Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lekts16

880 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Lekts16

 1. 1. ªãºãäëèéí ñàíòàé àæèëëàõ ªãºãäëèéí ñàí íü õ¿ñíýãòýí ìýäýýëëýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä õ¿ñíýãòýí ìýäýýëëèéí ìºð¿¿äèéãRecord-áè÷ëýã, áàãàíóóäûã Field-òàëáàð, áàãàíûí ãàð÷ãèéã Field name-òàëáàðûí íýð ãýæ íýðëýäýã.Ãýõäýý õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýë á¿ð íü ºãºãäëèéí ñàí áîëæ ÷àäàõã¿é. ªãºãäëèéí ñàí áîëîõ õ¿ñíýãòýíìýäýýëýë íü äàðààõ ÷àíàðûã õàíãàñàí áàéíà. ¯¿íä: - Áàãàíûí ãàð÷ãèéã õ¿ñíýãòèéí ýõíèé ìºðºíä áóñàä ìºð¿¿äýýñ ÿëãààòàéãààð ôîðìàòëàõ - Áîëîâñðóóëàëò õèéõ õ¿ñíýãòýíä íýãòãýãäñýí í¿ä áàéæ áîëîõã¿é. - ªãºãäºë îðóóëàõäàà ñóë çàéãààð ýõýëæ áîëîõã¿é. ªãºãäëèéí ñàíãèéí òàëáàðûí íýðíèé ìºð òàíèãäñàí òîõèîëäîëä áè÷ëýã¿¿äèéã ýðýìáýëýõ,áè÷ëýã íýìýõ, õàñàõ, ºãºãäºë õàéõ çýðýã áîëîâñðóóëàëò õèéõ áîëîìæòîé áîëíî. Excel ïðîãðàì íüõ¿ñíýãòýí ìýäýýëëèéí 1, 2-ð ìºðèéí õàðãàëçàõ í¿äí¿¿äèéí ºãºãäë¿¿äèéí òºðë¿¿äèéã õàðüöóóëæ,ÿëãààòàé òºðºë ÿäàæ íýã îëäâîë ýõíèé ìºðèéã òàëáàðûí íýðíèé ìºð ãýæ òàíüäàã. Æèøýý íü: ä/ä Íýð Òºðñºí îãíîî Òºðñºí ãàðèã Õ¿éñ Íàñ 1 Áàòõàíä 7/20/1973 Áààñàí Ýìýãòýé 25 2 Áàòòóëãà 10/30/1974 Ëõàãâà Ýðýãòýé 24 3 Òºðáàò 6/1/1946 Áÿìáà Ýðýãòýé 52 4 ßíæìàà 1/8/1949 Áààñàí Ýìýãòýé 49 §7.1. Õ¿ñíýãòèéí áè÷ëýã¿¿äèéã ýðýìáýëýõ 1. Ýðýìáýëýõ òàëáàðûí àëü íýã í¿äèéã èäýâõòýé áîëãîíî. 2. Data áàãöûí Sort & Filter á¿ëãèéí Sort êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. Çóðàã 1. Sort õàðèëöàõ öîíõ 3. Íýýãäýõ Sort õàðèëöàõ öîíõîíä ýðýìáýëýõ òîõèðãîîã õèéíý. ¯¿íä: - Sort by: òàëáàðûí æàãñààëòààñ ýðýìáýëýõ ýõíèé áàãàíû íýð áóþó ãàð÷ãèéã ñîíãîíî. - Add Level: êîìàíäûí òîâ÷îîð äýä ýðýìáýëýëò õèéõ òºâøèíã íýìýõ - Then bó: òàëáàðûí æàãñààëòààñ ºìíºõ ýðýìáèéã õèéãäñíèé äàðààõ ýðýìáèéã õèéõ áàãàíû íýð áóþó ãàð÷ãèéã ñîíãîíî. - Sort On: òàëáàðûí æàãñààëòààñ ýðýìáýëýõ òàëáàðûí óòãûã ñîíãîõ - Order: òàëáàðûí æàãñààëòààñ ýðýìáýëýõ äýñ äàðààëàë, æàãñààëòûã ñîíãîíî. - Delete Level: êîìàíäûí òîâ÷îîð äýä ýðýìáýëýëò õèéõ òºâøèíã óñòãàõ - Copy Level: êîìàíäûí òîâ÷îîð äýä ýðýìáýëýëò õèéõ òîõèðãîîã õóóëæ òºâøèíã íýìýõ - Move Up: äýä ýðýìáýëýëòèéí áàéðëàëûã äýýø 纺õ - Move Down: äýä ýðýìáýëýëòèéí áàéðëàëûã äîîø 纺õ - My data has headers: õÿíàëòûí òîâ÷îîð ýðýìáýëýõ áàãàíóóä ãàð÷èãòàé òîõèîëäîëä ãàð÷ãèéã ýðýìáëýëòýíä îðóóëàõ ýñýõèéã òîõèðóóëíà.
