Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gym3 startkonf fællesoplæg 13.03.2012

719 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gym3 startkonf fællesoplæg 13.03.2012

 1. 1. AUUndervisningsorganisering,-former og -medier pålangs og tværs af fag og gymnasiale uddannelserStartkonferenceAarhus Universitet13. Marts 2012
 2. 2. Tendenser fra interview og observation
 3. 3. Temaer• Medieproduktion• Samarbejde• Netmedieret undervisning
 4. 4. Medieproduktion
 5. 5. Videoproduktion Sokkedukker i spansk
 6. 6. Videoproduktion Skrå kast i matematik
 7. 7. Hjemmesideproduktion Biologi
 8. 8. Citater - medieproduktion“Aflevering af lydfiler er lidt af en revolution” (Lærer)”At lade dem aflevere en lydoptagelse er jo oplagt. Det er der ingen diskussionom: det er en forbedring.” (Lærer)“Anvendelsen af film understøtter en hel anden type elever. Det er nogle heltandre elever, som bliver voldsomt aktive og pludselig kan en masse ting.Nogen, som man ikke ser i det daglige. Det er helt tydeligt”. (Lærer)“Det er noget med at få flyttet skriftligheden væk fra den mere traditionelle formmed en opgave, hvor alle afleverer det samme 14 dage senere, og lærerenretter det hele - over til, at det er meget mere processkrivning, hvor der heletiden er follow-up. Vi slutter ikke.” (Lærer)
 9. 9. Potentialer og udfordringer: MedieproduktionPotentialer•Engagement og kreativitet•Øget grad af mundtlighed•Nye formidlings- og afleveringsformer•Nye elevgrupper kommer til ordeUdfordringer•Tid (redigering)•Flyttes fokus fra det faglige?
 10. 10. Samarbejde
 11. 11. Delt dokument Engelsk gruppearbejde
 12. 12. Wiki Erhvervscase
 13. 13. Citater - samarbejde“Jeg synes også, det er blevet en del af andre fag, hvor det ikke var meningen,vi skulle bruge det. Vi laver bare et TypeWith.me-dokument, selvom det ikke harnoget at gøre med engelsk.” (Elev)”Fx når vi arbejder i gruppe, så fordeler vi arbejdet og så sidder vi ved hvermaskine og deler i dette tilfælde et regneark. Det var fedt i stedet for at en sadved computeren og vi andre så bare skulle sidde rundt om og se påskærme.” (Elev)”De helt store gevinster er, at de [teknologierne] kan få sat mere gang igruppearbejde, som uden de teknologier har det med, at når de går ud og lavergruppearbejde, sidder 75 % og laver ingenting.” (Lærer)“Det var nemmere at se, hvad hinanden skrev og få gode idéer fra hinanden,hvis de skrev noget godt. Det var lidt nemmere i stedet for, at man skal deledet.” (Elev)
 14. 14. Citater - lærerroller”Der er et enormt stort kontroltab i det set fra vores side. Det er rigtigt svært foros at vide, hvor de bevæger sig hen. Hvad sker der, når de har lagt noget ud ien offentlig blog i en debat med en englænder. Er det mit ansvar?” (Lærer)“Jeg har fået mindre forberedelse, men jeg har fået meget mere“efterberedelse”. Det er mere sideløbende. Jeg skal følge op på det, der erlavet, efter det er lavet og bringe det videre. I stedet for at jeg skal sidde ogudtænke et fuldstændigt klart forløb for 6 uger.” (Lærer)
 15. 15. Potentialer og udfordringer: SamarbejdePotentialer•Elevaktivering og nye former for gruppearbejde•Synlighed mellem elever•Lærerens indblik i elevernes processer og produktionerUdfordringer•Krav til elevernes forudsætninger•Elever kan opleve at blive udstillet•Overblik
 16. 16. Netmedieret undervisning
 17. 17. Synkront mødeværktøj Vejledning i matematik
 18. 18. Citater – virtuel undervisning"Det er en fantastisk chance til at træde ind i et rum hvor der i princippet erstilhed, hvor nogle få elever og læreren fylder det der ud. Så forskelligt fra voresskolehverdag. Jeg tror eleverne godt kan lide at fokusere" (Lærer)"Det har mere effekt, det jeg laver. Feedback giver bedre produkter.” (Lærer)”Der er et generelt motivationsproblem i forhold til at få netaktiviteten op atkøre. Hvis vi ikke kikker på dem, så laver de ikke så forfærdelig meget. Hvis deter holdningsprægede diskussioner, fx politiske diskussioner, så kan de godtvære med, men det må ikke vare for længe, ikke mere end to timer. Det godeved at lave det i diskussionsforum er, at der er flere der er med og kan deltagemed indlæg set i forhold til hvad, der kan lade sig gøre i klassen.” (Lærer)”Man kan gemme sig alle steder, dem der vil det, har mulighed for det beggesteder. Og det er individuelt, om man vil have engagement i undervisningen.Men hvis man har fokus på de elever, der bliver hægtet af, så er det ikkeoptimalt. Det er nemmere at gemme sig derhjemme, hvis læreren ikke kankomme i kontakt med eleven.” (Elev)
