Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugasan hbml (repaired)

2,716 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tugasan hbml (repaired)

 1. 1. PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU JANUARI/ 2012 HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU NO. MATRIKULASI : 831009135233001 NO. KAD PENGNEALAN : 831009135233 NO. TELEFON : 0198383600 E-MEL : doob6969@gmail.com PUSAT PEMBELAJARAN : PPT MIRI
 2. 2. HBML11031.0 PengenalanBermula tahun 2011, kementerian pendidikan telah melaksanakan Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) di setiap sekolah di seluruh Malaysia. Ia dilakasanakan padamasa yang sangat tepat dan sesuai sekali. Kali terakhir Kurikulum Pendidikan Malaysiamengalami perubahan adalah pada tahun 2003, iaitu semakan semula KurikulumBersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993. Dasar pelaksanaanKSSR adalah untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dankemahiran serta menghayati nilai- nilai murni. Tambahan pula, jika merujuk kepadamatlamat umum pelaksanaan, KSSR adalah satu transformasi pendidikan, iaitu prosesmelakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sediaada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukanmasa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Sehubungan itu,ia juga memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk dengan semangat cintai negara,menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetansei serta dapat melahirkan modalinsane seimbang yang boleh menangani cabaran apda masa akan datang. Pelaksanaan KSSR juga memainkan peranan penting untuk memastikan semuamurid melepasi standard yang dtetapkan iaitu penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yangperlu diukur dengan jelas, mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment forlearning), mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran dan pelaksanaanpentaksiran berasaskan sekolah. Konsep KSSR adalah berdasarkan Falsafah PendidikanKebangsaan dengan berasaskan Prinsip KBSR iaitu pendekatan bersepadu,perkembangan inidvidu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang samauntuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. Oleh itu, strategi pengajaran danpembelajaran yang efektif dan berkesan adalah amat penting dimana guru perlumengambil kira apa yang yang hendak dipelajari oleh setiap murid , iaitu apa yangmereka akan lakukan dengan ilmu yang telah diperolehi setelah tamat belajar. Murid-murid perlu dibimbing untuk menyedari bahawa pembelajaran dan aktiviti- aktiviti disekolah adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Sebagai guru, bahan- bahanpengajaran dan pembelajaran yang dipilih sepatutnya mestilah boleh membantu murid 2
 3. 3. HBML1103untuk memperkembangkan potensi mereka. Ini bermakna, bahan- bahan itu haruslahmengandungi unsur- unsur intelek (pengetahuan) dan nilai- nilai murni yang dipercayaidapat mewujudkan insan yang boleh bertindak dan berfikir secara dewasa. Pemilihanbahan- bahan haruslah bermatlamatkan kepada pendidikan dan pembentukan inidividuyang menyeluruh dan bersepadu. Guru seharusnya kreatif dalam pengajaran merekasupaya dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Peranan guru adalahpenting untuk mweujudkan kreativiti di dalam bilik darjah. Leonard M.S et al (1996, m.s47) telah menyatakan bahawa; “ kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid- murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman dan pengajaran. Di antara hasil- hasil yang boleh dari persekitaran kreatif dalam bilik darjah ialah: ≈ Pertambahan minat murid- murid dalam mata pelajaran yang diajar. ≈ Murid- murid boleh mempelajari cara bekerjasama antara satu sama lain ≈ Murid- murid akan mengembangkan keyakinan diri dalam pembelajaran dan anda sebagai seorang guru akan menyukai kerja anda.” Kesimpulannya, konsep pendidikan di negara kita sekarang ini adalah bertujuanuntuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah dan menengah dengan cabaran pada masakini dan abad ke -21. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting bagi menjayakanproses pengajaran dan pembejaran yang berkesan. Di samping itu, kejayaan transformasikurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasukpenggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.2.0 Definisi, konsep dan ciri- ciri strategi berpusatkan murid 2.1 Definisi strategi berpusatkan muridPembelajaran berpusatkan murid adalah satu pendekatan pendidikan di mana muridmerancang aktiviti pembelajaran, penilaian dan kadar pembelajarannya sendiri. Dalamkonteks pembelajaran berasaskan hasil, pencapaian hasil pembelajaran adalahtanggungjawab pelajar. Murid menentukan strategi untuk mencapai hasil pembelajaran 3