 2. 2. - Options... êîìàíäûí òîâ÷îîð íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä ýðýìáýëýëò õèéõ íýìýëò òîõèðãîîã õèéíý. ¯¿íä: Çóðàã 2. Sort Options õàðèëöàõ öîíõ o Case sensitive: òîì áà æèæèã ¿ñãýýð ÿëãàæ ýðýìáýëýõ o Sort top to bottom: áàãàíû äàãóó áè÷ëýã¿¿äèéã ýðýìáýëýõ o Sort left to rigth: ìºðèéí äàãóó òàëáàðóóäûã ýðýìáýëýõ §7.2. Õ¿ñíýãòèéí ìýäýýëëèéã ø¿¿õ1. Ø¿¿ëò õèéõ õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà.2. Data áàãöûí Sort&Filter á¿ëãèéí Filter (Ctrl+Shift+L) êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. Çóðàã 3. Ø¿¿ëò õèéãäýõ ñóì áàéðëàñàí áàéäàë 3. Èíãýõýä õ¿ñíýãòýí ìýäýýëëèéí ýõíèé ìºðíèé í¿ä á¿ðä ñóì áàéðëàíà. Ñóìààð íýýãäýõ æàãñààëòàíä äàðààõ ñîíãîëòóóä áîëîí òóõàéí áàãàíûí ÿëãààòàé ºãºãäë¿¿ä áàéðëàíà. - Sort Smallest to Largest: ºñºõººð ýðýìáýëýõ - Sort Largest to Smallest: áóóðàõààð ýðýìáýëýõ - Sort by Color: ºí㺠á¿õèé òàëáàðààð ýðýìáýëýõ - Clear Filter From “ “: ø¿¿ëò õèéãäñýíèé äàðàà èäýâõæèõ áà ø¿¿ëòèéã àðèëãàõ - Filter by Color: í¿ä áà òåêñòýíä ºí㺠îðóóëñàí òîõèîëäîëä èäýâõæèõ áà ºí㺺ð ø¿¿ëò õèéõ - Text Filters: òåêñòýí ºãºãäºëä ø¿¿ëò õèéõ - Number Filters: òîîí ºãºãäºëä ø¿¿ëò õèéõ4. Number Filters òîîí ºãºãäºëä ø¿¿ëò õèéõ êîìàíäûí äýä òàëáàðààñ ø¿¿ëò õèéõ íºõöëèéí óòãûã ñîíãîíî. ¯¿íä: o Equals...: òýíö¿¿ o Does Not Equal...: òýíö¿¿ áèø o Greater Than...: èõ o Greater Than or Equal To...: èõ áóþó òýíö¿¿ o Less Than...: áàãà o Less Than or Equal To...: áàãà áóþó òýíö¿¿ o Between...: õîîðîíäîõ óòãà o Top 10…: õàìãèéí èõ, áàãà óòãà o Above Average: äóíäàæààñ äýýø o Below Average: äóíäàæààñ äîîø o Custom Filter…: íýã áà õî¸ð íºõö뺺ð ø¿¿õ
 3. 3. 