Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuestionario de la Orden AFD (grupo 2)

233 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cuestionario de la Orden AFD (grupo 2)

 1. 1. 1. Que RD regula o sistema de formación profesional para o emprego?  O Real Decreto 395/2007, do 23 de Marzo, pola que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego 2. Que Orde establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do sistema de FP para o emprego?  A Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo 3. Que establece a orde do 31 de decembro de 2012?  A Orde do 31 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de acción formativas dirixida prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia 4. Poden participar persoas ocupadas nestas accións formativas?  Tamén poderán participar nas ditas probas aquelas persoas traballadoras ocupadas que solicitasen a súa participación na acción formativa ante a entidade. Poderán participar, así mesmo, ata un 25% de persoas traballadoras ocupadas en cada unha das accións. 5. Que tanto por cento da subvención se reserva para a avalición da calidade destas acción formativas?  Deberán destinar a esta finalidade ata un 5% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as 6. Se un alumno desempregado accede a esta formación disfrutando unha axuda, a mantén ou ten que renunciar a ela e acollerse ás que se ofertan nesta opción formativa?  Mantena CUESTIONARIO
 2. 2. 7. Módulos transversais Obrigatorios:  Módulo: Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (10 horas)  Módulo sobre a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica (3 horas nos cursos de duración menor ou igual a 50 horas e de 8 horas nos cursos de duración superior a 50 horas).  Será obrigatorio o curso básico de prevención de riscos laborais nas especialidades formativas das familias profesionais ART, ELE, ENA, EOC, FME,IEX, IMA e MAM. 8. Cal cres que é o obxectivo final desta formación?  A inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras desempregadas naqueles empregos que require o sistema produtivo, e a mellora sustancial da súa cualificación 9. Poden ser non presenciais os cursos desta modalidade formativa?  Non, os cursos serán de carácter presencial, levando os técnicos control de asistencia 10.Teñen data de finalización?  A data límite para a finalización e xustificación dos cursos será o 30 de novembro de 2013. Excepcionalmente por causas xustificadas, e sempre logo de autorización de órgano competente, os proxectos formativos poderán rematar con posterioridade a esa data, como máximo o 15 de decembro de 2013 11.Que é un proxecto formativo con compromiso de contratación?  As accións formativas pódense solicitar por tres vías, entre elas a de compromiso de contratación inmediata. Esta vía consiste na contratación inmediata dos alumnos/as por parte da empresa ou entidade beneficiaria unha vez rematada a acción formativa. No compromiso de contratación deberá figurar a categoría profesional e a localidade onde se vai contratar os/as alumnos/as
 3. 3. 12.Poden comezar as acción formativas antes de que se resolva a súa concesión?  Poderán financiarse con cargo ás axudas e subvencións reguladas nesta orde os proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, aínda que as acción formativas se inicien, por razóns excepcionais debidamente acreditadas e xustificadas pola entidade solicitante, antes de que se dite a correspondente resolución de concesión, sempre que se cumpran uns requisitos: - Que a solicitude fose presentada con anterioridade ao inicio das accións - Que as accións formativas se inicien e rematen dentro do ano 2013-08-27 que se cumpran todos os requisitos formais e de procedemento, aínda que sexa a posteriori, previstos na orde - Que a entidade solicite autorización de inicio á Dirección Xeral de Emprego e Formación, expoñendo as razóns excepcionais polas que pretenden comezar anticipadamente. Nos caso de autorización, a empresa deberá comunicar o inicio de proxecto formativo á Xefatura territorial correspondente con cinco días de antelación ao seu comezo 13.Cando se ten que facer convocatoria pública mediante anuncio?  Cando no proceso de selección do alumnado non se cubran as prazas, ou os enviados pola oficina de emprego non fosen suficientes. Tamén hai que ter en conta que existe un límite do 25% de participación para persoas ocupadas. A correspondente convocatoria pública realizarase mediante un anuncio nun dos xornais de maior tiraxe da provincia 14.Que modelo temos que utilizar?  Os anuncios cubriranse en modelo normalizado, en que necesariamente deberá facerse constar o financiamento da acción por parte da Dirección Xeral de Emprego e Formación da Consellería de Traballo e Benestar e do Fondo Social Europeo, e deberán figurar neles os logotipos de ambos organismos. Especificaranse claramente, como mínimo, a institución ou centro ofertante, as vacantes existentes, o curso de que se trata, o perfil requirido do alumno, o