 4. 4. HBML1103tersebut dan membuktikan pencapaiannya dengan persetujuan guru. Di samping itu,fungsi kurikulum bukan hanya membentuk asas yang kukuh dalam disiplin tetapi jugamengembangkan kemahiran belajar dan self- awareness. Peranan guru pula berubahdaripada berperanan memberi kepada menjadi fasilitator. Tanggungjawab untuk belajarpula berpindah daripada guru kepada murid. Oleh itu, proses dan tujuan penilaian bukanhanya memberi gred tetapi termasuk memberi maklum balas untuk penambahbaikansepanjang proses pembelajaran.“interaction of a team of students that experience creative learning to be used in the realworld.....students are essential to the classroom, just like a team member is essential to agame (Thornburg, 1995)”“the goal of a system (school) should meet the goals of the students (Harmon, & Hirumi,1996)”“the learner has some control in the type of construction that is given. The controlfactors can range from “procedures” to “time restraints” to “evaluation”.” Menurut definisi ini, strategi pembelajaran berpusatkan murid memberi tumpuankepada perkembangan pembelajaran iaitu murid sebagai individu di samping memberipilihan kepada murid tentang jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajarinya. Selainitu, strategi ini juga akan membantu mewujudkan kolaborasi di antara murid masing-masing di mana ia dapat membina pengetahuan dan persekitaran yang lebih positif.Mereka juga akan bertanggunjawab ke atas pembelajaran mereka masing- masing keranaia akan melibatkan murid secara terus dalam menemui pengetahuan yang diperlukan. Disamping itu juga, strategi pembelajaran ini juga akan menggunakan bahan yang mencabarpengetahuan sedia ada dan melahirkan pemahaman konsep baru yang lebih mendalam.Pada masa yang sama, guru akan bertindak sebagai fasilitator yang akan mendengarpandangan murid dan melibatkan murid untuk merancang aktiviti pembelajaran yangdiingini. Ketika itu juga, guru sebagai fasilitator akan terlibat dalam penilaian secaraberterusan ketika aktiviti pembelajaran dijalankan. 2.2 Konsep strategi berpusatkan muridDalam menjayakan pengalaman pembelajaran berpusatkan murid, aspek minda muriddan tenaga pengajar serta pendekatan aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu selaras 4
 5. 5. HBML1103dengan falsafah pembelajaran berpusatkan murid atau pengajaran berpusatkan murid.Konsep strategi berpusatkan murid menggalakkan murid berperanan lebih aktif dalammemperoleh pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti kerja lapangan, kuiz danpenggunaan ICT secara optimum. Daya berfikir, minat dan perbezaan inidividu muridmerupakan pertimbangan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkonsepini. Oleh itu, pembelajaran terarah kendiri dan akses kendiri diberi keutamaan keranamurid akan bertanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri dengan menggalakanmurid lebih sedar tentang apa yang dipelajarinya dan sebab mengapa mereka perlumempelajari sesuatu, Selain itu, aktiviti- aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancanguntuk melibatkan murid secara aktif, dimana guru hanya sebagai fasilitator. Muridbertanggjungjawab menentukan strategi pembelajaran dan bagaimana hendak mencapaihasil seperti pembelajaran melalui model pembelajaran aktif seperti pembelajaranberasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek, kajian kes, pembelajarankonstruktivisme dan pembelajaran berasakan inkuiri. 2.3 Ciri- ciri strategi berpusatkan muridBagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dapat dijalankan denganberkesan, guru- guru harus mengetahui dan mengenalpasti ciri- ciri pengajaran danpembelajaran strategi berpusatkan murid. Ketika proses P&P dijalankan, murid akanmemainkan peranan yang penting seperti bertanggungjawab terhadap pembelajaranmereka sendiri dengan merancang aktivti pembelajaran, penilaian dan kadarpembelajaran sendiri. Komunikasi dua hala diantara guru dan murid juga memainkanperanan yang penting dalam proses P&P berpusatkan murid ini dimana guru akanmenyoal murid- murid tentang topik yang berkenaan sambil membimbing mereka denganmendapatkan jawapan yang betul untuk persoalan tersebut. Selain itu, guru juga akan bertindak sebagai pemimpin yang demokratik yang managuru menggalakkan murid- murid untuk memberikan dan menyuarakan pendapat masing-masing ketika perbincangan dilakukan. Peluang interaksi di antara murid juga menjadilebih positif kerana mereka akan belajar untuk bekerjasama, bertolak ansur dan tolong-menolong diantara satu sama lain. Dengan mengadakan perbincangan secara demokrasi,maka akan wujud satu penyelesaian yang lebih adil dan dipersetujui ramai. Ini secara 5
