Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hm oplæg indl. 13. marts 2012 10.30

841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hm oplæg indl. 13. marts 2012 10.30

 1. 1. Startkonference d. 13. marts 2012 Forsknings- og udviklingsprojekt 2011-2013 Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Aarhus Universitet helle mathiasen, hema@imv.au.dk 1
 2. 2. ¤ Projektramme¤ De udvalgte projekter – oversigt¤ Teoretisk ramme - en didaktisk optik og en sociologisk tilgang¤ Centrale begreber - kommunikation, undervisning, læring¤ Projektets empiriske undersøgelsesdesign¤ Eksempler på forskningsspørgsmål helle mathiasen, hema@imv.au.dk 2
 3. 3. Formål:at bidrage til en kvalificering af den fortsatte didaktiske udviklingpå de gymnasiale uddannelser.- et forsknings-,udviklings og netværksprojekt - ikke et evalueringsprojektFokus på nytænkning, mulige nye veje: anvendelse af it uddannelsestid og elevtid elev-/lærerroller og -funktioner organisering af undervisning undervisningsformer undervisningsmaterialer elevaktivering- afsæt i praksiserfaringer og brug af digitale medier/netfora- afsæt i tidligere forskning helle mathiasen, hema@imv.au.dk 3
 4. 4. Kriterier for valg af skoler- der tilsammen skal danne det empiriske fundament i forsknings- ogudviklingsprojektet:•  Nytænkning i fht. anvendelsen af uddannelsestid og elevtid samt lærernes roller ved forskellige it-understøttede og involverende undervisningsformer•  Nytænkning ift. anvendelsen af undervisningsorganisering, som fx kombinationer af hold-, gruppe-, par- og individuelt arbejde•  Nytænkning ift. organisering, fx hvor flere klasser/hold på samme årgang indgår eller klasser/hold på flere årgange indgår•  En variation af undervisningsmaterialer, - medier og kommunikationsfora inkluderende netmedieret kommunikation og brug af digitale medier•  Alle gymnasiale uddannelser skal være repræsenteret•  En bred vifte af fag skal være dækket gennem projekterne tilsammen•  Variation i forhold godkendte projekter fra første og anden runde•  Geografisk spredning helle mathiasen, hema@imv.au.dk 4
 5. 5. Skoleprojekter  Oversigt  2012-­‐2013   helle mathiasen, hema@imv.au.dk 5
 6. 6. Århus Købmandsskole Virtuelle vejledningsformer Smartpen Svendborg Aarhus Statsgymnasium (STX) Nye organisationsformer med inddragelse af it To it-sprog Nykøbing Katedralskole (STX) Niels Brock (HHX) Den store kooperation Ikt-pædagogiske redskaber Klassikerforeningen (STX) CHP West Ballerup (HHX) hhx: it-anvendelse i Studieområdet og SRP It-støttet differentieret Sorø Akademi (STX) VUC Roskilde (HF) Parallelundervisning undervisning i alternative Skoleprojekter Gym 3 It-progressionsplan Fredericia Gymnasium (STX) Fynske skoler (STX) Pæd. it-anvendelseIt-muligheder og perspektiver Vordingborg Gymnasium (STX) Ingrid Jespersen (STX) Projekt Web 2.0 Audiovisuelle læringsprocesser Nørre Nissum (HF) VUC Fyn (HF) Udvikling af en særlig undervisningsorganisering Web 2.0-kommunikations- Næstved Gymnasium (STX) Gladsaxe Gymnasium m.fl. (STX) Nye vinkler på pædagogisk it-anvendelse og undervisningsorganiseringer helle mathiasen, hema@imv.au.dk 6
 7. 7. Skoleprojekter  Oversigt  2010-­‐2013   helle mathiasen, hema@imv.au.dk 7