5. Text Filters òåêñòýí ºãºãäºëä ø¿¿ëò õèéõ êîìàíäûí äýä òàëáàðààñ ø¿¿ëò õèéõ íºõöëèéí óòãûã ñîíãîíî. ¯¿íä: o Equals...: òýíö¿¿ o Does Not Equal...: òýíö¿¿ áèø o Begins With: äàðààõ òýìäýãòýýð ýõýëñýí o Ends With: äàðààõ òýìäýãòýýð òºãññºí o Contains: äàðààõ ºãºãäºëòýé o Does Not Contain: äàðààõ ºãºãäºëã¿é 6. Top 10... òîîí ºãºãäºëòýé áàãàíàä õàìãèéí èõ, áàãà óòãóóäààð ø¿¿ëò õèéíý. ¯¿íä: Çóðàã 4. Top 10 AutoFilter õàðèëöàõ öîíõShow á¿ëãèéí ýõíèé òàëáàðò - Top: õàìãèéí èõ óòãóóäûã ø¿¿õ - Bottom: õàìãèéí áàãà óòãóóäûã ø¿¿õ Show á¿ëãèéí õî¸ðäóãààð òàëáàðò ø¿¿õ óòãóóäûí òîîã òîäîðõîéëîõ Show á¿ëãèéí ãóðàâäóãààð òàëáàðò ø¿¿õ óòãûã òîõèðóóëíà. - Items: ø¿¿õ óòãóóäûã òîîãîîð èëýðõèéëýõ - Percent: ø¿¿õ óòãóóäûã õóâèàð èëýðõèéëýõ Ýäãýýðèéã òóñ òóñ òîõèðóóëààä Ok êîìàíäûí òîâ÷ äàðíà. Æèøýý íü: Õàìãèéí èõ 2 óòãààðø¿¿õýä ¿ð ä¿í íü äàðààõ õ¿ñíýãò ãàðíà. 7. Custom Filter...: íýã áà õî¸ð íºõö뺺ð ºãºãäë¿¿äýä ø¿¿ëò õèéíý. ¯¿íä: Çóðàã 5. Custom AutoFilter õàðèëöàõ öîíõ - Show rows where: á¿ëãèéí ýõíèé æàãñààëòûí òàëáàðààñ ºãºãäëèéã æèøèõ íºõöëèéí íýðèéã ñîíãîíî. - Show rows where: á¿ëãèéí äàðààãèéí òàëáàðûí æàãñààëòààñ íºõöëèéí óòãóóäûã òîäîðõîéëæ ºãíº. ̺í æàãñààëòààñ ñîíãîõ áîëîìæòîé. o * òýìäýãò: äóðûí òîîíû òýìäýãòèéã îðëîíî o ? òýìäýãò: äóðûí íýã òýìäýãòèéã îðëîíî
 4. 4. - And: ñîíãîëòûí òîâ÷ õî¸ð íºõöºë òîäîðõîéëñîí ¿åä õî¸ð íºõöëèéã çýðýã õàíãàñàí ºãºãäëèéã ø¿¿íý. 8. Or: ñîíãîëòûí òîâ÷ õî¸ð íºõöºë òîäîðõîéëñîí ¿åä àëü íýãèéã íü õàíãàñàí ºãºãäëèéã ø¿¿íý. Òîõèðîõ ñîíãîëò, íºõöºë¿¿äèéã îðóóëààä Ok êîìàíäûí òîâ÷ äàðíà. 9. Òîäîðõîé ñîíãîëòîîð ø¿¿ëò õèéñíèé äàðàà ø¿¿ãäñýí òàëáàðûí ìºðèéí äóãààð áîëîí ø¿¿ëòèéí ñóì öýíõýð ºíãºòýé áîëñîí áàéíà. Æèøýý: ì-ýýð ýõýëñýí äóðûí 4 òýìäýãòýýñ òîãòñîí íýð á¿õèé áè÷ëýã¿¿äèéã ø¿¿æ áàéíà.Ø¿¿ëò õèéõ êîìàíäûí õýðýãë¿¿ð: Data áàãöûí Sort&Filter á¿ëýã: - Clear: ø¿¿ëò õèéãäñýíèé äàðàà èäýâõæèõ áà ø¿¿ëòèéã àðèëãàõ - Reapply (Ctrl+Alt+L): Äàõèí ø¿¿ëò õèéõ - Advanced: ãóðâàí áà ò¿¿íýýñ äýýø íºõö뺺ð ø¿¿ëò õèéõ Ãóðâàí áà ò¿¿íýýñ äýýø íºõö뺺ð ø¿¿ëò õèéõ Ãóðàâ áà ò¿¿íýýñ äýýø íºõö뺺ð ø¿¿ëò õèéõäýý äàðààõ àëõàìûã ã¿éöýòãýíý. ¯¿íä: 1. ¯íäñýí õ¿ñíýãòèéí äýä õ¿ñíýãòèéã áàéãóóëæ ãóðàâ áà ò¿¿íýýñ äýýø íºõöºë á¿õèé ºãºãäë¿¿äèéã äýä õ¿ñíýãòýíä áàéðëóóëíà.