 6. 6. HBML1103tidak langsung menerapkan nilai murni seperti bertolak ansur dan keadilan ketika prosesP&P dijalankan. Seperti yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan,matlamatnya adalah untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu dari untuk mewujudkan insan yang harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ia merupakansalah satu lagi ciri dalam pengajaran dan pembelajaran strategi berpusatkan murid. Begitujuga jika guru menggunakan kaedah kumpulan dalam pengajaran yang dijalankan. Iamembantu memupuk perbezaan dan minat murid di kalangan rakan- rakan yang lain. Disitu akan wujud satu bentuk kemesraan yang harmoni kerana masing- masing inginberkongsi tentang minat yang berbeza. Strategi pembelajaran berpusatkan murid ini jugaakan melahirkan murid yang lebih bersifat kreatif dan berinisiatif dalam merealisasikanmatlamat pendidikan kebangsaan. Di samping itu, guru juga akan lebih mengutamakan objektif pencapaian muridsupaya murid tahu apa yang ingin diperolehi daripada topik dipelajarinya dalam sesuatupembelajaran yang dijalankan. Guru juga perlu bijak dalam menyampaikan sesuatu isiatau bahan pengajaran supaya ia lebih senang difahami, bermakna kepada murid danmemberikan kesimpulan yang bererti di akhir proses P&P. Untuk menjadikan pengajaranini lebih berkesan, guru digalakkan mengadakan ujian formatif untuk mengenalpastikelemahan murid- murid yang berkenaan. Di samping dapat membantu murid- muridyang bermasalah, cara itu juga membantu guru untuk meningkatkan kualiti pengajarankerana akan sentiasa ada penambahbaikan melalui ujian yang dijalankan.3.0 Definisi, konsep dan ciri- ciri pemilihan bahan- bahan bantu pengajaran 3.1 Definisi pemilihan bahan- bahan bantu pengajaranDalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah, pelbagai bahan bantu mengajar (BBM)digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yangmenarik dan berkesan (Yusup Hashim, 1997, m.s16). Manakala menurut Mok Soon Sang(1996, m.s 58), penggunaan BBM dalam proses pengajaran adalam amat penting. Iniadalah kerana ia sebagai alat pemudah untuk membantu guru menyampaikan pengajarandengan lebih mudah, cepat dan berkesan. Bahan bantu mengajar ini juga dapat 6
 7. 7. HBML1103mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepadakeadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid- murid, kerana mereka hanyalebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru. Sebaliknya denganadanya BBM, proses pengajaran dan pembelajaran dapat “diselamatkan” dari masalahdisiplin di dalam kelas. Selain sebagai bahan tambahan kepada penyampaian pengajaransecara lisan oleh guru, penggunaan BBM sebenarnya turut member peluang kepadamurid meperolehi pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria, iaitu deriapenglihatan, deria sentuh, dan deria pendengaran (Mok Soon Sang, 1996, m.s 162).Selain itu, BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan prosespengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. Guru juga lebih terdedahdengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk menerokadunia tanpa sempadan ini, dan mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.2 Konsep pemilihan bahan- bahan bantu pengajaranSeperti yang kita ketahui, fungsi utama BBM adalah bagi memudahkan murid- muridmemahami isi pengajaran di samping membantu mereka ke arah pembentukan konsepyang betul. BBM yang berkesan haruslah dapat membantu proses pengajaran danpembelajaran. Guru- guru yang mempunyai daya kreativiti, bijak memilih bahan yangsesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agar ianya berkesan. Dengan adanya bahan bantu mengajar, murid-murid dapat menerimapembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan yang tepat. Apabila guru- gurumemilih sesuatu bahan bantu mengajar untuk digunakan dalam pengajaran mereka,seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis- jenis rangsangan yang hendakdigunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajarandan pembelajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru- guru inginmengunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan bahan bantu mengajaryang sesuai terdiri daripada buku, edaran, terancang, carta transperansi (kepinganlutsinar), poster atau senarai bertulis. Selepas membuat pemilihan bahan bantu mengajar,guru- guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudahdilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan bahan bantu mengajarialah proses mencari bahan- bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran 7