 4. 4. enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como da data 15.Podemos publicalo un martes na Voz de Galicia? O seu custo ten que cubrirse coa parte adicada a publicidade da subvención prevista para o curso?  Si, pero ca autorización da Dirección Xeral de Emprego e Formación ou da correspondente Xefatura territorial. Si 16.Quen ten que recibir o resultado da selección dos alumnos?  A oficina de emprego 17.No periodo de programación 2007-2013, ¿Que tanto por cento corresponde ao FONDO SOCIAL EUROPEO e canto á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO? 18.Fai un resumo dos dereitos do alumnado 19.Fai un resumo dos deberes do alumnado FONDO SOCIAL EUROPEO 80% ADMINISTRACIÓN DO ESTADO 20%
 5. 5. DERECHOS DEBERES A formación será gratuíta O alumnado que teña xa cursado algún módulo formativo dos que integran a especialidade que está cursando non poderá volver a realizalo Percibir axudas Recibir un diploma Esixir calidade Comentar ou reclamar calquera anomalía Utilizar o material e os medios tecnolóxicos O alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderán asistir en ningún caso a outro simultaneamente O alumando non poderá causar baixa nun curso para acceder a outro (salvo autorización do director/a xeral de Emprego e Formación ou do xefe/a territorial) Obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos Facilitar a documentación que lles sexa solicitada Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa Deberán presentar documentación acreditativa para exención do módulo de prácticas profesionais non laborais Será causa de exclusión incorrer en máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas nun mes A xustificación das faltas deberá ser mediante documentos ou outro medio fidedigno (prazo de 5 días para presentalo) As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de 5 o mes xustificaranse co contrato de traballo Será causa de exclusión incorrer en 5 incumprimentos horarios nun mes, sen xustificar
 6. 6. O alumnado pode ser excluído das accións formativas por petición das entidades de formación O alumnado deberá acudir a súa oficina de emprego, unha vez rematado o curso, para cancelar a suspensión da demanda O alumando debe comunicar calquera cambio que afecta as circunstancias das axudas 20.Non é obrigatorio que as persoas participantes estean inscritas na Oficina de emprego  Si é obrigatorio. As acción formativas irán dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso 21.Que tanto por cento de asistencia é obrigatoria para ter dereito a diploma? • como mínimo debe asistirse o 75%Cursos non modulados • sempre que o alumando remate con aproveitamento un ou varios módulos formativos dun curso, e sempre que asistan como mínimo o 75% das súas horas lectivas Cursos modulados
 7. 7. 22.Módulo de prácticas profesionais en empresas é obrigatorio para todos os certificados de profesionalidade?  Si é obrigatorio 23.É posible impartir os módulos transversais antes das acción formativas?  Si. Normalmente impártense o final do curso, pero excepcionalmente atopamos que: o No suposto do módulo de Prevención de Riscos Laborais poderá impartirse noutro momento e non fará falta autorización o Nos módulos trasversais por causas xustificadas, a Dirección Xeral de Emprego e Formación ou o Xefe Territorial poderá autorizar a súa impartición noutro momento da acción formativa 24.Podemos solicitar vacacións nun curso de 290 horas?  Non. Os cursos deben ter unha duración igual ou superior a 350 horas 25.Cal é a duración máxima das vacacións?  15 días naturais consecutivos 26.As vacacións se poden solicitar una vez que se teña completado o 25 % do curso  No 27.Quen ten que autorizar as vacacións?  Director Territorial da Dirección Xeral de Emprego e Formación 28.Durante as vacacións os alumnos teñen dereito a cobrar o 20 % das axudas estimadas para cada caso.  Non. Durante este período, o alumnado queda en suspenso o pagamento das axudas ás que teñen dereito
