Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els perfils professionals de l'Arquitectura

318 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els perfils professionals de l'Arquitectura

  1. 1. Els perfils professionals de l’Arquitectura<br />Pilar García Almirall<br />Patronat de l’ETSA de Barcelona <br />Setmana de Dia 2011<br />
  2. 2. Ordenació Territorial<br />director d’empresa ___ director d’àrea ___ director del pla urbanístic<br />dir. del projecte d’urbanisme ___ auditor del planejament ___ arq. de la comissió d’urbanisme<br />arquitecte municipal ___ arquitecte d’ordenació territorial<br />arquitecte de l’administració pública ___ arquitecte redactor de planejament<br />arq. de projectes d’urbanisme ___ arq. urbanista de medi ambient ___ arq. paisatgista<br />arquitecte urbanístic de nuclis històrics ___ arquitecte CAD – disseny<br />arquitecte d’estudi de viabilitat arquitecte de cartografia<br />arquitecte validador ___ arquitectede disseny i sostenibilitat<br />consultor d’urbanisme sostenible<br />
  3. 3. Gestió d’Espais Oberts<br />director d’empresa<br />dir. del pla urbanístic<br />dir. del projecte <br />arq. d’ord. territorial<br />arq. de l’adm. Pública<br />arq. validador<br />arq. redactor de plans<br />urb. de medi ambient<br />arq. paisatgista<br />arq. cad – disseny<br />arq. d’estudi viabilitat arq. de cartografia<br />arquitecte validador<br />consultor d’urbanisme<br />esp. en sostenibilitat<br />arq. municipal<br />esp. agrònom<br />Cap d’obra<br />cap d’oficina tècnica<br />arq. d’amidaments<br />esp. en impacte ambien.<br />gestor d’obres<br />consultor de seg/salut<br />
  4. 4. Planejament Municipal<br />director d’empresa ___ director d’àrea ___ director del pla urbanístic ___ director del projecte d’urbanisme ___ auditor del planejament ___ arq. de la comissió d’urbanisme ___ arq. municipalarquitecte de l’administració pública ___ arquitecte redactor de docs.___ arq. de projectes d’urbanisme ___ arq. urbanista de medi ambient ___ arq. paisatgista ___ arquitecte urbanístic de nuclis històrics ___ arquitecte CAD – disseny ___ arquitecte d’estudi de viabilitat ___ arquitecte de cartografia ___ arquitecte validador ___ arquitectede disseny i sostenibilitat ___<br />consultor d’urbanisme sostenible ___ cap d’obra<br />cap d’oficina tècnica ___ arq. d’amidaments<br />arq. d’infografies<br />
  5. 5. Edificació<br />director d’empresa ___ director del proj. d’edificació ___ project manager d’edificació<br />arq. control tècnic del projecte ___ arq. control de visat___ arq. de la comissió d’urbanisme<br />arquitecte municipal ___ arquitecte de l’administració pública<br />arquitecte de projectes d’edificació___ arquitecte redactor de documents<br />arq. d’estudi de viabilitat ___ arq. programador ___ arq. d’adequació a normatives<br />arquitecte d’infografies ___ arquitecte de disseny ___ arquitecte director d’obra<br />gestió d’obres ___ cap d’obra ___ cap d’oficina tècnica <br />arq. d’amidaments i pressupost___ arq.de control tècnic ___ consultor de seguretat i salut<br />consultor d’estructures ___ consultor d’instal·lacions ___ consultor ambiental<br />
  6. 6. Rehabilitació<br />director d’empresa<br />director del proj. d’edificació<br />project manager d’edificació<br />facility manager<br />arquitecte taxador<br />arquitecte d’oficina tècnica<br />arquitecte d’adequació a normatives<br />arquitecte pèrit forense<br />arquitecte restaurador<br />arquitecte redactor de documents<br />gestió i organització d’obres<br />arquitecte d’amidaments<br />arquitecte urbanista de nuclis històrics<br />arquitecte consultor tècnic<br />consultor de seguretat i salut<br />consultor d’instal·lacions<br />consultor d’estructures<br />consultor de sistemes constructius<br />consultor d’arquitectura sostenible<br />consultor de normatives<br />especialista en aixecaments<br />
  7. 7. Gestió de l’edifici<br />director d’empresa ___ director del proj. d’edificació ___ director del proj. d’urbanisme<br />gestió del patrimoni ___ director tècnic de societat de taxacions<br />facility manager ___ arquitecte taxador ___ arquitecte d’oficina tècnica d’habitatge<br />arquitecte disseny de l’actuació immobiliària ___ arquitecte d’estudi de viabilitat <br />arquitecte pèrit forense ___ arquitecte d’hisenda ___ arquitecte municipal<br />programador de l’execució de la promoció ___ gestió de l’actuació ___ gestió d’obres<br />cap d’obra ___ comercial del servei de venda ___ arquitecte servei postvenda<br />project manager d’edificació ___ project manager d’urbanisme<br />arquitecte validador ___ consultor d’arquitectura sostenible ___ auditor<br />
  8. 8. Els perfils professionals de l’Arquitectura<br />Pilar García Almirall<br />Patronat de l’ETSA de Barcelona <br />www.etsab.upc.edu/patronat<br />patronat.etsab@upc.edu<br />

×