Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

361 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakultaLogoterapie - pomoc při hledání smyslu života Daniela Morysová Sociální pedagogika a poradenství Imatrikulační ročník: 2012 Předmět: Kurz práce s informacemi Termín odevzdání: 3.1.2013
  2. 2. Ve svém závěrečném úkolu do kurzu práce s informacemi jsem napsala kazuistiku nebolipřípadovou práci. Tyto typy prací jsme rozebírali v hlavních předmětech mého oborunapříklad v sociálních pracích. Práci jsem napsala na základě vybrané monografie a klientkaje smyšlená. Název práce je odvozen od monografie, která se zabývá logoterapeutickýmsměrem.AnotaceText je případová práce, která se zabývá mladou dívkou, která trpí určitými sociálnímiproblémy. Dozvídáme se, jaké tyto problémy jsou a také jaké mohou být jejich. V textuzjistíme, kdo byl pověřen tím s dívkou problémy řešit a jaké budou postupy při řešení těchtoproblémů. Odůvodňuje užití logoterapeutického směru a podává nám o něm základníinformace. Na konci je popis jednotlivých sezení klientky se sociální pracovnicí a předpokladjak to bude dál.Klíčová slovalogoterapie, klientka, sociální pracovnice, smyslÚvod Klientka je mladá dívka Petra Ptáčková, která má 16 let, bydlí v Ostravě se svou matkoua je studentkou gymnázia. Dívka přišla požádat o pomoc do občanského sdružení Slunečnicev Ostravě a přidělili k ní sociální pracovnici, která má logoterapeutický kurz z důvodu, že sedomnívali, že pro ni bude vhodnou pomocí. Za hlavní klientčiny problémy sociální pracovnice považovala ztrátu smyslu života.Klientka ztratila smysl, vyhýbá se lidem a ztrácí kontakt s rodinou i s přáteli, lidem nevěří amá velice nízké sebevědomí. Trpí lehkými depresemi, které způsobují myšlenky nasebepoškozování. Sociální pracovnice se nejdříve zaměří na to jak pomoct Petře se opět začlenit dospolečnosti. Dále se bude se také snažit pomoct s nízkým sebevědomímVolba přístupu (teorie) a jeho zdůvodnění V případě Petry se jedná o krizi, ztráty smyslu jejího života, proto je podle mě vhodnýmpřístupem logoterapie. Díky ní by se mohlo podařit najít Petře její smysl a tím by se mohly
  3. 3. zlepšit její vztahy s okolím a zmírnit i její deprese. Logoterapie je psychoterapeutický směr,který navazuje na existenciální analýzu, podle jejího zakladatele nemá nahrazovat jiné formyterapie ale má je doplňovat. Zakladatelem logoterapie je Viktor Emanuel Frankl, který jizaložil po svých zkušenostech z koncentračního tábora, během 2. světové války. Viktor E.Frankl (1905 - 1997) byl rakouský neurolog, psychiatr, psycholog a zakladatel nejenlogoterapie, ale také už zmíněné existenciální analýzy. U klientky jsem zvolila logoterapii. Protože logoterapie se soustředí na smysl lidskéexistence a na hledání tohoto smyslu. Protože každý člověk usiluje o smysluplnou existenci.Franklův názor vůli po smyslu je v protikladu k Freudovému principu slasti a k Adlerově vůlipo moci. V. E. Frankl vycházel z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a individuální psychologieAlfreda Adlera a vytvořil samostatný přístup, který doplnil psychoterapii o tématiku smysluživota. Sociální pracovnice a zároveň logoterpeutka se bude snažit Petře pomoct s nalezenímjejího smyslu života a to logoterapeutickým způsobem při němž, ,, Nejde jen o to abylogoterapeut přeinterpretoval stávající situaci, ale především o to, aby motivoval pacientanebo trpícího člověka, aby sám něčím pozitivním přispěl. Tato motivace předpokládá, že sečlověk k tomuto přispění cítí svobodný a že vzhledem ke svému osudu nepodléhá žádnémufatalismu.