Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MF 0669 U.C. 9408 Probas de avaliación de aprendizaxes.

686 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MF 0669 U.C. 9408 Probas de avaliación de aprendizaxes.

 1. 1. CURSO FORMADOR OCUPACIONAL Módulo 0669: DESEÑO DE PROBAS DEAVALIACIÓN DAAPRENDIZAXETarefas 1,2,3,4 Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 2. 2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS• Coñecer a utilidade, finalidade e tipos de avaliación.• Diferenciar as distintas técnicas e instrumentos de avaliación da aprendizaxe. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 3. 3. OBXECTIVO XERAL Deseñar probas de avaliación de aprendizaxes SABER SABER SER SABER FACERCOÑECEMENTOS ACTITUDES PRACTICAS Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 4. 4. IMOS DISTINGUIR….• CUALIFICACIÓN• MEDIDA• AVALIACIÓN Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 5. 5. AVALIACIÓN• Norma ou criterio?• Principios• Funcións• Tipos• Instrumentos Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 6. 6. ¿Norma ou criterio? (Px 5 textos apoio)• Comparación da • Comparación entre realización do alumno a realización do ou da alumna coa alumnado e a realización do grupo, realización obxectiva mostra ou poboación previamente á que pertence. establecida por vía racional Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 7. 7. Principios (Px 1 textos apoio)• a) Responder a un proceso continuo, progresivo e sistemático.• b) Ser un medio e non un fin en si mesma. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 8. 8. Principios•c) Ter en conta as diferenzas individuais. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 9. 9. Principios• d) Definir primeiro o que se desexa avaliar e avalialo despois. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 10. 10. Principios• e) Distribuír debidamente no tempo a súa aplicación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 11. 11. Principios• f) Estar en función do alumnado, atendéndoo como persoas, tanto a nivel individual como social. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 12. 12. Principios• g) Considerar non só aspectos cuantitativos, senón tamén cualitativos. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 13. 13. Principios • h) Posibilitar a detención do proceso de avaliación unha vez se detecten deficiencias. Formador OcupacionalMaría Miguélez Vila- 2012
 14. 14. Principios• i) Estar reflectida na planificación do proceso de formación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 15. 15. Funcións (Px 2 textos apoio)• 1. Función diagnóstica: O diagnóstico é a base da adaptación do ensino ás características e esixencias concretas de cada situación de aprendizaxe. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 16. 16. Funcións• 2. Función predictiva: o coñecemento da situación de partida do alumnado serve de base para que o/a docente intente predicir ou prognosticar. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 17. 17. Funcións• 3. Función orientadora: debe ter unha función de orientación., servindo ao profesorado ou equipo que a leve a efecto para axudar a cada persoa a descubrir as súas propias posibilidades. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 18. 18. Funcións• 4. Función de control: esta función é inherente á avaliación. A través dela asegúrase o control do progreso educativo do alumnado. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 19. 19. Tarefa 1• Formulario para saber os coñecementos previos dos alumnos.• Realizaremos con Google formularios unha enquisa inicial para coñecer o nivel dos nosos alumnos e poder así concretar a nosa programación para optimizar o traballo do grupo.• 10 items mínimo.• Utilizade todos os tipos de pregunta que permite google. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 20. 20. Tarefa 1• Unha vez rematado:• Colgamos o resultado no noso blog.• Facemos referencia do mesmo en twitter.• Contestamos as enquisas dos compañeiros para ver que resultados podemos obter con esta ferramenta. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 21. 21. Tipos (Px 3 textos apoio)• Avaliación formativa• Avaliación Sumativa Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 22. 22. Tipos Valora a aplicación do programa e o desenrolo do proceso formativo. Pretende reformar En relación co momento da súaelaboración é unha avaliación continua. Formativa? Sumativa? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 23. 23. Tipos Avalía as competencias profesionais adquiridas. Non pretende reformar.En relación co momento da súa elaboración é unha avaliación final Formativa? Sumativa? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 24. 24. Tipos• a) Avaliación inicial:• b) Avaliación continua ou formativa:• c) Avaliación final: Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 25. 25. Tipos Cando?Antes do proceso formativo, ao principiodun módulo, dunha unidade, dunha actividade, etc. Para?Coñecer as capacidades, intereses, necesidadese expectativas do alumnado, Adecuar aprogramación e que tomen conciencia do seupunto de partida. CONTINUA? INICIAL? FINAL? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 26. 26. Tipos Que é?A avaliación do proceso educativo. FinalidadeDeterminar si se están conseguindo os obxectivosde cada U. D.Diagnosticar as deficiencias do programa, dificultadesde aprendizaxe e solucionalas. AchegaRetroalimentación permanente ao desenvolvementodo programa. INICIAL? FINAL? CONTINUA? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 27. 27. Tipos Cando?Última fase do proceso avaliador. Para?Estimación cualitativa dos coñecementos,Procedementos e actitudes acadadas. Que é?O resultado ponderado da avaliacióncontinua CONTINUA? INICIAL? FINAL? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 28. 28. Tipos• Avaliación sumativa• Avaliación de prácticas• Avaliación mixta Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 29. 29. Tipos ObxectivoEstablecer uns niveis ou clasificacións dos resultadosdos/as alumnos/as. CarácterSelectivo. A súa finalidade é determinar aposición relativado alumnado no grupo, Promoción ou non promoción,Titulación ou non titulación Reflexada enUnha clasificación numérica apto ou non apto. MIXTA? PRACTICAS? SUMATIVA? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 30. 30. TiposDado o carácter eminentemente prácticoda formación profesional ocupacional,a parte da avaliación referida á adquisiciónde coñecementos non debe limitarsesó aos coñecementos teóricos; senónque debe cubrir tamén o apartado dosaber-facer. PRACTICAS? SUMATIVA? MIXTA? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 31. 31. Tipos Ten lugar cando o/a docente e o alumnado valoran conxuntamente. O alumnado emiteos seus xuízos devalor sobre o expresado polo/a docente, quen se encargará de aceptar ou reorientar devanditos xuízos segundo proceda. SUMATIVA? MIXTA? PRÁCTICAS? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 32. 32. INSTRUMENTOS (Px 5 textos apoio)• PROBAS DE AVALIACIÓN DE COÑECEMENTOS• PROBAS DE AVALIACIÓN DE PRÁCTICAS• AVALIAR ACTITUDES OU COMPORTAMENTOS Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 33. 33. “SABER”• PROBAS ESCRITAS Probas Obxectivas Probas Libres ou de ensaio• PROBAS ORAIS Estructurada Non estructurada• PRODUTOS TERMINAIS Individuais En grupos• PREGUNTAS Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 34. 34. Probas obxectivas (Px 13 textos apoio)• De evocación: – De resposta breve: A área do triángulo é……………… – De texto incompleto O ángulo…………….mide 90 grados.Normas: Unicidade, diferenciación, pregunta directa, flexibilidade, espacios iguais, limitación (20% do total) Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 35. 35. Probas Obxectivas• De selección: – De dúas alternativas: v/f, si/non – De correspondencia: Relacionar con frechas. – De selección múltiple: • De resposta correcta • Da mellor resposta • Normas: Evitar formulacións negativas, pouco texto, evitar termos absolutos (sempre, todo..), recomendable 3 distractores e 1 correcto. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 36. 36. Probas obxectivas• Exercicio interpretativo: –Proporcionase a todos os alumnos a mesma información e sobre ela se formulan preguntas tanto de evocación como de selección. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 37. 37. Pasos a seguir (Px 9, 51 textos apoio)• Recopilar a materia formativa a avaliar• Establecer o número total de ítems.• Elaborar a Táboa de especificacións.• Instruccións Iniciais.• Elaboración simultánea da folla de respostas• Revisión por outros profesionais. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 38. 38. Normas Xerais• Vocabulario comprensible• Redacción unívoca• Comprensión• Independencia• Xogo Limpo• Significación• Evitar claves reveladoras. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 39. 