Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estrutura da unidade didáctica

459 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Estrutura da unidade didáctica

  1. 1. ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICAMÓDULO FORMATIVOOperacións básicas en viveiros e centros de xardinaría.DENOMINACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICAInfraestruturas dos viveiros e centros de xardiñaría.DURACIÓN TOTAL30 horasOBXECTIVOS ESPECÍFICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS OU CONCRETOS - Determinar os componentes necesarios dun viveiro ou - Determinar os factores básicos a ter en conta na instalación centro de xardinaría. dun viveiro ou centro de xardinaría - Deseñar una distribución básica e racional dun viveiro ou centro de xardinaría. - Describir as instalación básicas que componen un viveiro ou centro de xardinaría. - Manexar as distintas técnicas de control ambiental.
  2. 2. CONTIDOSPRÁCTICOS TEÓRICOS ACTITUDINAIS - Realizar cálculos e medidas para - Coñecer os distintos factores coma - Actuar segundo as instrucións de realizar una distribución racional do o clima, características do terreo, superiores ou plan de traballo, espacio de prácticas. auga, servicios, comunicación. cumprindo coas medidas de prevención de riscos laborais, - Visita a un viveiro e a un centro de - Técnicas de cálculo e medición. calidade e protección do medio xardinaría, co obxecto de ver in situ as ambiente. distintas instalacións que os - Instalacións para a producción, componen. reproducción, protección e rego - Orde, limpeza e mantemento de das plantas, así como as áreas de ferramentas e máquinas.- Comprender as distintas técnicas de traballo e os almacéns e depósitos. control, ambiental na visita a un - Mostrar unha actitude de respecto viveiro e a un centro de xardinaría. - Coñecer as distintas técnicas de hacia os compañeiros, control ambiental. procedementos e normas. - Cumplimento dos horarios e das tarefas encomendadas.
  3. 3. HORAS CONTIDO DE REFERENCIA ESTRATEXIAS RECURSOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN METODOLÓXICAS E ACTIVIDADES DE ENSINO- APRENDIZAXE Coñecer os distintos factores Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e coma o clima, características unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, 5 do terreo, auga, servicios, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso comunicación. exemplos xa construidos. (clima, tipos de terreo, práctico. croquis de instalacións). 5 Técnicas de cálculo e Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e medición. unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso exemplos xa construidos. (métodos básicos de cálculo, práctico. sistemas de medición, croquis de instalacións). 5 Realizar cálculos e medidas Clase sobre o terreo asignado Terreo de prácticas, Observación dos grupos, onde para realizar una distribución para as prácticas, instrumentos de medición, o desenrolo na práctica racional do espacio de elaborando un exemplo de documentación a entregar (o servirá como avaliación. prácticas. cálculo e distribución por exemplo de cálculo) grupos. 5 Instalacións para a Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e producción, reproducción, unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, protección e rego das plantas, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso así como as áreas de traballo exemplos xa construidos. (diferentes instalacións). práctico. e os almacéns e depósitos.
  4. 4. 4 Visita a un viveiro e a un Clase práctica. Visita a un Medio de transporte Observación da actitude e centro de xardinaría, co viveiro e a un centro de (microbús), acordo cun participación dos alumnos obxecto de ver in situ as xardinaría en funcionamento viveiro e un centro de durante a visita, e a distintas instalacións que os onde identificarán as xardinaría para realizar a identificación das distintas compoñen. diferentes instalacións visita, documentación a instalacións estudiadas na clase teórica. entregar (guía da visita) 5 Coñecer as distintas técnicas Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e de control ambiental. unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso exemplos xa construidos. (técnicas de control práctico. ambiental). 1 Comprender as distintas Clase práctica. Visita a un Medio de transporte Observación da actitude e técnicas de control ambiental viveiro e a un centro de (microbús), acordo cun participación dos alumnos na visita a un viveiro e a un xardinaría en funcionamento viveiro e un centro de durante a visita, e a centro de xardinaría. onde coñecerán de forma xardinaría para realizar a realización dun pequeno caso práctica as técnicas de visita, documentación a práctico. control ambiental . entregar (guía da visita)OBSERVACIÓNS:

×