Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendekatan Pengajaran - Persembahan Isu

1,823 views

Published on

 • Be the first to comment

Pendekatan Pengajaran - Persembahan Isu

 1. 1. Khamis 20/10/2011 Masalah yangdihadapi guru dalammencapai pengajaran berkesan
 2. 2. Cikgu - cikgu Nur Khairina Nur Farhana bt Nur Akma Atiqah Siti Nor Afaf Bt Daglon Dol Bt bt Bt Abd Manaf Hamid Makhtar Mohd Azmi Mahasan(D200832206) (D200832214) (D200832217) (D200832227) (D200832219)
 3. 3. Vbg vbGuru Efektif
 4. 4. “Books may teach a child, buta teacher educates him.” To Be Sure Teaching , m/s 13
 5. 5. “ Every teacher and educationist of experience knows that even the best curriculum and the most perfect syllabus remains dead unless quickened into life by the right method of teaching and the right kind of teacher..”• -Secondary Education Commission• To Be Sure Teaching , m/s 126
 6. 6. Apakah ciri-ciriguru yang efektif???
 7. 7. • Menentukan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran.• Menyediakan Rancangan Mengajar.• Pengetahuan, Kemahiran dan Kecekapan Bidang.• Kepelbagaian Kaedah Mengajar.• Keceriaan, Interaksi dan Penglibatan Murid.• Motivasi, Minat dan Mencungkil Sikap Ingin Tahu.• Kejelasan penyampaian dan penghuraian isi pelajaran.• Ujian dan Penilaian.• Tindakan Susulan Melalui Pengayaan dan Pemulihan.• Pengurusan Bilik Darjah. Mohamad Johdi Hj. Salleh,2007
 8. 8. Tetapibagaimana???
 9. 9. • Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan peribadi.
 10. 10. "Triangle of Success" Ilmu Pengetahuan Kemahiran Sikap
 11. 11. Kisah Cikgu Aishah dan Cikgu Siti To Be Sure Teaching, m/s 69 &70
 12. 12. Antara contoh teknik mengajar :• Penceritaan• Soal jawab• Penerangan• Pendedahan• Illustrasi To Be sure teaching m/s 114
 13. 13. “The great teacher does not speak of gravity until the students stands in wonder at the flower petal falling to the ground. He does not speak laws of gravitational force until the student, of his own, says “How strange! I drop two stones simultaneously, one heavy and one light, and both of them reach the earth at the same moment!” In this way the great teacher makes pupils to learn..he always begins at the centre, at the heart of the matter.” -To Be Sure Teaching m/s 149
 14. 14. • “change attitude from I know to I care” -To Be Sure Teaching m/s 48• Persepsi guru“Pelajar yang dijangka akan membuat yang terbaik akan menunjukkan prestasi yang baik, dan pelajar yang dijangka bakal menunjukkan prestasi yang kurang baik akan ke arah yang kurang baik”(Reynolds et al.,1996; Mortimore et al.,1998; Rutter et al.,1997) - Effective Teaching evidence and practice m/s 113
 15. 15. Masalah1) Kualiti Pengajaran2) Kesesuaian Aras3) Insentif4) Masa
 16. 16. Kualiti PengajaranNur Farhana bt Daglon Dol Hamid (D200832214)
 17. 17. • Keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami dan mudah diingat oleh pelajar serta menyeronokkan.
 18. 18. ROBERT E. Salvin (1984)Kualiti Pengajaran menyampaikan maklumat dengan cara yang teratur yang merangkumi:• Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah• Penggunaan banyak contoh serta gambaran• Sentiasa menyatakan semula prinsip- prinsip dan konsep utama
 19. 19. Masalah- masalah yang timbul: Selepas Sebelum pengajaranpengajaran Semasa pengajaran
 20. 20. PENYELESAIANNYA…………
 21. 21. SEBELUM PENGAJARAN:Persediaan guru yang lengkap:• Menyatakan objektif pelajaran yang jelas serta perkaitan antara perkara yang diajar dengan perkara yang akan dinilai (Cooley & Leinhardt, 1980)• Rancangan pengajaran harian• Alat bantu mengajar (ABM)
 22. 22. SEMASA PENGAJARAN• Pengajaran mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia pelajar supaya pelajar sentiasa maklum tentang perkaitan antara perkara yang telah dipelajari dengan sesuatu yang sedang atau akan dipelajari (Pressley, Wood dll,1992)• Mempelbagaikan kaedah pengajaran
 23. 23. • Sesuatu tajuk pelajaran tidak boleh disampaikan secara terasing daripada tajuk- tajuk dan isi pelajaran yang berkaitan.• Guru perlu lebih berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai kecekapan dalam bidang masing-masing (Mohamad Johdi, 2007)• Guru perlu menghuraikan isi kandungan pelajaran dan penyampaian dengan jelas.• Kawalan kelas yang lebih baik