39. Normas Xerais• Exhaustividade• Idoneidade• Números pechados.• Clasificación• Contraste• Improbabilidade Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 40. 40. Tarefa 2• GRUPO: Proba obxectiva 15 items. Tema “descoñecido”• INDIVIDUAL:Proba Obxectiva de 25 Items. Do noso curso.• Hai que confeccionar a Táboa de espcificacións, a proba obxectiva e o solucionario.• Unha vez rematado se colga en slideshare e no noso blog con referencia en twitter. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 41. 41. “SABER FACER”• Saber aplicar o procedemento adecuado, as tarefas e actividades profesionais propias dunha ocupación.• Son probas sobre procedementos, organización, planificación e colocan ós avaliados ante exercicios que simulan situacións reais de traballo. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 42. 42. PASOS PRINCIPAIS 1• Identificar as competencias profesionais que se queren avaliar. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 43. 43. PASOS PRINCIPAIS 2• Determinar os criterios e indicadores competenciais de avaliación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 44. 44. PASOS PRINCIPAIS 3• Definir o tipo de práctica a realizar especificando: – A situación profesional que se propón: tarefa ou produtos que se solicitan – Instrucións para o seu desenvolvemento. (subdividir en tarefas si procede) – As condicións en que se desenrolará a práctica. (tempo, materiais, normas de seguridade, grado de terminación…) Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 45. 45. PASOS PRINCIPAIS 4• Especificar se se trata dunha situación individual ou grupal.• Establecer o sistema de puntuación para calificar os resultados da proba e os instrumentos de observación e puntuación nos que debe basearse. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 46. 46. PASOS PRINCIPAIS 5• Confeccionar unha folla de avaliación onde se establezan os indicadores que hai que avaliar e observar (rapidez, precisión) e a puntuación na que se baseará a avaliación de dita proba.• Rexistrar os resultados e calcular a puntuación total da proba. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 47. 47. Qué AVALÍAN?• A EXECUCIÓN • O PRODUTOA EXECUCIÓN DUNHA O RESULTADO ACTIVIDADE QUE DUNHA IMPLIQUE EXECUCIÓN: Un DESTREZA: Un prato de comida, traballo de taller, unha peza de torno… oficina, laboratorio, unha autoescopia… Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 48. 48. INSTRUMENTOS• ESCALAS DE CALIFICACIÓN• LISTAS DE COTEXO• FOLLA DE AVALIACIÓN DE PRÁCTICAS Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 49. 49. ESCALAS DE CALIFICACIÓN (Px 10 textos apoio)• Unha serie de enunciados ou preguntas sobre o aspecto que se vai avaliar seguido por unha escala de opcións graduada en intensidade, xeralmente de menos a máis.TIPOS: Numéricas. Gráficas. Descritivas.CRITERIOS DE ELABORACIÓN Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 50. 50. NUMÉRICAS• A intensidade do comportamento ou rasgo observado expresase en números. P.Ex.: rapidez mostrada polo alumno no diagnóstico dunha avaría. 1 2 3 4 5 Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 51. 51. GRÁFICAS • Cando a intensidade do rasgo observado expresase mediante categorías. P.Ex.:¿Organiza as ferramentas antes de empezar a traballar?Sempre Xeralmente As veces Rara vez Nunca Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 52. 52. DESCRITIVAS • As categorías da escala describen de forma breve pero exacta a característica ou rasgo a ser observado. Reduce a ambigüidade na interpretación. P. ex. Ata que punto son naturais e agradables as formas dun vendedor?Nunca son As formas naturais As veces son Xeralmente, pero Sempre sonagradables ó son moi escasas naturais e non sempre son naturais ecliente agradables naturais e agradables agradables Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 53. 53. Criterios• Os rasgos han de ser OBSERVABLES.• Os items han de ser UNÍVOCOS, non ter varias interpretacións.• Debe aplicarse a varios expertos para reducir a subxectividade.• O número de categorías da escala debe oscilar entre 3 e 7. Un número de 5 é suficiente garantía. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 54. 54. LISTAS DE COTEXO (Px 9 textos apoio) • Pídese un xuizo de sí ou non, é dicir, se a caracterísitica a observar se produce ou non.Verificar o proceso de encadernación Si /Non1º- Corta con precaución o fío que une os caderniños2º-Desprende os caderniños sen danalos3º-Limpa ben o lomo para quitar os restos de cola ou papel Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 55. 