Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Γιάννης Πασχαλίδης Βουλευτής Νομού Καβάλας:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ κ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ.ΔΑΜΑΝΑΚΗ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Γιάννης Πασχαλίδης Βουλευτής Νομού Καβάλας:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ κ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ.ΔΑΜΑΝΑΚΗ

 1. 1. Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τελ Τξίηε 29 Οθησβξίνπ 2013 ν Βοσλεσηής Καβάλας κ. Παζταλίδης Ιωάννης, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Δθπξόζσπν Αιηέσλ Ν. Καβάιαο θ. Καξακπνπξληώηε Αλδξέα, ηνλ Δθπξόζσπν Αιηέσλ Σηαπξνύ Φαιθηδηθήο θ. Φαηδεγξεγνξίνπ Γεώξγην θαη ηνλ Δθπξόζσπν Δμαγσγέσλ Τόλνπ & Ξηθία θ. Πεγηνύλε, ζπλαληήζεθε κε ηελ Δπίηξνπν Θαιαζζίσλ Υπνζέζεσλ & Αιηείαο θ. Γακαλάθε Μαξία θαη αθνύ ηελ ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο αιηείαο ζηνλ θόιπν ηεο Καβάιαο θαζώο θαη γηα ηα ζέκαηα αιίεπζεο ηόλνπ θαη μηθία θαηέζεζε ην παξαθάησ ππόκλεκα:
 2. 2. ΠΡΟ΢: κ. Γαμανάκη Μαρία Δπίηροπο Θαλαζζίων Τποθέζεων & Αλιείας ΘΔΜΑ: “Πξνβιήκαηα θιάδνπ αιηείαο ζηελ Διιάδα”. Η αιηεία απνηειεί κία από ηηο ζεκειηώδεηο βάζεηο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η ειιεληθή αιηεία πξνζθέξεη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θέξεη ηε ρώξα καο ζηηο πξώηεο ρώξεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο αιηεπκάησλ. Ωζηόζν, απηή ηελ πεξίνδν νη επαγγεικαηίεο ηεο αιηείαο αληηκεησπίδνπλ πνιιά ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ. Καηαξρήλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ηα 2/3 ησλ εζόδσλ ησλ αιηέσλ δαπαλώληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ θαπζίκσλ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κε επηδόηεζε απηώλ ησλ επαγγεικαηηώλ από ηελ πνιηηεία θαζηζηά ην θόζηνο δπζβάζηαθην. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη κηα αληζνξξνπία ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αιηεπκάησλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Τνπξθίαο. Τν Τνπξθηθό θξάηνο επηβάιεη ζηνπο έιιελεο εμαγσγείο δαζκνύο ηεο ηάμεσο έσο θαη 70% επί ηεο αμίαο ησλ αιηεπκάησλ ελώ αληηζέησο, νη ηνύξθνη εμαγσγείο δελ ππνρξενύληαη λα πιεξώζνπλ δαζκνύο νύηε ζην Διιεληθό, νύηε ζην Τνπξθηθό θξάηνο θαη επηβαξύλνληαη κόλν κε παξάβνια ππέξ θηεληάηξσλ (γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ αιηεπκάησλ) θαη κε έλα κηθξό δαζκό ηεο ηάμεσο ηνπ 2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ππέξ ΟΚΑΑ (Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ θαη Αιηείαο). Δπηπιένλ, νη ηνύξθνη εμαγσγείο δαλεηνδνηνύληαη κε ρακειόηνθα δάλεηα από ηξάπεδεο, ην ύςνο ησλ νπνίσλ αγγίδεη ην 80% ηνπ εμαγσγηθνύ ηδίξνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο (αλαιόγσο ηνπ είδνπο ηνπ πξντόληνο). Δπίζεο, παξ’ όιν πνπ είλαη γλσζηό όηη ην δηάζηεκα από Μάην έσο Ινύιην απνηειεί ρξόλν αλαπαξαγσγήο ησλ ηρζύσλ, ε αιηεία επηηξέπεηαη θαλνληθά ζηα ρσξηθά καο ύδαηα θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ δηαζηήκαηνο ελώ αληηζέησο, ε Τνπξθία απαγνξεύεη ηελ αιηεία γηα δηάζηεκα 2 ½ κελώλ (15 Μαΐνπ- 31 Ινπιίνπ) πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε αλαπαξαγσγή ησλ ςαξηώλ. Καηά ηνπο κήλεο απηνύο, αλ δελ ππήξρε ε πςειή θνξνιόγεζε ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ από ην ηνπξθηθό θξάηνο, ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κηα
