Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 rent 2017

88 views

Published on

PP3 rentabiliteit

Published in: Economy & Finance
 • Hallo allemaal. Ik zag opmerkingen van mensen die al hun zuivere hartleningen hadden verkregen en besloot toen om volgens de aanbevelingen toe te passen en slechts een paar uur geleden bevestigde ik op mijn eigen bankrekening een totaalbedrag van $ 40.000 dat ik had aangevraagd. Dit is geweldig nieuws. Ik adviseer iedereen die een echte lening nodig heeft om hun e-mailadres [ privatetrustloan@consultant.com ] toe te passen. Ik ben blij dat ik de lening heb ontvangen die ik heb aangevraagd.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

3 rent 2017

 1. 1. Analyse van de jaarrekening Rentabiliteit
 2. 2. Jaarrekening bestaat uit 2 delen De balans – foto ! – bezittingen en hoe ze gefinancierd zijn – activa (= bezittingen) en passiva (= financieringen) De exploitatierekening ( = de resultatenrekening) – film! – wat komt er binnen en wat gaat er buiten – kosten en opbrengsten -> winst of verlies
 3. 3. De exploitatierekening Opdracht : trio’s – Maak een schatting over belangrijkste kosten en opbrengstensoorten
 4. 4. De exploitatierekening film periode (meestal boekjaar) na periode opnieuw van nul beginnen zijn de opbrengsten dit jaar voldoende om alle kosten te betalen? Opbrengsten > Kosten => Winst Opbrengsten < Kosten => Verlies
 5. 5. De kosten (6….) Bedrijfskosten (60/64) – 60: handelsgoederen, grond- en hulpstoffen – 61: diensten en diverse goederen – 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen – 63: afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen voor risico’s en kosten – 64: diverse Financiële kosten (65) Uitzonderlijke kosten (66) Belastingen op het resultaat (67) Overboeking /resultaatverwerking (69)
 6. 6. Afschrijvingen Januari 2005: Een taxifiets-bedrijfje koopt 5 taxifietsen om goederen en personen te vervoeren in Leuven. Men voorziet dat deze na 4 jaar zullen moeten vervangen worden. O K K 2005 O K 2006 O K K 2009 O K 2007 O K 2008
 7. 7. Afschrijvingen Probleem : geen enkel boekjaar geeft juist beeld over winstgevendheid (rentabiliteit) van het bedrijfje Oplossing: afschrijvingen = kost van investeringen spreiden over verwachte levensduur (zie waarderingsregels) = gespreid in kosten nemen O K A 2005 O K A 2006 O K A 2007 O K A 2008 O K A 2009
 8. 8. De opbrengsten (7….) Bedrijfsopbrengsten (70/74) – 70: omzet (verkoop, cursusgelden, …) – 73: lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies – 74: overige bedrijfsopbrengsten Financiële opbrengsten (75) Uitzonderlijke opbrengsten (76) Regularisering belastingen (77) Onttrekking of verwerking van het resultaat (79) – onttrekking aan overgedragen resultaat – onttrekking aan de bestemde fondsen – onttrekking aan fondsen vereniging
 9. 9. Het resultaat = rentabiliteit grof bekeken Voldoende opbrengsten om kosten te dekken? – Alle 7-rekeningen (excl 79) - alle 6-rekeningen (excl 69)
 10. 10. Een blik achter de schermen van … de boekhouder Factuur betalen € 1000 – passiefpost ‘handelsschulden’ daalt €1000 – actiefpost ‘bank’ daalt €1000 Lening aangaan voor €50000 – passiefpost ‘financiële schulden’ stijgt €50000 – actiefpost ‘bank’ stijgt met €50000 Kopen computer, cash betalen – actiefpost ‘kas’ daalt €1250 – actiefpost ‘kantoormeubilair stijgt €1250
 11. 11. Een blik achter de schermen van … de boekhouder Fuif inkomgelden €1250 – opbrengsten stijgen met € 1250 – => virtueel overgedragen resultaat (passief) stijgt met € 1250 – kas (actief) stijgt met €1250 Huur betalen – kosten stijgen – => virtueel overgedragen resultaat (passief) daalt – bank (actief) daalt
