Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ระเบียบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เพื่อประโยชนของทา...
โปรดอาน
โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือให
บรรจุเขารับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลื...
คํานํา
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
มีการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ความรูความส...
-๑-
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๑. ความมุงหมาย กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเ...
-๒-
๓.๖ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารและ
ไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรั...
-๓-
๔.๑.๓ นําใบชําระคาสมัครไปชําระผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึ...
-๔-
๔.๒.๗ ผูสมัครที่กระทําทุจริตในการสอบไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม หากตรวจพบ
จะถูกจํากัดสิทธิ์บรรจุเขารับราชการ หรือหากบ...
-๕-
๕.๒.๔ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕...
-๖-
เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ (เวนกลุมงานชางเขียนแบบ รหัสกลุมตําแหนง ๒๖๐๙ จํานวนไมเกิน
๕ เทาของจํานวนตําแหน...
-๗-
๗.๓.๑๐ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกลุมตําแหนงที่
สมัครสอบ เชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือใบอนุญาตปร...
-๘-
๑๐.๕ การเขาสอบและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงชุดสุภาพ สวมรองเทา
หุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด ใสรองเท...
-๙-
๑๑.๘ หากปรากฏวามีการทุจริตหรือการชวยเหลือกันในขณะสอบกรรมการคุมหองสอบ
จะบันทึกไวในใบคําตอบ ทั้งผูชวยเหลือและผูรั...
รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ
๐๑๐๑ กลุมงานการเงิน (๑) ๒ ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาก...
รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ
๐๖๐๗ กลุมงานสถาปตยกรรม ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรร...
ก-๓
ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกั...
ก-๔
๒. วิชาเฉพาะตําแหนง
๒.๑ กลุมงานการเงิน (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๑ และ ๐๑๐๒)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตั...
ก-๕
๒.๓.๒ เอกสารอางอิง
๒.๓.๒.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
๒.๓.๒.๒ ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
๒.๓.๒.๓ การประมวลผลข...
ก-๖
๒.๔.๒.๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน(Introductionto sociology and anthropology)
- ความหมายและขอบเขต
เอกสารตามขอ ...
ก-๗
๒.๖.๒.๓ วัสดุและการกอสรางอาคาร ผูแตง สุภาวดี บุญยฉัตร
๒.๖.๒.๔ สถาปตยกรรมไทย ผูแตง ภัทราวดี ศิริวรรณ
๒.๖.๒.๕ ระบ...
ก-๘
๒.๘.๒ เอกสารอางอิง
๒.๘.๒.๑ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒.๘.๒.๒ ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ....
ก-๙
๒.๑๐.๒.๖ หองสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา โดย ผศ.รุงฤดี อภิวัฒนศร
๒.๑๐.๒.๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ...
ก-๑๐
๒.๑๒.๑.๔ การนําความรู ขอคิดที่จะไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญา
ทางภาษาไทยไปใช ในการดํารงชีวิต และงานอ...
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559

1,423 views

Published on

ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559
http://examhot.blogspot.com/2016/05/115-2559.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

ระเบียบการกองทัพไทย59 เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559

 1. 1. ระเบียบการ สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อประโยชนของทาน  โปรดอานระเบียบการสอบโดยละเอียด  ปฏิบัติตามที่ไดแนะนําไวทุกขั้นตอน  ติดตามขอมูลการสอบไดที่ WWW.RTARF.MI.TH โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือใหบรรจุเขา รับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับ ความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไป ในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๘ ๑๘๒๓ ๔๙๖๑, ๐๙ ๔๒๓๐ ๒๔๘๖ และ ๐๙ ๔๒๓๐ ๑๙๒๙ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป
 2. 2. โปรดอาน โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือให บรรจุเขารับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจาก ผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิด กรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจง ขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๘ ๑๘๒๓ ๔๙๖๑, ๐๙ ๔๒๓๐ ๒๔๘๖ และ ๐๙ ๔๒๓๐ ๑๙๒๙ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
 3. 3. คํานํา การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ความรูความสามารถทั่วไป การสอบภาคปฏิบัติในเฉพาะบางตําแหนง นอกจากนี้ยังตองผานการตรวจรางกายโดยทั่วไป การทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณ และการฝกอบรมกอนบรรจุเขารับราชการ การสอบครั้งนี้จะเปนการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อการบรรจุเขารับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน โดยมีความมุงหมาย เพื่อเปนการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีความรูความสามารถใหกับสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานเฉพาะตําแหนง ระเบียบการสอบคัดเลือก ฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการ สมัครสอบ และเปนเสมือนแหลงขอมูลที่ผูสมัครสอบจะสามารถคนหาได ขณะเดียวกันจะมีคําแนะนํา หลายประการที่ผูสมัครสอบจําเปนตองทราบ และตองปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูสมัครสอบเองที่จะไดไมเสียสิทธิ์ เสียเวลา และเสียคาใชจายอันเกินควร ดังนั้น กอนที่จะตัดสินใจสมัครผานทางอินเทอรเน็ต ผูสมัครสอบควรตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ สําเร็จการศึกษา อายุ เพศ คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติอื่นของผูสมัครสอบวาตรงตามที่ทาง ราชการประกาศรับสมัครไวหรือไม พรอมทั้งตองเตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไว ในประกาศรับสมัครสอบ รายรับจากคาธรรมเนียมการสมัครสอบซึ่งจะเรียกเก็บตอนสมัครสอบอีก ๓๕๐ บาท จะนําไป เปนคาใชจายในการดําเนินการสอบ อาทิเชน คาเชาสถานที่สอบ คาออกปญหาสอบ คาพิมพปญหาสอบ คาตรวจกระดาษคําตอบ และคาวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ สําหรับคาตรวจโรคโดยละเอียดเพื่อตรวจวาไมเปน โรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร คนละประมาณ ๑,๗๐๐ บาท จะเรียกเก็บเฉพาะผูที่สอบไดเปนตัวจริง ในรอบสุดทาย ทั้งนี้ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือใหบรรจุเขารับราชการได เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกลาว หรือพบเห็น พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๘ ๑๘๒๓ ๔๙๖๑, ๐๙ ๔๒๓๐ ๒๔๘๖ และ ๐๙ ๔๒๓๐ ๑๙๒๙ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการตาม กฎหมายตอไป คณะกรรมการสอบคัดเลือก
 4. 4. -๑- การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ๑. ความมุงหมาย กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุ เขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อใหได บุคคลที่มีความรูความสามารถตรงตามลักษณะงานเฉพาะตําแหนง ๒. ตําแหนงที่เปดสอบ จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ดังนี้ ๒.๑ กลุมตําแหนงสอบนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๑๓ กลุมตําแหนง ๒๓ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก ๒.๒ กลุมตําแหนงสอบนายทหารประทวน จํานวน ๑๖ กลุมตําแหนง ๙๒ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข ๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ ๓.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจาง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑอายุ ดังนี้ ๓.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร จะตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑) ๓.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารประทวน จะตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑) เวนผูที่สมัครในกลุมงานชางยนต (รหัสกลุมตําแหนง ๒๔๐๖) และกลุมงาน พลขับรถ (รหัสกลุมตําแหนง ๓๑๑๖) จะตองมีอายุไมต่ํากวา๒๒ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗) และตองเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (หลักฐาน ทางทหารแบบ สด.๘ หรือ สด.๓) ๓.๒ ไมเปนผูเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ หรือผูที่ขอผอนผัน เขารับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการในปที่สมัครสอบ ๓.๓ ไมเปนผูที่อยูในระหวางรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) นับถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันประกาศผลการสอบรอบสอง) ๓.๔ เปนผูมีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกําหนดไวในตําแหนงที่จะสมัครสอบ ครบถวนในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันประกาศผล การสอบรอบสอง) โดยจะตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรงตาม ตําแหนงที่สมัครเทานั้น (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรองไวแลวที่เว็บไซต www.ocsc.go.th ) ๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
 5. 5. -๒- ๓.๖ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารและ ไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตามผนวก ง ๓.๗ ผูสมัครสอบเพศชาย จะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๕ ซม. และผูสมัครสอบ เพศหญิงจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. มีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ไมเกิน ๓๐ กก./ตรม. ไมเปนโรคเทาแบน และไมมีลักษณะตาบอดสี ๓.๘ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย ตามคําพิพากษาของศาล ๓.๙ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเปนการกระทําโดยประมาท ๓.๑๐ ไมอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ๓.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ ๓.๑๒ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ ๓.๑๓ ไมเปนผูที่มีรอยสักบนรางกายที่เห็นเดนชัด ๑.๑๔ ไมอยูระหวางตั้งครรภ ๓.๑๕ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด ของสวนราชการกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ และไดรับอนุญาตจาก หนวยตนสังกัดในระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (ใหนําหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดทาย) ๓.๑๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไมรับสมัครสอบ และไมอาจ ใหเขาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ (หมายเหตุ ผูสมัครที่ไดรับเลือกใหเปนตัวจริงจะตองเขารับการฝกอบรม “หลักสูตรการฝกอบรมบุคคล พลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย” และมีเกณฑ “ผาน” จึงจะมีสิทธิ์เขารับ ราชการ) ๔. การสมัครสอบ ๔.๑ วิธีการสมัครสอบและชําระคาสมัครสอบ ๔.๑.๑ รับสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตเทานั้น ทางเว็บไซต www.rtarf.mi.th ตั้งแต วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตยที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชม. ไมเวน วันหยุดราชการ ๔.๑.๒ ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกขอมูลลงในใบสมัครออนไลน ใหถูกตองและครบถวน แลวพิมพใบชําระคาสมัครเพื่อนําไปชําระเงิน
