Νευροβιολογία της Γνώσης

Dimitris Agorastos
Dimitris AgorastosPsychologist
Your Logo Here


           Δημήτρης Αγοραστός
             4-Φεβ-2013
    Νευροβιολογία της
       Γνώσης

                     1
Νευρωνικά Συστήματα και            LOGO
   Υποσυστήματα


       ●  Ενοποίηση της αισθητηριακής συνείδησης
         ● Οπτικά ερεθίσματα

          ● Αντίληψη σχήματος

          ● Αντίληψη χρώματος

          ● Αντίληψη κίνησης

          ● Αναγνώριση προσώπων

         ● Ακουστικά ερεθίσματα

          ● Αντίληψη ήχου

          ● Αντίληψη πηγής του ήχου

         ● Γνωστικές διεργασίες

           ● Μνήμη

           ● Ομιλία

           ● Μαθηματικές πράξεις

          ● Προσωπικότητα
                         2/36
Νευρωνικά Συστήματα και          LOGO
          Υποσυστήματα
 Επικοινωνία μέσω νευροδιαβιβαστώνΕρέθισμα
  Οι νευρώνες δεν κωδικοποιούν την ποιότητα
  του ερεθίσματος. Η ποιότητα του ερεθίσματος
  καθορίζεται από την νευρική οδό που έχει διεγερθεί.
                              3/36
Νευρωνικά Συστήματα και                    LOGO
        Υποσυστήματα
                    Διεργετικές και Ανασταλτικές Συνάψεις
                    ● Η διέγερση ή η αναστολή του νευρώνα δεν

                     καθορίζεται από τον νευροδιαβιβαστή
                    ● Καθορίζεται από τον μετασυναπτικό υποδοχέα
         ++
                 --
Συνάψεις
(χημική ταυτότητα: γενετικοί κ περιβαλλοντικοί παράγοντες)
● Χολινεργικές (ακετυλοχολίνη)

● Νοραδρενικές (νοραδρεναλίνη)

● Ντοπαμινεργικές (ντοπαμίνη)

● Σεροτονινεργικές (σεροτονίνη)

● GABAεργικές (GABA)
                                       4/36
Νευρωνικά Συστήματα και               LOGO
   Υποσυστήματα     Α. Συναπτογένεση
     Η σύναψη καθορίζεται από τις τροφικές
     αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσυναπτικού νευράξονα-
     μετασυναπτικού κυττάρου


      Β. Επιλεκτική επικράτηση νευρώνων
      Ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ιστού-
      στόχου. Εάν καταστραφεί ο ιστός-στόχος, έως και το
      75%-100% των αναπτυσόμενων νευρώνων
      οδηγούνται σε θάνατο.
                            5/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες              LOGO
  εγκεφαλικές λειτουργίες


Εγκεφαλικός
 Φλοιός

       6 οριζόντιες ανατομικές στιβάδες
       ● Κάθε στιβάδα δέχεται πληροφορίες από υποδοχείς

        συγκεκριμένου τύπου (αισθητηριακοί, διαβιβαστικοί)
                              6/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες        LOGO
  εγκεφαλικές λειτουργίες

 Αισθητικές
 Λειτουργίες
Αντίληψη λόγου
           Σχεδιασμός κίνησης
             Ανώτερες
             Γνωστικές
      Μνήμη     Λειτουργίες
     Συναίσθημα
                       7/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                 LOGO
      εγκεφαλικές λειτουργίες
              Παραγωγή Κίνησης
                                 Κινητικός φλοιός                      Βασικά γάγγλια    Παρεγκεφαλίδα
                          Εγκεφαλικό
                          στέλεχος
Ανάλογα με το σημείο ολοκλήρωσης της υποδοχής της
πληροφορίας, παρουσιάζεται μια γκάμα κινήσεων:          Νωτιαίος μυελός
● Αντανακλαστικές κινήσεις

● Εκούσια κίνηση προς στόχο
                                     8/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                        LOGO
    εγκεφαλικές λειτουργίες
       Περιοχές κατανόησης και παραγωγής γλώσσας
             (Αριστερό Ημισφαίριο)

                      Αφασία τύπου Broca
                    ●  Γραμματικά και συντακτικά λάθη
                    ●  Η λόγος έχει λογική

                      Αφασία τύπου Wernicke
                    ●  Ο λόγος είναι γραμματικά και συντακτικά σωστός
                    ●  Ο λόγος δεν έχει λογική

Γωνιώδης έλικα
● Ερμηνεία και συντονισμός ακουστικών και οπτικών πληροφοριών
                                          9/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                       LOGO
      εγκεφαλικές λειτουργίες
        Κατανόηση Ακουστικών ερεθισμάτων                                         Ακουστικό
                                         ερέθισμα
           Γωνιώδης έλικαΤο ακουστικό ερέθισμα μεταφέρεται από το αυτί στον ακουστικό φλοιό και από εκεί στις
κατάλληλες περιοχές κατανόησης ή και παραγωγής γλώσσας, σε συνεργασία με όλες τις
εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τις διεργασίες αυτές (κινητικός φλοιός, μεταιχμιακό
σύστημα κτλ)

                                          10/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                     LOGO
      εγκεφαλικές λειτουργίες
         Κατανόηση Οπτικών ερεθισμάτων

                                 Οπτικό ερέθισμα
           Γωνιώδης έλικα


Τα μάτια αναγνωρίζουν το οπτικό ερέθισμα, μεταβιβάζουν την πληροφορία στον οπτικό φλοιό
μέσω του οπτικού νεύρου. Αφού γίνει η αποκωδικοποίηση της εικόνας, η πληροφορία
μεταβιβάζεται απομνημονευθέντα οπτικά πρότυπα όπου γίνεται η ερμηνευτική επεξεργασία
της λέξης. Στη συνέχεια η πληροφορία μεταβιβάζεται στην γωνιώδη έλικα όπου συσχετίζεται
το οπτικό ερέθισμα-λέξη με την ακουστική του μορφή.
                                        11/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                    LOGO
    εγκεφαλικές λειτουργίες
         Γραπτός και προφορικός λόγος


             ●  Κυρίαρχο ημισφαίριο: αριστερό
             ●  Κύριες   περιοχές    κατανόησης    και
               παραγωγής λόγου: Broca, Wernicke, γωνιώδης έλικα
             ●  Συμμετέχουν και άλλες περιοχές οι οποίες διαφέρουν
               ελαφρώς αντομικά και λειτουργικά από άτομο σε άτομο,
               ανάλογα με την λεκτική ικανότητα.
Γωνιώδης έλικα
                                      12/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες           LOGO
           εγκεφαλικές λειτουργίες
             Αισθητικές πληροφορίες

         Σωματοαισθητικός   Ειδικός
           φλοιός     ερμηνευτικός
                    φλοιός
           Οπτικός
           φλοιός      Ειδικός     ΓΕΝΙΚΗ
                  ερμηνευτικός  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
          Ακουστικός     φλοιός    ΠΕΡΙΟΧΗ
ςεί ρο φορηλ Π
           φλοιός
                   Ειδικός
                  ερμηνευτικός
                    φλοιός
                          Γωνιώδης έλικα
                                   13/36
Κεντρομόλες και φυγόκεντρες                     LOGO
      εγκεφαλικές λειτουργίες
                   Οι αισθητικές πληροφορίες διέρχονται από το
                   μεταιχμιακό σύστημα (limbic system), όπου
                   χρωματίζονται συναισθηματικά, παρέχονται κίνητρα
                   και στη συνέχεια διοχετεύονται στον προμετωπιαίο
                   λοβό.

                   Προμετωπιαίος λοβός
                   Σημαντική εγκεφαλική περιοχή που λειτυργεί ως ένα
                   “κέντρο ελέγχου” το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε
                   μια σφαιρική εμπειρία του κόσμου και του εαυτού
                   μας. Ο προμετωπιαίος λοβός είναι εξελικτική
                   προέκταση των υπολοίπων πιο “πρωτόγονων”
                   περιοχών, όπως ο οπτικός φλοιός, ο οσφρητικός
                   φλοιός, ο μεταιχμιακός φλοιός αλλά και το υπόλοιπο
                   ΚΝΣ.
Υποθάλαμος
Κέντρο ανταμοιβής, σεξουαλικής
συμπεριφοράς και συναισθήματος.
Οι κατεχολαμίνες (νοραδρεναλινη, ντοπαμίνη)
παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα αυτό.
                                        14/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία                    LOGOΟ εγκέφαλος δεν είναι λειτουργικά και ανατομικά ομοιόμορφος

●  Α.Η: Ικανότητα λόγου, επεξεργασία ειδικών αισθήσεων (ομιλούν)
●  Δ.Η: Συνδυαστική, ολιστική επεξεργασία πληροφοριών, μεγαλύτερος
  μετωπιαίος συνειρμικός φλοιός (βουβό)                                    Α.Η   Δ.Η.

                     Κυτταροαρχιτεκτονικές περιοχές Broadmann (1910)
               Cajal: δομική μονάδα του ΝΣ ο νευρώνας (~1900)
                                        15/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία                      LOGO
  Jackson, Lashley, Freud: υπέρ της ιδέας ενός ολιστικού μοντέλου του εγκεφάλου
  Hebb: συνθετικό μοντέλο λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι απλές συμπεριφοράς έχουν
  εντοπιστική εκπροσώπηση στον εγκέφαλο, ενώ πιο πολύπλοκές αξιοποιούν περισσότερες
  εγκεφαλικές περιοχές.
  Sperry: Διεξαγωγή πειραμάτων με θετικές ενδείξεις υπέρ της ασσυμετρίας και λειτουργικής
  ανεξαρτησίας των δύο ημισφαιρίων
  Η εγκεφαλική ασσυμετρία είναι παρούσα από τα πρώτα στάδια της ζωής

●  Παραγωγή γλώσσας                ●  Αντίληψη προφορικών παραγγελμάτων
●  Σειριακή επεξεργασία λεκτικών          ●  Παράλληλη επεξεργασία λεκτικών
   πληροφοριών                     πληροφοριών
●  Αύξημένη δραστηριότητα κατα           ●  Μειωμένη δραστηριότητα κατά τη
   τη διάρκεια ανάγνωσης (ΗΕΓ-α)            διάρκεια ανάγνωσης (ΗΕΓ-α)
●  Μαθηματικοί υπολογισμοί             ●  Χωροταξικοί υπολογισμοί
●  Λεκτικές ασκήσεις                ●  Συναισθηματική ανάλυση
●  Αποθήκευση λεκτικών       Α.Η   Δ.Η.
                           ●  Αποθήκευση μη λεκτικών
   πληροφοριών                     πληροφοριών (εικόνων)


                                           16/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία  LOGO
             17/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία                   LOGO
 Μεσολόβιο (corpus callosum): το σύστημα νευρικών ινών που είναι
 υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων

 Οπτικό χίασμα: μετάδοση οπτικών πληροφοριών από τους
 οφθαλμούς προς τον εγκέφαλο. Mετάδοση πληροφοριών προς
 το αντίθετο ημισφαίριο

 Πρόσθιος σύνδεσμος των ημισφαιρίων: επικοινωνία μεταξύ των
 πρόσθιων λοβών
                               18/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία                LOGO      Πείραμα σε άτομα με διχασμένο εγκέφαλο

      Το άτομο πρέπει να επιλέξει μεταξύ πολλών
      αντικειμένων. Η εικόνα ενός κλειδιού (ή η λέξη)
      εμφανίζεται στο αριστερό οπτικό πεδίο.

      Το ΔΗ αναγνωρίζει το αντικείμενο, αλλά δεν
      μπορεί να μεταδώσει την πληροφορία στο ΑΗ.

      Το ΔΗ, που ελέγχει το αριστερό χέρι, δίνει εντολή
      να εντοπιστεί το κλειδί.

      Το άτομο δεν γνωρίζει γιατί επέλεξε το κλειδί.
 ?
      Υπό κανονικές συνθήκες, τα δύο ημισφαίρια
      εργάζονται μαζί και συνθέτουν μια ενιαία
      εμπειρία.                            19/36
Εγκεφαλική Ασυμμετρία                     LOGO
Παρόλο που τα δύο ημισφαίρια λειτουργούν ανεξάρτητα, στον φυσιολογικό εγκέφαλο
ανταλλάσουν πληροφορίες με αποτέλεσμα την ενιαία συνείδηση η οποία συνήθως
εκφράζεται λεκτικά μέσω ενός συστήματος πεπερασμένων γραμματικών κανόνων και
λέξεων.

Ο μηχανισμός εκμάθησης της γλώσσας είναι πανανθρώπινος και βιολογικά
προκαθορισμένος (“παγκόσμια γραμματική” βλ. Chomsky). Η γλώσσα επιτρέπει την
έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων κτλ και εμπλουτίζεται με διάφορα στοιχεία, όπως
είναι το γλωσσικό ύφος, το χιούμορ, η ειρωνεία, ο ρητορικός λόγος, η παρομοίωση
κ.α.

Η γλώσσα δεν αντανακλά μόνο τη φύση των κληρονομικών αλγόριθμων και των
γραμματικών κανόνων, αλλά αντανακλά και τη φύση του νου, όπως αυτό επηρεάζεται
από άλλους παράγονες όπως είναι το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Γενετική προδιάθεση για ανάπτυξη γλώσσας (βλ, DNA και διαφορές από τον πιο
κοντινό μας συγγενή στο ζωικό βασίλειο, τον πίθηκο)                                       20/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                      LOGOΤο ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα, την
ικανότητα δηλαδή να αναπτύξει νέες εγκεφαλικές συνδέσεις σε περίτπωση εγκεφαλικής
βλάβης ή ατυχήματος, κυρίως κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου.


            DNA          Περιβάλλον
 Παρά τις όποιες γενετικές προδιαθέσεις, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάποιος,
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του
 εγκεφάλου. Η αισθητηριακή και κοινωνική αποστέρηση επηρεάζει ανεπιστρεπτι
             την δομή του εγκεφαλικού φλοιού.

                                       21/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                LOGO
     Το παράδειγμα της οπτικής αντίληψης
     Η αντίληψη ενός αντικειμένου, της κίνησης, του βάθους
     μιας εικόνας κτλ γίνεται στον εγκέφαλο. Παρόλο που η
     εικόνα που λαμβάνουν οι οφθαλμοί είναι η ίδια, ο
     εγκέφαλος εμπλουτίζει την εμπειρία αυτή μέσω της
     αξιοποίησης πολλαπλών υποσυστημάτων της όρασης.
     Οι οπτικές παραισθήσεις και τα οπτικά τρικ είναι
     αποτέλεσμα βλάβης ή πλάνης των συστημάτων αυτών.

     Ο εγκέφαλος κάνει συνεχώς υποθέσεις για τον κόσμο
     γύρω του, οι οποίες είτε επιβεβαιώνονται είτε
     απορρίπτονται, βάσει των αποτελεσμάτων της
     επεξεργασίας της εικόνας.

     Επομένως, μια πιθανή βλάβη ή μη ανάπτυξη
     συγκεκριμένων περιοχών στον οπτικό φλοιό θα έχει ως
     αποτέλεσμα ανωμαλίες στην οπτική αντίληψη                            22/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                     LOGO        Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην εγκεφαλική ασσυμετρία
 ●  Επικράτηση δεξιού ημισφαιρίου        ●  Συμμετρία ημισφαιρίων
 ●  Καλύτερες επιδόσεις σε χωροταξικές     ●  Καλύτερες επιδόσεις σε λεκτικές
   δοκιμασίες                   δοκιμασίες
 ●  Πιο εξειδικευμένα ημισφαίρια με λιγότερη  ●  Λιγότερο εξειδικευμένα ημισφαίρια με
   συνεργασία                   περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους
Δεν παρατηρούνται διαφορές στην αντίληψη σειριακής ακολουθίας και την αναγνώριση
προσώπων και συναισθημάτων

Σημαντικός ο ρόλος των ορμονών και του ρυθμού ωρίμανσης, παράγοντες ο οποίοι συμβάλλουν
στην διαφοροποίηση της επικράτησης των ημισφαιρίων.

Εξελικτικοί/περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην διαφοροποίηση αυτή.

                                          23/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                   LOGOΗ μνήμη εγγράφεται στους νευρώνες. Κάθε νέα εμπειρία εγκαθιστά νέο κύκλωμα νευρώνων
και η ανάμνηση της εμπειρίας προκαλείται από ενεργοποίηση αυτού του κυκλώματος.


