Chu Pho

375 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chu Pho

  1. 1. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Th­¬ng m¹i & DÞch vô M¹nh Trung §Þa chØ: H¹ §o¹n 1 – Ph­êng §«ng H¶i 2 – QuËn H¶i An – Thµnh Phè H¶i Phßng §iÖn tho¹i: 0313.769734 Fax: 0313.769734 MST: 0200895453 §¬n ®Æt hµng npp Ngμy th ¸ng n¨m 2009 Nhµ Ph©n phèi: Duy Dai §Þa chØ: §iÖn tho¹i: ( 0313 ) 769.734 Fax: ( 0313 ) 769.734 MST: 0200895453 Gi¸m s¸t b¸n hµng: NguyÔn quang vinh §T: 937634923 906127698 èng nhùa chÞu nhiÖt PPR Tªn s¶n phÈm Mµu Ghi Mµu Xanh ChiÒu dÇy ChiÒu dÇy §− g kÝnh n ę §¬n gi¸ §¬n gi¸ Stt Quy c¸ch Sè l­îng Quy c¸ch Sè l­îng ngoμi quy ®æi (m) Thµnh tiÒn quy ®æi ( mm ) (MÐt / Tói ) ( mm ) (MÐt / Tói ) (M) ( mm ) (§ång/m) (§ång/m) 1 èng nhùa PPR ¢ 20 2,30 120 - 8,505 - 2,30 120 - 8,505 2 èng nhùa PPR ¢ 20 2,80 120 - 10,080 - 2,80 120 - 10,080 3 èng nhùa PPR ¢ 20 3,40 120 - 11,403 - 3,40 120 - 11,403 4 èng nhùa PPR ¢ 25 2,80 80 2 160 17,640 2,822,400 2,80 80 - 17,640 5 èng nhùa PPR ¢ 25 3,50 80 2 160 18,900 3,024,000 3,50 80 - 18,900 6 èng nhùa PPR ¢ 25 4,20 80 2 160 20,475 3,276,000 4,20 80 - 20,475 7 èng nhùa PPR ¢ 32 3,00 60 - 21,420 - 3,00 60 - 21,420 8 èng nhùa PPR ¢ 32 4,40 60 - 24,003 - 4,40 60 - 24,003 9 èng nhùa PPR ¢ 40 3,70 40 1 40 27,972 1,118,880 3,70 40 - 27,972 10 èng nhùa PPR ¢ 40 5,50 40 - 33,453 - 5,50 40 - 33,453 11 èng nhùa PPR ¢ 50 4,60 24 - 40,572 - 4,60 24 - 40,572 12 èng nhùa PPR ¢ 50 6,90 24 - 46,620 - 6,90 24 - 46,620 13 èng nhùa PPR ¢ 63 5,80 16 - 66,969 - 5,80 16 - 66,969 14 èng nhùa PPR ¢ 63 8,60 16 - 73,395 - 8,60 16 - 73,395 7 - Tæng tiÒn èng chÞu nhiÖt PPR phô kiÖn èng nhùa chÞu nhiÖt PPR Mµu Ghi Mµu Xanh Stt Tªn phô kiÖn Quy c¸ch §¬n gi¸ Quy c¸ch §¬n gi¸ Sè l­îng Sè l­îng Lo¹i (Tói/Thïng quy ®æi ( C¸i ) Thµnh tiÒn Lo¹i (Tói/Thïng quy ®æi ( C¸i ) ) (§ång/m) ) (§ång/m) 1 Nèi th¼ng ( M¨ng s«ng ) ¢ 20 100-500 - 1,260 - ¢ 20 100-500 - 1,260 2 Nèi th¼ng ( M¨ng s«ng ) ¢ 25 60-300 1 60 2,079 124,740 ¢ 25 60-300 - 2,079 3 Nèi th¼ng ( M¨ng s«ng ) ¢ 32 40-200 - 3,213 - ¢ 32 40-200 - 3,213 4 Nèi th¼ng ( M¨ng s«ng ) ¢ 40 20-100 1 20 5,103 102,060 ¢ 40 20-100 - 5,103 5 Nèi th¼ng ( M¨ng s«ng ) ¢ 50 20-100 - 9,450 - ¢ 50 20-100 - 9,450 1 Nèi gãc 45˚ ( ChÕch ) ¢ 20 100-500 - 1,953 - ¢ 20 100-500 - 1,953 2 Nèi gãc 45˚ ( ChÕch ) ¢ 25 50-250 1 50 3,150 157,500 ¢ 25 50-250 - 3,150 3 Nèi gãc 45˚ ( ChÕch ) ¢ 32 25-125 - 4,725 - ¢ 32 25-125 - 4,725 4 Nèi gãc 45˚ ( ChÕch ) ¢ 40 20-100 1 20 9,450 189,000 ¢ 40 20-100 - 9,450 5 Nèi gãc 45˚ ( ChÕch ) ¢ 50 10-50 - 14,238 - ¢ 50 10-50 - 14,238 1 Nèi gãc 90˚ ¢ 20 100-500 - 2,394 - ¢ 20 100-500 - 2,394 2 Nèi gãc 90˚ ¢ 25 50-250 3 150 3,150 472,500 ¢ 25 50-250 - 3,150 3 Nèi gãc 90˚ ¢ 32 25-125 - 5,544 - ¢ 32 25-125 - 5,544 4 Nèi gãc 90˚ ¢ 40 15-75 1 15 7,623 114,345 ¢ 40 15-75 - 7,623 5 Nèi gãc 90˚ ¢ 50 10-50 - 15,687 - ¢ 50 10-50 - 15,687 1 Ba ch¹c 90˚ ( Tª ®Òu ) ¢ 20 50-250 - 2,772 - ¢ 20 50-250 - 2,772