 5. 5. 2. Data áàãöûí Sort&Filter á¿ëãèéí Advanced êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. Çóðàã 6. Advanced Filter õàðèëöàõ öîíõ3. Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. - Filter the list, in-place: íºõöºë õàíãààã¿é ºãºãäë¿¿äèéã íóóæ, ø¿¿ëòèéí ¿ð ä¿íã ¿íäñýí õ¿ñíýãòèéí áàéðëàëä ãàðãàõ áîë ñîíãîõ - Copy to another location: ø¿¿ëòèéí ¿ð ä¿íã ººð ìóæèä ãàðãàõ áîë ñîíãîõ - List range: ø¿¿ëò õèéãäýõ ºãºãäë¿¿ä á¿õèé ¿íäñýí õ¿ñíýãòèéí ìóæèéí õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ - Criteria range: ø¿¿ëòèéí íºõöëèéí ºãºãäë¿¿ä á¿õèé äýä õ¿ñíýãòèéí ìóæèéí õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ - Copy to: ø¿¿ëòèéí ¿ð ä¿íã ººð ìóæèä ãàðãàõ õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ - Unique records only: òýíö¿¿ ìºð¿¿äèéí çºâõºí íýã íü ø¿¿ëòýíä ¿ëäýõ áîë èäýâõæ¿¿ëýõ4. Ok êîìàíäûí òîâ÷ äàðíà.
 6. 6. Ø¿¿ëò¿¿äèéã àðèëãàõ1-ð àðãà: 1. Ø¿¿ëò õèéãäñýí õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà. 2. Data áàãöûí Sort&Filter á¿ëãèéí Advanced êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. 3. Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõíîîñ ºãºãäëèéí ìóæóóäûí õàÿãèéã ñîíãîîä àðèëãàíà. 4. Ok êîìàíäûí òîâ÷ äàðíà.2-ð àðãà: 1. Ø¿¿ëò õèéãäñýí õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà. 2. Data áàãöûí Sort&Filter á¿ëãèéí Clear êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî.3-ð àðãà: 1. Ø¿¿ëò õèéãäñýí õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà. 2. Home áàãöûí Editing á¿ëãèéí Sort&Filter êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîæ íýýãäýõ òàëáàðààñ Clear êîìàíä ñîíãîíî. §7.3. Á¿òöèéí õ¿ñíýãòèéí ä¿íã òîîöîîëîõ Õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýëä áîëîâñðóóëàëò õèéõýä ìºð áà áàãàíûí ºãºãäë¿¿äèéí õýñýã÷èëñýí áîëîííèéò ä¿íã òîîöîîëîõ áîëîìæ áàéäàã. Æèøýý íü: 1. Äýýðõ õ¿ñíýãòèéã ¿¿ñãýíý. 2. À áàãàíûí ºãºãäëèéã ºñºõ äàðààëëààð ýðýìáýëíý. ¯¿íèé òóëä: a. A áàãàíûí Àíãè áàãàíàä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà. b. Data áàãöûí Sort & Filter á¿ëãèéí Sort êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî.
 7. 7. 3. Õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà.4. Data áàãöûí Outline á¿ëãèéí Subtotal êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. Çóðàã 7. Subtotals õàðèëöàõ öîíõ5. Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. ¯¿íä: - At each change in: òàëáàðûí æàãñààëòààñ õýñýã÷èëñýí ä¿íã òîîöîîëîõ áàãàíûí ãàð÷ãèéã ñîíãîõ - Use function: õýñýã÷èëñýí áîëîí íèéò ä¿íã òîîöîîëîõ ¿éëäëèéí ôóíêöèéí íýðèéã ñîíãîõ - Add subtotal to: õýñýã÷èëñýí áîëîí íèéò ä¿íã ãàðãàõ íýã áîëîí õýä õýäýí áàãàíû ãàð÷ãèéã ñîíãîõ - Replace current subtotals: ºìíº àøèãëàñàí òîîöîîëëûí èæèë ôóíêöýýð äàõèí òîîöîõ áîë ¿ð ä¿íã äàðæ ãàðãàõ, õàðèí ººð ôóíêöèéí òîîöîîëîë ãàðãàõ áîë èäýâõã¿é áîëãîõ - Page break between groups: õýñýã÷èëñýí ä¿í á¿õèé í¿äíèé ìºðººð õóóäàñ òàñëàõ òîõèîëäîëä èäýâõæ¿¿ëýõ - Summary below data: õýñýã÷èëñýí áà íèéò ä¿íã õàðãàëçàõ õýñýã áîëîí õ¿ñíýãòèéí ñ¿¿ëèéí ìºðºíä ãàðãàõ áà èäýâõã¿é áîëãîñîí òîõèîëäîëä õýñýã÷èëñýí áà íèéò ä¿íã õàðãàëçàõ õýñýã áîëîí õ¿ñíýãòèéí ýõíèé ìºðºíä ãàðãàõ - Remove All: õýñýã÷èëñýí áà íèéò ä¿íãèéí òîîöîîëëûã á¿ãäèéã àðèëãàõ6. Äàðààõ ä¿íãèéí õýñýã÷èëñýí áîëîí íèéò äóíäàæóóäûã òîîöîîëñîí á¿òöèéí õ¿ñíýãò ¿¿ñíý.