Είδη μνήμης
Εικονική / Αισθητηριακή    Βραχύχρονη        Μακρόχρονη
Διάρκεια: 250ms        Διάρκεια: ~30sec     Διάρκεια: ώρες-για πάντα
                                      24/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                    LOGOΟι αποθηκευμένες πληροφορίες/αναμνήσεις επηρεάζουν την επεξεργασία και την αποθήκευση
νέων πληροφοριών (σημαντικότητα της μακροχρόνιας μνήμης). Εξ’ ου και η διαφορετική
αντίληψη του ίδιου γεγονότος από άτομο σε άτομο. Ο εγκέφαλος αποθηκεύει πληροφορίες σε διαφορετικά μέρη, αξιοποιώντας μονάδες
 επεξεργασίας που βρίσκονται παντού
 ● Αριστερό ημισφαίριο: λέξεις, αριθμούς

 ● Δεξί ημισφαίριο: εικόνες, μουσική,

  χωροταξικές πληροφορίες
 ● Ιππόκαμπος: Μηχανισμός αποθήκευσης πληροφοριών

  σε σχέση με γεγονότα κ χωροταξία
 ● Μεταιχμιακό σύστημα: επεξεργασία και αποθήκευση

  συναισθηματικών πληροφοριών
                                       25/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                      LOGO
Το Δ.Η. ως δεξαμενή αποθήκευσης εμπειριών, συναισθημάτων της παιδικής ηλικίας, ίσως
λόγω μη ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων), γίνεται το υποσυνείδητο.
Το Α.Η. λαμβάνει πληροφορίες από την δεξαμενή του Δ.Η. και τις λεκτικοποιεί (συνειδητό).
Δ.Η. + Α.Η. = Εγώ


Κυρίαρχο Δ.Η: τάση στη δημιουργία και στην έκφραση συναισθημάτων, δίχως λογικό έλεγχο
(καλλιτέχνες, αθλητές). Δίνεται έμφαση στην ολότητα και όχι στο ειδικό. Δυσκολίες στη σαφή
λεκτική έκφραση. Υπερκινητικότητα.


Ασθενείς δίχως μεσολόβιο έχουν προβλήματα επίλυσης γεωμετρικών προβλημάτων, καθώς
αυτά απαιτούν συνεργασία και των δύο ημισφαιρίων (λεξικοποίηση της σειριακής, λεκτικού
τύπου απόδειξης του Α.Η. και οπτικοποίηση από το Δ.Η.)
                                         26/36
Πλαστικότητα Εγκεφάλου                      LOGOΟλιστική εκπαίδευση: έμφαση τόσο στην λεκτική, σειριακή, λογική σκέψη, όσο και στην
διαίσθηση, πολυαισθητηριακή σκέψη, στην φαντασία και τη δημιουργικότητα. Σημασία δεν
έχει το παιδί να βρει τη σωστή λύση, αλλά να ανακαλύψει στρατηγικές που του ταιριάζουν
για την επίλυση προβλημάτων.

Το δημιουργικό άτομο χρησιμοποιεί την λεκτική λογική του ΑΗ ως εργαλείο και τη
διαίσθηση του ΔΗ ως πηγή έμπνευσης.Ο εαυτός μας είναι ένα μωσαϊκό πολλών και παράλληλων συνειδητών εαυτών που
δρουν ως μία οντότητα που βρίσκεται σε αρμονία τόσο με την πρωτογενή
(υποσυνείδητη), όσο και την δευτερογενή (συνειδητή) νοητική διεργασία.
                                         27/36
Γνώση είναι η μνήμη                 LOGO
++                  Επικοινωνία νευρώνων
      --
                ●  Δενδρίτες-Σώμα-Άξονας-Συνάψεις
                ●  Διέγερση ή αναστολή
                ●  Χημική σύναψη => ηλεκτρική ώση
     Μετάδοση ηλεκτρο-χημικής ώσης μέσω του μηχανισμού
     κίνησης ιόντων K+ και Na+ μεταξύ εξωκυτταρικής και
     εσωκυτταρικής περιοχής.
                              28/36
Γνώση είναι η μνήμη                   LOGO
                  ++
                          -- Μνήμη
 ● Οι νέες πληροφορίες αποθηκεύονται ενεργοποιώντας μια μοναδική διάταξη νευρώνων

 ● Οι διατάξεις αυτές ενεργοποιούνται με έκθεση σε ερεθίσματα

 ● Cajal (1893): οι αναμνήσεις αποθηκεύονται σε διατάξεις νευρώνων

 ● Hebb (1960): η ταυτόχρονη ενεργοποίηση 2 νευρώνων ενισχύει τη σύνδεσή τους ή

  δημιουργεί νέα σύνδεση και έτσι δημιουργούνται μνήμες
 ● Kandel (1960): Απέδειξε την θεωρία του Hebb σε σαλιγκάρια
Μηχανισμοί αλλαγής νευρωνικού κυκλώματος και αυτο-οργάνωσης του εγκεφάλου
● Εξοικείωση: απελευθέρωση μικρότερης ποσότητας νευροδιαβιβαστή => ασθενέστερο σήμα

● Ευαισθητοποίηση: απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας νευροδιαβιβαστής => ισχυρό

 σήμα
● Η ενίσχυση των συνάψεων οδηγεί στην βραχύχρονη και αργότερα στη μακρόχρονη μνήμη
                                       29/36
Γνώση είναι η μνήμη                     LOGO
                   ++
                             --Όταν τα νευρικά κύτταρα καταστραφούν δεν αντικαθίστανται. Οι νευράξονες και οι
συνάψεις όμως επαναδημιουργούνται.

●  Ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον δημιουργεί περισσότερους δενδρίτες και άρα
  περισσότερες συνάψεις με γειτονικά νευρικα κύτταρα: μάθηση
●  Πολλοί και διαφορετικοί μηχανισμοί μάθησης για βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη
●  Μια νευρωνική διάταξη κωδικοποιεί μια πληροφορία λεκτικού τύπου (π.χ. “πέτρα”) βάσει
  των νευρώνων που ήταν διαθέσιμοι τη στιγμή της μάθησης. Η ενεργοποίηση της διάταξης
  αυτής διαχέεται και σε συναφείς διατάξεις (π.χ. Ο ήχος της πέτρας όταν πέφτει στο νερό,
  χρώματα πέτρας κτλ)
                                          30/36
Γνώση είναι η μνήμη               LOGO
     Lynch: Ο οσφρητικός φλοιός παρουσιάζει
     τα πιο πρωτόγονα συστήματα μάθησης
     τα οποία αργότερα αξιοποιήθηκαν και από
     τον υπόλοιπο εγκέφαλο.

     Αρχικά υπήρχε η ανάγκη για βασική επιβίωση.
     Αργότερα όμως, ο εγκέφαλος έπρεπε να χειριστεί
     πιο περίπλοκες και αφηρημένες έννοιες.

     Οσφρητικός φλοιός => ιππόκαμπος (αποθήκευση
     και σύνδεση με άλλες πληροφορίες)
                          31/36
Γνώση είναι η μνήμη                   LOGO


Τεχνητοί “εγκέφαλοι” και μοντέλα Η/Υ

Ελλείψει άλλων πιο αντικειμενικών εργαλείων, τη δεκαετία του 1980 δημιουργούνται οι πρώτοι
τεχνητοί εγκέφαλοι με την βοήθεια Η/Υ και βασιζόμενοι σε γνωστικά μοντέλα μάθησης που
παρομοίαζαν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου με αυτόν ενός Η/Υ.

Το πρόβλημα δεν είναι να αναπαραστήσουμε πιστά έναν νευρώνα. Το πρόβλημα είναι να
αντιιληφθούμε τι ακριβώς κάνει ο νευρώνας που να έχει σχέση με τις πληροφορίες.

Mc Culloh: έθεσε τα θεμέλια της θεωρίας των νευρωνικών δικτύως και δημιούργησε το πρώτο
τεχνητό μοντέλο νευρώνων προσομοιωμένο στο ανθρώπινο μοντέλο νευρώνων, το οποίο
αυτορυθμιζόταν ενισχύοντας ή εξασθενώντας τις “συνάψεις” του


       Ν2
    Ν1    Ν4   Ν5
                         Ν1  Ν1   Ν1
       Ν3     10011001011
                               Ν1                                         32/36
Γνώση είναι η μνήμη                    LOGO


 Τεχνητοί “εγκέφαλοι” και μοντέλα Η/Υ

 Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται δεδομένα όχι σειριακά, αλλά παράλληλα, κάτι που δημιουργεί
 πρόβλημα στη δημιουργία τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τα οποία καταλλήγουν να είναι
 εξαιρετικά αργά σε σχέση με τον χρόνο αντίδρασης ενός βιολογικού νευρωνικού δικτύου, αλλά
 και πιο αναξιόπιστοι σε περίπτωση βλάβης μιας μονάδας στη σειριακή σύνδεση.