 12. 12. Link exploitatierekening - balans Balans A P Exploitatierekening Opbr Kosten
 13. 13. Opgelet!!! Periode? Op het einde van een boekjaar - verschillende versies? – Einde boekjaar • correctieboekingen • boekingen om kosten en opbrengsten aan te passen aan periode • waarderingen (afschrijvingen, ….) • te verwachten belastingen • de winst toewijzen – Welke versie heb je in je handen?
 14. 14. Opgelet!!!! Exploitatie zegt niets over betalingen • kosten die gemaakt zijn, niet noodzakelijk reeds betaald (voorbeeld factuur voor aankoop dranken) – Kosten en uitgevan zijn verschillende begrippen • opbrengsten die verdiend/gerealiseerd zijn, niet noodzakelijk reeds ontvangen (subsidies) – Opbrengsten en ontvangsten zijn verschillende begrippen – Belangrijk: kosten moeten geboekt worden in periode waarop ze betrekking hebben – Belangrijk: consistentie in het boekhoudingsysteem • vbd. loon + eindejaarspremie - wat als je kasboekhouding doet en 2 verschillende momenten van betaling EJP
 15. 15. Opgelet! Exploitatie en resultaat zeggen nog niks over liquiditeitstekort – winst, maar liquiditeitstekort (wanneer worden die subsidies nu eindelijk eens uitbetaald) • structureel ok, maar tijdelijke betalingsproblemen – verlies, maar liquiditeitsoverschot (we hebben nog reserves) • we kunnen zonder problemen onze rekeningen betalen, maar we hebben een structureel probleem: spaarpot kan verliezen niet blijven opvangen – vbd. bedrijfje met mecenas…..
 16. 16. Opgelet!!!! Niet alle uitgaven zijn kosten – huurwaarborg : geen kost behalve als we een gedeelte niet terugkrijgen – terugbetaling lening (zie later) – aankoop huis ( wel de afschrijvingen) Niet alle ontvangsten zijn opbrengsten – ontvangen lening (niet definitief van ons, moeten we teruggeven) => kasboekhouding is geen exploitatierekening – geeft enkel weer wat binnenkomt en buitengaat – correcties nodig om beeld te krijgen van bepaalde periode
 17. 17. Opgelet!!! Boekhouding werkt op basis van documenten (facturen….) – 29 december vorming gegeven - maar nog niet gefactureerd… => overlopende rekening – 29 december vorming gekregen - maar factuur nog niet ontvangen…. => overlopende rekening – 31 december - we moeten saldo subsidies nog krijgen (bedrag al dan niet bekend) …. => overlopende rekening • subsidie-inkomsten kan enorme puzzle worden als je niet duidelijk boekt in juiste periode
 18. 18. Opgelet!!!! Boekhouding geeft geen juist beeld want fiscale opsmuk – bedrijfje betaalt belasting op winst, dus winst proberen verlagen • winst opschuiven naar volgend jaar (facturen nog inet maken en geen overlopende rekeningen) • investeringen als kosten Kortom: let goed op of je exploitatie rekening een juist beeld geeft over de periode
 19. 19. Analyse rentabiliteit Rentabiliteit grof bekeken = winst of verlies Rentabiliteit fijner bekeken – Resultaat verdelen
 20. 20. Analyse rentabiliteit – Maatwerk • Waar zitten zware belangrijke opbrengsten / kosten • Eventueel bijhouden boordtabellen • Interessant = horizontale en verticale analyse
 21. 21. Analyse rentabiliteit Opbrengsten – evolutie totaal – zekerheid opbrengsten (op termijn, par accident, ...….) – verticale analyse (belang van verschillende opbrengstenbronnen, afhankelijkheid van één onzekere factor?, ….) – horizontale analyse (evolutie nominaal en relatief van verschillende opbrengstenbronnen)
 22. 22. Analyse rentabiliteit Kosten – evolutie totaal – verticale analyse (belang van verschillende kostensoorten, ….) – horizontale analyse (evolutie nominaal en relatief van verschillende kostensoorten) Resultaat – evolutie – rentabiliteit • tout court • Relatief (ratio netto-winst / eigen vermogen) – = eerder voor vennootschappen

×