  2. 2. 2 Ba ch¹c 90˚ ( Tª ®Òu ) ¢ 25 30-150 3 90 4,347 391,230 ¢ 25 30-150 - 4,347 3 Ba ch¹c 90˚ ( Tª ®Òu ) ¢ 32 20-100 - 7,119 - ¢ 32 20-100 - 7,119 4 Ba ch¹c 90˚ ( Tª ®Òu ) ¢ 40 10-50 1 - 11,277 - ¢ 40 10-50 - 11,277 5 Ba ch¹c 90˚ ( Tª ®Òu ) ¢ 50 8-40 - 22,050 - ¢ 50 8-40 - 22,050 1 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 25-20 30-150 - 4,347 - ¢ 25-20 30-150 - 4,347 2 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 32-20 20-100 - 6,867 - ¢ 32-20 20-100 - 6,867 3 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 32-25 20-100 - 7,497 - ¢ 32-25 20-100 - 7,497 4 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 40-20 15 - 75 - 7,497 - ¢ 40-20 15 - 75 - 7,497 5 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 40-25 15 - 75 1 15 7,812 117,180 ¢ 40-25 15 - 75 - 7,812 6 Ba ch¹c 90˚ ( Thu ) ¢ 50-40 10-50 - 18,270 - ¢ 50-40 10-50 - 18,270 1 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 25-20 100-500 - 1,953 - ¢ 25-20 100-500 - 1,953 2 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 32-20 40-200 - 2,772 - ¢ 32-20 40-200 - 2,772 3 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 32-25 40-200 - 2,772 - ¢ 32-25 40-200 - 2,772 4 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 40-20 30-150 - 4,347 - ¢ 40-20 30-150 - 4,347 5 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 40-25 30-150 1 30 4,410 132,300 ¢ 40-25 30-150 - 4,410 6 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 40-32 30-150 - 4,599 - ¢ 40-32 30-150 - 4,599 7 §Çu nèi thu ( C«n Thu ) ¢ 50-40 20-100 - 8,127 - ¢ 50-40 20-100 - 8,127 1 Nèi th¼ng ren ngoµi ¢ 20x1/2 50-150 - 19,278 - ¢ 20x1/2 50-150 - 19,278 2 Nèi th¼ng ren ngoµi ¢ 25x1/2 50-150 - 22,428 - ¢ 25x1/2 50-150 - 22,428 1 Nèi th¼ng ren trong ¢ 20x1/2 50-200 - 15,372 - ¢ 20x1/2 50-200 - 15,372 2 Nèi th¼ng ren trong ¢ 25x1/2 50-200 - 18,900 - ¢ 25x1/2 50-200 - 18,900 1 Cót ren ngoµi ¢ 20x1/2 50-150 - 24,444 - ¢ 20x1/2 50-150 - 24,444 2 Cót ren ngoµi ¢ 25x1/2 25-75 - 27,594 - ¢ 25x1/2 25-75 - 27,594 1 Cót ren trong ¢ 20x1/2 50-200 - 17,325 - ¢ 20x1/2 50-200 - 17,325 2 Cót ren trong ¢ 25x1/2 50-200 3 150 19,719 2,957,850 ¢ 25x1/2 50-200 - 19,719 1 Ba ch¹c ren ngoµi ¢ 20x1/2 25-75 - 20,853 - ¢ 20x1/2 25-75 - 20,853 2 Ba ch¹c ren ngoµi ¢ 25x1/2 25-75 - 22,680 - ¢ 25x1/2 25-75 - 22,680 1 Ba ch¹c ren trong ¢ 20x1/2 25-100 - 16,569 - ¢ 20x1/2 25-100 - 16,569 2 Ba ch¹c ren trong ¢ 25x1/2 30-120 2 60 18,522 1,111,320 ¢ 25x1/2 30-120 - 18,522 1 R¾c co ren trong ¢ 20 50-200 - 36,540 - ¢ 20 50-200 - 36,540 2 R¾c co ren trong ¢ 25 50-200 - 57,960 - ¢ 25 50-200 - 57,960 1 R¾c co ren ngoµi ¢ 40 10-50 - 137,970 - ¢ 40 10-50 - 137,970 2 R¾c co ren ngoµi ¢ 50 10-50 - 208,540 - ¢ 50 10-50 - 208,540 1 Van ¢ 20 20-40 - 60,228 - ¢ 20 20-40 60,228 2 Van ¢ 25 15-30 - 82,719 - ¢ 25 15-30 - 82,719 3 Van ¢ 32 10-20 - 90,909 - ¢ 32 10-20 - 90,909 4 Van ¢ 40 8-16 - 139,923 - ¢ 40 8-16 139,923 18 - Tæng tiÒn phô kiÖn èng chÞu nhiÖt PPR NPP GSBH Tæng sè tiÒn hµng (đã ký) chiÕt khÊu 28% NGUY? N QUANGB VINH sè tiÒn hµng ph¶I thanh to¸n §Ò nghÞ: 1 2 3 4 5
  3. 3. Æt hµng npp ¸ng n¨m 2009 chÞu nhiÖt PPR Mµu Xanh Thµnh tiÒn - - - - - - - - - - - - - - 7 10,241,280 nhùa chÞu nhiÖt PPR Mµu Xanh Thµnh tiÒn - - - - - - - - - - - - - - - -
  4. 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 5,870,025 16,111,305 11,681,000

×