 3. 3. ηθαλνπνηεηηθή εμαγσγή αιηεπκάησλ εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο απνθέξνληαο ζεκαληηθή εηζξνή ρξεκάησλ. Αθόκε, ε Δπξσπατθή Κνηλόηεηα έρεη ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ εκπνξεπόκελσλ ςαξηώλ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ζαιαζζώλ ηεο Βνξείνπ Δπξώπεο. Τα θξηηήξηα απηά δε ζπκβαδίδνπλ κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, θαζώο νη ζάιαζζεο ηεο Βνξείνπ Δπξώπεο δηαζέηνπλ πεξίπνπ 30 είδε εκπνξηθώλ ςαξηώλ, ελώ ε Διιάδα έρεη πεξίπνπ 150 είδε. Οη ζπλερείο θαη απζηεξνί έιεγρνη ηνπ ιηκελαξρείνπ θαη ηα βαξύηαηα πξόζηηκα πνπ επηβάιινπλ ζηνπο αιηείο θέξλνπλ ηνλ θιάδν ζε αθόκα δπζκελέζηεξε ζέζε. Ιδηαίηεξε θαηεγνξία απνηειεί ε αιηεία ηόλνπ ζηελ Διιάδα πνπ είλαη έλα είδνο ςαξηνύ πνπ αιηεύεηαη ζε όιν ην πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ζηε Μεζόγεην. Μέρξη ην 1974 ν ηόλνο δελ αιηεπόηαλ ζηα Διιεληθά ύδαηα, δηόηη δελ ην πξνηηκνύζε ην ειιεληθό θαηαλαισηηθό θνηλό. Από ην 1974 θαη κεηά μεθίλεζαλ δεηιά νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηόλνπ, θαζώο παξαηεξήζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ (θπξίσο Ιαπσλία). Καζώο ε Ιαπσλία απνηειεί ρώξα εθηόο ΔΔ, όιεο νη εκπνξεπόκελεο πνζόηεηεο ηόλνπ ειέγρνληαη από ην ηεισλείν θαη όπσο είλαη ινγηθό, σο δεκόζηα ππεξεζία, δηαζέηεη όια ηα ζηνηρεία ησλ δηαθηλνύκελσλ πνζνηήησλ ηόλνπ θαη ζπγρξόλσο είλαη γλσζηό πσο όιεο νη εμαγσγηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο θαηά ην ηέινο θάζε έηνπο λα ελεκεξώλνπλ ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Σπλεπώο, ε Γηεύζπλζε Αιηείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο έρεη πιήξε ελεκέξσζε γηα ηελ πξόνδν θαη αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ ηόλνπ. Τα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαηέηαζζαλ ηελ Διιάδα ζηε δεύηεξε κεγαιύηεξε εμαγσγηθή ρώξα ηεο Δπξώπεο ζε ηόλν κέρξη ην 1998 θαη ηα έζνδα ηεο Διιάδαο από ηηο εμαγσγέο ηόλνπ ζηελ Ιαπσλία ην 1997 μεπεξλνύζαλ ηα 10.000.000 $ (ζύκθσλα κε ηελ Ιαπσληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία). Τν Ννέκβξην ηνπ 1998 ζην Vigo ηεο Ιζπαλίαο ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε Γηαηήξεζε ηνπ Τόλνπ ηνπ Αηιαληηθνύ (ICCAT) απνθάζηζε λα επηβάιεη πνζνζηώζεηο ζηελ αιηεία θαη εκπνξία ηνπ ηόλνπ γηα ηα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ. Οη ελ ιόγσ πνζνζηώζεηο αθνξνύζαλ 26.000 ηόλνπο αιηεπκάησλ ζηε Μεζόγεην. Σηελ ζπγθεθξηκέλε ζύζθεςε ηεο ICCAT ε Διιάδα δελ παξεπξέζε σο ρώξα παξόιν πνπ πξνζθιήζεθε. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο απνπζίαο ηεο Διιάδαο από ηε ζύζθεςε ήηαλ ε απόδνζε ηνπ πεληρξνύ 1,77%, ελώ δηθαησκαηηθά ηεο αλήθε ηνπιάρηζηνλ ην 25% (ζύκθσλα πάληα κε ηα επίζεκα θαηαγεγξακκέλα
 4. 4. ζηνηρεία εμαγσγώλ). Ωο απνηέιεζκα, νη ειιεληθέο ζάιαζζεο δηαζέηνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηόλνπ, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα αιηεπζνύλ. Ο αξηζκόο ησλ ειιεληθώλ κηθξώλ θατθηώλ ζπξξηθλώζεθε από 500 ζε 20. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηελ πνξεία ησλ εμαγσγώλ ηόλνπ ζηελ Ιαπσλία θαηά ην δηάζηεκα 1995-1999. ΔΣΟ΢ 1995 Ποζόηηηα 388.352 (Kg) 1996 1997 1998 1999 396.056 508.781 293.989 245.730 Πηζηεύεηαη πσο απεδόζε ην ζπγθεθξηκέλν εμεπηειηζηηθό πνζνζηό ζηελ Διιάδα δηόηη δελ ήηαλ παξνύζα ζηε ζύζθεςε θαη, επίζεο, απνηεινύζε ηζρπξό αληαγσληζηή ησλ άιισλ εμαγσγηθώλ ρσξώλ. Δθηηκάηαη πσο ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ ππέζηε ε ρώξα καο κε απηή ηελ απόθαζε αγγίδεη ηα 25.000.000 $ ην ρξόλν βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Ιαπσλίαο. Τν αξκόδην ππνπξγείν απάληεζε πσο ην ύςνο ηεο πνζόζησζεο πνπ θαηαλεκήζεθε ζηε ρώξα καο (1,77% επί ηνπ θνηλνηηθνύ κεξηδίνπ) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Γη απηό ε Διιάδα επηδηώθεη ζηαζεξά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο, είηε ζε επίπεδν Σπκβνπιίνπ Υπνπξγώλ, είηε κε άιιεο παξεκβάζεηο, ζηεξίδνληαο ην αίηεκα αλαζεώξεζεο ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, δεδνκέλνπ όηη ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία παξαγσγήο ηόλνπ πνπ παξνπζίαζε γηα ηελ πεξίνδν 1994-1997, έρνπλ γίλεη απνδεθηά από ηελ ICCAT. Μάιηζηα, ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ δήισζε ζε ζρεηηθή απάληεζή ηνπ πσο ζα επαλεμεηαζηνύλ νη ζηαηηζηηθέο γηα ηα αιηεύκαηα ηόλνπ ππό ην θσο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεδνκέλσλ ηεο ICCAT. Δπηπιένλ, απνηειεί πιένλ αξλεηηθό θαηλόκελν όηη ηα αιηεπηηθά ζθάθε («γξηγξη» θαη κεραλόηξαηεο, θπξίσο) ζπλερίδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο παξά ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα παύζνπλ γηα δηάζηεκα δύν θαη ηεζζάξσλ κελώλ αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αλαπαξαρζνύλ ηα ςάξηα θαη λα θηάζνπλ ζην πξνβιεπόκελν από ηελ Δ.Δ. κήθνο γηα αιίεπζε. Η παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά είλαη δηθαηνινγεκέλε, θαζώο νη Έιιελεο αιηείο αληηκεησπίδνπλ
 5. 5. ζσξεία νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο όινη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, είλαη γλσζηό όηη έρεη θαηαηεζεί δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Μπαθαιηάξνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Θάζνπ. Τέινο, ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ αιίεπζεο ησλ ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζηελ αλεμέιεγθηε αιίεπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, είλαη εμαηξεηηθά ζύλεζεο ην θαηλόκελν λα θαηαιήγνπλ ζηνπο Έιιελεο αιηείο ςάξηα πνπ δελ πιεξνύλ ηεο πξνδηαγξαθέο γηα εμαγσγή ζηε ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζέκηηε δαζκνινγηθή πνιηηηθή, ε νπνία, όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, πνπ αθνινπζείηαη από ηελ Τνπξθία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ αιηέσλ. ΔΡΩΣΑΣΑΙ η κ. Δπίηροπος 1. Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε επηδνκάησλ θαπζίκσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο; 2. Αλακέλεηαη λα γίλνπλ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αιηεπκάησλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Τνπξθίαο λα θαηαζηνύλ ακθνηεξνβαξείο πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ; 3. Γηαηί δελ ππάξρεη λόκνο απαγόξεπζεο ησλ αιηεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηα ειιεληθά αιηεπηηθά πεδία, ελώ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο εθαξκόδνληαη παξόκνηνη λόκνη; 4. Σε πνηέο θηλήζεηο ζθνπεύεη λα πξνβεί ην ππνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα θξηηήξηα ηεο ΔΔ, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα; 5. Σε πνηέο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ην επξσθνηλνβνύιην πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηέινο ζηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ ειιήλσλ αιηέσλ ηόλνπ εθ κέξνπο ηεο ICCAT θαη λα απμεζεί ην πνζνζηό; 6. Δίλαη δπλαηόλ λα ιάβνπλ θάπνηα κνξθή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο από ηελ Δ.Δ. νη Έιιελεο αιηείο γηα ην δίκελν δηάζηεκα ηεο πξνβιεπόκελεο παύζεο ηεο αιίεπζεο, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαηαπνιέκεζε
 6. 6. ηεο ππεξαιίεπζεο, ζηόρνο πνπ ηίζεηαη ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνύιην COM(2013) 319 final; 7. Δίλαη δπλαηόλ λα αιιάμνπλ ηα ζπκθσλεζέληα ζηνλ Καλνληζκό 1967/2006 «ειάρηζηα κεγέζε ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ», πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη Έιιελεο αιηείο ζηηο πξνζδνθώκελεο εμαγσγέο; 8. Σε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κπαθαιηάξνπ; Ο Δξσηώλ Βνπιεπηήο Γηάλλεο Παζραιίδεο Βνπιεπηήο Ν. Καβάιαο

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

417

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

182

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×