Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Status eKommune Agder

582 views

Published on

Ellen Karin Larsen - Status eKommune Agder (Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Status eKommune Agder

 1. 1. Status eKommune DDV
 2. 2. Resultater fra nasjonal kartlegging eKommune 2012
 3. 3. Resultater å merke seg <ul><li>Hensikten var å kartlegge måloppnåelse i eKommune 2012 – Lokal digital agenda </li></ul><ul><li>Svar fra 248 kommuner (58 %) </li></ul><ul><li>Maksimalt oppnåelig = 448 </li></ul><ul><li>Beste score = 339 poeng </li></ul><ul><li>Laveste score = 46 poeng </li></ul><ul><li>Gjennomsnitt hele landet 186 poeng </li></ul>eKommune 2012
 4. 4. Det store bildet Styrker hos kommunene <ul><li>Mange nettsteder tilfredsstiller kvalitetskriteriene til norge.no </li></ul><ul><li>Mange er kommet langt med å tilby elektroniske tjenester og selvbetjeningsløsninger på egne nettsider </li></ul><ul><li>Mange har tatt i bruk EPJ og er tilknyttet Norsk helsenett </li></ul><ul><li>Mange tilbyr geografisk informasjon på nett </li></ul><ul><li>Digitale læringsressurser er i stor grad tatt i bruk </li></ul><ul><li>E-faktura er tatt i bruk i relativt stor skala </li></ul><ul><li>Utbredelsen av bredbånd er stor </li></ul><ul><li>Mange har etablert IKT-løsninger knyttet mot NAV-kontor </li></ul><ul><li>Mange har inngått interkommunalt samarbeid </li></ul>eKommune 2012
 5. 5. Det store bildet Svakheten hos kommunene <ul><li>Strategisk IKT-planlegging og kompetansehevingstiltak for ledere og politikere! </li></ul>eKommune 2012
 6. 6. Status rådmannsnettverket <ul><li>12 av kommunene i nettverket har svart på undersøkelsen </li></ul><ul><ul><li>Kvinesdal, Birkenes, Lillesand, Flekkefjord, Søgne, Åseral, Audnedal, Iveland, Bygland, Marnardal, Lyngdal og Kristiansand </li></ul></ul><ul><li>Toppscore i nettverket er 273 </li></ul><ul><ul><li>Dette tilsvarer en 8. plass i nasjonal kartlegging </li></ul></ul><ul><li>Gjennomsnittet for alle kommuner er 186 poeng </li></ul><ul><li>Gjennomsnittet i nettverket er 171 poeng </li></ul>eKommune 2012
 7. 7. eKommune 2012 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet
 8. 8. eKommune 2012 Antall stjerner i norge.no sin kvalitetsvurdering: MÅL: I løpet av 2010 skal kommunale nettsteder være i samsvar med norge.no sine kvalitetskriterier
 9. 9. Resultater fra norge.no eKommune 2012 Tall fra 2009
 10. 10. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner ha etablert flere digitale kanaler mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte Bruk av digitale kanaler i dialog med innbyggerne
 11. 11. Resultater fra nettverket – digitale kanaler til innbyggerne <ul><li>Digitale kanaler: </li></ul><ul><li>8 av 12 kommuner (67%) benytter henvendelses eller kontaktskjema </li></ul><ul><li>11 kommuner benytter e-post i dialog med innbyggerne </li></ul><ul><li>Kun Lyngdal tilbyr dialog med innbyggerne gjennom SMS </li></ul><ul><li>Kun Kvinesdal tilbyr dialog med innbyggerne gjennom chatting </li></ul><ul><li>Kun Kristiansand tilbyr dialog med innbyggerne gjennom Facebook </li></ul><ul><li>Lyngdal og Marnardal tilbyr RSS-feeds </li></ul>eKommune 2012
 12. 12. Resultater fra nettverket eKommune 2012 I hvilken grad brukes digitale kanaler til dialog med innbyggerne? Navn på kommune Henvend/kont E-post SMS Blogg Wiki Chat Facebook RSS-feeds Kvinesdal                 Birkenes                 Lillesand                 Flekkefjord                 Søgne                 Åseral                 Audnedal                 Iveland                 Bygland                 Marnardal                 Lyngdal                 Kristiansand                
 13. 13. Andre resultater <ul><li>Alle kommunene legger ut politiske sakspapirer på nett </li></ul><ul><li>Kun Kristiansand overfører møter i kommunestyret på kommunens nettside </li></ul>eKommune 2012
 14. 14. eKommune 2012 Tjenester på nett
 15. 15. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner kunne tilby elektroniske tjenester til innbyggerne gjennom Minside MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner kunne tilby elektroniske tjenester til næringslivet gjennom Altinn
