Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ia avtalen 2010 til 2013 jl

1,536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ia avtalen 2010 til 2013 jl

 1. 1. Avtale om inkluderende arbeidsliv 2010 til 2013 Ny IA-avtale – nye muligheter
 2. 2. Avtalens struktur <ul><li>IA-avtale </li></ul><ul><li>Protokoll </li></ul><ul><li>Må sees i sammenheng </li></ul>
 3. 3. Gode resultater <ul><li>Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten </li></ul>
 4. 4. Hvordan kan tillitsvalgte bidra? <ul><li>Kanskje kan det være fornuftig å begynne med å gjøre deg noen refleksjoner rundt arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? </li></ul><ul><li>Kan vi gjøre noe for å øke nærvær og jobbtrivsel? </li></ul><ul><li>Er det forhold ved arbeidsmiljøet som kan tenkes å påvirke fraværet? </li></ul><ul><li>Aksepterer vi at noen i en periode ikke yter 100 prosent? </li></ul><ul><li>Hvilke muligheter finns for tilrettelegging på arbeidsplassen ? </li></ul><ul><li>Hvordan legger vi forholdene til rette for dem som er delvis(gradert) sykemeldt? </li></ul><ul><li>Hvordan kan vi tilrettelegge på en god måte, med medvirkning fra de som blir berørt? </li></ul><ul><li>Hvordan følger vi opp ansatte som blir syke? </li></ul>
 5. 5. HMS/IA opplæring er synliggjort <ul><li>Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en forutsetning i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv </li></ul><ul><li>Forebyggende arbeid </li></ul><ul><li>Øverste leder, mellomledere, verneombud og tillitsvalgte må ha opplæring </li></ul>
 6. 6. De tre delmålene videreføres <ul><li>Reduksjon i sykefraværet på 20 % </li></ul><ul><li>Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne </li></ul><ul><li>Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder </li></ul>
 7. 7. Delmål 1 <ul><li>Målet om reduksjon på 20 % består </li></ul><ul><ul><li>= et nasjonalt sykefravær på maks 5,6 % </li></ul></ul><ul><li>Næringsspesifikke aktiviteter og mål </li></ul><ul><li>Og tariffpartene kobles inn i arbeidet for å sette aktivitetsmål for å støtte opp om virksomhetenes arbeid </li></ul>
 8. 8. Tettere oppfølging av syke <ul><li>Det er lov å være 100 % syk, </li></ul><ul><li>Men for mange er det godt å være i jobb </li></ul><ul><li>Stoppunktene i sykefraværsoppfølgingen fremskyndes </li></ul><ul><li>Øke bruken av gradert sykmelding der det er hensiktsmessig </li></ul><ul><li>Fokus på tilrettelegging </li></ul>
 9. 9. Høyt sykefravær – hva gjør vi? <ul><li>Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre sykefraværsarbeidet hos arbeidskamerater og kollegaer </li></ul><ul><li>Sette temaet på dagsorden i AMU og IA-Utvalg </li></ul><ul><li>Sette fokus på forebyggende arbeid </li></ul><ul><li>Komme med forslag til tiltak </li></ul><ul><li>Være med på å utarbeide gode oppfølgingsrutiner og –planer </li></ul><ul><li>Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det </li></ul>
 10. 10. Delmål 2 <ul><li>Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne </li></ul><ul><li>Beholde flere med redusert funksjonsevne </li></ul>
 11. 11. Hvordan kan vi inkludere flere med redusert funksjonsevne på vår arbeidsplass? <ul><li>Fokuser på mulighetene på arbeidsplassen </li></ul><ul><li>Påse at arbeidsgiver oppfyller tilretteleggingsplikten </li></ul><ul><li>Foreslå at stillingsannonser oppfordrer funksjonshemmede til å søke </li></ul><ul><li>Hindre at funksjonshemmede blir diskriminert i ansettelsesprosesser </li></ul>
 12. 12. Delmål 3 <ul><li>Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder </li></ul><ul><li>Målet ble oppfylt i forrige periode. Dette ga en samfunnsøkonomisk gevinst på over 10 milliarder kr årlig </li></ul>
