja samo za 1 teretno vozilo i za 1 osobno vozilo, a ne ukupna cijena pranja svih teretnih i osobnih vozila – neg. rješ. (310/08 od 17.07.2008.) 13
 14. 14. Dokaz o nekažnjavanju (1)  Novelirani čl. 46. st. 1. t. 1. i čl. 50. ZJN-a: Dokaz o nekažnjavanju je izjava o nekažnjavanju, koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, gdje je obvezno ovjeren potpis kod javnog bilježnika; tekst izjave dan je u čl. 46. st. 1. t. 1. ZJN-a i ponuditelj treba u ponudi svakako staviti zakonitu izjavu  Tekst-sadržaj predmetne izjave objavljen je u Nar. nov., br. 125/08, Zakon o izmjenama i dopunama ZJN-a, čl. 28. (kojim se mijenja čl. 46. st. 1. ZJN-a) 14
 15. 15. Dokaz o nekažnjavanju (2) Čitav niz negativnih Rješenja DKOM-a u povodu nepriznavanja prošlogodišnje izjave o nekažnjavanju i traženja da se mora dati ‘’nova’’ izjava o nekažnjavanju: (394/09 od 28.04.2009., 356/09 od 28.04.2009., 327/09 od 7.04.2009., 323/09 od 17.04.2009., 311/09 od 7.04.2009., 305/09 od 15.04.2009., 286/09 od 21.04.2009., 254/09 od 31.03.2009.) ► Npr., ‘’obzirom da je sadržaj ovog dokaza sposobnosti promijenjen na način da je njime obuhvaćeno više kaznenih djela za koja ponuditelji nisu dostavili dokaz o nekažnjavanosti, naručitelj nije imao valjanu ponudu za odabir’’ – neg. rješ. (327/09 od 7.04.2009.) 15
 16. 16. Dokazi financijske sposobnosti (1) Potvrda Porezne uprave o nemanju duga u vezi javnih davanja (1)  Npr., ponuda sadrži potvrdu Porezne uprave na kojoj je evidentiran dug 2.952,00 kn, no na istoj potvrdi je i napomena da je dug podmiren u cijelosti – potvrda je u redu i ponuda nije smjela biti isključena – neg. rješ. (996/08 od 3.03.2009.) ► Npr., u potvrdi Porezne uprave stoji da ponuditelj duguje 506.054,18 kn; navedeno dugovanje je u cijelosti podmireno 29.01.2009. no uplate još nisu knjigovodstveno provedene – znači da dug ne postoji jer je podmiren i ponuda je opravdano prihvaćena – poz. rješ. (270/09 od 7.04.2009.) 16
 17. 17. Dokazi financijske sposobnosti (2) Potvrda Porezne uprave o nemanju duga u vezi javnih davanja (2) ► Npr., potvrda Porezne uprave ima iskazan dug 384.338,10 kn, a u potvrdi se istovremeno navodi da će se taj iznos u cijelosti podmiriti preknjiženjem preplate PDV-a te sistemski proknjižiti; nije potvrđeno nepostojanje poreznog duga u trenutku utvrđenja sposobnosti ponuditelja i opravdano je ponuda isključena – poz. rješ. (871/08 od 30.12.2008.) ► Npr., evidentiran je dug od 45.640,63 kn uz napomenu da će dug biti podmiren preknjiženjem, te žalitelj smatra da je to standardni postupak Porezne uprave; na dan otvaranja ponuda ne smije biti evidentiran dug i nikakav uvjet ili namjera o podmirenju dugovanja ne može biti odlučna i ponudu neprihvatljivu u trenutku otvaranja ponuda učiniti naknadno prihvatljivom; ponuda je opravdano isključena – poz. rješ. (235/09 od 29.03.2009.) 17
 18. 18. Dokazi financijske sposobnosti (3) Potvrda Porezne uprave o nemanju duga u vezi javnih davanja (3)  Npr., potvrda Porezne uprave sadrži dug 2.723,13 kn a nema evidentirane uplate po navedenim kontima, mada su i ranije predani nalozi za plaćanje; naknadna razjašnjenja ne mogu ponudu neprihvatljivu u trenutku otvaranja učiniti naknadno prihvatljivom i ponuditelj je na sebe preuzeo rizik podnošenja sporne potvrde te mora snositi posljedice svog postupanja – poz. rješ. (474/08 od 3.10.2008.) Likvidnost ponuditelja  Npr., DZN-om traženi obrasci BON-2 ili SOL-2 koji se trebaju odnositi na glavni račun koji se bitno razlikuje od svih ostalih računa, a kako je izričito tražen, to ponuditelj nije dostavio dokaz iste snage i opravdano je isključen – poz. rješ. (488/08 od 24.09.2008.) 18