 8. 8. HBML1103dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan,tingkat, pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran. Keberkesanan BBMbukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalamsituasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145).Antara jenis- jenis BBM itu boleh dibahagikan kepada dua iaitu; 1. Peralatan elektronik seperti computer, televisyen, radio dan sebarang alat audio video. 2. Peralatan bukan elektronik seperti peta, carta, surat khabar, bahan manipulative, tangram, papan paku, bongkah kayu dan sebagainya. 3.3 Ciri- ciri pemilihan bahan- bahan bantu pengajaranPara guru haruslah sentiasa berusaha mencari rangsangan yang dapat menimbulkanperasaan atau kepuasan yang menyenangkan dalam diri pelajar. Bagi tujuan ini,penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran, serta latihan yangberperingkat- peringkat, bermakna dan sesuai dengan dengan kebolehan, pengalaman danminat pelajar perlu diambil kira. Ini supaya minat pelajar dapat dapat dikekalkan selamayang diperlukan baginya unutk menguasai idea atau isi pelajaran tertentu. Seseorang guruharuslah sedar bahawa murid- murid mempelajari sesuatu dengan cara yang berlainandan kadar kecekapan yang berbeza- beza (Habibah Alias dan Rahil Mahyuddin, 1990,m.s 292). Oleh itu guru haruslah peka ketika memilih jenis bahan bantu mengajar denganmemastikan ia memenuhi ciri- ciri yang sepatutnya. Manakala bahan bantu mengajaryang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri- ciri berikut: a. Berkait dengan isi kandungan pelajaran yang diajar dan hasil yang diharapkan b. Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin. c. Tahan lama, pengukuhan itu haruslah seimbang dengan kos yang diperlukan dalam pengunaannya. d. Dibuat dengan perincian yang tepat. e. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun hilang. 8
 9. 9. HBML1103 f. Rupa bentuk dan warna yang menarik g. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah. h. Sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah. i. Mudah diubah alih dan dipasang semula. j. Fleksibel dan pelbagai guna. k. Operasinya mudah. l. Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya apabila digunakan semasa demonstrasi dalam kelas.Ini bagi memastikan minat pelajar dapat terus dikekalkan. Penggunaan bahan bantumengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaranyang menyeronokkan. Seterusnya dapat membantu pelajar mencapai objektifpembelejaran seperti yang telah dirancangkan.4.0 Faktor- faktor dan cara- cara sesuatu bahan bantu pembelajaran dapat disesuaikan dengan strategi berpusatkan murid 4.1 Faktor- faktor sesuatu bahan bantu pembelajaran dapat disesuaikan dengan strategi berpusatkan murid 4.1.1 Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, apa yang perlu diperhatikan ialah perbezaan di antara penglibatan dalam latih tubi bahasa, berdialog atau main peranandi satu bahagian dan satu bahagian lagi kebolehan menggunakan dalam situasi yang sebenar. Seperti kebolehan melahirkan pendapat dan persaan tentang keaadaan dan kejadian sebenar kepada seseorang apabila berhubung. Pelajar yang melibatkan diri dalam teknik simulasi di bilik darjah dan boleh pula mengaitkannya dengan proses interaksi 9
 10. 10. HBML1103dan mengeluarkan pendapat adalah contoh yang sebenar aktivitikomnunikasi. Antara faktor- faktor sesuatu bahan bantupembelajaran dapat disesuaikan dengan strategi berpusatkan muridadalah:4.1.1.1 Bahan haruslah mengandungi unsur- unsur yang berkaitan dengan falsafah pendidikan. Bahan- bahan pengajaran yang dipilih mestilah boleh membantu pelajar untuk memperkembangkan potensi mereka. Ini bermakna, bahan- bahan haruslah mengandungi unsur- unsur intelek (pengetahuan) dan nilai- nilai murni yang dipercayai dapat mewujudkan insan yang boleh bertindak dan berfikir secara dewasa.4.1.1.2 Guru harus sedar akan kegunaan bahasa dan pilih bahan- bahan murid untuk menggunakan bahasa itu secara efektik. Dalam pengajaran dan pembelajarn bahasa, apa yang perlu diperhatikan ialah perbezaan di antara penglibatan dalam latih tubi bahasa, berdialog atau main peranan satu bahagian dan satu bahagian lagi kebolehan menggunakan dalam situasi yang sebenar. Seperti kebolehan melahirkan pendapat dan perasaan tentang keadaan dan kejadian sebenar kepada seseorang apabila berhubung. Murid yang melibatkan diri dalam teknik simulasi di bilik darjah dan boleh pula mengaitkannya dengan proses interaksi dan mengeluarkan pendapat adalah contoh yang sebenar aktiviti komunikasi.4.1.1.3 Guru hendaklah memikirkan tentang perkaitan antara aspek 10
