Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System oceniania,biologia mk

628 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

System oceniania,biologia mk

  1. 1. Prowadzący zajęcia - Mirosława Korczyńska Zasady : 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3.Prace klasowe są obowiązkowe .Nieobecność na pracy klasowej możę być usprawiedliwiona tylko chorobą ucznia , w innych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1. 4.Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych , to powinien napisać ją w pierwszym terminie po powrocie do szkoły , lub w dalszym terminie , wyznaczonym przez nauczyciela . 5.Uczeń może poprawić jedną ocenę z pracy klasowej w semestrze.. 6.Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się , a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika . 7.Przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe w semestrze . 8.Krótkie sprawdziany ( kartkówki ) mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji . 9.Nie przewiduje się poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją 10.Uczeń , który opuścił więcej niż 50% lekcji , nie może być klasyfikowany z przedmiotu . 11.Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 10 , przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny . 12.Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych ). FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA RANGA Praca klasowa ( 1 godz.) 3 lub 4 Sprawdzian ( ok. 15 minut ) 2 Odpowiedź ustna 2 Praca domowa 1 Referat 1 Aktywność na lekcji 1 Ocena semestralna(przy obliczaniu oceny rocznej) 5 13.Wykonanie pracy olimpijskiej promowane jest oceną cząstkową celującą Aktywny udział w lekcji promowany jest plusami.Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą .Analogicznie za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( ranga-1). Ocena semestralna i roczna wyliczane są wg wzoru na średnią ważoną .Jeżeli uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą , a jego wiedza i umiejętności wyraźnie wykraczają poza obowiązujący program nauczania , to może on uzyskać ocenę celującą . Wartość średniej ważonej Ocena 5,75 i więcej celujący od 4,61 do 5,74 bardzo dobry od 3,61 do 4,6 dobry od 2,61 do 3,6 dostateczny od 1,61 do 2,6 dopuszczający
  2. 2. poniżej 1,61 niedostateczny Zapis oceny w dzienniku Wartość oceny 5= 4,6 5- 4,75 5 5 5+ 5,5 Analogicznie w przypadku pozostałych ocen

×