រ      យ     រណ៍ប ូ កសរុ ប     រ   រស    គមនស តភ ូ ម       គ  ងេជីងេវ ត         ម  ណ ...
និ  យ   រួ មនិស ិតកម ុ េ         មប           សកលវ ិ ទ ល័យ          គឺះ    នសិក   ...
  ចុះសួរសុខទុកបងប ូ ន ស ិតេ             និ               កលវ ិ ទ ល័យេវជ       ស ៃថប៊ ី...
  ចំេ   ះ   កលវ ិ ទ ល័យេវជ          ស ៃថប៊ ី ញ   ១/    េរ ង ល់       ំ និស ិត    ំទ១ ែតងែ...
ជំនួសមុខេ    យនិស ិតកម ុ     ំងអស់ែដលកំពុងសិក           វ  វេ   ភូមិ  គ    ងេជងេវ ត   មេយង...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

របាយការណ៍បូកសរុប

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

របាយការណ៍បូកសរុប

 1. 1. រ យ រណ៍ប ូ កសរុ ប រ រស គមនស តភ ូ ម គ ងេជីងេវ ត ម ណ ទ១៩ (២០០៩ - ២០១០) កុង ឱ សដ៏ែសនមេ រិ កេនះ និស ិតកម ុ ែដលកំពុងសិក វ វេ ទូ ំងភូមិ គ ងេជង បេទសេវ ត ម នេសចកីេ មន រ ី ក យ និង នេ ទន ព ៉ ងៃ កែលងេ យ នជួបជុំ រ ថី េ មអធិបតី ពរបស់គណធិបតី និង េភ វកិតិយស ំងអស់ែដល នផល់កិតិយសេ យេយងខេបក ម ុំ សនិ តនិស ិតកម ុ ណតិទី ២០។ ជំនួសមុខេ យស គមនិសិ តកម ុ ភូមិ គ ងេជងេវ ត ម ណតិទ១៩េយងខសុំអនុ ី ុំ តិេធរ យ រណសីពីសកម ៍ ពរបស់ស គម ែដល នខឹម រដូច ងេ ម៖១. ត ួ ទ នង កបខ័ ណរបស់ស គមនស ត ស គមនិសិ ត នតួ ទីេធសកម ព គប់ គង និងជួយែណ និស ិត ំ ំងអស់ែដលកំពុងសិក វ វ ម គឹះ ន ទូ ំងភូមិ គ ងេជងេវ ត ម។ េ ង មលទផលៃន រេ ះេ តេ ជសេរ  សស គមនិស ិត ណតិទី២០ ៃថទី១០ ែខវិ ចិ ំ២០១០ កនងមក នឯកអគ ជទូតៃន ពះ ច កកម ុ ប េ ំ រណរដសងមនិយមេវ ត ម នសំេរចែតង ំងគណកម រស គមនិស ិត ណតិទ២០ែដលរួម ី នស ជិកចំនួន ០៦រូប។២. រ រស ក. អំពនិ ស ិ តនិ ង រសិ ក ី ចំនួននិស ិតសរុ ប: ៥៧៤ ក់, ក ុ ង ះ និស ិត សីចំនួន េ ៧៩ ក់ ។ និស ិតេ ត មប ប់ រសិក និង ប ប់ រសិក ក ុ ង សិក ំ ២០០៨ -២០០៩ នចំនួន ៦២ ក់ ក ុ ងេ ះ ន សី ៣ ក់( ក់ឧតម និង េ យឧតម)។
 2. 2. និ យ រួ មនិស ិតកម ុ េ មប សកលវ ិ ទ ល័យ គឺះ នសិក ទទួល ន រយកចិតទុក ក់ពីសំ ក់េ ក គអក គ រ ក៏ដូច គណ គប់ គងនិស ិត មប អេន សិក ន។ទនឹមនឹងេនះនិស ិតេយងខេុ ំ នរក ទំ ក់ទំនងល មួយេ ក គអក គ និង គណ គប់គងនិស ិត, ខិតខំេរ នសូ ត ទទួល នលទផលលគួរ ទីេ ទនៈ។ េ ះបី ៉ ងេនះក៏េ យ េ នសកម ពមួយចំនួននិស ិតមិន ន់ នអនុវតន៍េ យ នល បេសរ ដូច គំ តក ុ ង រសិក រ ងប និស ិតក ុ ង ំសិក , មិន ន់យល់េ យ នច ស់ ស់នូវ រសំ ន់ៃនសកម ពសមូហ ព។ ខ. ររស់េ សពៃថេនះជីវ ពរស់េ របស់និស ិតកម