 8. 8. 29.Se so se reúnen 9 alumnos o primeiro día de curso, ¿se pode continuar a acción formativa? ¿En que casos?  No. Non se pode iniciar a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 alumnos presentes o primeiro día 30.Que hai que facer se non se acada o número mínimo de alumnos para o comezo do curso?  No suposto de que o curso se inicie con 10 ou máis alumnos/as e menos de 15, deberá completarse tal número dentro do primeiro cuarto do mesmo 31.Se reduce a subvención se non se completa o número de 15 alumnos?  Si. Deduciranse do cómputo da subvención os/as alumnos/as que faltan para completalo 32.Hai algún proxecto formativo ao abeiro desta convocatoria que poida ter 17 alumnos? Detalla os casos posibles  Si, na vía de programación dos compromisos de contratación inmediata, onde pode variar nun mínimo de 10 e un máximo de 20 33.Un curso reduce o seu número de participantes a 6 por contratación dos mesmos. Pode a Consellería de Traballo e Benestar cancelar o curso?  Non. Porque as baixas producíronse por colocación 34.En que datas podemos substituír as baixas de alumnos por outros das mesmas características?  Nas accións formativas non vinculadas a certificados de profesionalidade dentro do primeiro cuarto do curso. Nas acción formativas a certificados de profesionalidade durante os primeiros 5 días lectivos
 9. 9. 35.Despois de 10 días do comezo dunha acción formativa vinculada a certificado de profesionalidade de 420 horas hai dúas baixas. ¿Qué características deben cumprir os alumnos que se incorporen ao curso, no caso de que exista esta posibilidade?  Alumnos/as que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación 36. É posible seguir nun curso se un alumno formaliza un contrato de traballo? En caso afirmativo, cales son os requisitos que se esixen.  Sí, pode seguir realizando o curso, en caso de que coincida o horario do curso e do traballo sexan compatibles, senón soamente pode faltar 5 días/mes 37.No caso de atopar un traballo se poderá minimizar o límite de 75% de asistencia obrigatoria ao curso?  Non, porque tes que ter o 75% do curso realizado. Non se pode cambiar 38.Pódense incorporar alumnos unha vez iniciado o curso? En qué casos? É si a acción formativa é dun Certificado de profesionalidade, cambian os requisitos?  Sí, se pode incorporar un novo alumno senón se completou o 25% do inicio do curso. Con certificado de profesionalidade si cambiaría o requisito, soamente podería incorporarse os 5 primeiros días, senón podería asistir o curso, pero non tería o certificado de profesionalidade dos módulos que faltou 39.A quén temos que comunicar a incorporación dun novo alumno e en que prazo?  Deberase comunicar a oficina de emprego, nun máximo de 3 días hábiles desde que se produce a incorporación 40.Se un alumno faltou o 25% das horas e todas as súas faltas están debidamente xustificadas, ten dereito ao diploma ou non?  Si, si sobrepasase o 25% non recibirías o diploma
 10. 10. 41.Un alumno ten tres faltas nun mesmo mes, dúas delas sen xustificar, pode continuar na acción formativa?  Sí, soamente se excluiría si cumpre una terceira falta sen xustificar no mesmo mes 42.En caso de poder xustificar ditas faltas que documentos necesita? Podería facelo no momento en que remata o mes?  A xustificación de faltas deberá facerse mediante un documento ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo de non asistencia. Non, cóntase con 5 días 43.Un alumno que se incorpora á acción formativa con dous días de retraso, é chamado para cubrir unha baixa. No seu cómputo final de horas non se lle contan estes dous días porque non foi o responsable deste retraso na incorporación. ¿verdadeiro ou falso?  Falso, cóntaselle como falta 44.Unha alumna chega tarde durante cinco días ao mes se xustificación. Isto implica a súa expulsión ou so se contan as horas que faltou para xuntalas nun cómputo ao final do mes?  Incorrer en cinco incumprimentos horarios nun mes, sen xustificación, sería causa de exclusión 45.Se pode expulsar a un alumno por que o seu comportamento dificulta a aprendizaxe do resto do grupo? Esta expulsión é automática?  Sí, mediante resolución do Director xeral de Emprego e Formación ou do xefe Territorial, según proceda, os alumnos/as, poderán ser excluídos das accións formativas, por petición das entidades de formación, cando no sigan con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificulten o normal desenrolo. Contra esta resolución, poderá interpor recurso de alzada 46.Se un alumno é expulsado, pode seguir acudindo como oínte á acción formativa pero non terá dereito a diploma nin ao cobro das axudas. ¿É verdade?  Non, porque nestes cursos non podes asistir de ollente, porque tes que pasar os requisitos pertinentes
 11. 11. 47.Da seguinte lista coloca por orde de preferencia para o acceso á acción formativa: (Articulo 35. 1. Páxina 1703) 48.Que é un IPI?  Itinerario Personalizado de Inserción 49.Para os cursos nos que non se sobrepase o número de 15 solicitudes de admisión non será necesario realizar proceso de selección. ¿Verdadeiro ou falso?  Sempre hai que facer proba de selección 50.Para realizar a proba de selección os centros deben solicitar ¿que? ¿cando? ¿a quen? Muller de 45 anos vítima de violencia de xénero e empregada con horario totalmente compatible coa acción formativa. (3) Home desempregado en risco de exclusión social en paro e non inscrito no servizo de colocación.(4) Home de 17 anos de idade en busca do seu primeiro emprego.(2) Muller de 25 anos cunha diversidade funcional. (1) ¿QUÉ? •Lista de persoas desempregadas para a realización das probas ¿CÁNDO? • 15 días hábiles antes da proba de selección ¿A QUÉN? • A oficina de emprego