 Minsky: Κατασκεύασε το πρώτο λειτουργικό νευρωνικό δίκτυο,
 σκοπός του οποίου ήταν η προσομείωση της κίνησης ενός
 ποντικιού σε έναν λαβύρινθο (SNARC)
 Rosenblatt: Κατασκεύασε την πρώτη μηχανή αναγνώρισης
 γραμμάτων η οποία μάθαινε μέσα από δοκιμές και σφάλματα,
 όπως δηλαδή και το οπτικό μας σύστημα (Perceptron)

 Βασικές έννοιες τεχνητής νοημοσύνης
Σχήμα: συμβολική ανπαραστατική ικανότητα της νόησης
Πλαίσιο: ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης των πληροφοριών. Περιγραφή των τυπικών
χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης.
Σενάριο: Οργάνωση και τυποποίηση γνώσεων που αφορούν την καθημερινή ζωή

                                         33/36
Γνώση είναι η μνήμη                    LOGO
 Cooper: κατασκευή ενός μοντέλου μνήμης βάσει του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος
 νους βάζει τάξη στην αταξία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε αυτά που το ΚΝΣ μας
 επιτρέπει να δούμε. Ο παρατηρητής είναι ουσιαστικά αναπόσπαστο τμήμα της
 παρατηρούμενης πληροφορίας, την οποία και επηρεάζει. Η συγκέντρωση δεδομένων
 δίχως αποθήκευση πληροφοριών και οργάνωση δεν θα επέτρεπε μια λειτουργική ζωή.Η μνήμη δημιουργεί ένα πλάισιο κατανόησης του κόσμου. Μνήμη και νόηση
αλληλοδιαπλέκονται σε ένα μη σταθερό, αλλά “ζωντανό” και συνεχώς αυτοοικοδομούμενο
σύστημα.

Κάθε εγκέφαλος, βάσει της προηγούμενης μνήμης, αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ίδιο συμβάν.
Ορισμός της πραγματικότητας ως το σημείο συμφωνίας πολλών εγκεφάλων σε σχέση με
ένα παρατηρούμενο αντικείμενο ή φαινόμενο.
                                        34/36
Γνώση είναι η μνήμη                    LOGOΗ εξέλιξη δεν είναι τελεολογική. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από τη φυσική επιλογή.
Ο εγκέφαλος και η λειτουργία του είναι το αποτέλεσμα της μηχανολογίας της φύσης και
δημιουργήθηκε μέσα από δοκιμές και σφάλματα.

Σε αυτό το εξελικτικό σημείο ο εγκέφαλος μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε ολότητες
γνώσης και πεποιθήσεων (θεωρίες), μια ικανότητα προκαθορισμένη γενετικά αλλά και
πολιτισμικά.

Φυσικοί επιστήμονες: “πως”
Φιλόσοφοι και θεολόγοι: “γιατί”

Εμπειρισμός VS Ορθολογισμός: είναι η εμπειρία η βασική ή η μοναδική προϋπόθεση για
την απόκτηση γνώσης ή υπάρχουν κάποιες αυταπόδεικτες αλήθειες τις οποίες μπορούμε να
διακρίνουμε με τη λογική μας; Είμαστε tabula rasa, και αν ναι, πως μπορούμε να
οργανώνουμε τις νέες γνώσεις που λαμβάνουμε.

Φιλοσοφία και επιστήμη έχουν έναν κοινό σκοπό: την κατανόηση της χρήσης του εγκεφάλου
μας για την οργάνωση των εμπειριών και την περιγραφή του έξω κόσμου.                                         35/36
The end  LOGO
      36/36
1 of 36

Recommended

Fix Hellas Marketing Plan by
Fix Hellas Marketing Plan Fix Hellas Marketing Plan
Fix Hellas Marketing Plan Dimitris Charalampous
7.8K views81 slides
Τσούγκα Π. - Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία / ΔΕΠ-Υ by
Τσούγκα Π. - Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία / ΔΕΠ-ΥΤσούγκα Π. - Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία / ΔΕΠ-Υ
Τσούγκα Π. - Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία / ΔΕΠ-ΥΤσούγκα Παναγιώτα
2.9K views194 slides
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΟΧΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ENERGY DRINKS by
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΟΧΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ENERGY DRINKSΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΟΧΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ENERGY DRINKS
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΟΧΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ENERGY DRINKSIreneZamani
412 views16 slides
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου) by
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)haritinitrigazi1
4.9K views1 slide
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 7 by
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 7Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 7
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 7Theodoros Leftheroudis
2.7K views26 slides
Φορώντας «Τα στενά παπούτσια» by
Φορώντας «Τα στενά παπούτσια»Φορώντας «Τα στενά παπούτσια»
Φορώντας «Τα στενά παπούτσια»Hara Stathopoulou
1.1K views66 slides

More Related Content

What's hot

πολυτροπικά κείμενα by
πολυτροπικά κείμεναπολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμεναΑΡΓΥΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΗ
19.1K views7 slides
Κοινωνικές ανισότητες by
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΑντιγόνη Κριπαροπούλου
11.9K views11 slides
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10 by
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10Theodoros Leftheroudis
2.8K views78 slides
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής by
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγήςJoannaArtinou
6.5K views2 slides
Δυσλεξία δραστηριότητες by
Δυσλεξία δραστηριότητεςΔυσλεξία δραστηριότητες
Δυσλεξία δραστηριότητεςSxedioMathimatos
5.2K views12 slides
αοριστος β΄ θεωρια by
αοριστος β΄ θεωριααοριστος β΄ θεωρια
αοριστος β΄ θεωριαEleni Kots
7.8K views6 slides

What's hot(20)

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10 by Theodoros Leftheroudis
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 10
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής by JoannaArtinou
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής
1. Οδύσσεια - Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής
JoannaArtinou6.5K views
Δυσλεξία δραστηριότητες by SxedioMathimatos
Δυσλεξία δραστηριότητεςΔυσλεξία δραστηριότητες
Δυσλεξία δραστηριότητες
SxedioMathimatos5.2K views
αοριστος β΄ θεωρια by Eleni Kots
αοριστος β΄ θεωριααοριστος β΄ θεωρια
αοριστος β΄ θεωρια
Eleni Kots7.8K views
Το πιο γλυκό ψωμί by Evangelia Patera
Το πιο γλυκό ψωμίΤο πιο γλυκό ψωμί
Το πιο γλυκό ψωμί
Evangelia Patera14.4K views
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι by Emytse66
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιδιαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
Emytse6621.2K views
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ by Theodoros Leftheroudis
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥΤο 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το ιδανικό σχολείο by geormak
Το ιδανικό σχολείοΤο ιδανικό σχολείο
Το ιδανικό σχολείο
geormak8K views
Περιμένοντας τους βαρβάρους by pallatideio
Περιμένοντας τους βαρβάρουςΠεριμένοντας τους βαρβάρους
Περιμένοντας τους βαρβάρους
pallatideio3.2K views
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ by lykmourion
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
lykmourion2.2K views
Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων κεφαλαίων Συστημάτων Ψηφιακών Ηλεκτρονικών by Theodoros Leftheroudis
Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων κεφαλαίων Συστημάτων Ψηφιακών ΗλεκτρονικώνΑπαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων κεφαλαίων Συστημάτων Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων κεφαλαίων Συστημάτων Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις) by Dimitris Kontoudakis
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)
Dimitris Kontoudakis55.9K views
Tεχνολογία Υλικών Κεφ.8 / Σαράφη Αντιγόνη by Antigoni Sarafi
Tεχνολογία Υλικών Κεφ.8 / Σαράφη ΑντιγόνηTεχνολογία Υλικών Κεφ.8 / Σαράφη Αντιγόνη
Tεχνολογία Υλικών Κεφ.8 / Σαράφη Αντιγόνη
Antigoni Sarafi1.7K views
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx by ssuser762e6e
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptxπαρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx
ssuser762e6e96 views