 8. 8. Projektet omfatter dels skoleprojekterne, forankret på skolerne og dels etnetværks- og følgeforskningsprojekt, forankret på Aarhus UniversitetSkoleprojekterne deler erfaringer og giver inspiration til fortsat udviklingaf projekterne via netværks- og følgeforskningsprojektets aktiviteterDe udvalgte skoler forpligter sig til deltage i to konferencer og toseminarer og stille sig til rådighed for interviews, besøg ogspørgeskemaundersøgelserIntentionen er at skoleprojekterne samlet set kan bidrage til at kvalificereden fremtidige brug af it i undervisningen i alle de gymnasialeuddannelser. helle mathiasen, hema@imv.au.dk 8
 9. 9. Rapporter:Projektskolerne skal udarbejde to korte statusrapporter om deres projekt(før hhv. 1. og 2. seminar, efterår 2012 og forår 2013)Projektskolerne skal afslutningsvis (tidlig efterår 2013) udarbejde en samletrapport over deres eget projekt, som sendes til Helle Mathiasen og ClausGregersen.Kravene til rapporten fremgår af den sædvanlige forsøgsudmelding. helle mathiasen, hema@imv.au.dk 9
 10. 10. Tidsplan IMarts, 2012:Startkonference for forskergruppe og de udvalgte skolers deltagende lærere og ledere S PApril – Oktober, 2012:Indledende besøg og sparring på skolerne I RNovember, 2012:Seminar 1, de involverede deltagere i skoleprojekterne , forskere og ressourcepersoner A TOktober – december, 2012:Empiri-indsamling på skolerne I OJanuar- marts, 2013:Empiri-indsamling på skolerne NApril, 2013:Seminar 2, de involverede deltagere i skoleprojekterne, forskere og ressourcepersoner &April – juni, 2012:Empiri-indsamling på skolerne S PAugust, 2013:Skolerne indsender projektrapport med fokus på konklusioner og anbefalinger A RSeptember- november, 2013:Udarbejdelse af forskningsrapport på baggrund af skolernes rapporter og Rfølgeforskningen INovember, 2013: NAfsluttende konference, hvor forskningsresultater og de involverede skolers erfaringer og Ganbefalinger præsenteres og diskuteres med konferencedeltagerne helle mathiasen, hema@imv.au.dk 10
 11. 11. Seminar 1 Mandag d. 12. november 2012 Fælles del: Projektinterne oplæg/ ”eksterne” oplæg Temagrupper: Oplæg/diskussion Efter behov/interessefelterNetværksaktiviteter: erfaringer/inspiration/formidling Seminar 2 april 2013 Fælles del: Projektinterne oplæg/ ”eksterne” oplæg Temagrupper: Oplæg/diskussion Efter behov/interessefelterNetværksaktiviteter: erfaringer/inspiration/formidling Slutkonferencen, ultimo 2013 helle mathiasen, hema@imv.au.dk 11
 12. 12. Midtvejsrapporter sendes til cg@herning-gym.dk 10 dage før seminar 1 og 10 dage før seminar 2 helle mathiasen, hema@imv.au.dk 12
 13. 13. Materialer fra projektet Publiceres eksternt på EMU’en pr. april 2012 1. runde (projekter 2010-2011) 2. runde (projekter 2011-2012) 3. runde (projekter 2012-2013)Projektinterne materialer (præsentationer m.v.) på Google site https://sites.google.com/site/gymnasieprojektet/ Claus Gregersen kontaktperson helle mathiasen, hema@imv.au.dk 13
 14. 14. It-anvendelser i undervisningen - optikker Administrative rutiner:UV-org- og UV-former generel info/materiale-distribution ( konferencesystem ”LMS”,”CMS” etc.)div. mix af f2f og net-fora Formidlingsmedier (fx i/e-bøger, podcast, interaktive-tavler etc) It som redskab til produktion ( fx ”kontorpakke”, pod/vodcasts, simulerings-/ ”eksperimenterings”-programmel etc.) It som samarbejdsprocesfacilitator (fx web 2.0, sociale medier)It som læreprocesfacilitator:Individuel dimension (fx færdighedstræning, fagprogrammer, podcasts, i/e-bøger) helle mathiasen, hema@imv.au.dk 14
 15. 15. Den didaktiske trekant tema kommunikationelev underviser undervisning iagttaget som socialt system helle mathiasen, hema@imv.au.dk 15
