Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unidad didáctica Rita

Unidade didáctica Rita Doallo

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unidad didáctica Rita

  1. 1. ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICAMódulo formativo: Entrenamento en habilidades socio laborais depersoas con discapadidade.Denominación da unidade didáctica: Entrenamento de habilidadeslaborales.Duración: 30 horas.Obxectivos específicos:Coñecer e realizar as distintas habilidades laboraisObxectivos operativos:Realizar una análise previa do entorno e averiguar onde se debe incidir fundamentalmente.Contidos.Prácticos:  Realización de dinámicas grupais.  Realización de role-playing, para simular posibles situacións da vida real.Teóricos: - Aspectos básicos característicos da discapacidade. - Análise do mercado laboral. - Análise dos recursos do mercado laboral en relación ás persoas con discapacidade. - Coñecemento dos distintos recursos de apoio as persoas con discapacidade.Actitudinais: - Tratar con respecto ós demais compañeiros. - Propor melloras para o desenvolvemento das sesión. - Comprometerse coa puntualidade das acción formativas. - Participar activamente nas sesión.
  2. 2. Contido de Estratexias Recursos Actividades deHoras referencia metodolóxicas didácticos avaliación Actividades Ordenador Levar a práctica teórico- Cadernos as distintas Casos prácticas Material de 5h habilidades prácticos para dinamizar escritura sociolaborais aprendidas. as sesións Conexión a internet Exercicios para comprobar que o Coñecer os alumnado Ordenador aspectos adquiriu Cadernos básicos correctamente Material de Casos2 h. das persoas os escritura prácticos con coñecementos Conexión a discapacidade sobre as persoas internet con discapacidade Axentes que ofrece o Investigar os mercado Ordenador mercados laboral Cadernos laborais onde se para Material de Casos3 h. poidan persoas escritura prácticos insertar as con Conexión a actividade discapaci internet s con dade discapacidade.

×