Viewers also liked

Virtual Reality_part1 by
Virtual Reality_part1Virtual Reality_part1
Virtual Reality_part1Alexandros Papaspyrou
2.1K views27 slides
καφεινη by
καφεινηκαφεινη
καφεινηaggeliki8
253 views5 slides
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η) by
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)6lykeiovolou
337 views12 slides
παρουσίαση1 by
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση1aggeliki8
203 views5 slides
You're Redoing Your Website. Where Do You Start? by
You're Redoing Your Website. Where Do You Start?You're Redoing Your Website. Where Do You Start?
You're Redoing Your Website. Where Do You Start?Swanson Russell
425 views35 slides
EXELON (rivastigmine tartrate) by
EXELON (rivastigmine tartrate)EXELON (rivastigmine tartrate)
EXELON (rivastigmine tartrate)mitsaki
1.2K views49 slides

Viewers also liked(11)

καφεινη by aggeliki8
καφεινηκαφεινη
καφεινη
aggeliki8253 views
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η) by 6lykeiovolou
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών(ομαδα 5η)
6lykeiovolou337 views
παρουσίαση1 by aggeliki8
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση1
aggeliki8203 views
You're Redoing Your Website. Where Do You Start? by Swanson Russell
You're Redoing Your Website. Where Do You Start?You're Redoing Your Website. Where Do You Start?
You're Redoing Your Website. Where Do You Start?
Swanson Russell425 views
EXELON (rivastigmine tartrate) by mitsaki
EXELON (rivastigmine tartrate)EXELON (rivastigmine tartrate)
EXELON (rivastigmine tartrate)
mitsaki1.2K views
Πυροσβεστική Υπηρεσία: Εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά by Nickos Nickolopoulos
Πυροσβεστική Υπηρεσία: Εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικάΠυροσβεστική Υπηρεσία: Εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά
Πυροσβεστική Υπηρεσία: Εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά
Au Psy492 M7 A2 Review Pp Thomas S.Doc by finGrad2011
Au Psy492 M7 A2 Review Pp Thomas S.DocAu Psy492 M7 A2 Review Pp Thomas S.Doc
Au Psy492 M7 A2 Review Pp Thomas S.Doc
finGrad2011186 views
ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ by lykkorin
ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
lykkorin500 views
εισαγωγη κνς κινηση by SPPThess
εισαγωγη κνς κινησηεισαγωγη κνς κινηση
εισαγωγη κνς κινηση
SPPThess4.5K views

More from Dimitris Agorastos

Αναβλητικότητα by
ΑναβλητικότηταΑναβλητικότητα
ΑναβλητικότηταDimitris Agorastos
10 views1 slide
Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικία by
Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικίαΕνδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικία
Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικίαDimitris Agorastos
28 views1 slide
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο by
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιοΜαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιοDimitris Agorastos
92 views34 slides
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά... by
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...Dimitris Agorastos
109 views8 slides
Ψυχική Ανθεκτικότητα - Infographic by
Ψυχική Ανθεκτικότητα - InfographicΨυχική Ανθεκτικότητα - Infographic
Ψυχική Ανθεκτικότητα - InfographicDimitris Agorastos
140 views1 slide
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητές by
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητέςInfographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητές
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητέςDimitris Agorastos
61 views1 slide

More from Dimitris Agorastos(20)

Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικία by Dimitris Agorastos
Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικίαΕνδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικία
Ενδείξεις δυσλεξίας ανά ηλικία
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο by Dimitris Agorastos
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιοΜαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο
Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά... by Dimitris Agorastos
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...
Έφηβοι και Πανδημία: 2 χρόνια μετά...
Dimitris Agorastos109 views
Ψυχική Ανθεκτικότητα - Infographic by Dimitris Agorastos
Ψυχική Ανθεκτικότητα - InfographicΨυχική Ανθεκτικότητα - Infographic
Ψυχική Ανθεκτικότητα - Infographic
Dimitris Agorastos140 views
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητές by Dimitris Agorastos
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητέςInfographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητές
Infographic: Οδηγός επιτυχίας και διαχείρισης του άγχους για μαθητές
Θυμός: Τι είναι και πως τον διαχειρίζομαι; by Dimitris Agorastos
Θυμός: Τι είναι και πως τον διαχειρίζομαι;Θυμός: Τι είναι και πως τον διαχειρίζομαι;
Θυμός: Τι είναι και πως τον διαχειρίζομαι;
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο by Dimitris Agorastos
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιοΔιαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο
Dimitris Agorastos192 views
Βασικός οδηγός υποστήριξης παιδιών εν μέσω πανδημίας COVID-19 by Dimitris Agorastos
Βασικός οδηγός υποστήριξης παιδιών εν μέσω πανδημίας COVID-19Βασικός οδηγός υποστήριξης παιδιών εν μέσω πανδημίας COVID-19
Βασικός οδηγός υποστήριξης παιδιών εν μέσω πανδημίας COVID-19
Dimitris Agorastos118 views
Η βία στη σύγχρονη κοινωνία: από το άτομο στο σύνολο by Dimitris Agorastos
Η βία στη σύγχρονη κοινωνία: από το άτομο στο σύνολοΗ βία στη σύγχρονη κοινωνία: από το άτομο στο σύνολο
Η βία στη σύγχρονη κοινωνία: από το άτομο στο σύνολο
Dimitris Agorastos113 views
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων by Dimitris Agorastos
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρωνΔιαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων
Dimitris Agorastos167 views
ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον by Dimitris Agorastos
ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλονΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον
ΔΕΠΥ: Υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον
Dimitris Agorastos151 views
Μαθησιακές Διαταραχές: Ψυχοσυναισθηματικές Διαστάσεις by Dimitris Agorastos
Μαθησιακές Διαταραχές: Ψυχοσυναισθηματικές ΔιαστάσειςΜαθησιακές Διαταραχές: Ψυχοσυναισθηματικές Διαστάσεις
Μαθησιακές Διαταραχές: Ψυχοσυναισθηματικές Διαστάσεις
Dimitris Agorastos185 views
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού by Dimitris Agorastos
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούJohn Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
Dimitris Agorastos2.6K views
Οριοθετηση και διαπαιδαγωγηση: Από το Νηπιαγωγείο έως την Εφηβεία by Dimitris Agorastos
Οριοθετηση και διαπαιδαγωγηση: Από το Νηπιαγωγείο έως την ΕφηβείαΟριοθετηση και διαπαιδαγωγηση: Από το Νηπιαγωγείο έως την Εφηβεία
Οριοθετηση και διαπαιδαγωγηση: Από το Νηπιαγωγείο έως την Εφηβεία
Dimitris Agorastos975 views

Recently uploaded

ζωα υπο εξαφάνιση.pptx by
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
61 views11 slides
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
15 views2 slides
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
5 views144 slides
Σχολικός εκφοβισμός by
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
36 views17 slides
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
12 views27 slides

Recently uploaded(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd101 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria17 views