 13. 13. Hvordan ivareta seniorene? <ul><li>Være med på å utarbeide god seniorpolitikk i virksomheten </li></ul><ul><li>Foreslå kompetanseutviklende tiltak for eldre arbeidstakere </li></ul><ul><li>Bidra til å skape positive holdninger til endre arbeidstakere på arbeidsplassen </li></ul>
 14. 14. IA-virksomheter har tilgang på støtteordninger andre ikke får <ul><li>Arbeidslivssenter, men egen kontaktperson </li></ul><ul><li>Tilretteleggingstilskudd fra NAV </li></ul><ul><li>Honorar til bedriftshelestjenesten </li></ul><ul><li>Utvidet bruk av egenmelding </li></ul><ul><li>NB! Samarbeidsavtalene skal fornyes/justeres </li></ul>
 15. 15. Sykmelders rolle <ul><li>Gradert sykmelding </li></ul><ul><li>Delta i dialogmøter hvis arbeidstaker ønsker det </li></ul><ul><li>Obligatorisk opplæring i IA-arbeidet </li></ul><ul><li>Regelmessig tilbakemelding om egen sykmeldingspraksis </li></ul><ul><li>Faglige veiledningsverktøy i sykmeldingsarbeid </li></ul>
 16. 16. Ikke alene <ul><li>En gang pr. år avholdes en fagpolitisk konferanse på nasjonalt nivå, 3-parts </li></ul><ul><li>LO, NHO m.fl. utvikler et opplæringstilbud til fellesbruk i virksomhetene og sørger for at flest mulig gjennomfører IA-kurs </li></ul><ul><li>Partene understreker at de ulike delmålene må sees i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv </li></ul>
 17. 17. Lykke til i arbeidet med IA !
 18. 18. Sykelønnsordningen består <ul><li>Et viktig velferdsgode </li></ul><ul><li>Ingen blir friskere av å bli fattigere </li></ul>
 19. 19. Helse, miljø og sikkerhet <ul><li>Skjerpede krav til tilrettelegging og medvirkning </li></ul><ul><li>NAV Arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt være regjeringens virkemiddel for å bistå virksomheter med IA-avtale. Det etableres en nasjonal koordineringsenhet for arbeidslivssentrene </li></ul>
 20. 20. Tidlig innsats <ul><li>Raskere og tettere oppfølging av alle sykmeldte fra arbeidsgiver, sykmelder/lege og NAV. ” Stoppunkter” i sykefraværsløpet fremskyndes. Ordningen med aktiv sykmelding avvikles. </li></ul><ul><li>Bedriftshelsetjenesten skal delta i dialogmøter </li></ul><ul><li>For å unngå passive sykefraværsløp skal yrkesrettet attføring, herunder omskolering iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og være obligatorisk tema på dialogmøte 2. </li></ul>
 21. 21. Sykmelder/lege <ul><li>Sykmelder skal i samråd med den enkelte vektlegge arbeidsevne og aktivitet for i størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding. </li></ul><ul><li>Krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid. </li></ul>
 22. 22. Forpliktelser for partene i arbeidslivet <ul><li>Innsatsen forsterkes og målrettes for å nå målene. </li></ul><ul><li>Utvikle skoleringsopplegg og gjennomfører IA-kurs. </li></ul><ul><li>Sette aktivitetsmål basert på nasjonale mål, tilpasset utfordringer og forutsetninger innenfor de ulike tariffområder </li></ul><ul><li>Stille opplærings- og arbeidstreningsplasser til rådighet for personer som ikke har et arbeidsforhold og personer som har redusert arbeids- og funksjonsevne </li></ul><ul><li>Rapportering av resultat- og aktivitetsmål </li></ul>
 23. 23. Arbeidsgiver- og arbeidstaker forpliktelser på virksomhetsnivå <ul><li>Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid. </li></ul>
 24. 24. Ny modell for arbeidsgivers medfinansiering <ul><li>Partene vil i løpet av våren 2010 vurdere utformingen av ny sykelønnsordning </li></ul><ul><li>Dagens medfinansieringsansvar for arbeidsgiver videreføres inntil partene er enige om noe annet. </li></ul>

×