 16. 16. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle kommuner, bortsett fra Birkenes, Iveland og Bygland, tilbyr elektroniske tjenester på nett </li></ul><ul><li>Kun Kvinesdal og Lyngdal kommuner undersøker brukernes tilfredshet med elektroniske tjenester </li></ul><ul><li>Kun Flekkefjord og Lyngdal kommuner tilbyr tjenester gjennom Minside </li></ul><ul><li>Ingen av kommunene tilbyr tjenester gjennom Altinn </li></ul>eKommune 2012
 17. 17. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2011 skal kommuner kunne tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger på nivå 4 i tjenestetrappa for de mest brukte tjenestene Andel tjenester som tilbys fordelt på nivåer i tjenestetrappa
 18. 18. Resultater fra Sør-Trøndelag <ul><li>Kun Lyngdal kommune tilbyr tjenester på nivå 4 </li></ul>eKommune 2012 Kvinesdal, Flekkefjord, Søgne, Åseral, Lyngdal Lillesand, Audnedal og Kristiansand Lyngdal
 19. 19. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle unntatt Birkenes, Iveland og Bygland tilbyr elektroniske selvbetjeningsløsninger </li></ul><ul><li>4 kommuner tilbyr skjemaer som sendes pr. post </li></ul><ul><li>5 kommuner tilbyr skjemaer som sendes pr. e-post </li></ul><ul><li>7 kommuner rapporterer at de har elektroniske skjemaer integrert med fagsystemer og/eller sak-/arkivsystemer </li></ul><ul><ul><li>Bare Kvinesdal og Marnardal har ikke integrerte løsninger </li></ul></ul>eKommune 2012
 20. 20. eKommune 2012 Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten
 21. 21. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2011 skal kommuner være tilknyttet norsk helsenett <ul><ul><ul><ul><ul><li>Tilknytning til helsenettet </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal all dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skje i elektronisk journalsystem, basert på nasjonale standarder for struktur, funksjonalitet og innhold. Bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ)
 23. 23. Resultater fra nettverket <ul><li>Åseral, Audnedal, Iveland, Bygland, Marnardal og Kristiansand er tilknyttet Norsk Helsenett </li></ul><ul><ul><li>Marnardal og Kristiansand omfatter også PLO og disse utveklser elektroniske meldinger mellom PLO og helseforetak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kristiansand utveksler også meldinger mellom PLO og fastlegene </li></ul></ul><ul><li>Alle, bortsett fra Birkenes, har tatt i bruk elektronisk pasientjournal innenfor PLO-tjenesten – helt eller delvis (Iveland) </li></ul><ul><li>Ingen av kommunene har tatt i bruk mobile enheter innen PLO </li></ul>eKommune 2012
 24. 24. eKommune 2012 NAV-reformen og IKT
 25. 25. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal alle kommuner ha etablert IKT-løsninger for lokale NAV-kontor Etablering av IKT-løsninger for samhandling mellom kommuner og NAV
 26. 26. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle, unntatt Kvinesdal, Flekkefjord, Iveland og Kristiansand, har etablert løsninger for samhandling mellom kommunen og NAV – 67% </li></ul><ul><li>3 av kommunene har bidratt i utformingen av løsningene </li></ul>eKommune 2012
 27. 27. eKommune 2012 IKT i grunnopplæringen
 28. 28. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal alle kommuner tilby FEIDE som felles innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonale Bruk av FEIDE
 29. 29. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2011 skal lærere i grunnopplæringen ha nok kunnskap til å bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen Innføring av kompetansehevingstiltak for skoleledere og lærere
 30. 30. Resultater fra nettverket <ul><li>Kun Kvinesdal tilbyr FEIDE-identitet </li></ul><ul><li>58% har gjennomført kompetansetiltak for lærere – dvs. Kvinesdal, Flekkefjord, Åseral, Iveland, Bygland, Lyngdal og Kristiansand </li></ul><ul><li>Lillesand, Iveland, Lyngdal og Kristiansand har gjennomført kompetansetiltak for skoleledere – dvs. 33% </li></ul>eKommune 2012
 31. 31. Flere resultater <ul><li>Alle kommunene har meget god PC-dekning for både lærere og elever </li></ul><ul><li>Alle kommunene, unntatt Lillesand og Audnedal har strategi for anskaffelse av digitale læringsressurser </li></ul>eKommune 2012
 32. 32. eKommune 2012 Geografisk informasjon
 33. 33. eKommune 2012 MÅL: Alle kommuner skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv skal kunne benytte kommunens geodata på en enkel måte. Tilrettelegging for uthenting av geografisk informasjon