 8. 8. 7. Àæëûí õóóäñûí ç¿¿í òàëä ãýñýí õ¿ñíýãòèéí á¿òöèéí ãîðèì ä¿ðñëýãäýõ áà ýäãýýð òîîíóóäààñ ñîíãîæ, ìºí ýíý õýñãèéí òîâ÷ëóóðûã ñîíãîæ õ¿ñíýãòèéí èæèë ºãºãäºë á¿õèé õýñã¿¿äèéã õóðààíãóéëæ õàðíà. òîâ÷ëóóðûã ñîíãîæ õ¿ñíýãòèéí èæèë ºãºãäºë á¿õèé õýñã¿¿äèéã õàðóóëíà. 8. ̺í êîìàíäûí õýðýãë¿¿ð àøèãëàõ áîëîìæòîé. ¯¿íèé òóëä: a. Õ¿ñíýãòèéí àëü íýã í¿äýíä èäýâõòýé í¿äíèé êóðñîð áàéðëóóëíà. b. Data áàãöûí Outline á¿ëãèéí Show Detail êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðýýð ºãºãäë¿¿äèéã õàðóóëàõ, Hide Detail êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðýýð ºãºãäë¿¿äèéã íóóíà. - Group (Shift+Alt+Right)…: õ¿ñíýãòèéí ìºð¿¿ä ýñâýë áàãàíóóäààð á¿òöèéí ãîðèìä îðóóëàõ - Auto Outline: õ¿ñíýãòèéã àâòîìàòààð á¿òöèéí ãîðèìä îðóóëàõ - Ungroup (Shift+Alt+Left)…: õ¿ñíýãòèéí ìºð¿¿ä ýñâýë áàãàíóóäûí á¿òöèéí ãîðèìûã àðèëãàõ - Clear Outline (Ctrl+8): õ¿ñíýãòèéí á¿òöèéí ãîðèìûã àðèëãàõ §7.4. Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãò Õ¿ñíýãòýí ìýäýýëëèéí ýõíèé áàãàíóóäûí èæèë ºãºãäë¿¿äýýð ÿëãàëò õèéí ºãºãäëèéã òîäîðõîéëîíõ¿ñíýãòèéã ýìõýòãýæ ¿ð ä¿íã òîîöîîëîõ áîëîìæ áàéäàã. Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãò ¿¿ñãýõèéí òóëä: - Ýìõýòãýõ ºãºãäë¿¿ä á¿õèé õ¿ñíýãòèéã ¿¿ñãýíý. Æè÷: õ¿ñíýãòèéí ýõíèé áàãàíóóäàä èæèë ºãºãäë¿¿ä îðóóëñàí áàéâàë òîõèðîìæòîé. - Insert áàãöûí Tables á¿ëãèéí PivotTable êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîæ íýýãäýõ òàëáàðààñ PivotTable êîìàíäûã ñîíãîíî.