Νευροβιολογία της Γνώσης

 • 1. Your Logo Here Δημήτρης Αγοραστός 4-Φεβ-2013 Νευροβιολογία της Γνώσης 1
 • 2. Νευρωνικά Συστήματα και LOGO Υποσυστήματα ● Ενοποίηση της αισθητηριακής συνείδησης ● Οπτικά ερεθίσματα ● Αντίληψη σχήματος ● Αντίληψη χρώματος ● Αντίληψη κίνησης ● Αναγνώριση προσώπων ● Ακουστικά ερεθίσματα ● Αντίληψη ήχου ● Αντίληψη πηγής του ήχου ● Γνωστικές διεργασίες ● Μνήμη ● Ομιλία ● Μαθηματικές πράξεις ● Προσωπικότητα 2/36
 • 3. Νευρωνικά Συστήματα και LOGO Υποσυστήματα Επικοινωνία μέσω νευροδιαβιβαστών Ερέθισμα Οι νευρώνες δεν κωδικοποιούν την ποιότητα του ερεθίσματος. Η ποιότητα του ερεθίσματος καθορίζεται από την νευρική οδό που έχει διεγερθεί. 3/36
 • 4. Νευρωνικά Συστήματα και LOGO Υποσυστήματα Διεργετικές και Ανασταλτικές Συνάψεις ● Η διέγερση ή η αναστολή του νευρώνα δεν καθορίζεται από τον νευροδιαβιβαστή ● Καθορίζεται από τον μετασυναπτικό υποδοχέα ++ -- Συνάψεις (χημική ταυτότητα: γενετικοί κ περιβαλλοντικοί παράγοντες) ● Χολινεργικές (ακετυλοχολίνη) ● Νοραδρενικές (νοραδρεναλίνη) ● Ντοπαμινεργικές (ντοπαμίνη) ● Σεροτονινεργικές (σεροτονίνη) ● GABAεργικές (GABA) 4/36
 • 5. Νευρωνικά Συστήματα και LOGO Υποσυστήματα Α. Συναπτογένεση Η σύναψη καθορίζεται από τις τροφικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσυναπτικού νευράξονα- μετασυναπτικού κυττάρου Β. Επιλεκτική επικράτηση νευρώνων Ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ιστού- στόχου. Εάν καταστραφεί ο ιστός-στόχος, έως και το 75%-100% των αναπτυσόμενων νευρώνων οδηγούνται σε θάνατο. 5/36
 • 6. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Εγκεφαλικός Φλοιός 6 οριζόντιες ανατομικές στιβάδες ● Κάθε στιβάδα δέχεται πληροφορίες από υποδοχείς συγκεκριμένου τύπου (αισθητηριακοί, διαβιβαστικοί) 6/36
 • 7. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Αισθητικές Λειτουργίες Αντίληψη λόγου Σχεδιασμός κίνησης Ανώτερες Γνωστικές Μνήμη Λειτουργίες Συναίσθημα 7/36
 • 8. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Παραγωγή Κίνησης Κινητικός φλοιός Βασικά γάγγλια Παρεγκεφαλίδα Εγκεφαλικό στέλεχος Ανάλογα με το σημείο ολοκλήρωσης της υποδοχής της πληροφορίας, παρουσιάζεται μια γκάμα κινήσεων: Νωτιαίος μυελός ● Αντανακλαστικές κινήσεις ● Εκούσια κίνηση προς στόχο 8/36
 • 9. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Περιοχές κατανόησης και παραγωγής γλώσσας (Αριστερό Ημισφαίριο) Αφασία τύπου Broca ● Γραμματικά και συντακτικά λάθη ● Η λόγος έχει λογική Αφασία τύπου Wernicke ● Ο λόγος είναι γραμματικά και συντακτικά σωστός ● Ο λόγος δεν έχει λογική Γωνιώδης έλικα ● Ερμηνεία και συντονισμός ακουστικών και οπτικών πληροφοριών 9/36
 • 10. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Κατανόηση Ακουστικών ερεθισμάτων Ακουστικό ερέθισμα Γωνιώδης έλικα Το ακουστικό ερέθισμα μεταφέρεται από το αυτί στον ακουστικό φλοιό και από εκεί στις κατάλληλες περιοχές κατανόησης ή και παραγωγής γλώσσας, σε συνεργασία με όλες τις εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τις διεργασίες αυτές (κινητικός φλοιός, μεταιχμιακό σύστημα κτλ) 10/36
 • 11. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Κατανόηση Οπτικών ερεθισμάτων Οπτικό ερέθισμα Γωνιώδης έλικα Τα μάτια αναγνωρίζουν το οπτικό ερέθισμα, μεταβιβάζουν την πληροφορία στον οπτικό φλοιό μέσω του οπτικού νεύρου. Αφού γίνει η αποκωδικοποίηση της εικόνας, η πληροφορία μεταβιβάζεται απομνημονευθέντα οπτικά πρότυπα όπου γίνεται η ερμηνευτική επεξεργασία της λέξης. Στη συνέχεια η πληροφορία μεταβιβάζεται στην γωνιώδη έλικα όπου συσχετίζεται το οπτικό ερέθισμα-λέξη με την ακουστική του μορφή. 11/36
 • 12. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Γραπτός και προφορικός λόγος ● Κυρίαρχο ημισφαίριο: αριστερό ● Κύριες περιοχές κατανόησης και παραγωγής λόγου: Broca, Wernicke, γωνιώδης έλικα ● Συμμετέχουν και άλλες περιοχές οι οποίες διαφέρουν ελαφρώς αντομικά και λειτουργικά από άτομο σε άτομο, ανάλογα με την λεκτική ικανότητα. Γωνιώδης έλικα 12/36
 • 13. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Αισθητικές πληροφορίες Σωματοαισθητικός Ειδικός φλοιός ερμηνευτικός φλοιός Οπτικός φλοιός Ειδικός ΓΕΝΙΚΗ ερμηνευτικός ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Ακουστικός φλοιός ΠΕΡΙΟΧΗ ςεί ρο φορηλ Π φλοιός Ειδικός ερμηνευτικός φλοιός Γωνιώδης έλικα 13/36
 • 14. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες LOGO εγκεφαλικές λειτουργίες Οι αισθητικές πληροφορίες διέρχονται από το μεταιχμιακό σύστημα (limbic system), όπου χρωματίζονται συναισθηματικά, παρέχονται κίνητρα και στη συνέχεια διοχετεύονται στον προμετωπιαίο λοβό. Προμετωπιαίος λοβός Σημαντική εγκεφαλική περιοχή που λειτυργεί ως ένα “κέντρο ελέγχου” το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε μια σφαιρική εμπειρία του κόσμου και του εαυτού μας. Ο προμετωπιαίος λοβός είναι εξελικτική προέκταση των υπολοίπων πιο “πρωτόγονων” περιοχών, όπως ο οπτικός φλοιός, ο οσφρητικός φλοιός, ο μεταιχμιακός φλοιός αλλά και το υπόλοιπο ΚΝΣ. Υποθάλαμος Κέντρο ανταμοιβής, σεξουαλικής συμπεριφοράς και συναισθήματος. Οι κατεχολαμίνες (νοραδρεναλινη, ντοπαμίνη) παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα αυτό. 14/36
 • 15. Εγκεφαλική Ασυμμετρία LOGO Ο εγκέφαλος δεν είναι λειτουργικά και ανατομικά ομοιόμορφος ● Α.Η: Ικανότητα λόγου, επεξεργασία ειδικών αισθήσεων (ομιλούν) ● Δ.Η: Συνδυαστική, ολιστική επεξεργασία πληροφοριών, μεγαλύτερος μετωπιαίος συνειρμικός φλοιός (βουβό) Α.Η Δ.Η. Κυτταροαρχιτεκτονικές περιοχές Broadmann (1910) Cajal: δομική μονάδα του ΝΣ ο νευρώνας (~1900) 15/36
 • 16. Εγκεφαλική Ασυμμετρία LOGO Jackson, Lashley, Freud: υπέρ της ιδέας ενός ολιστικού μοντέλου του εγκεφάλου Hebb: συνθετικό μοντέλο λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι απλές συμπεριφοράς έχουν εντοπιστική εκπροσώπηση στον εγκέφαλο, ενώ πιο πολύπλοκές αξιοποιούν περισσότερες εγκεφαλικές περιοχές. Sperry: Διεξαγωγή πειραμάτων με θετικές ενδείξεις υπέρ της ασσυμετρίας και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δύο ημισφαιρίων Η εγκεφαλική ασσυμετρία είναι παρούσα από τα πρώτα στάδια της ζωής ● Παραγωγή γλώσσας ● Αντίληψη προφορικών παραγγελμάτων ● Σειριακή επεξεργασία λεκτικών ● Παράλληλη επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών πληροφοριών ● Αύξημένη δραστηριότητα κατα ● Μειωμένη δραστηριότητα κατά τη τη διάρκεια ανάγνωσης (ΗΕΓ-α) διάρκεια ανάγνωσης (ΗΕΓ-α) ● Μαθηματικοί υπολογισμοί ● Χωροταξικοί υπολογισμοί ● Λεκτικές ασκήσεις ● Συναισθηματική ανάλυση ● Αποθήκευση λεκτικών Α.Η Δ.Η. ● Αποθήκευση μη λεκτικών πληροφοριών πληροφοριών (εικόνων) 16/36