 34. 34. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle kommunene har lagt til rette for uthenting av geografisk informasjon via kommunens nettsider </li></ul>eKommune 2012
 35. 35. Geografisk informasjon eKommune 2012 Navn på kommune Eiendomskart Satelitt- og flyfoto Temakart Søk på adresse, bygning, eiendom Annet Kvinesdal           Birkenes           Lillesand           Flekkefjord           Søgne           Åseral           Audnedal           Iveland           Bygland           Marnardal           Lyngdal           Kristiansand          
 36. 36. eKommune 2012 Elektronisk handel
 37. 37. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner ha målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske prosesser MÅL: I løpet av 2010 skal kommuner ha tatt i bruk løsninger for elektronisk fakturering MÅL: I løpet av 2011 skal kommuner ha innført elektronisk innkjøp og tatt i bruk markedsplassen ehandel.no
 38. 38. eKommune 2012
 39. 39. Resultater fra nettverket <ul><li>4 kommuner (33%) har inkludert elektroniske prosesser i innkjøpsstrategier og –planer </li></ul><ul><ul><li>Birkenes, Lillesand, Søgne og Kristiansand </li></ul></ul><ul><li>Kun Kristiansand kommune har tatt i bruk elektroniske innkjøpsprosesser </li></ul><ul><li>3 kommuner (25%) har lagt til rette for elektronisk faktura fra leverandørene </li></ul><ul><ul><li>Kvinesdal, Lyngdal og Kristiansand </li></ul></ul><ul><li>Kun Kristiansand har tatt i bruk den offentlige elektroniske markedsplassen ehandel.no! </li></ul><ul><li>6 kommuner (50%) tilbyr elektronisk faktura til innbyggere og næringsliv </li></ul><ul><ul><li>Kvinesdal, Birkenes, Åseral, Audnedal, Lyngdal og Kristiansand </li></ul></ul>eKommune 2012
 40. 40. eKommune 2012 Arkivering og saksbehandling
 41. 41. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle kommunene, unntatt Birkenes og Marnardal har etablert løsning for tilgjengeliggjøring av inngående og utgående korrespondanse på internett </li></ul><ul><li>Kun Lillesand kommune publiserer inngående og utgående dokument i fulltekst </li></ul>eKommune 2012
 42. 42. Har kommunen rutiner for følgende type henvendelser? eKommune 2012 Navn på kommune Brev Fax E-post Telefon Kontaktskjem El. skjema Oppmøte SMS Chat Kvinesdal                   Birkenes                   Lillesand                   Flekkefjord                   Søgne                   Åseral                   Audnedal                   Iveland                   Bygland                   Marnardal                   Lyngdal                   Kristiansand                  
 43. 43. eKommune 2012 Informasjonssikkerhet
 44. 44. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner som tilbyr portaltjenester gjennom egen portal eller gjennom MinSide/Altinn, ha gjort risikoanalyser av personvernet. MÅL: I løpet av 2008 skal kommuner ha innarbeidet sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner kunne tilby autentisering ved hjelp av Minid
 45. 45. eKommune 2012
 46. 46. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle kommunene, unntatt Marnardal, har etablert sikkerhetsrutiner for behandling og lagring av elektronisk informasjon </li></ul><ul><ul><li>Birkenes og Iveland sine sikkerhetsrutiner er ikke i henhold til Datatilsynets retningslinjer </li></ul></ul><ul><li>Kun Lyngdal tilbyr autentisering ved hjelp av Minid </li></ul><ul><li>50% av kommunene har gjort risikoanalyser av personvernet i forbindelse med elektroniske tjenester </li></ul><ul><ul><li>Lillesand, Søgne, Åseral, Audnedal, Lyngdal og Kristiansand </li></ul></ul>eKommune 2012
 47. 47. eKommune 2012 IKT-arkitektur
 48. 48. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal kommuner ha utarbeidet en beskrivelse av sin IKT-arkitektur basert på overordnede mål og strategier Beskrivelse av egen IKT-arkitektur
 49. 49. Resultater fra nettverket <ul><li>Alle kommunene, unntatt Lillesand, Flekkefjord, Bygland og Marnardal, har beskrevet sin IKT-arkitektur </li></ul><ul><li>Av de som har beskrevet sin IKT-arkitektur har Kvinesdal, Søgne, Åseral, Audnedal, Lyngdal og Kristiansand basert IKT-arkitekturen på kommunens overordnede mål og strategier </li></ul>eKommune 2012
 50. 50. eKommune 2012 Åpne standarder
 51. 51. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal kommuner ha implementert gjeldende krav til bruk av åpne standarder på alle områder.