 6. 6. -๓- ๔.๑.๓ นําใบชําระคาสมัครไปชําระผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึงวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระคาสมัครสอบแลวเทานั้น ๔.๑.๔ คาสมัครสอบ จํานวน ๓๕๐ บาท ประกอบดวยคาธรรมเนียมการสอบ ๓๐๐ บาท และคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต ๕๐ บาท โดยเมื่อชําระคาสมัครสอบแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณี ๔.๑.๕ เมื่อสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระคาสมัคร ใหผูสมัครเขาระบบรับสมัคร ออนไลนอีกครั้งในระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันสอบ ภาควิชาการ) เพื่อทําการพิมพบัตรประจําตัวผูสอบที่ระบุหมายเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์เขาสอบก็ตอเมื่อมีรหัสหมายเลขประจําตัวผูสอบ พรอมติดรูปถาย และมีลายมือชื่อของ ประธานกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่บัตรประจําตัวสอบแลวเทานั้น ๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานที่สอบ หองสอบ และ หมายเลขที่นั่งสอบ ไดที่ www.rtarf.mi.th โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา ๗ วันทําการ ๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ ๔.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวาผูสมัครสอบไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จใหถือวาการสมัครสอบไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบและการบรรจุเขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ๔.๒.๒ ผูสมัครสอบตองกรอกขอมูลลงในใบสมัครออนไลนใหถูกตองและครบถวน กรณีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบ หรือไม ๔.๒.๓ ผูสมัครตองติดตามประกาศตางๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ อยางใกลชิด กรณีผูสมัครไมทราบขอมูลตามที่ไดประกาศไป คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ ในกรณีนั้นๆ หรือไม ๔.๒.๔ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทานั้น โดยไมสามารถใชคุณวุฒิที่สูงกวามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากวาได และไมรับคุณวุฒิเทียบเทา ๔.๒.๕ ผูสมัครสอบหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเพียงหนึ่งตําแหนงเทานั้น ๔.๒.๖ ผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ไมวาจะพบ ในขั้นตอนใด เชน ประกาศผล การรายงานตัว เขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับ ราชการทหาร หรือทําสัญญาแลวก็ตาม ถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตนไมมีสิทธิ์เขารับราชการหรือ หากมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได
 7. 7. -๔- ๔.๒.๗ ผูสมัครที่กระทําทุจริตในการสอบไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม หากตรวจพบ จะถูกจํากัดสิทธิ์บรรจุเขารับราชการ หรือหากบรรจุเขารับราชการแลว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุฯ ๕. การสอบคัดเลือก ๕.๑ การสอบภาควิชาการ กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ สําหรับเวลา และสถานที่สอบเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา ๗ วันทําการ ที่ www.rtarf.mi.th ๕.๒ การสอบรอบสอง ดําเนินการสอบเฉพาะผูที่สอบผานรอบแรกเทานั้น โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ ๕.๒.๑ การสอบภาคปฏิบัติ ใหมารายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีกลุมตําแหนง ที่ตองสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ กลุมตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร - กลุมงานคอมพิวเตอร - กลุมงานสถาปตยกรรม - กลุมงานภาษาอังกฤษ - กลุมงานภาษาไทย กลุมตําแหนงนายทหารประทวน - กลุมงานสารบรรณ (๑),(๒) - กลุมงานการเงิน (๑),(๒) - กลุมงานการถายภาพ - กลุมงานชางยนต - กลุมงานชางเขียนแบบ - กลุมงานการสัตว (๑),(๒) - กลุมงานพลขับรถ ๕.๒.๒ การตรวจรางกายทั่วไป ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทําการตรวจรางกายทั่วไปใหแกผูผานการสอบ ภาควิชาการ เพื่อตรวจความเหมาะสมของรางกาย ๕.๒.๓ การสอบสัมภาษณ ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทําการสอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับตําแหนงและหนวยงาน ในดานบุคลิกภาพ, ความรูความสามารถทั่วไป สมรรถนะ, คุณลักษณะทางทหาร อาชีพ, และการปรับตัว การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูที่เขารับการสอบสัมภาษณตองได คะแนนการสอบสัมภาษณรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ถึงจะอยูในเกณฑ “ผาน” - การแตงกาย : ผูเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองแตงชุดสุภาพ ผูหญิงจะตองสวมกระโปรง รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด ใสรองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น)
 8. 8. -๕- ๕.๒.๔ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทําการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหครบทั้ง ๓ สถานี และมีผลรวมคะแนนการทดสอบ สมรรถภาพรางกายรวมทั้ง ๓ สถานีไมนอยกวารอยละ ๔๕ ถึงจะอยูในเกณฑ “ผาน” รายละเอียดในการ ทดสอบสมรรถภาพรางกายตามผนวก ฉ โดยการทดสอบของ ๓ สถานี มีดังนี้ (๑) สถานีที่ ๑ ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที (๒) สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง ภายในเวลา ๒ นาที (๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๑ กม. - การแตงกาย : ใหเตรียมชุดกีฬามาเปลี่ยน ๕.๒.๕ การตรวจหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยผูสมัครสอบที่ผาน การสอบภาควิชาการ และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑที่กําหนดของกองบัญชาการ กองทัพไทย สามารถยื่นเอกสารหลักฐานแกเจาหนาที่เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ช โดยตองยื่น หลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตอคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาผูสมัครสอบไดสละสิทธิ์ใน การขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ๕.