 24. 24. SELEPAS PENGAJARAN• Membuat refleksi.• Merangka kaedah yang bersesuaian sekiranya p&p tidak berjaya.• Memberi penghargaan kepada murid
 25. 25. [SMK PUCHONG BATU 14] Sijil PenghargaanNUR ASHIKIN BT ISMAHUN Dianugerahkan ‘Student of the Month’ Granted 22 August 2011 ________________ {name, title}
 26. 26. Kesesuaian ArasNur Akma Bt Makhtar (D200832217)
 27. 27. Apakah persepsi anda?• Terhadap pelajar yang lemah?• Terhadap pelajar yang cemerlang?• Terhadap pelajar yang nakal/bermasalah?• Apabila ditugaskan mengajar di kelas yang lemah?
 28. 28. Kajian terhadap aspek layanan guruKajian (Wan Zah Wan Ali, 2009) mendapati: Bagi pelajar lemah, pandangan yang negatif dipaparkan apabila ditanya tentang layanan guru seperti: Guru sering membezakan mereka dengan kelas pandai Guru menampakkan rasa bosan mengajar kelas mereka, bertindak tidak adil Guru menggunakan bahasa kesat ketika berhadapan dengan mereka.
 29. 29. Pelajar:• Mempunyai hati, akal, perasaan, jiwa dan harapan• Mempunyai pelbagai adunan bakat, minat, sikap, sifat dan emosi• Mempunyai kekurangan dan kekuatan• Mempunyai tanggapan dan harapan• Mempunyai latar belakang dan pengalaman
 30. 30. • Proses P&P dalam bilik darjah merupakan satu proses interaksi antara 3 faktor utama: Pelajar Kandungan Guru pelajaran• Tujuan utama P&P ialahuntuk pelajar menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran.
 31. 31. • Mengikut Piaget (dalam Souviney, 1989), semua pengetahuan baru boleh difahami hanya apabila dikaitkan dengan yang sedia ada.• Kebijaksanaan guru untuk menyesuaikan pelajaran yang hendak disampaikan dengan tahap:  Kemahiran  Pengetahuan  Pengalaman sedia ada  Kebolehan guru menimbulkan minat  Rangsangan kepada pelajar
 32. 32. Jika objektif pelajaran tidak tercapai??
 33. 33. • Guru perlu mengkaji kaedah mengajarnya.• Kenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar. ”Pengajaran juga mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia pelajar supaya pelajar sentiasa maklum tentang perkaitan antara perkara yang telah dipelajari dengan sesuatu yang sedang atau akan dipelajari” (Pressley,Wood 1992)• Objektif pengajaran perlu disemak untuk memastikan objektif yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dengan peringkat kebolehan pelajar
 34. 34. Penyelesaian
 35. 35. Penyelesaian Mengikut rentak pelajar. Group-based mastery learning (Bloom,1976) Guru mendekati mereka dengan pendekatan Menggunakan kaedah membantu mereka. Akanpendekatan pengajaran yang menarik minat terhadap tidak mengekalkan satu-satu kelas, kerana guru bukan lagi kumpulan tetapi sentiasa mengajar tetapi memberikan membentuk kumpulan yang ruang dan masa untuk baru bergantung kepada mereka meningkatkantahap penguasaan kemahiran kemahiran dan penguasaan tertentu. mereka.
 36. 36. Penyelesaian Sediakan senaraisemak penguasaan Gunakan kaedah latih topik bagi setiap tubi, banyakkan pelajar, kenalpasti aktiviti sejauhmana perbincangan, soalpenguasaan mereka jawab dalam sama ada kumpulan atau lemah, sederhana individu. atau mahir.
 37. 37. InsentifSiti Nor Afaf Bt Mahasan (D200832219)
 38. 38. Insentif ???• Keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajaruntuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang di beri olehguru.• Penggunaan insentif yang berkesan dapat mendorong pelajaruntuk lebih bertanggungjawab terhadap segala yang merekalakukan.• Contoh kajian menunjukkan pencapaian pelajar lebih tinggijika guru memeriksa kerja rumah yang diberi berbanding denganpelajar yang kerja rumahnya tidak disemak (Cooper,1989).
 39. 39. Kurang memberi motivasi Pengajaran kurang menarikGuru
 40. 40. Guru• Guru tidak mempunyai kemahiran-kemahiran untuk membina keyakinan diri.• Kekurangan yang ada pada diri sendiri untuk menanangi dan menghadapi sesuatu masalah atau cabaran sebagai seorang pendidik.• Faktor kurangnya minat sebagai seorang guru.
 41. 41. Pengajaran kurang menarik• Pembelajaran berpusatkan guru.• Penggunaan ABM yang kurang menarik.• Kaedah pengajaran juga tidak dipelbagaikan.
 42. 42. Motivasi dan ganjaran• Guru kurang memberi motivasi dan ganjaran kepada pelajar.• Tidak mengambil berat tentang masalah yang dihadapi pelajar.