 52. 52. Resultater fra nettverket <ul><li>Kvinesdal, Lillesand, Åseral, Lyngdal og Kristiansand (33%) har innarbeidet og implementert krav om åpne standarder i sine styringsdokumenter. </li></ul><ul><li>Iveland har innarbeidet krav til bruk av åpne standarder, men ikke implementert kravene. </li></ul>eKommune 2012
 53. 53. eKommune 2012 Integrasjon av IKT-systemer
 54. 54. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal kommuner ha tatt i bruk IKT-løsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak-/arkivsystemer og fagsystemer
 55. 55. Resultater fra nettverket <ul><li>Kvinesdal, Lillesand, Åseral, Audnedal, Lyngdal og Kristiansand har tatt i bruk IKT-løsninger som sikrer integrasjon mellom sak-/arkiv-systemer, fagsystemer og skjemaløsninger </li></ul><ul><ul><li>tilsvarer kun 50 % av kommunene </li></ul></ul>eKommune 2012
 56. 56. Innenfor hvilke av følgende tjenesteområder har kommunen integrerte løsninger? eKommune 2012 Navn på kommune Administrasj Grunnoppl Helse & oms Kultur Teknisk Annet Kvinesdal             Birkenes             Lillesand             Flekkefjord             Søgne             Åseral             Audnedal             Iveland             Bygland             Marnardal             Lyngdal             Kristiansand            
 57. 57. eKommune 2012 Fri programvare
 58. 58. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner ha vurdert bruk av fri programvare innenfor administrasjon og grunnutdanning MÅL: I løpet av 2012 skal kommuner ha vurdert bruk av fri programvare innenfor helse og omsorg og andre områder
 59. 59. Har kommunen tatt i bruk fri programvare innenfor eKommune 2012 Navn på kommune Administrasj Grunnoppl Helse & oms Kultur Teknisk Andre omr. Kvinesdal             Birkenes             Lillesand             Flekkefjord             Søgne             Åseral             Audnedal             Iveland             Bygland             Marnardal             Lyngdal             Kristiansand            
 60. 60. eKommune 2012 Bredbånd
 61. 61. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal kommuner ha sørget for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til alle kommunale virksomheter
 62. 62. Resultater for nettverket <ul><li>Alle har bredbånd </li></ul><ul><ul><li>(Iveland - usikker/vet ikke) </li></ul></ul><ul><li>Administrasjon: </li></ul><ul><ul><li>Alle har tilstrekkelig kapasitet </li></ul></ul><ul><li>Skoler: </li></ul><ul><ul><li>Birkenes, Flekkefjord og Bygland har ikke tilstrekkelig kapasitet </li></ul></ul><ul><li>Helse og omsorgsinstitusjonene: </li></ul><ul><ul><li>Bygland har ikke tilstrekkelig kapasitet </li></ul></ul>eKommune 2012
 63. 63. eKommune 2012 Interkommunalt IKT-samarbeid
 64. 64. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2008 skal alle kommuner ha vurdert mulighetene for effektivisering og kvalitetsheving gjennom interkommunalt samarbeid
 65. 65. Resultater for nettverket eKommune 2012 Navn på kommune IKT-strategi IKT-arkitektur Anskaffelser Drift Opplæring Annet Kvinesdal             Birkenes             Lillesand             Flekkefjord             Søgne             Åseral             Audnedal             Iveland             Bygland             Marnardal             Lyngdal             Kristiansand            