๓ การตรวจโรคโดยละเอียด (เฉพาะผูที่สอบผานเปนตัวจริง) จะดําเนินการตรวจโรค โดยละเอียด ในวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น ๒ รพ.พระมงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ X – RAY เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ และจะตองเสียคาใชจายในการตรวจโรคตามที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ ความเห็น ของคณะกรรมการแพทยในการตรวจโรคใหถือเปนเด็ดขาด และจะไมรับพิจารณาผลการตรวจโรคหรือ ใบรับรองแพทยจากหนวยงานอื่นทั้งสิ้น ผูที่ไมผานการตรวจโรคหรือตรวจพบโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ จากทางราชการไมได ๖. การตัดสินผลสอบ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก ตามเกณฑที่กําหนด ในแตละขั้นตอน (การสอบภาควิชาการ, การสอบรอบสอง, และการตรวจโรคโดยละเอียด อยูในเกณฑ “ผาน”) โดยจัดเรียงลําดับคะแนนจากผูไดคะแนนสูงสุด ถึงผูไดคะแนนต่ําสุดในแตละขั้นตอนของแตละกลุมตําแหนง หากมีคะแนนรวมเทากันใหถือคะแนนภาควิชาการเปนหลัก หากมีคะแนนภาควิชาการเทากันอีกใหถือคะแนน วิชาเฉพาะตําแหนงเปนหลัก หากมีคะแนนวิชาเฉพาะตําแหนงเทากันอีกใหถือคะแนนสอบสัมภาษณเปนหลัก หากมีคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๗. การประกาศผลสอบ ๗.๑ รอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และที่ www.rtarf.mi.th โดยประกาศผลผูที่สอบผานภาควิชาการ จํานวนไมเกิน ๓ เทาของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ
 9. 9. -๖- เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ (เวนกลุมงานชางเขียนแบบ รหัสกลุมตําแหนง ๒๖๐๙ จํานวนไมเกิน ๕ เทาของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ) ๗.๒ รอบสอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และที่ www.rtarf.mi.th เรียงลําดับตาม คะแนนสอบ ๗.๓ ผูที่สอบคัดเลือกไดเปน “ตัวจริง” ใหมารายงานตัวกับเจาหนาที่ ในวันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบ หลักฐาน รับฟงคําชี้แจงในเรื่องการเขารับการตรวจโรคโดยละเอียด และการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม บุคคลพลเรือนกอนบรรจุเขารับราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย หากไมมารายงานตัวและเขารับฟง การชี้แจงตามวันและเวลาดังกลาว “ถือวาสละสิทธิ์” สําหรับการตรวจสอบหลักฐานใหเตรียมเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๓ ชุด) รายละเอียดดังนี้ ๗.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน (พรอมลงลายมือชื่อ) ๗.๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชน ๗.๓.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) ๗.๓.๔ หนังสืออนุญาตจากสวนราชการตนสังกัด (ถามี) ๗.๓.๕ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัคร และบิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือ ทะเบียนบานที่นายทะเบียนรับรองที่แสดง วัน เดือน ปเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน ๗.๓.๖ กรณีที่บิดาหรือมารดาไมอยูในทะเบียนบานฉบับเดียวกันกับผูสมัครใหนํา ทะเบียนของบิดา และมารดา มาแสดงดวย ๗.๓.๗ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ ๗.๓.๘ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนง ที่ไดประกาศรับสมัครเทานั้น (เพราะคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไมพิจารณาหลักฐานทางคุณวุฒิในระดับสูง กวาที่ทางราชการตองการ) หลักฐานที่ใชแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้ (๑) สมัครสอบในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ใหใชปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript ที่แปลเปน ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการรับสมัครพิจารณาสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตรวจสอบวา สามารถบรรจุ ลงในตําแหนงที่สมัครสอบไดหรือไม (๒) สมัครสอบในตําแหนงนายทหารประทวน คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ให ใชระเบียนแสดงผลการศึกษา สําหรับคุณวุฒิ ม.๖ หรือ ม.๓ ใหใชใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือ ระเบียน แสดงผลการศึกษา ๗.๓.๙ หลักฐานรับราชการทหาร (แบบ สด.๙, สด.๘, สด.๓ หรือ สด.๔๓) สําหรับ ผูหญิงที่สําเร็จวิชาทหาร ใหใชหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ หรือ ๕
 10. 10. -๗- ๗.๓.๑๐ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกลุมตําแหนงที่ สมัครสอบ เชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน ๗.๓.๑๑ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของสวนราชการ กระทรวงกลาโหม ตองแสดงหนังสือการไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับ กองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป และหนังสือยินยอมการลาออกจากตําแหนงรับราชการเดิม โดยจะบรรจุ เขารับราชการในตําแหนงใหมในอัตราเงินเดือนเริ่มตน และไมเรียกรองสิทธิ์การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากทางราชการ ๘. การตรวจสอบผลคะแนน ผูสมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี้และตรวจสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น ๘.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๘.