 19. 19. Certifikat (1)  čl. 49. st. 1. t. 2. ZJN-a: Naručitelj mora DZN-om zahtijevati od ponuditelja ovlaštenje, suglasnost i slično ako su oni potrebni gospodarskom subjektu za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave  Npr., sposobnost mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponuda; činjenica da je ponuditelj podnio zahtjev za izdavanjem dozvole ne znači i da će istu zaista i dobiti, odnosno da u međuvremenu nije dobio negativno rješenje koje nije priložio, a naručitelj ne smije na sebe preuzeti rizik poslovanja sa subjektom koji je uvjetovano poslovno sposoban – poz. rješ. (226/08 od 10.06.2008.) 19
 20. 20. Certifikat (2) ► Npr., u graditeljstvu je sada na snazi čl. 38. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, gdje stoji da za radove do vrijednosti 150.000 eura (cca 1.100.000 kn) ne treba suglasnost; obzirom na procijenjenu vrijednost nabave od 450.000 kn ponuditelji nisu u obvezi dostaviti suglasnost kao sastavni dio ponude – poz. rješ. (402/09 od 30.04.2009.) Slična Rješenja DKOM-a: 382/09 od 28.04.2009., 240/09 od 17.04.2009., 239/09 od 17.04.3009. 20
 21. 21. Uredno ispunjeni ugovori (1)  čl. 52. ZJN-a: Ako naručitelj u DZN-u zahtijeva dokaz o uredno ispunjenim ugovorima, to za ponuditelja predstavlja obvezni dokaz sposobnosti  Npr., ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru u vezi izgradnje mosta i nadvožnjaka jer je to predmet nabave, a ne dokaz za izgradnju bilo kojih objekata i naručiteljevo traženje je ispravno – poz. rješ. (143/08 od 15.04.2008.) 21
 22. 22. Uredno ispunjeni ugovori (2)  Npr., u slučaju da nisu toliko važna precizna određenja, naručitelj se može fleksibilnije odnositi i prihvatiti dokaz da je ponuditelj u prošlosti uredno ispunjavao obveze iz ugovora i da se može razumno očekivati da će i predmetni ugovor biti uredno ispunjen, dok je sadržaj tih ugovora manje bitan ukoliko je riječ o dovoljnoj sličnosti – poz. rješ. (740/08 od 9.12.2008.)  Npr., ponuditelj je dostavio potvrde za 3 ugovora ali su svi ‘u tijeku’, uz opasku da se oni uredno izvršavaju; takvi dokazi nisu prihvatljivi budući prema ZJN-u se pretpostavlja da je ponuditelj već ispunio ugovor i da više nema obveze prema drugoj strani – poz. rješ. (784/08 od 9.12.2008.) 22
 23. 23. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora  čl. 60. t. 2. ZJN-a: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je jamstvo za slučaj povrede određenih ugovornih obveza  Npr., ponuditelj je dao jamstvo za uredno ispunjenje u obliku bankovnog pisma o namjeri, gdje stoji da će izdati jamstvo ako ponuditelj udovolji uvjetima banke za izdavanje tražene garancije; smisao jamstva je da je ono bezuvjetno, da se naručitelj može naplatiti iz takvog jamstva ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši ugovorne obveze, a ovim uvjetnim pismom ne ostvaruje se njegova svrha – poz. rješ. (1014/08 od 29.01.2009.) 23
 24. 24. Jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti  čl. 51. st. 2. t. 3. ZJN-a: Naručitelj može zahtijevati kao dokaz financijske sposobnosti i jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti ► Npr., DZN-om je određeno da ponuditelj mora dostaviti policu osiguranja kao jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti za vrijeme izvršenja radova; dana polica ima rok važenja samo do 27.02.2009., dakle, ne za sve vrijeme izvođenja radova i ponuda je bila opravdano ocijenjena neprihvatljivom – poz. rješ. (207/09 od 27.03.2009.) 24
 25. 25. Podizvođači/podisporučitelji (1)  čl. 59. st. 1. ZJN-a: DZN-om se može zahtijevati od ponuditelja da naznači koji dio namjerava ustupiti podizvođaču / podisporučitelju i podatke o njima, mada te naznake nemaju utjecaj na sveukupnu odgovornost ponuditelja  Npr., ponuditelj koji podnosi svoju ponudu može biti i podizvođač/podisporučitelj drugom ponuditelju jer to nije suprotno odredbama čl. 84. ZJN-a i ne može biti zbog toga isključen – neg. rješ. (157/08 od 5.05.2008.) 25
