Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 компьютерийн үүсэл хөгжил 2 компьютерийн ангилал 3 компьютерийн үүсэл

10,646 views

Published on

  • Be the first to comment

1 компьютерийн үүсэл хөгжил 2 компьютерийн ангилал 3 компьютерийн үүсэл

  1. 1. COS111 хичээлийн бие даалтыг сэдэвболонхуваарь 1 Боловсруулсан багш: Н.Бат-Эрдэнэ Áèå äààëò ¹1 Ýíýõ¿¿ áèå äààëòûí àæëûã 2-3 îþóòàí õàìòàð÷ ã¿éöýòãýíý. Бие даалт ã¿éöýòãýõ øààðäëàãà: Бие даалтын ажлыг 7 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд сэдэв өгөгдсөн хугацаа: 11 ñàðûí 22-íä. Хугацаа хоцорвол тооцохгүй. Бие даалтын гүйцэтгэж байх явцад ойлгомжгүй зүйл байвал багшаас асууна.Техник шаардлага: ms office word 2007 программ дээр, A4 цаас, үсгийн өндөр - 12 pt, мөр хоорондын зай - 1,15 байна.Бие даалтын ажил - оршил, онолын хэсэг, холбоотой зураг, дүгнэлт, ашигласан цахим хуудас, номын нэр, хавсаргах материал зэрэг байõ бөгөөд нийт 8 хуудаснаас áàãàã¿é байна. COS111 хичээл-Бие даалтын ажил-1 2010-10-22 12:12 1 Компьютерийн үүсэл хөгжил 2 Компьютерийн ангилал 3 Компьютерийн үүсэл, эрдэмтэдийн нээлтүүд 4 Laptop буюу зөөврийн компьютерийн тухай 5 Desktop компьютерийн тухай 6 Компьютерийн үе шатууд 7 Компьютерийн оролт болон гар, хулганы тухай 8 Компьютерийн дэлгэцийн тухай 9 Компьютерийн процессорын тухай 10 Компьютерийн RAM болон эх хавтангийн тухай Áèå äààëò ¹2 Ýíýõ¿¿ áèå äààëòûí àæëûã 2-3 îþóòàí õàìòàð÷ ã¿éöýòãýíý Бие даалтын ажлыг 7 хоногийн хугацаанд хийх, хийх явцад дараах шаардлагыг биелүүлнэ. Үүнд: ¯ñãèéí õýìæýý-12, Arial *-Нүүрнээс бусад хуудсанд хөл толгойн мэдээлэл оруулж, хуудас бүрийг дугаарлах *-Хуудас бүрт хүрээ хийх *-Нүүрийг бие даалтын ажлын нүүрний загварын дагуу хийх *-Хугацаанаас хэтэрвэл тооцохгүй! *-бие даалтын ажил оршил, дүгнэлт, ном зүй онолын гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд нийт 10 хуудаснаас áàãàã¿é байна. COS111 хичээл-Бие даалтын ажил-2 2010-11-12 12:12 нэрс Сэдэв 1 Компьютерийн дэлгэц түүний тухай, дэлгэцний тохиргоо 2 Control Panel түүнийтухай, гар болон taskbar & start menu-ний тохиргоо 3 Control Panel түүнийтухай, sounds and audioтохиргоо 4 Control Panel түүнийтухай,mouse, network connections, fonts 5 Control Panel түүнийтухай, Folder options, system 6 Control Panel түүнийтухай,Printers and faxes user accounts 7 Control Panel түүнийтухай, regional and languages болон internet options 8 Control Panel түүнийтухай, add hardware болон windows firewall 9 Paint программ, түүний тухай цэс, командууд болон дурын 5 зураг /компьютертэй холбоотой/ 10 Paint программ түүний тухай, дурын 5 зураг /интернэттэй холбоотой/, Paint программын файл хадгалах төрлүүд