 12. 12. 51.A proba será confeccionada polo centro colaborador e visada pola oficina de emprego? ¿Verdadeiro ou falso?  Verdadeiro, debe de ser revisada pola oficina de Emprego 52.A Oficina de emprego seleccionará ¿Cantas persoas por praza vacante? E as convocará á proba de selección mediante carta ordinaria ¿Verdadeiro ou falso?  2 persoas por praza vacante  Falso, por carta certificada ou telegrama 53.Unha das persoas preseleccionadas non cumpre todos os requisitos académicos para recibir a formación, é parado en risco de exclusión social e IPI, polo tanto: non ten que realizar a selección e é admitido directamente ¿verdadeiro ou falso?  Falso, debe de cumprir os requisitos 54.Os IPIs preseleccionados para os cursos con compromiso de contratación e que cumpran os requisitos académicos previstos estarán obrigados a unha proba de selección. ¿Verdadeiro ou falso?  Verdadeiro 55.Os traballadores en activo que queiran participar na acción formativa, ¿ante quen terán que presentar a solicitude?  Débese de enviar a solicitude a entidade que imparte a formación 56.A oficina de emprego ten que validar a selección que fagan na entidade colaboradora. É importante que esta validación chegue antes do comezo do curso, pero non é indispensable. ¿Verdadeiro ou falso?  Verdadeiro. Falso porque é indispensable 57.No caso de que haxa algún alumno con diversidade funcional se poderá solicitar a subvención da adaptación curricular que sexa necesaria. ¿Verdadeiro ou falso?  Verdadeiro, pódese adaptar curricularmente o material didáctico necesario, pola contía do gasto realmente efectuado
 13. 13. 58.Os traballadores ocupados que participen nestas accións formativas só poderán solicitar a axuda de transporte. ¿verdadeiro ou falso?  Non pode recibir a axuda de transporte a xente que está traballando 59.Que axudas son incompatibles? 60.No suposto dunha persoa ocupada que realizando o curso queda en desemprego, non pode solicitar as axudas porque estas teñen que solicitarse nos 10 primeiros días de curso. ¿Verdadeiro ou falso?  Falso, percibirá a axuda nos primeiros días do mes seguinte a incorporación 61.Cal é o modelo para a solicitude das axudas?  Modelo 8 62.Como se calculan as rendas persoais para a solicitude das bolsas ou axudas?  As rendas calcularanse tendo en conta o seguinte: o Para as persoas traballadoras por conta allea: – Tomaranse os ingresos brutos do mes anterior ao inicio do curso ou do mes anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso – As pagas extraordinarias rateranse mensualmente – As horas extraordinarias correspondentes a ese mes computaranse na súa totalidade – As axudas de custo non se terán en conta (agás naqueles casos en que o seu volume e periodicidade mostren que se Transporte público transporte en vehículo propio transporte vehículo propio aloxamento
 14. 14. trate dunha forma habitual de pagamento dunha parte do salario) o Para as persoas autónomas: – Tomaranse os ingresos netos do trimestre anterior ao inicio do curso ou do trimestre anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso – Ratearase o importe mensualmente, para obter as rendas mensuais Para estes efectos, computarase como renda o importe dos salarios sociais, as rendas mínimas de inserción ou as axudas análogas de asistencia social concedidas pola comunidade autónoma, así como o importe das prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal. Tamén terán a consideración de renda os ingresos correspondentes a rendementos patrimoniais, pensións e calquera outro tipo de ingresos percibidos. A variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción das axudas. 63.Exemplos de Unidade Familiar  Aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso. Entenderase por unidade familiar: en caso de matrimonio, o pai, a nai e os fillos menores de 18 anos, con excepción dos que con consentimento dos seus pais vivan independentes deles, ou os maiores incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada. En defecto de matrimonio ou en supostos de separación legal, o pai ou nai e a totalidade dos fillos que convivan con un ou outro e reúnan os requisitos sinalados no parágrafo anterior. Deberá achegarse certificado de convivencia ou, no seu defecto, de empadroamento e copia do libro de familia. Para os estranxeiros que non teñan libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente o parentesco.  Maiores de 16 anos forman en su unha unidade familiar si viven emancipados.  Solteiros incapacitados xuridicamente tamen formaran unidade familiar cos seus pais.
