Classical

278 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hyperlink o vai tro toi slide bieu hien cu the
 • Một xí nghiệp ở Nhật Bản, người ta tiến hành một cuộc thí nghiệm rât lí thú. Những người tham gia là 120 bà mẹ đang cho con bú, chia thành 2 nhóm : nhóm thứ nhât nghe âm nhạc cổ điển phương Tây, nhóm thứ 2 nghe nhạc Jazz và Pop, một số người nghe qua loa phóng thanh, một số người nghe qua ống nghe. Nhà thực vật học người Mĩ là G.E. Smith còn ngờ vực kêt quả này và làm thử ở 2 nhà kính cach biệt nhau. Một nhà kính không có phat nhạc và ở nhà kính khac thì cho phat bản nhạc Rhapsody in Blue của George Gershwin cả ngày lẫn đêm. Kêt quả, nơi có nhạc, sản lượng lúa mì tăng 35 % và sản lượng đậu tăng 20 % Ngoài ra, để cải thiện sưc khỏe, bạn có thể coi việc nghe nhạc như một phương thuôc cực kì hiệu nghiệm. Có điều không phải nghe nhạc vớ vẩn, phải nghe nhạc cổ điển. Thực nghiệm cho thấy : bản giao hưởng số 5 ( hay được biêt đến với tên “ Định mệnh ” ) của Beethoven cài thiện hoạt động tim. Bản sonata “Ánh trăng” của Beethoven làm hoạt động của tim dịu bơt. Cac bản mazurka của Chopin và cac điệu valse ( waltz ) của Johann Strauss II tạo ra ở người nghe tâm trạng sảng khoái., yêu đời. Những người đang nóng giận nên nghe concerto Italian của Bach. Bệnh nhân cao huyêt ap nên biêt âm nhạc của vở vũ kịch “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky và Nocturne giọng Rê thứ của Chopin có tac dụng làm hạ huyêt ap. Cac bà mẹ đang mang thai cũng được khuyên nên nghe nhạc cổ điển để kich thich trí não của thai nhi.
 • Classical

  1. 1. Toùm taét:• I. Ñaëc tröng cuûa nhaïc coå ñ• II. Lòch söû phaùt trieån• III. Vai troø cuûa nhaïc coå ñi
  2. 2. I. Ñaëc tröng cuûa nhaïc coå ñieån
  3. 3. Toùm taét phaàn I:• I.1 Nhaïc cuï• I.2 Nhaïc coâng vaø kó thuaät bieåu dieã• I.3. Nôi thöôûng thöùc• I.4. Theå loaïi• I.5 Vò trí xaõ hoäi
  4. 4. I.1 Nhaïc cuïNhöõng nhaïc cuï ñöôïc duøngnhieâuø ñeå bieåu dieãn nhaïccoå ñieån ñöôïc cheá taùc voâcuøng coâng phu. Chuùng goàmnhöõng nhaïc cuï ñöôïc tìm thaáytrong nhöõng giaøn nhaïc giaohöôûng, bao goàm nhieàu boä:Boä Hôi, Boä Daây, Boä Goõ…phoái hôïp haøi hoaø döôí söïchæ ñaïo cuaû nhaïc tröôûng.
  5. 5. I.2 Nhaïc coâng vaøkó thuaät bieåu dieãn • Chuyeân moân cao • Ñieâu luyeän • Cöôøng ñoä vaø aùp löïc taäp luyeän lôùn Nhaïc coâng • tröôûng Ñam meâ yeâu
  6. 6. I.3. Nôi thöôûng thöùc Nhaø haùt ñöôïc cho laø nôi thöôûng laõm nhöõng giai ñieäu nhaïc coå ñieån thöôøng thaáy nhaát. Kieán truùc cuûa nhaø haùt khoâng chæ phaûn aùnh ñaëc ñieåm veà neàn aâm nhaïc nöôùc nhaø maø coøn theå hieän caû neàn vaên hoùa, ngheä thuaät cuûa moãi quoác gia.
  7. 7. I.4. Theå loaïi
  8. 8. Tæ leä phaàn traêm ngöôøi nghe nhaïc coå ñieån theo ñoä tuoåi (1992-2002) 30% 25% 20% 15% 1992 2002 10% 5% 0% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75Nguoàn tö lieäu:http://www.artsjournal.com/greg/2006/03/book_20episode_2_game_over.html
  9. 9. I.5 Vò trí xaõ hoäi
  10. 10. II. Lòch söû phaùt trieån
  11. 11. NHÖÕNG NHAØ SOAÏN NHAÏC NOÅI TIEÁNGMôøi caùc baïn ñoaùn xem nhöõng nhaân vaät naøy laø ai? JOHNHAN SEBASTIAN BACH FRANZ SCHUBERT WOLFGANG AMADEUS LUDWIG VAN FREDERIC
  12. 12. III. Vai troø cuûa nhaïc coå ñieån trong cuoäc soáng• Cho treû nhoû : phaùt trieån trí tueä töø trong thai nhi, taêng khaû naêng ngoân ngöõ, taêng chæ soá IQ• Cho ngöôøi treû tuoåi : giaûm stress, taêng trí nhôù, taêng söï taäp trung, taêng söùc saùng taïo, kích thích hai baùn caàu naõo vaø gu thaåm mó• Cho ngöôøi giaø: deã nguû, giaûm stress,
  13. 13. Baûng thoáng keâ möùc taêngBaûng thoáng keâ möùc taênglöôïng löôïng saûn söõa ôû ñaäu vaø luùa mìôû phuï nöõ mang thai BAÈNG CHÖÙNG KHOA HOÏC Khaûo saùt ñöôïc thöïc hieän taïiKhaûo saùt ñöôïc thöïc hieän taïi Myõ
  14. 14. SUITE Maøn 3, vôû Ballet Hoà Thieân Nga. Baûn Suite do Tchaikovsky saùng taùc.

  ×