  2. 2. COS111 хичээлийн бие даалтыг сэдэвболонхуваарь 2 Боловсруулсан багш: Н.Бат-Эрдэнэ 11 Windows media player буюу дууны программтай хэрхэн ажиллах 12 Windows Movie Maker буюу дуу, кино, клип засварладаг, эффект хийдэг программын тухай 13 Start -> Accessories бүлэг тохиргоо, тус бүрт нь жишээ үзүүл 14 Хэрэглээний программ гэж юу вэ?, ямар програмууд багтдаг, тус бүрийн үүрэг зориулалт, ачааллах аргууд, хэрэглээний программуудын хувилбарууд Áèå äààëò ¹3 Ýíýõ¿¿ áèå äààëòûí àæëûã 2-3 îþóòàí õàìòàð÷ ã¿éöýòãýíý Бие даалтын ажлыг 7 хоногийн хугацаанд хийх, хийх явцад дараах шаардлагыг биелүүлнэ. Үүнд: ¯ñãèéí õýìæýý-12, Arial *-Нүүрнээс бусад хуудсанд хөл толгойн мэдээлэл оруулж, хуудас бүрийг дугаарлах *-Хуудас бүрт хүрээ хийх *-Нүүрийг бие даалтын ажлын нүүрний загварын дагуу хийх *-Хугацаанаас хэтэрвэл тооцохгүй! *-бие даалтын ажил оршил, дүгнэлт, ном зүй онолын гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд нийт 10 хуудаснаас áàãàã¿é байна. COS111 хичээл-Бие даалтын ажил-3 2010-11-26 12:12 1. Үйлдлийн систем, түүний тухай, төрлүүд 2. LINUX үйлдлийн системийн тухай 3. Boot, Root-ийн тухай 4. Windows үйлдлийн системийн тухай 5. MS-DOS үйлдлийн системийн тухай 6. Үйлдлийн системүүдийн ялгаа, давуу ба сул талууд, хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа үйлдлийн системийн талаар 7. Printer_ийн тухай, төрлүүд, компьютерт холбох нь 8. Windows 1.0 үйлдлийн системийн тухай 9. Flash дискний тухай, төрлүүд, компьютерийн оролтын тухай 10. CD-ROM төхөөрөмжийн тухай болон DVD ROM хоёрын ялгаа 11. FAT áîëîí NTFS ñèñòåìèéí õýðýãëýý, äàâóó áîëîí ñóë òàë, ÿëãàà Áèå äààëò ¹4 Ýíýõ¿¿ áèå äààëòûí àæëûã 2 îþóòàí õàìòàð÷ ã¿éöýòãýíý Бие даалтын ажлыг 7 хоногийн хугацаанд хийх, хийх явцад дараах шаардлагыг биелүүлнэ. Үүнд: ¯ñãèéí õýìæýý-12, Arial *-Нүүрнээс бусад хуудсанд хөл толгойн мэдээлэл оруулж, хуудас бүрийг дугаарлах *-Хуудас бүрт хүрээ хийх *-Нүүрийг бие даалтын ажлын нүүрний загварын дагуу хийх *-Хугацаанаас хэтэрвэл тооцохгүй! COS111 хичээл-Бие даалтын ажил-4 2010-12-3 12:12 1. Компьютер дээр өргөн хэрэглэгддэг англи үгийг цээжлэх, 2. Дээрх шаардлагын дагуу гүйцэтгэх 3. Энэхүү daalt209@yahoo.com mail хаягаар илгээх
