Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint dad5

1,169 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint dad5

 1. 1. Æèøýý «1000 хүртэлхтооны дугаарлал»
 2. 2. Öýýæ òîîëîë:Õàñàãäàã÷ 35 50 37 64 72 50 81 61 86 86 Õàñàã÷ 2 46 7 14 66 32 68 24 86 0 ßëãàâàð 33 4 30 50 6 18 13 37 0 86Íýìýãäýõ¿¿í 60 17 9 5 7 12 24 0 9 94Íýìýãäýõ¿¿í 20 23 39 52 60 69 48 25 36 0 Íèéëáýð 80 40 48 57 67 81 72 25 45 94
 3. 3. Íèéëáýðèéã îëîîä òààâðûã òààãààðàé. Þó àæèãëàãäàæ áàéíà?Ж 29 + 1 30 Э 5 + 45 50 Л 37 + 3 40Г 8 + 52 60 Н 71 + 9 80 Н 10 + 0 10Ү 86 + 4 90 И 26 – 6 20 С 7 + 63 7090 80 70 60 50 40 30 20 10Ү Н С Г Э Л Ж И Н
 4. 4. Цээж тоолол«Үүлийг хөөцгөөе!» + 160 – 420 400 560 140 – 20 + 80320 120 – 40+ 120 200 170 80 + 30 + 90
 5. 5. о 6• л у ш к 6• 6• 6• 6• 7 аз6• 8 4 2 Тавтай морилно уу! 9 6•6 3 18 36 48 12 24 42 54
 6. 6. Даалгавар 1Даалгавар 2Даалгавар 3
 7. 7. Даалгавар 1 Орхигдсон үйлдлийн тэмдгийг нөхөөрэй. +6 3=9 9 • 3 = 276 3=3 9 3=36 • 3 = 18 : 9 3 = 126 3=2 9 3=6 ―
 8. 8. Õóðóóãàà äóãààðëàÿ!
 9. 9. ¯ãèéí ñ¿ëæýýã òààãààðàé. Õºíäëºí㺺ð 1) 7х6= 3) 5х5= 1 2 3 4) 2х7= 6) 6х9= 4 5 6 9) 5х6= 10) 4х8= 12) 3х5= 13) 9х9= Áîñîîãîîð 2) 3х7= 8 3) 6х4= 7 5) 7х7= 9 10 11 6) 8х7= 7) 8х5= 12 13 8) 9х7= 9) 7х5= 11) 4х7=
 10. 10. Æèøýýã áîäîöãîî¸!8х1 =8 8 íýãæ
 11. 11. Æèøýýã áîäîöãîî¸!8х2 1 àðàâò 8 íýãæ

×