 9. 9. Çóðàã 8. Create PivotTable õàðèëöàõ öîíõ- Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. - Choose the data that you want to ananlyze á¿ëãèéí ñîíãîëòóóäààñ ýìõýòãýõ ºãºãäë¿¿ä á¿õèé õ¿ñíýãòèéí ìóæèéí õàÿã ýñâýë ººð áàðèìòûã õîëáîõ ýñýõèéí àëü íýãèéã ñîíãîíî. o Select a table or range: ýìõýòãýõ õ¿ñíýãòèéí ìóæèéí õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ o Use an external data source: ñîíãîëòûã èäýâõæ¿¿ëæ Choose Connection... êîìàíäûí òîâ÷îî𠺺ð áàðèìòûã õîëáîæ ýìõòãýñýí õ¿ñíýãò ¿¿ñãýõ òîõèðãîî á¿õèé õàðèëöàõ öîíõûã íýýõ - Choose where you want the PivotTable report to be placed á¿ëãèéí ñîíãîëòóóäààñ ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ¿ð ä¿íã ãàðãàõ øèíý àæëûí õóóäàñ ýñâýë ýõ õ¿ñíýãòòýé àæëûí õóóäñûí ìóæèéí õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ ýñýõèéí àëü íýãèéã ñîíãîíî. o New Worksheet: øèíý àæëûí õóóäñàíä ãàðãàõ o Existing Worksheet: ñîíãîëòûã èäýâõæ¿¿ëæ Location: òàëáàðò òóõàéí àæëûí õóóäñàíä ãàðãàõ í¿ä, ìóæèéí õàÿãèéã òîäîðõîéëîõ 2. Ok êîìàíäûí òîâ÷ äàðíà. Çóðàã 9. PivotTable Fields List òóñëàõ öîíõ
 10. 10. 3. Èíãýõýä PivotTable áóþó ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí çàãâàð, PivotTable Field List ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òàëáàðûí æàãñààëòûí òîõèðãîî á¿õèé òóñëàõ öîíõ ãàð÷ èðíý.. 4. PivotTable Field List òóñëàõ öîíõíû Choose fields to add to report: òàëáàðààñ ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòýíä íýìýõ òàëáàðûí íýðèéã ñîíãîíî. 5. Èíãýõýä äýýðõ ýìõòãýñýí õ¿ñíýãò ¿¿ñýõ áà PivotTable Field List òóñëàõ öîíõîíä äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. ¯¿íä: - Fields Section and Areas Section Stacked õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîæ PivotTable Field List òóñëàõ öîíõîíä òàëáàðóóäûã õàðóóëàõ õýëáýð¿¿äýýñ òîõèðóóëíà. Òàëáàðûí ãàð÷ãèéã ìºð, áàãàíà, ºãºãäë¿¿äèéí äýýð õàðóóëàõ Òàëáàðûí ãàð÷ãèéã ìºð, áàãàíà, ºãºãäë¿¿äòýé çýðýãö¿¿ëýí õàðóóëàõ Ǻâõºí òàëáàðûí ãàð÷ãèéã õàðóóëàõ - Report Filter: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ø¿¿ëò õèéñýí ¿ð ä¿í - Column Labels: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí áàãàíûí óòãóóä - Row Labels: õ¿ñíýãòèéí ÿëãàæ ýìõòãýñýí ìºðèéí íýð - Values: ýìõýòãýãäýõ ºãºãäë¿¿äèéí óòãóóä6. PivotTable Field List òóñëàõ öîíõîí äàõü òàëáàðóóäûí íýð áîëîí ºãºãäë¿¿äòýé õîëáîîòîé êîìàíäóóäûã òóõàéí òàëáàðûí íýðíèé áàðóóí òàëûí ñóìûã ñîíãîæ íýýãäýõ òàëáàðààñ ñîíãîíî. ¯¿íä: - Move Up: ñîíãîñîí òàëáàðûã ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí äýýð ýñâýë ç¿¿í òàëä 纺õ - Move Down: ñîíãîñîí òàëáàðûã ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí äîîð ýñâýë áàðóóí òàëä 纺õ - Move to Beginning: ñîíãîñîí òàëáàðûã ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ýõýíä 纺õ - Move to End: ñîíãîñîí òàëáàðûã ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òºãñãºëä 纺õ - Move to Report Filter: ñîíãîñîí òàëáàðûã Report Filter òàëáàðò 纺õ - Move to Row Labels: ñîíãîñîí òàëáàðûã Row Labels òàëáàðò 纺õ - Move to Column Labels: ñîíãîñîí òàëáàðûã Column Labels òàëáàðò 纺õ - Move to Values: ñîíãîñîí òàëáàðûã Values òàëáàðò 纺õ - Remove Field: ñîíãîñîí òàëáàðûã ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòýýñ óñòãàõ