 19. 19. Potentialer og udfordringer: Netmedieret undervisningPotentialer•Vejledning og feedback•Indblik i elevernes arbejdsproces•Øget fokus på arbejdsopgaven•Processuel feedback virkerUdfordringer•Didaktiske udfordringer forbundet med tilrettelæggelse af online aktiviteter•Ikke alle elevgrupper deltager
 20. 20. Tendenser fra spørgeskemaundersøgelsen
 21. 21. Illustration af teoretisk svarfordeling for hhv. selektive og ikke-selektive brugere
 22. 22. Projekternes anvendte teknologier og tjenester•Blackboard •Groups •Skype•Blogs/weblogs •I-bøger •Tablet•Dropbox •Interaktive •TodaysMeet tavler•Facebook •Toondoo •Lectio •E-bøger •Twitter •LMS•Elluminate •TypeWith.me •Moodle•Firstclass •Vodcast
 23. 23. Projekternes brug af web 2.0 værktøjerSamarbejde Kommunikation Produktion(og deling) (og distribution)Dropbox •Blogs/weblogs •Glogster•Google Docs •Facebook •Pod/vod/screencast•TypeWith.me •Groups •Prezi•Wiki •Ning •Toondoo
 24. 24. De resterende teknologier og tjenester•LMS •I-bøger •Tablet•Blackboard •E-bøger •Interaktive tavler•Moodle•Lectio •Firstclass•Fronter•Elluminate
 25. 25. Projekternes faglige brug af Facebook, lærerne
 26. 26. Projekternes faglige brug af Facebook, eleverne
 27. 27. Vurdering potentialet af Facebook, lærerne
 28. 28. Vurdering potentialet af Facebook, eleverne
 29. 29. Resultater på vej (2. runde)• Facebook bruges meget i relation til selve undervisningen – langt mere end lærerne er opmærksomme på.• Men er der tale om et tveægget sværd?• I hvilken grad er Facebook og andre former for it-baseret underholdning samtidigt et forstyrrende element?
 30. 30. Nyt spørgeskema, 2. runde – elever
 31. 31. Nyt spørgeskema, 2. runde – lærere
 32. 32. Elevernes oplevelse af egne it-kompetencer
 33. 33. ”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget, i hvilken grad it-værktøjer bidrog til at øge elevernes faglige niveau.”
 34. 34. ”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget, i hvilken grad it-værktøjer bidrog til at øge elevernes faglige niveau.” Antal svar 2 ”I meget høj grad” Gennemsnitligt fødselsår 1947,5 Antal svar 16 ”I væsentlig grad” Gennemsnitligt fødselsår 1962,8 Antal svar 25 ”I nogen grad” Gennemsnitligt fødselsår 1968,8 Antal svar 4 ”I ringe grad” Gennemsnitligt fødselsår 1950,5 Antal svar 1 ”Slet ikke” Gennemsnitligt fødselsår 1978,0 Antal svar 11 ”Ved ikke” Gennemsnitligt fødselsår 1967,0 Lærernes vurdering
 35. 35. ”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget,i hvilken grad it-værktøjer bidrog til at forøge kvaliteten af feedback- og vejledningsprocessen.”
 36. 36. ”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget,i hvilken grad it-værktøjer bidrog til øget elevaktivitet i forbindelse med undervisningen.”
 37. 37. Nyt spørgeskema, 2. runde – lærere
 38. 38. Nyt spørgeskema, 2. runde – lærere
 39. 39. Skolernes afslutningsrapporter
 40. 40. Skolernes afsluttende rapporterBehov for en overskuelig elektroniskinfrastruktur på skoleniveau”Det anbefales, at den enkelte skole har enelektronisk læringsplatform som Fronter,Google Docs, FirstClass eller lignende for atsamle og gøre tilgangen til de elektroniskeværktøjer og kommunikationen mereenkel.” (Næstved Gymnasium og HF, slutrapport, s.5)
 41. 41. Skolernes afsluttende rapporterIt-strategi og kompetencer”Sørg for at organisationen på skolen erudviklingsorienteret på it-området fordi detteændrer sig hurtigt og indeholder mangemuligheder.”(HF-Centret Efterslægten, slutrapport, s. 2)
 42. 42. Perspektiver Udfordringerne for projekterne ligger bl.a. i•Vidensdeling (fag, klasser, skoler….)•Transfer fra forsøg til daglig praksis. Bæredygtighed.•Udvælgelse af de teknologiske muligheder.•Udvikling, tilpasning og dimensionering af skolernes elektroniskeinfrastruktur (backup, genfinding, stabilitet og navigation).