 • 18. Εγκεφαλική Ασυμμετρία LOGO Μεσολόβιο (corpus callosum): το σύστημα νευρικών ινών που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων Οπτικό χίασμα: μετάδοση οπτικών πληροφοριών από τους οφθαλμούς προς τον εγκέφαλο. Mετάδοση πληροφοριών προς το αντίθετο ημισφαίριο Πρόσθιος σύνδεσμος των ημισφαιρίων: επικοινωνία μεταξύ των πρόσθιων λοβών 18/36
 • 19. Εγκεφαλική Ασυμμετρία LOGO Πείραμα σε άτομα με διχασμένο εγκέφαλο Το άτομο πρέπει να επιλέξει μεταξύ πολλών αντικειμένων. Η εικόνα ενός κλειδιού (ή η λέξη) εμφανίζεται στο αριστερό οπτικό πεδίο. Το ΔΗ αναγνωρίζει το αντικείμενο, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει την πληροφορία στο ΑΗ. Το ΔΗ, που ελέγχει το αριστερό χέρι, δίνει εντολή να εντοπιστεί το κλειδί. Το άτομο δεν γνωρίζει γιατί επέλεξε το κλειδί. ? Υπό κανονικές συνθήκες, τα δύο ημισφαίρια εργάζονται μαζί και συνθέτουν μια ενιαία εμπειρία. 19/36
 • 20. Εγκεφαλική Ασυμμετρία LOGO Παρόλο που τα δύο ημισφαίρια λειτουργούν ανεξάρτητα, στον φυσιολογικό εγκέφαλο ανταλλάσουν πληροφορίες με αποτέλεσμα την ενιαία συνείδηση η οποία συνήθως εκφράζεται λεκτικά μέσω ενός συστήματος πεπερασμένων γραμματικών κανόνων και λέξεων. Ο μηχανισμός εκμάθησης της γλώσσας είναι πανανθρώπινος και βιολογικά προκαθορισμένος (“παγκόσμια γραμματική” βλ. Chomsky). Η γλώσσα επιτρέπει την έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων κτλ και εμπλουτίζεται με διάφορα στοιχεία, όπως είναι το γλωσσικό ύφος, το χιούμορ, η ειρωνεία, ο ρητορικός λόγος, η παρομοίωση κ.α. Η γλώσσα δεν αντανακλά μόνο τη φύση των κληρονομικών αλγόριθμων και των γραμματικών κανόνων, αλλά αντανακλά και τη φύση του νου, όπως αυτό επηρεάζεται από άλλους παράγονες όπως είναι το περιβάλλον και ο πολιτισμός. Γενετική προδιάθεση για ανάπτυξη γλώσσας (βλ, DNA και διαφορές από τον πιο κοντινό μας συγγενή στο ζωικό βασίλειο, τον πίθηκο) 20/36
 • 21. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Το ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα, την ικανότητα δηλαδή να αναπτύξει νέες εγκεφαλικές συνδέσεις σε περίτπωση εγκεφαλικής βλάβης ή ατυχήματος, κυρίως κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου. DNA Περιβάλλον Παρά τις όποιες γενετικές προδιαθέσεις, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάποιος, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η αισθητηριακή και κοινωνική αποστέρηση επηρεάζει ανεπιστρεπτι την δομή του εγκεφαλικού φλοιού. 21/36
 • 22. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Το παράδειγμα της οπτικής αντίληψης Η αντίληψη ενός αντικειμένου, της κίνησης, του βάθους μιας εικόνας κτλ γίνεται στον εγκέφαλο. Παρόλο που η εικόνα που λαμβάνουν οι οφθαλμοί είναι η ίδια, ο εγκέφαλος εμπλουτίζει την εμπειρία αυτή μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών υποσυστημάτων της όρασης. Οι οπτικές παραισθήσεις και τα οπτικά τρικ είναι αποτέλεσμα βλάβης ή πλάνης των συστημάτων αυτών. Ο εγκέφαλος κάνει συνεχώς υποθέσεις για τον κόσμο γύρω του, οι οποίες είτε επιβεβαιώνονται είτε απορρίπτονται, βάσει των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας της εικόνας. Επομένως, μια πιθανή βλάβη ή μη ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών στον οπτικό φλοιό θα έχει ως αποτέλεσμα ανωμαλίες στην οπτική αντίληψη 22/36
 • 23. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην εγκεφαλική ασσυμετρία ● Επικράτηση δεξιού ημισφαιρίου ● Συμμετρία ημισφαιρίων ● Καλύτερες επιδόσεις σε χωροταξικές ● Καλύτερες επιδόσεις σε λεκτικές δοκιμασίες δοκιμασίες ● Πιο εξειδικευμένα ημισφαίρια με λιγότερη ● Λιγότερο εξειδικευμένα ημισφαίρια με συνεργασία περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους Δεν παρατηρούνται διαφορές στην αντίληψη σειριακής ακολουθίας και την αναγνώριση προσώπων και συναισθημάτων Σημαντικός ο ρόλος των ορμονών και του ρυθμού ωρίμανσης, παράγοντες ο οποίοι συμβάλλουν στην διαφοροποίηση της επικράτησης των ημισφαιρίων. Εξελικτικοί/περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην διαφοροποίηση αυτή. 23/36
 • 24. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Η μνήμη εγγράφεται στους νευρώνες. Κάθε νέα εμπειρία εγκαθιστά νέο κύκλωμα νευρώνων και η ανάμνηση της εμπειρίας προκαλείται από ενεργοποίηση αυτού του κυκλώματος. Είδη μνήμης Εικονική / Αισθητηριακή Βραχύχρονη Μακρόχρονη Διάρκεια: 250ms Διάρκεια: ~30sec Διάρκεια: ώρες-για πάντα 24/36
 • 25. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Οι αποθηκευμένες πληροφορίες/αναμνήσεις επηρεάζουν την επεξεργασία και την αποθήκευση νέων πληροφοριών (σημαντικότητα της μακροχρόνιας μνήμης). Εξ’ ου και η διαφορετική αντίληψη του ίδιου γεγονότος από άτομο σε άτομο. Ο εγκέφαλος αποθηκεύει πληροφορίες σε διαφορετικά μέρη, αξιοποιώντας μονάδες επεξεργασίας που βρίσκονται παντού ● Αριστερό ημισφαίριο: λέξεις, αριθμούς ● Δεξί ημισφαίριο: εικόνες, μουσική, χωροταξικές πληροφορίες ● Ιππόκαμπος: Μηχανισμός αποθήκευσης πληροφοριών σε σχέση με γεγονότα κ χωροταξία ● Μεταιχμιακό σύστημα: επεξεργασία και αποθήκευση συναισθηματικών πληροφοριών 25/36
 • 26. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Το Δ.Η. ως δεξαμενή αποθήκευσης εμπειριών, συναισθημάτων της παιδικής ηλικίας, ίσως λόγω μη ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων), γίνεται το υποσυνείδητο. Το Α.Η. λαμβάνει πληροφορίες από την δεξαμενή του Δ.Η. και τις λεκτικοποιεί (συνειδητό). Δ.Η. + Α.Η. = Εγώ Κυρίαρχο Δ.Η: τάση στη δημιουργία και στην έκφραση συναισθημάτων, δίχως λογικό έλεγχο (καλλιτέχνες, αθλητές). Δίνεται έμφαση στην ολότητα και όχι στο ειδικό. Δυσκολίες στη σαφή λεκτική έκφραση. Υπερκινητικότητα. Ασθενείς δίχως μεσολόβιο έχουν προβλήματα επίλυσης γεωμετρικών προβλημάτων, καθώς αυτά απαιτούν συνεργασία και των δύο ημισφαιρίων (λεξικοποίηση της σειριακής, λεκτικού τύπου απόδειξης του Α.Η. και οπτικοποίηση από το Δ.Η.) 26/36
 • 27. Πλαστικότητα Εγκεφάλου LOGO Ολιστική εκπαίδευση: έμφαση τόσο στην λεκτική, σειριακή, λογική σκέψη, όσο και στην διαίσθηση, πολυαισθητηριακή σκέψη, στην φαντασία και τη δημιουργικότητα. Σημασία δεν έχει το παιδί να βρει τη σωστή λύση, αλλά να ανακαλύψει στρατηγικές που του ταιριάζουν για την επίλυση προβλημάτων. Το δημιουργικό άτομο χρησιμοποιεί την λεκτική λογική του ΑΗ ως εργαλείο και τη διαίσθηση του ΔΗ ως πηγή έμπνευσης. Ο εαυτός μας είναι ένα μωσαϊκό πολλών και παράλληλων συνειδητών εαυτών που δρουν ως μία οντότητα που βρίσκεται σε αρμονία τόσο με την πρωτογενή (υποσυνείδητη), όσο και την δευτερογενή (συνειδητή) νοητική διεργασία. 27/36