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง ภายในวันศุกรที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๙. การฝกอบรม ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวจริงตองเขารับการฝกอบรม “หลักสูตร การฝกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย” ระยะเวลา ๒ เดือน เพื่อทดสอบทัศนคติ ภาวะความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การปรับตัวเขากับผูอื่น ทักษะการหารือกลุม ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค วิสัยทัศน รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบ และ ความสามารถดานตางๆ ที่เหมาะสมกับการเปนทหาร และตองผานเกณฑตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย กําหนด จึงจะมีสิทธิ์บรรจุเขารับราชการได หรือยังคงมีสิทธิ์รับราชการตอไปได (กรณีใหบรรจุเขารับราชการ เพื่อการทดลองงานกอนการฝกในหลักสูตรฯ) ๑๐. การเตรียมตัวของผูสมัครสอบและคําแนะนําที่ควรทราบ ๑๐.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศแจงยืนยัน สถานที่สอบ หองสอบ และ หมายเลขที่นั่งสอบ ใหกับผูสมัครสอบทราบ ตามขอ ๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองจดจํากําหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ที่ไดนัดหมายไวโดยแนชัด หากผิดพลาดทางราชการจะไมรับพิจารณาทั้งสิ้น ๑๐.๒ ในวันสอบภาควิชาการ คณะกรรมการจะนําปายปดประกาศแผนผังหองสอบ และ ที่นั่งสอบใหผูสมัครสอบไดทราบอีกครั้งที่สถานที่สอบและหนาหองสอบ ๑๐.๓ ผูสมัครสอบควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาที่กําหนดไว เพื่อมีเวลาใน การตรวจสอบแผนผังหองสอบ เลขที่หองสอบ และใหกรรมการคุมสอบตรวจความเรียบรอยของผูสมัครสอบ กอนเขาหองสอบ ตลอดจนไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขามายุงเกี่ยวในหวงเวลานี้ จะทําใหเกิด ความสับสนกับตัวผูสมัครสอบเองและคณะกรรมการ ๑๐.๔ ผูสมัครสอบตองเตรียมเครื่องเขียนมาเอง ไดแก ปากกาลูกลื่นสีดํา หรือสีน้ําเงิน ดินสอดํา (2B ขึ้นไป) และยางลบ กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคําตอบพรอมปญหาสอบให หามนํา กระดาษหรืออุปกรณอยางอื่นเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด เวนกลุมงานสถาปตยกรรม รหัสกลุมตําแหนง ๐๖๐๗ ผูเขาสอบสามารถใชเครื่องคิดเลขไมจํากัดรุนไดในการสอบภาควิชาการและการสอบภาคปฏิบัติ โดยกรรมการคุมสอบจะทําการลบความจําของเครื่องกอนเริ่มทําการสอบ
 11. 11. -๘- ๑๐.๕ การเขาสอบและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงชุดสุภาพ สวมรองเทา หุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด ใสรองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น) มิฉะนั้นกรรมการจะไมพิจารณาให เขาหองสอบได ๑๐.๖ ผูที่สอบไดจะไดรับการบรรจุในอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และอาจไดรับการบรรจุในตางจังหวัด ๑๐.๗ บัตรประจําตัวสอบจะตองรักษาใหดีที่สุด และจะตองนํามาแสดงพรอมบัตร ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการตอคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชํารุดสูญหาย หรือไมมีมาแสดง อาจพิจารณาไมใหเขาสอบ ๑๑. ขอควรปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ ๑๑.๑ กอนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที ผูสมัครสอบทุกคนจะตองไปที่หนาหองสอบของ ตัวเอง โดยผูสมัครสอบจะตองเขาแถวตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบตามที่ไดกําหนด ๑๑.๒ หามนําอุปกรณที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด เชน เครื่องคํานวณ (เวนกลุมงานสถาปตยกรรม) นาฬิกาที่เปนเครื่องคิดเลข รวมถึง โทรศัพทมือถือ วิทยุมือถือ เพจเจอร หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด และคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไมรับฝากอุปกรณดังกลาว กรณีที่ผูเขาสอบนําติดตัวมา ๑๑.๓ การเขาหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบ ๑๑.๓.๑ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบไมเกิน ๑๕ นาที ใหเขา หองสอบได แตไมตอเวลาสอบใหกําหนดหมดเวลาสอบตามที่ไดแจงใหทราบแลว ๑๑.๓.๒ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมี สิทธิ์สอบในวิชานั้น ๑๑.๔ กรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัครสอบเขาหองสอบตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เขานั่งตามผังที่นั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบที่กําหนด ผูสมัครสอบตองวางบัตรประจําตัวสอบ และบัตร ประจําตัวประชาชนไวบนโตะที่นั่งสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจหมายเลขประจําตัวสอบวาตรงกับที่นั่งสอบ และ เมื่อกรรมการตรวจเสร็จแลวใหเก็บได ๑๑.๕ เมื่อกรรมการแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว ผูสมัครสอบตองรอฟงสัญญาณ เริ่มทําขอสอบจากกรรมการคุมสอบเทานั้น หามเปดปญหาสอบกอนกรรมการสั่งและหามทําขอสอบกอนเวลาที่ กําหนด หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบจะชี้แจงเฉพาะคําผิดเทานั้นสวน ความหมายของขอสอบกรรมการคุมสอบจะไมอธิบาย ๑๑.๖ เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูเขาสอบตองอยูในหองสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที จะออกจากหองสอบกอนเวลาไมได ไมวาจะทําขอสอบไดหรือไมไดก็ตาม เวนกรณีฉุกเฉินจะตองไดรับ อนุญาตจากกรรมการคุมสอบแลวเทานั้นจึงจะออกจากหองสอบได ๑๑.๗ ขอสอบทุกขอจะมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว การเลือกคําตอบใหปฏิบัติ ตามคําชี้แจงการตอบปญหาสอบ
