Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materiales impresos

934 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Materiales impresos

 1. 1. MATERIALES IMPRESOS
 2. 2. CARACTERIZACIÓN  Os materiais ou medios impresos de ensino (libros de texto, enciclopedias, cadernos de lectura, fichas de actividades, cómics, dicionarios, contos, ...) son con moito os recursos máis usados no sistema escolar.  Os materiais impresos caracterízanse por codificar a información mediante a utilización da linguaxe textual (adoita ser o sistema simbólico predominante) combinado con representacións icónicas. No seu maior parte son materiais que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión.
 3. 3. Tipos de materiales impresos  Libros: Son o tipo de material impreso máis utilizado nos procesos educativos. Os tipos de libros que poden ser usados pedagóxicamente son: – Libros de Texto – Libros de Consulta – Cuaderno de Ejercicios – Apuntes – Libros Ilustrados – Libros Diversos ( de viaxes, ensaios, documentais…)
 4. 4. Tipos de materiales impresos  Folletos: publicacións independentes, xeralmente sen encadernar que adoitan ter menos de cincuenta páxinas. Estas publicacións poden ser individuais ou en serie. O seu formato, tamaño, extensión e temática é enormemente diversificada. A orixe e editores dos mesmos tamén son variados: organismos oficiais, empresas privadas, organizacións sociais, políticas, sindicais, científicas, asociacións de diverso tipo (culturais, deportivas, recreativas, profesionais), etc
 5. 5. Tipos de materiales impresos  Publicaciones periódicas: Aínda que as publicacións periódicas impresas, como son os xornais e as revistas, non están elaboradas con propósitos especificamente instrutivos xa que son medios de comunicación social do mesmo xeito que a televisión ou a radio, poden e deben ser materiais habituais na práctica do ensino.  A prensa escrita é un material impreso que encerra en si numerosas potencialidades pedagóxicas. A súa incorporación como un recurso habitual no aula, xunto cos restantes medios de comunicación, debese significar reformular nun sentido innovador moitas das metas, contidos e actividades do ensino aproximándoa á realidade actual na que viven os alumnos.
 6. 6. Tipos de materiales impresos  Cómics: Caracterízase por ser un material impreso no que se conta unha historia mediante a combinación de códigos icónicos con textuais, sendo a imaxe secuenciada o elemento simbólico predominante. Este medio é altamente atractivo e motivante para os alumnos xa que as súas cores, formas, adornos, composición icónica atraen globalmente ao ollo.
 7. 7. Pautas de elaboración  La información debe secuenciarse desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha.  Empezar con la conclusión o novedad y continuar con el contexto y los detalles.  Suficiente contraste entre el color del texto y el color de fondo de pantalla.  Usa tipografías “sans serif” o sin serifa, que no llevan ningún tipo de terminación  No basar la información solamente en el color  Lenguaje claro, preciso y riguroso  Estructuración lógica del contenido  Formato atractivo
 8. 8. Buenas Pautas de Uso - Uso variado de materiais textuais como recursos de apoio para a planificación docente. - Decidir a utilización do material textual no aula en función do tipo de contido, das actividades que se realizarán e das aprendizaxes que se queiran desenvolver. - Combinar os materiais textuais con outro tipo de medios (audiovisuais, manipulativos, informáticos) de modo que se cultiven nos alumnos diferentes formar de representar simbolicamente o coñecemento. - Incorporar materiais e recursos da contorna próxima dos alumnos. - Utilizar e integrar nos procesos de ensino da clase os mass-media (tv., prensa, radio). - Crear nas aulas bibliotecas específicas de consulta de diverso material textual. - Elaborar materiais propios para o traballo dos alumnos. - Compartir entre o profesorado experiencias e materiais, etc.
 9. 9. Material Impreso Dirigido al Profesorado  Existen outros materiais impresos especificamente dirixidos aos profesores que perseguen orientar as súas prácticas profesionais. – O material de apoio ao profesorado como recurso mediador entre un proxecto curricular e o profesorado. (Deseños Curriculares da Reforma Educativa) – Os materiais impresos como estratexia de comunicación entre profesores. (Cadernos de pedagoxía) – Materiais impresos para o profesor como recursos complementarios de materiais do alumno. (Ficha dun vídeo didáctico) – A bibliografía pedagóxica. (Libros especializados)
 10. 10. Material Impreso y Nuevas Tecnologías  Os avances producidos no software informático posibilitou non só o tratamento da información textual no computador (editores de texto), senón que ata transformou o modo de almacenar, acceder e manipular os textos por parte do usuario.  A informática está posibilitando a creación de novos sistemas integrados que asumindo as características das tecnoloxías xa existentes (tanto impresas, como audiovisuais) ofrecen ao usuario unha contorna máis potente de interactividade coa información.  Que cultura e valores serán transmitidas a través destes novos medios?. De que forma complementaranse os "textos" impresos cos electrónicos? – Estas, entre outras cuestións, esíxennos a reflexión de todos os profesionais educativos ante o futuro que chega.

×