 26. 26. Podizvođači/podisporučitelji (2)  Npr., ponuditelj ne može koristiti resurse podizvođača/podisporučitelja prilikom dokazivanja sposobnosti, već mora dokazati traženu sposobnost samostalno u cijelom opsegu; i uz njihovo korištenje ponuditelj je i dalje isključivo taj ponuditelj, dok podizvođači/podisporučitelji to nisu; njihovo posjedovanje traženih licenci je irelevantno jer se dokazi sposobnosti ponuditelja ne mogu kumulirati s dokazima sposobnosti ‘kooperanata’ – neg. rješ. (903/08 od 29.12.2008.)  Kod zajednice ponuditelja, dokazi sposobnosti članica zajednice se kumuliraju 26
 27. 27. Raspolaganje tuđim resursima  čl. 53. ZJN-a: Ponuditelj ili zajednica ponuditelja mogu se koristiti kapacitetima (resursima) drugih gospodarskih subjekata, no obvezni su dokazati da će ih imati na raspolaganju kod ispunjenja ugovora  Npr., naručitelj traži da ponuditelj ima navedena postrojenja i tehničku opremu isključivo u vlasništvu, čime je ograničeno sudjelovanje ponuditelja i neopravdano je isključio ponudu koja sadrži korištenje tuđih resursa – neg. rješ. (1014/08 od 29.01.2009.)  Npr., ponuditelj nije dostavio sklopljen ugovor o poslovno- tehničkoj suradnji sa servisnom organizacijom i dokazao do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje da će raspolagati potrebnim kapacitetima u realizaciji ugovora, te je bio opravdano isključen – poz. rješ. (308/08 od 8.07.2008.) 27
 28. 28. Rok valjanosti ponude  čl. 73. t. 5. ZJN-a: Rok valjanosti ponude je obvezni dio ponude  Npr., naručitelj nije smio odabrati ponudu kojoj je valjanost već bila istekla; ponuda kojoj je istekao rok valjanosti nakon isteka tog roka de facto prestaje – neg. rješ. (253/08 od 3.07.2008.) 28
 29. 29. Jezik ponude (1)  čl. 4. t. 25. Uredbe: DZN-om se određuje i jezik odnosno jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude  Npr., DZN-om je određeno da se ponuda i svi njeni prilozi izrađuju isključivo na hrvatskom jeziku ili u prilogu moraju imati ovjereni prijevod; kako odabrana ponuda sadrži dokaze sposobnosti izdane na engleskom jeziku bez ovjerenog prijevoda trebala je biti isključena – neg. rješ. (742/08 od 21.11.2008.) 29
 30. 30. Jezik ponude (2)  Npr., inozemna potvrda mora biti legitimna jer je DZN-om traženo da se svi dokazi sposobnosti (dakle, i inozemni) dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj preslici; odabrani ponuditelj je dostavio prijevode potvrda na hrvatski jezik, izrađenih od ovlaštenog prevoditelja, ali verzije na engleskom jeziku dostavljene su u neovjerenim preslikama (faxom) i upitna je osnovna izvornost – neg. rješ. (71/09 od 12.02.2009.) I neka najnovija Rješenja DKOM-a su sličnog sadržaja: 375/09 od 28.04.2009., 291/09 od 28.04.2009., 214/09 od 9.04.2009. 30
 31. 31. Ispravnost teksta ponude(1)  Cijela ponuda mora udovoljavati svim zahtjevima, jer je javna nabava strogo formalan posao  Naknadno se nakon roka za predaju na njoj više ništa ne smije mijenjati, ona se analizira i ocjenjuje, te ev. kasnije razmatra u žalbenom postupku onakva kakva je predana  Uvidom u odabranu ponudu utvrđeno je od strane DKOM-a da je na 1. str. napisano da ponudu dostavlja jedan ponuditelj koji ima podisporučitelja, međutim, od sljedeće stranice na dalje govori se o zajednici ponuditelja; radi se o nejasnoći koja nije otklonjiva i poništena je Odluka o odabiru – očigledno radi se o pogrešci koja ima, nažalost, za posljedicu gubitak posla – neg. rješ. (578/08 od 7.11.2008.) 31
 32. 32. Ispravnost teksta ponude (2)  Niz je pogrešaka (često u žurbi), a koji puta se i neoprezno rukuje s kompjuterom – tzv. ‘copy-paste metoda’ – kod ponuda; kasnije naručitelj, a pogotovo DKOM, razmatra ponudu onakva kakva jest, ne ulazeći u razmatranje možebitnih pogrešaka  Novelirana odredba čl. 85. st. 4. ZJN-a propisuje da je kod ponuda s istom cijenom obveza naručitelja da odabere onu koja je zaprimljena ranije – to upućuje na žurnosti, a kvaliteta?  Savjetujemo da se cijena ponude utvrdi što preciznije (npr. 2,579.468,31 kn) jer je onda ipak mala vjerojatnost da će druga ponuda biti ista u lipu, a da se sama ponuda izradi što kvalitetnije i u potrebnom vremenu! 32

×