 11. 11. HBML1103 bahasa, proses pembelajaran dan pelajar. Pendekatan yang baru dalam proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusatkan individu, iaitu yang berkaitan dengan kehendak dan emosi seseorang dan tidak menumpukan perhatian kepada gelaja- gejala yang menghalang pembelajaran. Namun begitu, proses pembelajaran , walaupun menarik tidak dapat dapat membanrtu muridmelanikan jika diamalkan dengan cara yang sistematik dan komprehensif. Aktiviti- aktiviti jika diwujudkan janganlah sekadar untuk meweujudkan susasana gembira tetapi harus mengambil kira nilainya sebagai latihan- latihan pembelajaran bahasa.4.2 Cara- cara sesuatu bahan bantu pembelajaran dapat disesuaikan dengan strategi berpusatkan murid Dalam penyesuaian bahan- bahan bahasa dengan strategi pembelajaran berpusatkan murid, guru- guru perlu memastikan butir- butir dalam kandungan bahasa itu mengandungi unsur- unsur bahasa dan penerangan bahasa yang selari dengan kehendak kriteria- kriteria yang telah ditetapkan oleh Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia. Berikut merupakan cara- cara sesuatu bahan bantu pembelajaran dapat disesuaikan dengan strategi berpusatkan murid. 4.2.1 Inspirasi dan kreativiti Aspek ini hendaklah ditekankan oleh guru supaya bahan- bahan yang disediakan menggalakkan cipta dan daya kreativiti murid- murid. Ini bermakna, daripada bahan- bahan itu, mereka dapat memanjangkan pandangan dan pendapat mereka, mendapatkan inspirasi mencipta idea- idea baru dan sebagainya. 11
 12. 12. HBML1103 4.2.2 Menjadikan dialog bersifat komunikatif Aspek ini ditekankan supaya murid- murid dapat peluang berinteraksi sesama sendiri dan menguasai kecekaan berbahasa. 4.2.3 Mengadakan beberapa contoh yang praktikal Bahan- bahan yang berupaya memberikan contoh- contoh yang praktikal membolehkan murid-murid memahami aspek- aspek pembelajaran- dengan baik di samping dapat pula bekerja dalam konteks dan situasi yang bermakna. 4.2.4 Menggunakan bahasa autentik Penggunaan bahasa autentik membolehkan murid- murid memahami penggunaan bahasa berdasarkan situasi sebenar. Ini membolehkan mereka berinteraksi dalam bentuk yang lebih sempurna di samping berupaya memenuhi keperluan hidup mereka sehari- hari.5.0 KesimpulanSebagai kesimpulannya, strategi pengajaran berpusatkan murid akan menjadi lebihberkesan, menarik dan bermakna dengan adanya bantuan bahan bantu pengajaran yangsesuai dan sekiranya seseorang guru itu dapat mengendalikannya dengan baik, sudahtentu murid akan berminat untuk mengikuti pengajarannya. Bahan bantu mengajar yangbaik juga mestilah memenuhi ciri- cirinya kerana kesesuaian bahan dengan isi pelajaranyang diajar penting bagi memastikan isi pelajaran yang disampaikan dapat diterimadengan jelas oleh murid. Seterusnya, kekemasan, kejelasan an menarik perhatian pelajarmestilah dipenuhi. Jika tidak bahan bantu mengajar yang digunakan tidak mampumencapai matlamat penggunaan bahan bantu mengajar tersebut. 12
 13. 13. HBML1103(2817 patah perkataan) APENDIKSRUJUKAN / REFERENSIhttp://www.ukm.my/fpi/Info%20KUALITI/Dasar/Dasar%20Pembelajaran%20Berpusatkan%20Pelajar.pdf 13
 14. 14. HBML1103http://images.dehewaraspak.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RvGZ@woKCtMAAAi9jmo1/hubungan%20penggunaan%20ABM%20dgn%20minat%20pljr.pdf?key=dehewaraspak:journal:27&nmid=58573975Murid dan alam belajar. Retrived 1 Mac 2012 fromhttp://www.scribd.com/doc/49709307/15/STRATEGI-PENGAJARAN-PEMBELAJARAN-BERPUSATKAN-GURUPengendalian bahan pengajaran di sekolah, Mohamed Daim Naipi. Retrived 1 Mac 2012from http://www.saujana.sg/portals/0/bahan%20pengajaran/bahan.pdfKonsepsi pensyarah terhadap pengajaran: di manakah kesejajarannya denganpembelajaran berpusatkan pelajar?Wan Zah Wan Ali (PhD) , Normahdiah Sheikh Said (PhD). Retrived 1 Mac 2012 fromhttp://cade.upm.edu.my/adhe2011/pdf/slide_adhe/Sesi%20Selari/ADHE%20-%20WanZah_UPM.pdf 14

×