 • 28. Γνώση είναι η μνήμη LOGO ++ Επικοινωνία νευρώνων -- ● Δενδρίτες-Σώμα-Άξονας-Συνάψεις ● Διέγερση ή αναστολή ● Χημική σύναψη => ηλεκτρική ώση Μετάδοση ηλεκτρο-χημικής ώσης μέσω του μηχανισμού κίνησης ιόντων K+ και Na+ μεταξύ εξωκυτταρικής και εσωκυτταρικής περιοχής. 28/36
 • 29. Γνώση είναι η μνήμη LOGO ++ -- Μνήμη ● Οι νέες πληροφορίες αποθηκεύονται ενεργοποιώντας μια μοναδική διάταξη νευρώνων ● Οι διατάξεις αυτές ενεργοποιούνται με έκθεση σε ερεθίσματα ● Cajal (1893): οι αναμνήσεις αποθηκεύονται σε διατάξεις νευρώνων ● Hebb (1960): η ταυτόχρονη ενεργοποίηση 2 νευρώνων ενισχύει τη σύνδεσή τους ή δημιουργεί νέα σύνδεση και έτσι δημιουργούνται μνήμες ● Kandel (1960): Απέδειξε την θεωρία του Hebb σε σαλιγκάρια Μηχανισμοί αλλαγής νευρωνικού κυκλώματος και αυτο-οργάνωσης του εγκεφάλου ● Εξοικείωση: απελευθέρωση μικρότερης ποσότητας νευροδιαβιβαστή => ασθενέστερο σήμα ● Ευαισθητοποίηση: απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας νευροδιαβιβαστής => ισχυρό σήμα ● Η ενίσχυση των συνάψεων οδηγεί στην βραχύχρονη και αργότερα στη μακρόχρονη μνήμη 29/36
 • 30. Γνώση είναι η μνήμη LOGO ++ -- Όταν τα νευρικά κύτταρα καταστραφούν δεν αντικαθίστανται. Οι νευράξονες και οι συνάψεις όμως επαναδημιουργούνται. ● Ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον δημιουργεί περισσότερους δενδρίτες και άρα περισσότερες συνάψεις με γειτονικά νευρικα κύτταρα: μάθηση ● Πολλοί και διαφορετικοί μηχανισμοί μάθησης για βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη ● Μια νευρωνική διάταξη κωδικοποιεί μια πληροφορία λεκτικού τύπου (π.χ. “πέτρα”) βάσει των νευρώνων που ήταν διαθέσιμοι τη στιγμή της μάθησης. Η ενεργοποίηση της διάταξης αυτής διαχέεται και σε συναφείς διατάξεις (π.χ. Ο ήχος της πέτρας όταν πέφτει στο νερό, χρώματα πέτρας κτλ) 30/36
 • 31. Γνώση είναι η μνήμη LOGO Lynch: Ο οσφρητικός φλοιός παρουσιάζει τα πιο πρωτόγονα συστήματα μάθησης τα οποία αργότερα αξιοποιήθηκαν και από τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Αρχικά υπήρχε η ανάγκη για βασική επιβίωση. Αργότερα όμως, ο εγκέφαλος έπρεπε να χειριστεί πιο περίπλοκες και αφηρημένες έννοιες. Οσφρητικός φλοιός => ιππόκαμπος (αποθήκευση και σύνδεση με άλλες πληροφορίες) 31/36
 • 32. Γνώση είναι η μνήμη LOGO Τεχνητοί “εγκέφαλοι” και μοντέλα Η/Υ Ελλείψει άλλων πιο αντικειμενικών εργαλείων, τη δεκαετία του 1980 δημιουργούνται οι πρώτοι τεχνητοί εγκέφαλοι με την βοήθεια Η/Υ και βασιζόμενοι σε γνωστικά μοντέλα μάθησης που παρομοίαζαν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου με αυτόν ενός Η/Υ. Το πρόβλημα δεν είναι να αναπαραστήσουμε πιστά έναν νευρώνα. Το πρόβλημα είναι να αντιιληφθούμε τι ακριβώς κάνει ο νευρώνας που να έχει σχέση με τις πληροφορίες. Mc Culloh: έθεσε τα θεμέλια της θεωρίας των νευρωνικών δικτύως και δημιούργησε το πρώτο τεχνητό μοντέλο νευρώνων προσομοιωμένο στο ανθρώπινο μοντέλο νευρώνων, το οποίο αυτορυθμιζόταν ενισχύοντας ή εξασθενώντας τις “συνάψεις” του Ν2 Ν1 Ν4 Ν5 Ν1 Ν1 Ν1 Ν3 10011001011 Ν1 32/36
 • 33. Γνώση είναι η μνήμη LOGO Τεχνητοί “εγκέφαλοι” και μοντέλα Η/Υ Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται δεδομένα όχι σειριακά, αλλά παράλληλα, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στη δημιουργία τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τα οποία καταλλήγουν να είναι εξαιρετικά αργά σε σχέση με τον χρόνο αντίδρασης ενός βιολογικού νευρωνικού δικτύου, αλλά και πιο αναξιόπιστοι σε περίπτωση βλάβης μιας μονάδας στη σειριακή σύνδεση. Minsky: Κατασκεύασε το πρώτο λειτουργικό νευρωνικό δίκτυο, σκοπός του οποίου ήταν η προσομείωση της κίνησης ενός ποντικιού σε έναν λαβύρινθο (SNARC) Rosenblatt: Κατασκεύασε την πρώτη μηχανή αναγνώρισης γραμμάτων η οποία μάθαινε μέσα από δοκιμές και σφάλματα, όπως δηλαδή και το οπτικό μας σύστημα (Perceptron) Βασικές έννοιες τεχνητής νοημοσύνης Σχήμα: συμβολική ανπαραστατική ικανότητα της νόησης Πλαίσιο: ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης των πληροφοριών. Περιγραφή των τυπικών χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης. Σενάριο: Οργάνωση και τυποποίηση γνώσεων που αφορούν την καθημερινή ζωή 33/36
 • 34. Γνώση είναι η μνήμη LOGO Cooper: κατασκευή ενός μοντέλου μνήμης βάσει του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος νους βάζει τάξη στην αταξία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε αυτά που το ΚΝΣ μας επιτρέπει να δούμε. Ο παρατηρητής είναι ουσιαστικά αναπόσπαστο τμήμα της παρατηρούμενης πληροφορίας, την οποία και επηρεάζει. Η συγκέντρωση δεδομένων δίχως αποθήκευση πληροφοριών και οργάνωση δεν θα επέτρεπε μια λειτουργική ζωή. Η μνήμη δημιουργεί ένα πλάισιο κατανόησης του κόσμου. Μνήμη και νόηση αλληλοδιαπλέκονται σε ένα μη σταθερό, αλλά “ζωντανό” και συνεχώς αυτοοικοδομούμενο σύστημα. Κάθε εγκέφαλος, βάσει της προηγούμενης μνήμης, αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ίδιο συμβάν. Ορισμός της πραγματικότητας ως το σημείο συμφωνίας πολλών εγκεφάλων σε σχέση με ένα παρατηρούμενο αντικείμενο ή φαινόμενο. 34/36
 • 35. Γνώση είναι η μνήμη LOGO Η εξέλιξη δεν είναι τελεολογική. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από τη φυσική επιλογή. Ο εγκέφαλος και η λειτουργία του είναι το αποτέλεσμα της μηχανολογίας της φύσης και δημιουργήθηκε μέσα από δοκιμές και σφάλματα. Σε αυτό το εξελικτικό σημείο ο εγκέφαλος μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε ολότητες γνώσης και πεποιθήσεων (θεωρίες), μια ικανότητα προκαθορισμένη γενετικά αλλά και πολιτισμικά. Φυσικοί επιστήμονες: “πως” Φιλόσοφοι και θεολόγοι: “γιατί” Εμπειρισμός VS Ορθολογισμός: είναι η εμπειρία η βασική ή η μοναδική προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσης ή υπάρχουν κάποιες αυταπόδεικτες αλήθειες τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε με τη λογική μας; Είμαστε tabula rasa, και αν ναι, πως μπορούμε να οργανώνουμε τις νέες γνώσεις που λαμβάνουμε. Φιλοσοφία και επιστήμη έχουν έναν κοινό σκοπό: την κατανόηση της χρήσης του εγκεφάλου μας για την οργάνωση των εμπειριών και την περιγραφή του έξω κόσμου. 35/36
 • 36. The end LOGO 36/36