 66. 66. eKommune 2012 Strategisk IKT-ledelse
 67. 67. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2010 skal kommuner ha gjennomført strategisk IKT-planlegging som er knyttet til kommunens overordnede målsetninger
 68. 68. Resultater fra nettverket <ul><li>Disse har utarbeidet IKT-plan </li></ul><ul><ul><li>Kvinesdal </li></ul></ul><ul><ul><li>Birkenes </li></ul></ul><ul><ul><li>Lillesand </li></ul></ul><ul><ul><li>Søgne </li></ul></ul><ul><ul><li>Iveland </li></ul></ul><ul><ul><li>Lyngdal </li></ul></ul><ul><ul><li>Kristiansand </li></ul></ul><ul><li>Disse har ikke utarbeidet IKT-plan </li></ul><ul><ul><li>Flekkefjord </li></ul></ul><ul><ul><li>Åseral </li></ul></ul><ul><ul><li>Audnedal </li></ul></ul><ul><ul><li>Bygland </li></ul></ul><ul><ul><li>Marnardal </li></ul></ul>eKommune 2012 58% = omtrent som snittet nasjonalt
 69. 69. eKommune 2012 MÅL: I løpet av 2009 skal toppledere i kommuner ha opparbeidet tistrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT-investeringer MÅL: I løpet av 2010 skal folkevalgte i kommunene ha opparbeidet kunnskap om betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i egen kommune
 70. 70. Resultater fra nettverket <ul><li>Toppledere: </li></ul><ul><ul><li>Kvinesdal, Birkenes, Søgne, Marnardal, Lyngdal og Kristiansand har gjennomført kompetansetiltak. Meget bra! </li></ul></ul><ul><li>Folkevalgte: </li></ul><ul><ul><li>Ingen har gjennomført kompetansetiltak </li></ul></ul>eKommune 2012
 71. 71. Andre funn… <ul><li>Åseral og Kristiansand foretar alltid beregning av kost/nytte i forkant av IKT-investeringer </li></ul><ul><ul><li>Birkenes og Marnardal gjør aldri det </li></ul></ul><ul><ul><li>Resten gjør det noen ganger </li></ul></ul><ul><li>Kun Lyngdal dokumenterer alltid gevinster ved IKT-investeringer </li></ul><ul><ul><li>Resten dokumenterer noen ganger… </li></ul></ul>eKommune 2012
 72. 72. eKommune 2012 Kompetanseutvikling
 73. 73. eKommune 2012 MÅL:I løpet av 2009 skal kommuner ha utarbeidet en plan for de ansattes kompetanseutvikling på IKT-området
 74. 74. Resultater fra nettverket <ul><li>Har gjennomført kompetansetiltak for alle grupper av ansatte: </li></ul><ul><ul><li>Ingen! </li></ul></ul><ul><li>Har gjennomført kompetansetiltak for noen grupper av ansatte: </li></ul><ul><ul><li>Lillesand, Søgne, Audnedal, Bygland og Kvinesdal </li></ul></ul>eKommune 2012
 75. 75. Har kommunen gjennomført tiltak for kompetanseutvikling på IKT-området for: eKommune 2012 Navn på kommune Saksbeh Undervisn.per H&O-pers Andre Kvinesdal         Birkenes         Lillesand         Flekkefjord         Søgne         Åseral         Audnedal         Iveland         Bygland         Marnardal         Lyngdal         Kristiansand        
 76. 76. eKommune 2012 Tallenes tale!
 77. 77. Tallenes tale! eKommune 2012
 78. 78. eKommune 2012 Kommune Totaler Rangering Lyngdal 273 8 Kristiansand 269 10 Kvinesdal 220 70 Åseral 196 109 Lillesand 185 128 Søgne 174 143 Audnedal 144 195 Iveland 133 206 Marnardal 119 224 Birkenes 115 230 Bygland 114 231 Flekkefjord 113 232

×