‘‘ jak zmiňuje Elisabeth Lukasosová ve své knize I tvoje utrpení má smysl (Kapitola1, str. 13). Také používá větu ,,Místnost, která je po staletí zatemněna může být okamžitěosvětlena, vpustíme-li do ní světlo, ale ne tehdy, když se pokusíme vyhnat tmu. ‘‘ (Kapitola 1,str. 27) což je podle mého názoru, vystihuje pomoc, kterou Petra potřebuje. Protože i malápomoc jí může ulevit od problémů dostatečným způsobem.Vysvětlení potíží klienta s ohledem na zvolenou perspektivu, teorii Jak už jsem tedy zmínila, logoterapie se zaměřuje na hledání smyslu klientovy životnísituace. Logoterapeutka se bude snažit zaměřit na klientčiny volné možnosti, které může ještěi ve své situaci využít, bude se ji snažit motivovat k nalezení tohoto smyslu. A to bude dělats pomocí Dereflexe - s tím, že za štěstím nelze jít, ale že přichází samo - čím více se na nějzaměřujeme, tím více nám uniká, bude ji učit jak zapomenout na sebe a zkusit se soustředit nadalší věci, a Paradoxní intence - člověku nejde o slast, moc nebo sebeuskutečnění ale jde muo smysl. Podstatou lidské existence je schopnost sebetranscedence - tudíž schopnost přesahusebe sama. Jejím prostřednictvím si klient přeje vlastně to, čeho se obává, ale formuluje tohumorně.
  4. 4. Návrh postupu řešení případu Sociální pracovnice si poprvé pozve Petru, aby se domluvily na tom, kdy se budouscházet a vymyslí program a rozsah jejich sezení. Sezení naplánovala 8 s tím, že pokud budemít pocit, že to není dostačující, můžou se pak domlouvat na dalších. Program jejich sezeníbude následující.1. sezení - seznámení, získávání důvěry klienta,2. sezení - zájem o klientku, klientčiny pocity a myšlenky, pomoc se sebevědomím,3. sezení - začátek logoterapie, začátek tvoření cílů a hledání smyslu, přítel,4. sezení - vztahy v rodině, pomoc při jejich zlepšení,5. sezení - probírání klientčiných cílů, činností, navazování známostí,6. sezení - vymýšlení dalších nápadů co by mohla klientka dělat,7. sezení - navazování vztahů s lidmi s podobnými problémy, reflexePři jejich posledním 8. sezení budou věnovat čas rozboru toho, jaké ze svých cílů dokázalaPetra naplnit. Shrnou celkový smysl jejich sezení. Co se Petra naučila nového, kolik si našlanových zájmů nebo koníčku, a který ji baví nejvíc. Na konci jí může dát svůj kontakt propřípad, že by ho potřebovala a ujistit ji o tom, že za ní může i přijít kdyby se cokoliv dělo alejen po určitou dobu. Poté to Petra musí zvládnout sama. Ale zároveň ji říct, že je toho názoru,že Petra už dále vše zvládne sama a nebude už pomoct potřebovat.
  5. 5. Závěr Po skončení naplánovaných sezení, je už její další fungování ve společnosti pouze naPetře. Sociální pracovnice jí bude ještě chvíli oporou ale jen pokud se vyskytne nějakýproblém. Pokud se Petra bude držet vztyčených cílů a bude se věnovat svým novým přátelůma koníčkům tak by měla vše zvládnout.POUŽITÉ ZDROJELiteratura:LUKASOVA, Elisabeth: I tvoje utrpení má smysl, Brno 1998NAVRÁTIL, Pavel: Teorie a metody sociální práce, Brno 2001Z internetu:http://terapie.zdrave.cz/logoterapie-nalezeni-smyslu/Hodnocení zdrojůLUKASOVA, Elisabeth: I tvoje utrpení má smysl, Brno 1998- známá kniha- vážená autorka- srozumitelnost- kvalitní informace- dobrá pověst vydavateleLUKASOVA, Elisabeth: I tvoje utrpení má smysl, Brno 1998- známá kniha- vážená autorka- srozumitelnost- kvalitní informace- dobrá pověst vydavatelehttp://terapie.zdrave.cz/logoterapie-nalezeni-smyslu/- uvedena autorka- článek je aktuální- navigace je přehledná- informace jsou přesné a objektivní- stránka obsahuje funkční odkazy

×