 43. 43. It-værktøjer, vejledning, elevaktivitet og fagligtniveau - Ifølge lærerne
 44. 44. Lærernes vurdering af it-værktøjers potentialer i relation til feedback og vejledning. ”Jeg kunne fange Louise netop i det øjeblik hun lavede en fejl, og ikke 14 dage efter at hun havde afleveret sin opgave!!”.Tidsdimensionen: ”real- time”, et argument ifbm. øget kvalitet i læringsunderstøttende aktiviteter
 45. 45. Lærernes vurdering af it-værktøjers potentialer i relation til øget elevaktivitet.”Google Docs og generelt web 2.0 funktioner, som fokuserer på samarbejde,interaktion og elev-elev-læring gør, at elevaktiviteten er væsentlig højere end en merelærerstyret undervisning”
 46. 46. Lærernes vurdering af it-værktøjers potentialer i relation til at øge elevernes faglige niveau. ”I forhold til processkrivning udviklede eleverne klart deres faglige niveau.””Det ser ud til at ca. 2/3 dele af klassen bliver bedre. Resten har stadig problemer med fokus.””Jeg har en ide om at flere af de især mere stille eksistenser får mulighed for at arbejde mere med stoffet.”
 47. 47. Er der bestemte elevgrupper, der har særligt meget gavn af anvendelsen af it-værktøjer? “nej” “drenge” ”De urolige drenge, der keder sig i alm. undervisning””De stille piger, der ikke siger meget i timerne, blomstrer og bliver mere aktive som følge af anvendelsen af it-værktøjer.” ”De kreative, de it-interesserede og de, der lærer på en anden måde end blot den auditive, har haft gavn af den it-baserede undervisning. Det har skabt større engagement og interesse for faget.” ”Skrivere, der er motiveret, men som kan have svært ved at skrive eller komme i gang med en opgave, når de er alene. Elever lige under middel kan flytte deres karakter til middelkarakter vha. procesvejledningen.”
 48. 48. “Den perfekte undervisning” – ifølge eleverne
 49. 49. Hvis du skulle beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så?”pas” ”blank” ”stille og rolig””ingen anelse” ”lærerundervisning” “livlige diskussioner””Mindre tavle, mere aktivitet” ”når alle er glade og friske efter timen” ”Hvor specielt lærerne havde en generel it-viden og brugte mange af redskabernes fulde potentiale.”
 50. 50. ” Hvis du skulle beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så?”Det kan man jo skrive lange afhandlinger om - men noget af detvigtigste er, at der er valgfrihed mellem forskellige opgaver ogvekslen mellem gruppe- og alenearbejde og tavleundervisning.Læreren skal helst være velorganiseret og struktureret, så man ikkeføler man spilder sin tid. Så hjælper det også, når læreren erinspireret og ikke stresset.”
 51. 51. ” Hvis du skulle beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så?”Varieret undervisning, ikke nødvendigvis med masser af it-udstyr, men bare sådan så læreren får sit budskab ud tileleverne, og de forstår emnet. Udlagt på en interessant ogengagerende måde.”
 52. 52. ”Hvis du skulle beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så?”Med MEGET mindre it. It kan være en stor hjælp, men min erfaring siger mig, at ca. 20afde 23 elever i min klasse alle er på Facebook i løbet af en dag, mange bruger mere tidogfokus på fx Facebook end undervisningen (og min klasse er en af de bedre på skolen...).Jeg tror, at der er stort potentiale i ideén, men jeg tror ikke at gymnasieelevernebesidderdisciplinen og arbejdsmoralen endnu. Selv bruger jeg it meget til mit arbejde. Grundetdetringe fokus, der er i timerne, har jeg dog siden 1.g ikke bragt computer med i skolen, dajeg er af den opfattelse at elevcomputere, i hvert fald i min klasse, hæmmer dengenerelleindlæringen signifikant. (Har fået besked på at ignorere problemet og se det som "deresproblem", men det forringer undervisningsniveauet meget, og det er dybt

×