 16. 16. Centrale begreberkommunikation undervisninglæring videnskonstruktion helle mathiasen, hema@imv.au.dk 16
 17. 17. Minimum to personer til en kommunikation typer, kontekst, formerFx mundtlig, skriftlig - f2f, netmedieret - gestik, mimik, grafik, lyd Overførsel af viden - at meddele noget er ikke i sig selv undervisning - men formidling helle mathiasen, hema@imv.au.dk 17
 18. 18. Undervisning:•  Intenderet kommunikation “næring” for elev (og underviser) en “forstyrrelse” (bevidsthedsaktiviteter) - hvis opmærksomheden er rettet mod kommunikationenPræmis:Kontekstbundet (koder, programmer, forventninger, rutiner)Dobbeltkontingens: et vilkår for kommunikationen helle mathiasen, hema@imv.au.dk 18
 19. 19. En kommunikationsenhed: Syntese af tre selektioner:meddeler adressatPerson A Person BValg af: Valg af:Information og ForståelseMeddelelsesform bevidsthedsaktivitetYtringadressat meddelerValg af: Valg af:Forståelse Information og meddelelsesformBevidsthedsaktivitet Ytring helle mathiasen, hema@imv.au.dk 19
 20. 20. Læring:Videnskonstruktion,resultat afsysteminterne Undervisning:operationer påbaggrund af Intenderet kommunikationiagttagelser (en skelnen “næring” / “forstyrrelse”og betegnen)Egenforandring afforventningsstrukturer Gensidigt afhængige helle mathiasen, hema@imv.au.dk 20
 21. 21. Operativ konstruktivisme: Kommunikation Læring Kan iagttages Kan ikke iagttages som sådan(de to første selektioner) (sociale systemer) (psykiske systemer) helle mathiasen, hema@imv.au.dk 21
 22. 22. Alt iagttaget er iagttaget af en iagttager -  Iagttagelser er iagttagerafhængige, systemspecifikke - en præmis for undervisning og for videnskonstruktion helle mathiasen, hema@imv.au.dk 22
 23. 23. Konsekvenser af optik :•  Eleven kan lære sig noget•  Læreren kan ikke overfører viden til eleverne•  Undervisere kan ikke styre elevernes læreprocesser => de kan ikke sikre, at eleverne lærer sig det, der er intenderet•  Undervisere bliver helt centrale i undervisningen, idet de skal tilrettelægge undervisningsmiljøer, der giver de bedste mulighedsbetingelser for, at eleverne kan lære sig det, der er målsat•  Undervisning har mange former•  “Fra undervisning til læring” afløses af “undervisning og læring”•  “Ansvar for egen læring” tones til “læring er egenlæring og kontekstafhængig”•  Kommunikation som næring for læring helle mathiasen, hema@imv.au.dk 23
 24. 24. Fagplaner, studieordn,ect.: kvalifikationer kompetencer tema Undervisningsformer: Lærerformidlet (ex: forelæsning) Undervisnings- Projektarbejde (Problemorient.)forudsætn. kommunikation Emnearbejde/potentialer elev underviser Undervisnings-Roller, ex Organisering:lyttende Antalsselektion (ex.):iagttagende Individueltproblemløsende gruppeopgaveskrivende Hold/klasse årgangGruppearbejde (ex)koordinator fagselektion (ex):konfliktløser tværfagligprojektstyrende enkeltfagligRoller UV-medier struktur,- tidselektion(ex):faglig formidler ugeskemavejleder månedsskemamoderator årsskemaKontrollør ad-hoc organiseringandre kontekster (ex):teamkoordinatorfaglig koordinator Arkitektur, fysiske rum helle mathiasen, hema@imv.au.dk 24
 25. 25. Forskningsprojektets empiriske undersøgelsesdesign Selektiv repræsentation af genstandsfeltet: Medieproduktioner Observationer Interviews Fuld repræsentation af genstandsfeltet: Spørgeskema helle mathiasen, hema@imv.au.dk 25