 12. 12. -๙- ๑๑.๘ หากปรากฏวามีการทุจริตหรือการชวยเหลือกันในขณะสอบกรรมการคุมหองสอบ จะบันทึกไวในใบคําตอบ ทั้งผูชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ๑๑.๙ กรณีผูชวยเหลือเปนผูอื่น (มิใชผูสมัครสอบดวยกัน) คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะสงตัวผูกระทําผิดใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมายทันที ๑๑.๑๐ หามพูด คุย หรือแสดงกริยาทาทางที่สอไปทางทุจริต หามหยิบยื่นสิ่งของให ผูอื่นโดยพลการ ๑๑.๑๑ หามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบที่ ไมใชของตนเองในใบคําตอบ หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีอาญาโดยทันที ๑๑.๑๒ รับฟงคําแนะนําการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมสอบใหเขาใจ การไมใสใจ ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ ในการเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวสอบไมถูกตอง กรรมการจะถือวาเปนความผิดของทาน และจะไมไดคะแนนในวิชานั้น ๑๒. เงื่อนไขการบรรจุเขารับราชการ ๑๒.๑ ผูที่สอบผานการคัดเลือกยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด ทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากผูที่ สอบคัดเลือกไดไมประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์เขารับราชการทุกกรณี ๑๒.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย จะไมรับโอนหรือยายผูที่สอบผานการคัดเลือก ที่มิได สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน และจะบรรจุในตําแหนงและ รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่สมัคร ๑๓. การติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ๑๓.๑ สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบไดที่ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๗, ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๙, ๐๙ ๑๗๒๖ ๘๓๑๓ และ ๐๙ ๑๗๒๖ ๘๑๓๗ ๑๓.๒ สอบถามรายละเอียดตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ, การทดสอบสมรรถภาพรางกาย, การประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ) ไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๙ ๔๒๓๐ ๒๔๘๖ และ ๐๙ ๔๒๓๐ ๑๙๒๙ ๑๓.๓ สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ) ไดที่สํานักงานแพทยทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ โทร. ๐ ๒๕๘๖ ๗๓๖๐ หรือ ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖
 13. 13. รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ ๐๑๐๑ กลุมงานการเงิน (๑) ๒ ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน, สาขาการบัญชีการเงิน, สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ๐๑๐๒ กลุมงานการเงิน (๒) ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน, สาขาการบัญชีการเงิน, สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ๐๒๐๓ กลุมงานงบประมาณ ๓ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน, สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง ๐๓๐๔ กลุมงานคอมพิวเตอร ๔ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการพัฒนาซอฟตแวร, สาขาการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร, สาขาคอมพิวเตอรกราฟกส, สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๐๔๐๕ กลุมงานรัฐศาสตร ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ, สาขารัฐประศาสนศาสตร, สาขารัฐศาสตร, สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยสัมพันธ, สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ๐๕๐๖ กลุมงานอิเล็กทรอนิกส ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาอิเล็กทรอนิกส, สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ก-๑ ผนวก ก บัญชีกลุมตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน
 14. 14. รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ ๐๖๐๗ กลุมงานสถาปตยกรรม ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป ๐๗๐๘ กลุมงานพยาบาลศาสตร ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ๐๘๐๙ กลุมงานการขาว ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรีทุกสาขา ๐๙๑๐ กลุมงานภาษาอังกฤษ ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๑๑ กลุมงานบรรณารักษ ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ, สาขาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร ๑๑๑๒ กลุมงานเทคนิคการแพทย ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ๑๒๑๓ กลุมงานภาษาไทย ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น ๒๓ หมายเหตุ ก-๒ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก ค
 15. 15. ก-๓ ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ ๑.๑ ความถนัด ดานคณิตศาสตร ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ และดานการประสานสัมพันธ เอกสารอางอิง หนังสือ/แบบทดสอบความถนัด ๑.๒ คณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง ความนาจะเปน สถิติ ลําดับและอนุกรม เอกสารอางอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ - ๖ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ๑.๓ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี - หลักภาษา ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร - การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ - ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ การเขียน เรียงความ/บทความ เอกสารอางอิง - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ - ราชาศัพทของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ - อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - คูมือหลักภาษาไทยและการใชภาษาไทยทุกเลมที่จําหนายทั่วไป ๑.๔ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรูเกี่ยวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค และเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป เอกสารอางอิง ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป ระดับปริญญาตรี ๑.๕ ความรูทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค.๕๙ และคานิยมคนไทย