ុ េយងខ ុ ំ ន ព យ សលេ ចនេ យ រ រទំនុកបំរុងពី កសួងអប់រ ំ បណុ ះ ប ល និងពីប កសួង ក់ព័ន ំងអស់របស់ គីេវ ត ម, ពីសំ ក់ នទូត និង ពិេសសពីសំ ក់ ល់។ េ ះ ៉ ងេនះក៏េ យ និស ិតេយងខក៏ំ េ ុ ជួប រលំ កមួយចំនួនរួម នៈ ប ក់ រូបករណមិន គប់ ៍ ន់ ប ទឹក តសំ ប់និស ិតេ ប ស់,ប េភងអគិសនីមិន ន់ គប់ ន់, ប អ ម័យកែនង ក់េ ចំេ ះនិស ិតមិន ន់ នយកចិតទុក ក់េ យដល់កំរ ិ ត ប , េរ បចំបនប់ ក់េ របស់និស ិត ។ល។៣.សកម ព ក ុ ង ំកនងមក ស គមេយងខ ុ ំ នេធសកម ពមួយចំនួន ទិសេ េដម ីបំេរ ផល បេ ជន៍របស់និស ិតកម ុ ែដលកំពុងសិក វ វេ េវ ត ម, សកម ពរួម ន៖  ចូលរួ ម មួយគណៈក និស ិតេ អេន េសក ន េត៤ េ ះ យប ស់ប ូ របនប់ របស់និសិ ត  េរ បចំែផន រថវិ ស គម មរយៈវិ គ នពីសំ ក់បងប ូ ន ស ិត និ មប សកល វិ ទ ល័យេដម ីេ ប ស់ក ុ ង កម ស ពរបស់ស គម។  ចូលរួ ម មួយ កមហ៊ុនទូរគម គម vietel េដម ីទទួល គមន៍េ កជំ វ ែម៉ន សំអន ឧប យករដម នី ក ុ ងឧ សេ កជំ េធទស នកិចផ ូ វ វ រេ បេទស េវ ត ម  ចូលរួ មទទួល គមន៍ ពះម ក ត ពះ ទ បរម ថ នេ តម សី ហមុនី និង សេមច អគម េស បតីេ តេ ហ៊ុ ន ែសន យករដម នីៃន ពះ ច កកម ុ  សហ រណ៍ មួយ នទូត ពះ ច កកម ុ ក ុ ង រេរ បចំកមវ ិ ធីេផ ងដូច កមវិ ធី បុណ ឯក ជ តិ, បុណ ចូល ំែខរ នេ យេ គជ័យ។  គមន៍ និងចុះសួរសុខទុកបងប ូ ន ស ិតេ និ មិត ពសឺនតីចំនួនមួយដង។
 3. 3.  ចុះសួរសុខទុកបងប ូ ន ស ិតេ និ កលវ ិ ទ ល័យេវជ ស ៃថប៊ ី ញ  ចុះសួរសុខទុកប ូ ន ិស ិតេ មិត ពសឺនតីែដល នជំងឺស ក់េ មនីរេពទ េ ទី កង ណយ។ ូ  ជួយសំរួលដល់ ររស់េ របស់និស ិតមកេរ ន ំង  ចូលរូ មរ ំ ែលកទុកដល់បងប ូ នជនរួម តិកម ុ ែដលទទួលមរណ ពេ េ ះេព ជ ភំេពញ ថវ ិ រចំនួន ២០០ ដុ ។ េ ពីេនះ ស គមេយងខេុ ំ នេធសកម ពមួយចំនួនេទ ត មួយបងប ូ ន ិស ិតេ មប សកលវ ិ ទ ល័យ ដូច ចូលរួមអបអរបុណ ចូល ំថ , ី រ បកួតកី មិត ព…៤. សំណមពរ ូ ក.ចំេ ះនិ ស ិ ត  សូម ប ន់ ប់នូវសីលធម៌ល, គុណធម៌ និង ទំ ក់ទំនងល។  តវព មេរ នសូ ត និង ជួយប ត់បេ ង ន េ វិ ញេ មក។  េ រពេ ក គ អក គ និងអក គប់ គង។  េ រពបទប ៃផក ុ ង របស់ និងអេន សិក ន។ ខ.ចំេ ះគណកម រនិ សិ ត មអេន សិ ក ន និ ង ស គមនិ ស ិ ត តវេ រពេ យ ន ប់ខ ួ ន វេ នូ ល រណ និង ទិសេ ៍ របស់ស គម។ គ. ចំេ ះគណ គប់ គង និ ង អេន សិ ក ន  មអេន សិក ននីមួយៗសូម ន រ បជុំ បមូលេ បល់ែកលំអ ប ពីតំ ងនិស ិត និង និស ិតក ុ ង រអនុវតន៍នូវ រសំេរច មួយរបស់គណៈ គប់ គងនិស ិត មអេន សិក ន និមួយៗ។  សូមេ យ ន រអនុេ ះ អត់ឱនបែនមេទ តដល់និស ិតែដលកំពុង ក់េ និង េរ នសូ តេ េវ ត ម។  សូមពិនិត បព័នទឹក ត និងឩបករណេ ប ៍ ស់ក ុ ង របបនិស ិតេ យ នប ំែខេដម ី ននូវសុខ ព និង ររស់េ សមរម របស់និស ិត។  សូមព ងឹងេស ែថ ំសុខ ពនិស ិតេ មអេន សិក នេ យ នសមរម ។  សូមផល់លិខិតសរេសរេដម េលកទឹកចិតដល់និស ិតែដលទទួល ី ននិេទសលបង ួ េឡងេ រ កុង រសិក េរ នសូ ត មឆ សនិមយៗ។ ួ