 26. 26. VIDEN, FÆRDIGHEDER OG SOCIALE KOMPETENCER Med fokus på valg af kommunikationsfora:Hvilke organiseringer af undervisningen og hvilke undervisningsformer kan forventes at understøtte udviklingen af hvilke typer kvalifikationer og kompetencer? helle mathiasen, hema@imv.au.dk 26
 27. 27. It-anvendelser i undervisningen Roller, funktioner og kommunikationsfora tema tema tema kommunikation kation kommunikation studerende underviser rende underviserForskellige koder, forventninger, rutiner, kommunikationskultur -afhængig af konkrete kontekst helle mathiasen, hema@imv.au.dk 27
 28. 28. ELEV- og LÆRERROLLER /- FUNKTIONER Med fokus på valg af didaktisk ramme:Hvilke kommunikationsfora fordrer hvilke roller og funktioner? Hvilke lærer- og elevroller/-funktioner i hvilke kontekster?Hvordan udvikles og afstemmes roller og funktioner i forskellige kontekster? helle mathiasen, hema@imv.au.dk 28
 29. 29. UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING Med fokus på valg af undervisningsorganisering og - former- princippet om at gøre forskel, med det formål at alle har mulighed for at nå samme mål •  Hvilke organiseringer af undervisningen •  Hvilke undervisningsformer •  Hvilke it-anvendelser kan tænkes at understøtte den enkeltes videnskonstruktion? helle mathiasen, hema@imv.au.dk 29
 30. 30. SpørgeskemaDe bagvedliggende forskningsspørgsmål:• Hvilke elevaktiviteter aktualiserer brug af hvilke digitale medier/fora? og i hvilke undervisningsmæssige kontekster?• Hvilke typer af begrundelser aktualiserer elever/lærere for den specifikke it-anvendelse i den specifikke kontekst?• Hvornår (hvilke undervisningsrelaterede kontekster) er det nødvendigt (man kan ikke gennemføre aktiviteten uden) at bruge teknologi?• Hvornår (hvilke undervisningsrelaterede kontekster) understøtter it (digitale medier og netfora) ikke de undervisningsrelaterede aktiviteter?• I hvilke undervisningsrelaterede kontekster aktualiserer eleverne ikke- undervisningsrelaterede it-anvendelser?• Hvilke elever har størst nytte af brugen af forskellige teknologianvendelser?• Hvad skal der til, for at det er meningsfuldt at bruge digitale medier og netmedierede fora i undervisningen i gymnasiet? helle mathiasen, hema@imv.au.dk 30
 31. 31. helle mathiasen, hema@imv.au.dk 31
 32. 32. evthelle mathiasen, hema@imv.au.dk 32
 33. 33. It-anvendelser i undervisningen – afsluttede forskningsprojekterDe gymnasiale uddannelser:1995-1998: Den elektroniske skole, stx2000 : Fjerneundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus1998-2001: Personlige bærbare computere i undervisningen, stx2002-2005: Det virtuelle gymnasium, stx2009-2010: Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx)2010-2011: Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it)2010-2011: Clickers i undervisningen, sciencefag i gymnasiet (stx)2010-2011: Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx)2010-2011: Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org,- former, - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelserDe videregående uddannelser:1998-2000: It på lærerseminarierne (”NovoNordisk-projektet”)2005-2006: Studerendes brug af konferencesystem/social software, AU2007-2008: Podcast/video/konferencesystem som undervisningsmedie, AU2009-2010: Den netbaserede pædagoguddannelse, midt-vest Viborg, UC2010-2011: Clickers i fysikundervisningen på universitetetGrundskole, gymnasium, universitet:2007-2009: Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet 33
 34. 34. helle mathiasen, hema@imv.au.dk 34

×