 11. 11. - Value Field Settings…: ñîíãîñîí òàëáàðûí ºãºãäë¿¿äýä õèéãäýõ ¿éëäëèéí ôóíêöèéí íýðèéã ñîíãîõ õàðèëöàõ öîíõûã íýýíý. Çóðàã 10. Value Fields Settings õàðèëöàõ öîíõ Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí õýðýãë¿¿ðèéí áàãö Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéã ¿¿ñãýõýä ïðîãðàìûí öîíõíû ãàð÷ãèéí ìºðºíä PivotTable Tools íýð,ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òîõèðãîî á¿õèé êîìàíäûí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã àãóóëñàí Options áàãö, ýìõòãýñýíõ¿ñíýãòèéí çàãâàðûí òîõèðãîî á¿õèé êîìàíäûí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã àãóóëñàí Design áàãö íýìýãäñýíáàéíà.Options áàãö õýðýãë¿¿ðèéí ìºðPivotTable á¿ëýã: - PivotTable Name: òàëáàðò ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí íýð òîäîðõîéëîãäîõ - Options: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òîõèðãîî á¿õèé õàðèëöàõ öîíõûã íýýõActive Field á¿ëýã: - Active Field: òàëáàðò èäýâõòýé òàëáàðûí íýð òîäîðõîéëîãäîõ - Field Settings: èäýâõòýé òàëáàðûí ºãºãäë¿¿äýä õèéãäýõ ¿éëäëèéí ôóíêöèéí íýðèéã ñîíãîõ õàðèëöàõ öîíõûã íýýõ - Expand Entire Field: Row Labels òàëáàðò áóñàä òàëáàðûí ºãºãäë¿¿äýýñ íýìýõ áîëîí ýíý òàëáàðûã çàäàëæ õàðóóëàõ - Collapse Entire Field: Row Labels òàëáàð äàõü ºãºãäë¿¿äèéã õóðààíãóé áàéäëààð õàðóóëàõGroup á¿ëýã: - Group Selection: Row Labels òàëáàðààñ ñîíãîñîí íýð¿¿äèéã á¿ëýãëýõ - Ungroup: á¿ëýãëýñýí íýð¿¿äèéã çàäëàõ - Group Field: îãíîîíû ºãºãäºëä èäýâõæèõ áà îãíîîíû ºãºãä뺺ð á¿ëýãëýë ¿¿ñãýõ
 12. 12. Sort á¿ëýã: - Sort A to Z: ñîíãîñîí òàëáàðûí ºãºãäëèéã ºñºõ äàðààëëààð ýðýìáýëýõ - Sort Z to A: ñîíãîñîí òàëáàðûí ºãºãäëèéã áóóðàõ äàðààëëààð ýðýìáýëýõ - Sort: ýðýìáýëýõ òîõèðãîî á¿õèé õàðèëöàõ öîíõûã íýýõData á¿ëýã: Refresh: ýõ õ¿ñíýãòýíä òàëáàð íýìñýí òîõèîëäîëä øèíý òàëáàð áîëîí ºãºãäë¿¿äèéã - ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòýíä íýìæ îðóóëàõ - Change Data Source: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãäë¿¿äèéã ººð òàëáàðûí ºãºãä뺺ð ñîëèõ õàðèëöàõ öîíõûã íýýõActions á¿ëýã: - Clear: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãäë¿¿äèéã àðèëãàõ - Select: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãäë¿¿äýýñ ñîíãîí èäýâõæ¿¿ëýõ - Move PivotTable: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéã 纺õ òîõèðãîî á¿õèé õàðèëöàõ öîíõûã íýýõTools á¿ëýã: - PivotChart: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãä뺺ð ãðàôèê ¿¿ñãýõ - Formulas: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òàëáàðûí ºãºãäºëä íýìýëò òîîöîîëîë õèéõ õàðèëöàõ öîíõûã íýýõ - OLAP tools: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãäë¿¿äèéã Online áóþó ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí áóñàä ºãºãäëèéí ñàíòàé õîëáîîòîé ¿éëäëèéí òîõèðãîî á¿õèé öîíõûã íýýõShow/Hide á¿ëýã: - Field List: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òóñëàõ öîíõûã õàðóóëàõ ýñýõ - Buttons: Row Labels òàëáàðûí ºãºãäëèéí íýðíèé ºìíºõ +/- òýìäãèéã õàðóóëàõ ýñýõ - Field Headers: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òàëáàðûí ãàð÷ãèéã õàðóóëàõ ýñýõDesign áàãöûí õýðýãë¿¿ðèéí ìºðLayout á¿ëýã: - Subtotals: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí íèéò áîëîí õýñýã÷èëñýí ä¿íã õàðóóëàõ ýñýõ, ò¿¿íèéã ºãºãäëèéí íýðíèé äýýð, äîîð õàðóóëàõ òîõèðãîî õèéõ