 4. 4.  ចំេ ះ កលវ ិ ទ ល័យេវជ ស ៃថប៊ ី ញ ១/ េរ ង ល់ ំ និស ិត ំទ១ ែតងែតទទួល ី ន សំេល កបំ ក់ េពទ ២សំ ប់ ប៉ុែន ក ុ ង ំ សិ ក ២០០៩­២០១០ និស ិតមិន នទទួល ដូច លពីមុនេទ។២/ េរ ង ល់ ំគណៈ គប់ គងនិស ិត កលវ ិ ទ ល័យេវជ ស ៃថប៊ ី ញ នផល់េ យនិស ិត ក់នូវទូសំេល កបំ ក់មួយប៉ុ ែន ំសិក ២០០៩-២០១០ នផល់េ យែតទូមួយសំ ប់េ ប ស់២ ក់ សំនូមពរគណៈ គប់ គងនិស ិត កលវ ិ ទ ល័យេវជ ស ៃថប៊ ី ញ អនុវត មរបបែដល ប់ ន ពីមុន។ ឃ. ចំេ ះ កសួងអប់រ ំ បណ ុ ប ះ ល និ ង កសួង ក់ព័ន គីេវ ត ម  េ យលកខ័ ណេសដកិចសពៃថតំៃលទំនិញេឡងៃថ ប៉ុែន ក់ រូបករណមិនេឡងេធេ ៏ យ និសិ ត ជួប រលំ កក ុ ងជីវ ពរស់េ សំនូមពរ កសួងែដល ប់ ក់ពន័ េ ះ យ ន ន់េពលេវ  សូមជួយេធអន គមន៍ដល់ គឹះ ន ែដលទទួល គប់ គង និង បណុ ះ ប លនិស ិតកម ុ េ យ ន រអនុវតន៍ ម ចរអន កសួងេ យ ន ប់រហ័ស និង តឹម តវ។  សូមជួយេ ះ យប បនប់ ក់េ របស់និស ិតេ យឧតមេ យ ន ប់រហ័ស។  េ ង ម ន ព ក់ែសង សូមផល់ជូននិស ិតនូវរបបសំ រៈេ ប ស់េ យ ន គប់ ន់។ ង. ចំេ ះ នឯកអគ ជទូត  សូមជួយបេងនទំ ក់ទំនង មួយ គប់ ប័ននិង គឹះ ន ែដលទទួល គប់ គងបណុ ះ ប លនិស ិតកម ុ ។  ចុះសួរសុខទុកបងប ូ ន ិស ិត ម សកលវ ិ ទ ល័យ និង អេនរ សិក ន ន ពិេសស និស ិតេ មិត ពសឺនតីេ យ នញឹក ប់។  ផល់ជំនួយ ថវ ិ ដល់ស គមនិស ិតក ុ ង រេធសកម ពេផ ងៗ។ េយងខសង ឹម ុំ បងប ូ ន ស ិត និ ំងអស់នឹងអនុវតន៍ នលនូវ ល់សំណមពររបស់េយងខ ុ ំ។ េយង ូខក៏ំ េជ ុ ក់ ៉ ងមុត ំ ប កសួង ប័ន ក់ព័ន និង នអគ ជទូ តនឹងជួយេ មែ ជងេ ះ យនូវ ល់សំណមពររបស់េយងខ ុ ំ។ ្ ូ
 5. 5. ជំនួសមុខេ យនិស ិតកម ុ ំងអស់ែដលកំពុងសិក វ វេ ភូមិ គ ងេជងេវ ត មេយងខសូមេ ុំ រពែថងអំណរគុណ ៉ង លេ ចំេ ះគណអធិបតី េភ វកិតយស ិ ំងអស់ែដល នចំ យេពលេវ ដ៏ នតំៃលមកចូលរួម និង ម នអងម សនិ តេ ៃថេនះ។ សូម រតីៃនម អងសនិ តេនះ យ សកម ព ក់ែសងក ុ ង រសិក និង ររស់េ របស់និស ិត េដម ីេ យ លបណុ ះ ប លនិស ិតេ ភូមិ គ ងេជង បកបេ យ បសិទ ព និងគុណ ព។ សូមេ រពជូនពរគណអធិបតី េភ វ តិ និងអនរ តិ ពម ំងមិតនិស ិត ំងអស់សូម បកបេ យសុខ ពល សំេរច ន ល់ រកិច និង រសិក ។ សូមអរគុណ! ណយ, ៃថទី១០ ែខ វ ិ ចិ ូ ំ ២០១០ ស គមនិស ិតកម ុ ភូមិ គ ងេជងេវ ត ម ណតិទី១៩

×