 43. 43. Motivasi dan ganjaran Pengajaran Berkesan Mengikut Model Slavin Insentif Tiada Kadang- Selalu Sangat Langsung kadang (%) selalu (%) (%) (%)•Guru memberitahu pelajar 13.5 (28) 22.1(46) 38.0 (79) 26.4 (55)supaya belajar sampai keuniversiti.•Guru memberi ganjaran 9.6 (20) 46.6 (97) 28.4 (59) 15.4 (32)atau pujian kepada pelajaryang berusaha mencapaikejayaan. 8.2 (17) 50 (104) 26.4 (55) 15.4 (32)•Guru memberi dendaankepada murid yang malasbelajar . 5.3 (11) 23.6(49) 38.9 (81) 32.2 (67)•Guru memberi semangatsupaya belajar bersungguh-sungguh
 44. 44. Penyelesaian1. Guru perlu mempunyai semangat dan kesungguhan. (Abrami, Leventhal, 1982)2. Menurut Slavin 1994 Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar (ABM). Memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran.3. Memberi maklum balas harian atau mingguan kepada ibu bapa tentang tingkah laku pelajar (Barth, 1979)4. Guru perlu meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar dan beri semangat kepada pelajar supaya belajar bersungguh -sungguh.
 45. 45. Padan Gambar
 46. 46. MasaAtiqah bt Mohd Azmi (D20081032227)
 47. 47. PandanganMasa adalah linear dansebahagian dari strukturasas alamsemesta, satu matra berlakunyaperistiwa dalam rangkaian, danmasa itu sendiri adalah sesuatuyang boleh diukur Masa sebahagian daripada struktur intelek asas (bersama dengan ruang dan nombor) yang kita rangkaikan peristiwa dalamnya, kuantitikan tempoh peristiwa dan hentian antara mereka, dan bandingkan gerakan jasad. Dalam pandangan ini, masa tidak merujuk pada sebarang entiti yang "mengalir", yakni jasad "bergerak melalui", atau suatu "kontena" untuk peristiwa
 48. 48. Masalah Masa yang Guru saya diperuntukkan hanya mengajar berpandukan sedikit silibusGuru saya tidak cukup masamenggunakan Syok komputer sendiri mengajar
 49. 49. Norhayati Abd Mukti (2000)• Guru yang mempunyai lebih pengetahuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan guru yang kurang berpengetahuan menyedari bahawa mereka memerlukan lebih kemahiran dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi di dalam kelas. Antara masalah yang dikenalpasti dalam kajian ini ialah guru tidak mempunyai cukup masa untuk menyediakan bahan pengajaran menggunakan komputer kerana dibebani dengan masa mengajar yang penuh di samping tugas- tugas lain yang dipertanggungjawabkan.
 50. 50. Sabri Ahmad (2006)• Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sesialah kerajaan mengeluarkan belanja yang tidak terhad untuk kemudahan jika guru langsung tidak mahu menggunakan dan masih segan dengan komputer.
 51. 51. Rohaida bt Mat Rasat (2005)• Mungkin juga kekangan masa yang menyebabkan kita tidak memperdulikan faktor-faktor lain selain daripada menghabiskan sukatan pelajaran. Akhirnya, untuk menjimatkan masa, kita hanya mengajar pelajar tentang rutin dan prosedur untuk menjawab sesuatu jenis soalan. Kemudian kita memberitahu pelajar bahawa mereka hanya akan dapat memahami konsep ini dan menyedari kepentingannya selepas mereka mendapat pendidikan di peringkat tinggi seperti kita, jadi mereka tidak perlu memahaminya sekarang.
 52. 52. Bergayut ke sekolah KOSMO! 23 Mac 2010
 53. 53. Lai Kim Leong, Khaw Ah Song dan Seah Ai Kuan (2006)• Guru kekurangan masa dalam pelaksanaan aktiviti berpusatkan pelajar dan guru-guru juga mempunyai masa yang terbatas untuk memberi penumpuan terhadap pelajar - pelajar terutama pelajar yang lemah dalam masa yang singkat.
 54. 54. Masa pengajaran Tiada Kadang - Selalu Sangat langsung kadang (%) selalu (%) (%) (%)1) Guru menggunakan masa 5 28.8 44.7 26 yang sepenuhnya seperti yang diperuntukkan untuk mengajar2) Guru memberi pelbagai latihan/ kerja dan cukup masa 3.8 27.9 36.1 32.2 untuk menyiapkan latihan/kerja rumah3) Guru masuk kelas untuk 1 40.9 40.4 17.8 mengajar tepat pada waktunya4) Guru keluar selepas mengajar 1.9 38 36.1 24 tepat pada waktunya
 55. 55. Penyelesaian1)Bengkel pembinaan modul2)Perisian khusus3)Lengkapkan diri dari segi dalaman dan luaran
 56. 56. Kesimpulan• Guru perlu bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi pelajar serta memberikan pengajaran yang lebih berkesan.• Tiada satu kaedah pun yang “Tetap” yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk mencemerlangkan pelajar.• Walaupun di ajar menggunakan berbagai kaedah dan teknik, namun kepelbagaian guru dan kebijaksanaan guru untuk digunakan untuk subjek-subjek tertentu
 57. 57. Kita GURU Jika Kita Berjaya merapatkan manusia kepada Tuhan

×