 13. 13. - Grand Totals: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí íèéò ä¿íã õàðóóëàõ òîõèðãîî õèéõ - Report Layout: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéã õàðóóëàõ á¿òöèéã ñîíãîõ - Blank Rows: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòýíä õîîñîí ìºð íýìýõ, óñòãàõPivotTable Style Options á¿ëýã: - Row Headers: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òîëãîé ìºð áóñàä ìºð¿¿äýýñ ººð ôîðìàòòàé áîëîõ - Column Headers: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ýõíèé áàãàíà áóñàä áàãàíóóäààñ ººð ôîðìàòòàé áîëîõ - Banded Rows: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òýãø áà ñîíäãîé ìºð¿¿ä ººð ººð ôîðìàòòàé áîëîõ - Banded Columns: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òýãø áà ñîíäãîé áàãàíóóä ººð ººð ôîðìàòòàé áîëîõPivotTable Styles á¿ëãýýñ ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí áýëýí çàãâàðóóäààñ ñîíãîõ Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí òîõèðãîî õèéõ 1. Ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéã ñîíãîíî. 2. Options áàãöûí Options êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéã ñîíãîíî. Çóðàã 11. PivotTable Options õàðèëöàõ öîíõ 3. Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. ¯¿íä:1-ð õóóäàñ: Layout & Format - Merge and center cells with labels: ºãºãäë¿¿ä á¿õèé í¿äí¿¿äèéã íýãòãýæ ãîëëóóëàõ - When in compact form indent row labels: Row Labels òàëáàðûí ìºð á¿õèé óòãóóäûí äîãîë çàéí òýìäýãòèéã òîõèðóóëàõ - Display fields in report filter area: òàëáàðóóäûã ìºðèéí äàãóó áàéðëóóëàõ - Report filter fields per row: òàëáàðóóäûã áàéðëóóëàõ ìºðèéí òîîã òîäîðõîéëîõ - For error values show: ºãºãäë¿¿ä àëäàà ºãñºí òîõèîëäîëä àëäààíû ìýäýýëëèéã õàðãàëçàõ òàëáàðò îðóóëàõ, õîîñîí áàéâàë àëäààíû ñòàíäàðò óòãà áè÷èãäýíý. - For empty cells show: õîîñîí í¿äí¿¿äýä ìýäýýëýë áè÷èæ áîëîõ áà èäýâõæ¿¿ëýõã¿é ¿åä õîîñîí í¿äí¿¿äýä òýã áè÷èãäýíý. - Autofit column widths on update: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéí ºãºãä뺺ð áàãàíûí ºðãºí àâòîìàòààð òîõèðóóëàãäàõ - Preserve cell formatting on update: ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòèéã õýðýãëýã÷èéí ôîðìàòààð õýâæ¿¿ëýõýýñ õàìãààëàõ
 14. 14. 2-ð õóóäàñ: Totals & Filters - Show grand totals for rows: ìºðèéí äàãóó íèéò ä¿íã ãàðãàõ - Show grand totals for columns: áàãàíûí äàãóó íèéò ä¿íã ãàðãàõ3-ð õóóäàñ: Display - Show expand/collapse buttons: Row Labels òàëáàð äàõü õóðààíãóéëàõ/äýëãýðýíã¿é áîëãîõ òîâ÷èéã õàðóóëàõ ýñýõ4-ð õóóäàñ: Printing - Print expand/collapse buttons when displayed on Pivottable - Repeat row labels on each printed page - Set print titles5-ð õóóäàñ: Data - Refresh data when opening the file: áàðèìòûã íýýõ á¿ðä ýõ õ¿ñíýãòýä õèéãäñýí ººð÷ëºëò ýìõòãýñýí õ¿ñíýãòýä äàìæèãäàõ

×