  3. 3. COS111 хичээлийн бие даалтыг сэдэвболонхуваарь 3 Боловсруулсан багш: Н.Бат-Эрдэнэ • Файлтай ажиллах командууд: DIR команд Дэлгэц дээр файл, каталогийн жагсаалтыг гаргана. Жишээ: C:>DIR ERASE ба DEL команд ERASE командаар хэрэггїй файлыг устгаж болно. Энэ командын оронд DEL (DELETE) командыг хэрэглэж болно. Энэ хоёр команд нь ижил їїрэг гїйцэтгэдэг. Жишээ: C:>ERASE INTRODUCTION.TXT RENAME команд Уг командаар файлын нэрийг єєрчилдєг. RENAME командыг REN гэж товчилж бичиж болно. Файлын нэрийг єєрчлєхийн тулд єєрчлєх файлын хуучин нэр болон шинэ нэрийг хооронд нь нэг зай авч бичнэ. Жишээ: C:>REN OLD.TXT NEW.TXT TYPE команд Уг командын тусламжтай дэлгэцэн дээр файлыг уншдаг. Файлын нэрийг єргєтгєлийн хамт бичих шаардлагатай. Жишээ: C:>TYPE INTRODUCTION.TXT Программыг ажиллуулах Программ ажиллуулахын тулд тїїний файлын нэрийг оруулна. Єргєтгєлийг бичих шаардлагагїй. Жишээ: C:>DIGGER Нэг дискийн тєхєєрємжєєс нєгєєд шилжих. Жишээ: C:>A: FORMAT команд FORMAT командаар дискийг форматлаж, ажилд бэлтгэнэ. Энэ команд нь дискэн дээр зам гаргаж, зам тус бїрийг секторт хуваадаг. Хэрэв дискийн аль нэг хэсэг нь гэмтэлтэй байвал энэ хэсгийг бичлэг бичигдэхгїй болгон тусгаарладаг. Жишээ: C:>FORMAT A: C:>FORMAT A:/S - дискийг форматлаад, дээр нь системийн файлуудыг бичнэ. COPY команд COPY команд нь файлыг нэг дискнээс нєгєє рїї, нэг каталогоос нєгєєд хуулах, гадны тєхєєрємжїїдийн хооронд мэдээлэл солилцох, хуулах явцад мэдээллийг нэгтгэх їйлдлийг гїйцэтгэнэ. Жишээ: C:>COPY OLD.TXT A:NEW.TXT гэсэн команд нь C хатуу дискэн дэхь OLD.TXT файлыг A гэсэн уян диск рїї NEW.TXT нэртэйгээр хуулна. DISKCOPY команд DISKCOPY командын тусламжтайгаар уян дискийг бїхлээр нь єєр диск дээр хуулна. CHKDSK команд CHKDSK командаар диск тєхєєрємжид байгаа дискийг шалгана. COMP команд Уг командаар дискийн файлуудыг харьцуулна. Файлыг хуулсны дараа DIR командаар їр дїнгээ харж болно. Тїїнээс гадна файл зєв хуулагдсаныг COMP командаар шалгаж болно. Энэ команд файлыг байт байтаар харьцуулж, ялгаатай байтын тухай мэдээлнэ. DISKCOMP команд Уг командаар хоёр уян дискийг харьцуулна. RECOVER команд
  4. 4. COS111 хичээлийн бие даалтыг сэдэвболонхуваарь 4 Боловсруулсан багш: Н.Бат-Эрдэнэ Уг командаар файлыг сэргээнэ. Дискийн сектор нь алдаатай байвал дискийн файлыг ашиглах боломжгїй болгодог. Энэ тохиолдолд RECOVER командыг ашигладаг. VERSION команд VERSION командаар MS-DOS їйлдлийн системийн хувилбарыг шалгана. • Їйлдлийн системийн боломжийг єєрчлєх командууд: ASSIGN - Диск тєхєєрємжийн нэрийг єєрчлєх CLS - Дэлгэцийг цэвэрлэх DATE - Он, сар, єдрийг тохируулах MODE - Гаргах тєхєєрємжийн ажлын горимыг єєрчлєх PROMPT - Системийг мэдээг єєрчлєх TIME - Цаг тохируулах VERIFY - Мэдээг шалгах • Каталог єргєтгєх командууд: MKDIR - Дэд каталог їїсгэх CHDIR - Дэд каталогт шилжих PATH - Каталогуудын хооронд зам заах RMDIR - Дэд каталогийг устгах TREE -Дэд каталогуудын бїтцийг гаргах

×