 16. 16. ก-๔ ๒. วิชาเฉพาะตําแหนง ๒.๑ กลุมงานการเงิน (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๑ และ ๐๑๐๒) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๑.๑.๑ วิชาหลักการบัญชี ๒.๑.๑.๒ วิชาการบัญชีชั้นสูง ๒.๑.๑.๓ วิชาการบัญชีการเงิน ๒.๑.๑.๔ วิชาภาษีอากร ๒.๑.๑.๕ เศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ๒.๑.๒ เอกสารอางอิง ๒.๑.๒.๑ ตําราระดับปริญญาตรี ๒.๑.๒.๒ ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๒ กลุมงานงบประมาณ (รหัสกลุมตําแหนง ๐๒๐๓) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๒.๑.๑ หลักการบัญชี ๒.๒.๑.๒ เศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ๒.๒.๑.๓ เศรษฐศาสตรการคลัง ๒.๒.๒ เอกสารอางอิง ๒.๒.๒.๑ หนังสือหลักการบัญชีทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ๒.๒.๒.๒ หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ๒.๒.๒.๓ หนังสือเศรษฐศาสตรการคลัง ๒.๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๓ กลุมงานคอมพิวเตอร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๓๐๔) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน ๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๓.๑.๑ คอมพิวเตอรเบื้องตน ๒.๓.๑.๒ อัลกอริทึม ๒.๓.๑.๓ ฐานขอมูล ๒.๓.๑.๔ การวิเคราะหและการออกแบบระบบ ๒.๓.๑.๕ ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
 17. 17. ก-๕ ๒.๓.๒ เอกสารอางอิง ๒.๓.๒.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒.๓.๒.๒ ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน ๒.๓.๒.๓ การประมวลผลขอมูลและอัลกอริทึม ๒.๓.๒.๔ ระบบฐานขอมูล ๒.๓.๒.๕ การวิเคราะหและออกแบบระบบ ๒.๓.๒.๖ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม (ฉบับปรับปรุง 2015) ผูแตง Timothy J. O'Leary และคณะ ๒.๓.๒.๗ การสื่อสารขอมูลระดับพื้นฐาน ๒.๓.๒.๘ TCP/IP ของอินเตอรเน็ตและโปรโตคอล เอกสาร/ตํารา ตามขอบเขตกําหนดขอ ๒.๓.๒.๑ – ๒.๓.๒.๕ สามารถดาวนโหลดขอมูลจาก http://e-book.ram.edu/e-book ๒.๓.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยผูทําการสอบ สามารถเลือกไดวาจะเขียนดวยโปรแกรมภาษา SQL, JAVA, PHP ๒.๔ กลุมงานรัฐศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๔๐๕) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๔.๑.๑ ความรูรัฐประศาสนศาสตร ๒.๔.๑.๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ๒.๔.๑.๓ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ๒.๔.๑.๔ ความรูสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๒.๔.๒ เอกสารอางอิง ๒.๔.๒.๑ การบริหารรัฐกิจเบื้องตน (Introduction to public administration) - ความหมายและขอบเขต - เทคนิคการบริหาร สื่อความเขาใจ ๒.๔.๒.๒ ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน (Introduction to international relations) - ความหมายและขอบเขต - วิธีการศึกษาและวิเคราะห - ขาวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ๒.๔.๒.๓ เศรษฐศาสตรทั่วไป (General Economic) บทที่ 13 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ - ความหมายและขอบเขต - ขาวเศรษฐกิจระหวางประเทศ
 18. 18. ก-๖ ๒.๔.๒.๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน(Introductionto sociology and anthropology) - ความหมายและขอบเขต เอกสารตามขอ ๒.๔.๒.๑ - ๒.๔.๒.๔ ขอบเขตกําหนดสามารถดาวนโหลดขอมูลจาก http://e-book.ram.edu/e-book ๒.๔.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๕ กลุมงานกลุมงานอิเล็กทรอนิกส (รหัสกลุมตําแหนง ๐๕๐๖) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๕.๑.๑ ความรูพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ๒.๕.๑.๒ หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม ๒.๕.๑.๓ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๒.๕.๑.๔ การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ๒.๕.๒ เอกสารอางอิง ๒.๕.๒.๑ ความรูพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ผูแตง : สภาวิศวกรรม ๒.๕.๒.๒ หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม ผูแตง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ๒.๕.๒.๓ วิศวกรรมไมโครเวฟ ผูแตง : รศ.นิรันต คําประเสริฐ ๒.๕.๒.๔ การสื่อสารขอมูลและไมโครคอมพิวเตอรเนตเวิรก ผูแตง : น.ต.ดร.ไพศาล สงวนหมู, ยืน ภูวรวรรณ ๒.๕.๒.๕ การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง : น.ท.ฉัตรชัย สุมามาลย ๒.๕.๒.๖ เรียนรูระบบเน็ตเวิรกจากอุปกรณของ cisco (ภาคปฏิบัติ) ผูแตง : เอกสิทธิ์ วิริยจารี ๒.๕.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๖ กลุมงานสถาปตยกรรม (รหัสกลุมตําแหนง ๐๖๐๗) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๖.๑.๑ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองคประกอบตางๆ ในงานสถาปตยกรรม ๒.๖.๑.๒ การออกแบบและเขียนแบบกอสรางอาคาร ๒.๖.๑.๓ วัสดุ และการกอสรางอาคาร ๒.๖.๑.๔ สถาปตยกรรมไทย ๒.๖.๑.๕ ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม ๒.๖.๒ เอกสารอางอิง ๒.๖.๒.๑ องคประกอบ: สถาปตยกรรมพื้นฐาน ผูแตง เลอสม สถาปตานนท ๒.๖.๒.๒ การออกแบบและเขียนแบบกอสรางอาคารเบื้องตน ผูแตง ไตรวัฒน วิรยศิริ, สุริยน ศิริธรรมปติ
 19. 19. ก-๗ ๒.๖.๒.๓ วัสดุและการกอสรางอาคาร ผูแตง สุภาวดี บุญยฉัตร ๒.๖.๒.๔ สถาปตยกรรมไทย ผูแตง ภัทราวดี ศิริวรรณ ๒.๖.๒.๕ ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม ผูแตง ชลธี อิ่มอุดม ๒.๖.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน ออกแบบ Sketch design ทางสถาปตยกรรมดวยมือ หมายเหตุอนุญาตใหนําเครื่องคิดเลขเขาหองสอบไดทั้งการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ ๒.๗ กลุมงานพยาบาลศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๗๐๘) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๗.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๗.๑.๑ การผดุงครรภ ๒.๗.๑.๒ การพยาบาลมารดาและทารก ๒.๗.๑.๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒.๗.๑.๔ การพยาบาลผูใหญ ๒.๗.๑.๕ การพยาบาลผูสูงอายุ ๒.๗.๑.๖ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒.๗.๑.๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นตน ๒.๗.๑.๘ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒.๗.๒ เอกสารอางอิง ๒.๗.๒.๑ คูมือตรวจผูปวยนอก ๒.๗.๒.๒ คูมือการปฏิบัติการพยาบาล ๒.๗.๒.๓ การพยาบาลสูติศาสตร ๒.๗.๒.๔ การพยาบาลเด็ก ๒.๗.๒.๕ การพยาบาลครอบครัว ๒.๗.๒.๖ การพยาบาลทางอายุรศาสตร ๒.๗.๒.๗ การพยาบาลทางศัลยศาสตร ๒.๗.๒.๘ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒.๗.๒.๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒.๗.๒.๑๐ กฎหมายสําหรับพยาบาล ๒.๗.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๘ กลุมงานการขาว (รหัสกลุมตําแหนง ๐๘๐๙) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ วิชาการรักษาความปลอดภัย
