Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proba obxetiva Jorge Luis Mosquera

337 views

Published on

Proba curso AFD CNC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proba obxetiva Jorge Luis Mosquera

  1. 1. CEOProba obxetiva do cursode “PreparadorProgramador de máquinasferramentas con CNC”Módulo 02: A programación de máquinasconvencionais.Jorge Luis Mosquera 09-2011
  2. 2. TABLA DE ESPECIFICACIÓNS IMPORTANCIA Nº DECONTIDOS COÑECEMENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN % ITEMS 1. PROGRAMACIÓN 50% 5 1 4 10 CONVENCIONAL ISO 2. PROGRAMACIÓN 30% 3 1 2 6 ALTO NIVEL 3. CONCEPTOS AUXILIARES 15% 1 1 1 3 4. COMUNICACIÓN COAS MÁQUINAS 5% 1 1 CNCTOTAL 100% 10 3 7 20 Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 2
  3. 3. Proba de avaliación do curso AFD “PREPARADOR PROGRAMADOR DEMÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC”. Módulo 02: Programación demáquinas convencionais.Nome e apelidos:Data: Lugar:Instrucións iniciais:Lea atentamente las seguintes preguntas y responda con un bolígrafo azul onegro a resposta correcta.Cada pregunta ben contestada vale un punto. Cada pregunta mal contestadaresta 0,25. Para superar esta proba necesítanse 10 puntos.Exemplos co formato para contestar de forma correcta.Cando a pregunta e de seleccionar unha entre varias. a) Valida b) Falsa c) FalsaSi te equivocas, tacha a non valida e rodea do circulo a valida a) Valida b) Falsa c) FalsaCando teñas que encher un espazo faino sempre en maiúsculasAs relacións fainas con liñas pero si te equivocas fai a relación o lado a) Número 3 1. Coa C Ou a – 3 , b – 2, c - 1 b) Número 2 2. Coa B c) Número 1 3. Coa APuntuación máxima: 20 puntosTempo de realización: 10 minutos.Material necesario para la realización da proba: Bolígrafo azul o negro.Avaliador: Jorge Luis Mosquera Crespo.Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 3
  4. 4. Proba obxetiva 1- Que e para ti unha función MODAL? a) Unha vez programada a función G permanece activa mentres non se programe outra G incompatible ou un M02, M03, EMERGENCIA ou RESET b) Unha función que temos que programar en todas as líñas de código c) Non existe función modal en programación convencional CNC 2- Relaciona o código coa descrición da función que realiza: a) G00 1.Interpolación circular dereitas b) G01 2.Posicionamento rápido c) G02 3.Interpolación circular esquerda d) G03 4.Interpolación lineal 3- No linguaxe ISO, que son has función G? a) Funcións preparatorias b) Funcións auxiliares c) Número de ferramenta 4- E a función M, e unha función ____________ . 5- Cando nunha liña de código incluímos a función S, que estamos programando? a) Avance dos eixes lineais b) Velocidade do cabezal c) Número de ferramentaFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 4
  5. 5. 6- Une cada letra co punto cero que designan da máquina a) M 1. Punto de referencia de máquina b) W 2. Cero peza c) R 3. Cero máquina 7- Órdea de forma correcta a seguinte liña de código ;Op1 Z0 X13 G01 N130 ____ ____ ____ ____ ____ 8- Escribe o código que falta nas seguintes liñas. ___ X0 Y0 Z100 ;Punto inicial ___ X0 Y0 Z1 ;Aproximación rápida ___ X0 Y0 Z-1 ___100 ;Profundidade de pasada ___ X100 Y100 Z-1 ___500 ;Desprazamento 9- Dos seguintes códigos, cal aplicarías para facer un redondeo? a) G36 b) G37 c) G38 d) G39 10- Escribe a función G necesaria para programar tomando como referencia o cero máquina. ___ 11- Si se programa nunha liña de código o seguinte comando “(SUB 20)”, estou chamando a unha subrutina? a) Verdadeiro b) FalsoFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 5
  6. 6. 12- Que se quere facer cando se programa a seguinte función: RPT a) Saltar a un bloque b) Repetir varios bloques c) As dúas anteriores 13- Relaciona os seguintes operadores cos tipos os que pertencen a) ( + , - , * , / ) 1. Relacionais b) ( EQ , NE , GT , GE ) 2. Aritméticos c) ( NOT , OR , AND , XOR ) 3. Trigonométricos d) ( SIN , COS , TAN) 4. Lóxicos e binarios 14- Que indica a seguinte instrución : IF (P8 EQ 10) a) Si P8 e maior que 10 b) Si P8 e menor que 10 c) Si P8 e igual a 10 15- Precisase saber as veces que un programa executa unha subrutina, para iso utilizarase un parámetro P100, que a primeira vez que executamos o programa ponse a cero. Escribe o código preciso para que hai que incluír na subrutina para que neste parámetro se garde o número de veces que se pasou por a ela. P100 = ____ ____ ____ 16- Completa a sentencia co operador necesario para saltar o bloque N100. ( ____ N100) GOTO A sentencia a usar RPT e unha das tres IFFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 6
  7. 7. 17- A seguinte figura indica que estamos calibrando o eixo Z dun Torno a) Verdadeiro b) Falso 18- Para que se utilizan os ciclos fixos? a) Para aforrar tempo na creación de un programa b) Para evitar errores de programación c) As dúas anteriores 19- Das seguintes funcións, cal utilizarías para referenciar os eixes dunha fresa CNC. (Aclarar que as máquinas mais modernas non precisan desta función) a) G74 b) G75 c) G76 20- Hoxe en día os controis numéricos pódense ligar con outros ordenadores vía Ethernet (a rede), pero os sistema mais usado hasta fai pouco coñecíase con comunicación __________ .Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 7

×