 15. 15. 64.Quen ten dereito á bolsa de asistencia?  Os IPI’s e os discapacitados que acrediten un 33% ou superior de discapacidade 65.Cal é o importe da Bolsa de Asistencia?  13,31€ por día de asistencia 66.Quen pode solicitar a axuda de transporte e en que consiste?  Axuda de transporte: 7 euros por alumno/día de asistencia para aqueles alumnos/as que utilicen a rede de transportes públicos para asistir á formación. 67.Quen pode solicitar a axuda de transporte en coche propio e en que consiste?  No caso de que a distancia entre o domicilio do alumno/a, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición dos cursos sexa como mínimo de 50 quilómetros, e sempre que a especialidade formativa se imparta nun centro propio da Consellería de Traballo e Benestar, os/as alumnos/as, cando non exista medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro ou este transporte non teña un horario regular que permita compatibilizalo co da acción formativa, poderán ter dereito á axuda en concepto de transporte en vehículo propio, logo de autorización do/a directora/a xeral de Emprego e Formación ou do/a correspondente xefe/a territorial.  En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberáser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior. A axuda de transporte en vehículo propio terá unha contía máxima por día de asistencia de 0,10 euros por quilómetro.
 16. 16. 68.Quen pode solicitar a bolsa de aloxamento e manutención e en que consiste?  Axuda de aloxamento e manutención cando a distancia entre o seu domicilio, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición sexa, como mínimo, de 50 quilómetros. En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberá ser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior.Ademais da duración do curso e da distancia, para percibir a axuda de aloxamento e manutención deberán cumprirse os seguintes requisitos: – Que a asistencia ao curso implique que o/a alumno/a deba aloxarse no lugar de impartición. 69.Axuda á conciliación, quen a pode solicitar e en qué consiste? Con que axudas é incompatible?  Axudas á conciliación: as axudas previstas neste parágrafo teñen por obxecto permitir ás persoas desempregadas conciliar a súa asistencia á formación co coidado de fillos/as menores de 6 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao, sempre que ao inicio da acción formativa ou no momento en que teña lugar o feito causante que dea dereito á axuda cumpran os requisitos seguintes: – Non ter rexeitado ofertas de traballo axeitadas nin terse negado a participar en actividades de promoción, formación ou reconversión profesional nos tres meses anteriores ao – Acreditar documentalmente que se carece de rendas de calquera clase superiores ao 75 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o 75 % do IPREM.
 17. 17. 70.Axuda para mulleres vítimas de violencia de xénero en qué consiste? Con que axudas é incompatible?  Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero. Durante o tempo de participación nunha acción formativa, as mulleres vítimas de violencia de xénero terán dereito a percibir unha bolsa de 10 euros por día de asistencia. Esta axuda deberá ser solicitada directamente pola alumna na oficina de emprego que lle corresponda. No caso das mulleres vítimas de violencia de xénero que solicitasen confidencialidade dos seus datos, a axuda deberá solicitarse a través do seu titor. A axuda para as mulleres victimas de violencia de xénero será compatible co resto das axudas ao alumnado previstas nesta orde. Para aquelas axudas en que se establezan limites de rendas da unidade familiar para a súa percepción, quedan excluidas do cómputo das rendas os ingresos do agresor.

×