 20. 20. ก-๘ ๒.๘.๒ เอกสารอางอิง ๒.๘.๒.๑ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒.๘.๒.๒ ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒.๘.๒.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ๒.๘.๒.๔ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕ ๒.๘.๒.๕ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒.๘.๒.๖ ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๘.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๙ กลุมงานภาษาอังกฤษ (รหัสกลุมตําแหนง ๐๙๑๐) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน ๒.๙.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษ ความรูภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค การอานจับใจความสําคัญของเรื่อง และบทสนทนาทั่วไป ๒.๙.๒ เอกสารอางอิง ๒.๙.๒.๑ หนังสือไวยากรณภาษาอังกฤษทั่วไป ๒.๙.๒.๒ หนังสือพิมพ/นิตยสารภาษาอังกฤษ ๒.๙.๒.๓ Website ภาษาอังกฤษตางๆ ๒.๙.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน ๒.๙.๓.๑ สอบลาม แปล อังกฤษ - ไทย และ ไทย - อังกฤษ โดยจากการดูวีดีโอขาว ๒.๙.๓.๒ สอบ Listening ๒.๑๐ กลุมงานบรรณารักษ (รหัสกลุมตําแหนง ๑๐๑๑) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๑๐.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ วิชาบรรณารักษ ๒.๑๐.๒ เอกสารอางอิง ๒.๑๐.๒.๑ การแบงหมวดหมูหนังสือตามหลักของระบบดิวอี้ โดย รศ. พวา พันธุเมฆา ๒.๑๐.๒.๒ การบริหารหองสมุดยุคใหม :ModernLibraryManagementโดยดร.น้ําทิพย วิภาวิน ๒.๑๐.๒.๓. วิธีจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย กมลา รุงอุทัย ๒.๑๐.๒.๔ หองสมุดยุคใหม โดย พรพรรณ จันทรแดง ๒.๑๐.๒.๕ หองสมุดการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในยุคการ เปลี่ยนแปลง โดย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
 21. 21. ก-๙ ๒.๑๐.๒.๖ หองสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา โดย ผศ.รุงฤดี อภิวัฒนศร ๒.๑๐.๒.๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ โดย ดิชิตชัย เมตตาริกานนท ๒.๑๐.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๑๑ กลุมงานเทคนิคการแพทย (รหัสกลุมตําแหนง ๑๑๑๒) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ๒.๑๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๑๑.๑.๑ จุลชีววิทยาคลินิก ๒.๑๑.๑.๒ โลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร ๒.๑๑.๑.๓ เคมีคลินิก ๒.๑๑.๑.๔ ภูมิคุมกันวิทยา ๒.๑๑.๑.๕ ธนาคารเลือด ๒.๑๑.๑.๖ ปรสิตวิทยา ๒.๑๑.๑.๗ กฎหมายวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย ๒.๑๑.๒ เอกสารอางอิง ๒.๑๑.๒.๑ เอกสารการเรียนการสอนทั่วไปของสาขาเทคนิคการแพทย ๒.๑๑.๒.๒ พยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒.๑๑.๒.๓ การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก ผูแตง ออยทิพย ณ ถลาง ๒.๑๑.๒.๔ การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบอยในประเทศไทย ผูแตง วิชัย ประยูรวิวัฒน และคณะ ๒.๑๑.๒.๕ การวิเคราะหปสสาวะและของเหลวในรางกายของหองปฏิบัติการทางการแพทย ผูแตง บุญศรี ซอนเจริญ ๒.๑๑.๒.๖ เคมีคลินิกประยุกต ผูแตง พรทิพย โลหเลขา ๒.๑๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี ๒.๑๒ กลุมงานภาษาไทย (รหัสกลุมตําแหนง ๑๒๑๓) การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน ๒.๑๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ๒.๑๒.๑.๑ ความรูความเขาใจธรรมชาติพลังและภูมิปญญาทางภาษาไทย ๒.๑๒.๑.๒ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะ ภาษาไทยในการสื่อสาร ๒.๑๒.๑.๓ ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองและ อาชีพ
 22. 22. ก-๑๐ ๒.๑๒.๑.๔ การนําความรู ขอคิดที่จะไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญา ทางภาษาไทยไปใช ในการดํารงชีวิต และงานอาชีพ ๒.๑๒.๑.๕ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสื่อสาร ๒.๑๒.๑.๖ ใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ๒.๑๒.๑.๗ เห็นคุณคา และความงามของภาษาไทย ๒.๑๒.๒ เอกสารอางอิง ๒.๑๒.๒.๑ หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ) ผูแตง รศ.วิเชียร เกษประทุม ๒.๑๒.๒.๒ ภาษาไทย ม.๔-๕-๖ ผูแตง โสภา วิรยศิริ ๒.๑๒.๒.๓ สรุปหลักภาษาไทย-วรรณคดีวิจักษ ม.๔-๕-๖(ฉบับสมบูรณ) ผูแตง กองบรรณาธิการ และคณาจารย THINK BEYOND GENIUS ๒.๑๒.๒.๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผูแตง จิรวัฒน เพชรรัตน, อัมพร ทองใบ ๒.๑๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน สอบปฏิบัติโดยการทําการสอนภาคทฤษฎี ใชเวลาสอน ๓๐ นาที เลือกสอนในเนื้อหา เกี่ยวกับการใชทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร การเรียบเรียงถอยคํา การใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และการนําธรรมชาติ พลัง ภูมิปญญา คุณคา ความงามของภาษาไทยไปใชในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ และสงแผนการสอนใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชุด

×