55. CRITERIOS• Deben utilizarse para avaliar de forma absoluta.• Redactar un ítem para cada detalle.(APT)• Colocar as casillas por orde de actuación.• Engadir á lista os actos que representen erros comúns.• Dispoñer dunha lista de cotexo por alumno coa data e lugar de realización. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 56. 56. FOLLAS DE AVALIAICIÓN DE PRÁCTICAS (Px 11, 47 textos apoio)• Rexistra a información e resultados dunha práctica.• Integra escalas de calificación e listas de cotexo.• É o instrumento máis adecuado para obxectivizar as avaliacións práticas nos cursos AFD Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 57. 57. FOLLAS DE AVALIAICIÓN DE PRÁCTICAS• Consisten nun cadro de doble entrada donde se relacionan as actividades a avaliar co conxunto de factores que se describen nos criterios de avaliación.• Cada tarefa ten unha ponderación adecuada en función da importancia que teñan dentro do conxunto da práctica.EXEMPLO Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 58. 58. CRITERIOS• Describir os obxectivos, conductas, produtos ou tarefas que se queren avaliar.• Determinar puntuación Máxima e Mínima esixible• Lista de Operacións significativas observables• Factores relacionados coa práctica (exactitude, precisión, método…)• Dar instruccións claras e precisas sobre o procedemento de calificación da proba.• Instruccións sobre as condicións de aplicación Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 59. 59. FACTORES A TER EN CONTA• EXACTITUDE OU PRECISIÓN• DESTREZA• SECUENCIALIDADE (ORDE)• ORGANIZACIÓN.• ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS OU MATERIAIS.• AXUSTE AS NORMAS DE SEGURIDADE E HIXIENE. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 60. 60. TAREFA 3• TRABALLO INDIVIDUAL:-Realizar unha folla de avaliación de prácticas para o teu curso AFD.- Utiliza o formato que máis che guste.- Colgao en slideshare e no teu blog da aula con referencia en twitter. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 61. 61. FOLLA DE AVALIACIÓN DE ACTITUDES• Avalian o rendemento a través da valoración da execución dalgunha actividade ou algún produto realizado.• Para avaliar actitudes ou comportamentos podemos utilizar: – ENTREVISTA – OBSERVACIÓN – TÉCNICAS DESCRIPTIVAS. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 62. 62. ENTREVISTA• Permite ao avaliador describir aspectos que non son directamente observables (sentimentos, emocións)• TIPOS: –Aberta ou informal. –Semiestruturada. –Estruturada Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 63. 63. OBSERVACIÓN• É unha técnica para obter información de carácter cualitativo. Na FO interesa observar certos comportamentos dos alumnos: actitude cooperativa, constructiva, participativa, capacidade para o traballo individual, e en equipo, relacións informais; todo aquello que poda dar pistas da ACTITUDE DOS ALUMNOS ANTE O MUNDO LABORAL Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 64. 64. SECUENCIA A SEGUIR• 1º- Identificar os criterios e indicadores competenciais de avaliación.• 2º- Proceder á observación sistemática de cada tarefa ou comportamento profesional da proba.• 3º- Determinar os periodos nos que se vai a realizar a observación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 65. 65. ACTITUDES A OBSERVAR• ADAPTABILIDADE• COMUNICACIÓN• INICIATIVA• ORGANIZACIÓN• PERSISTENCIA• RESPONSABILIDADE• TRABALLO EN EQUIPO….Ocórrensevos máis?????????? Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 66. 66. CARACTERÍSTICAS DA OBSERVACIÓN.• Para que sexa utilizable como instrumento terá que reunir as seguintes características: – CONCRETA: non se busca observar unha línea global de comportamento, é necesario dividir a conduta xeral en condutas específicas. – SISTEMÁTICA:en distintos momentos e situacións. – REXISTRADA: en escalas de calificación. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 67. 67. CARACTERÍSTICAS DA OBSERVACIÓN.CONDUTA XERAL:Traballo do alumno en claseCONDUTAS A OBSERVAR:Traballo sistemáticoParticipación co grupo,Calidade dos seus traballosRitmo de traballo… Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 68. 68. TÉCNICAS DESCRIPTIVAS• Trátase de anotar aqueles aspectos que chaman a atención do formador: – DIARIOS: Descripción diaria da actividade na aula – ANECDOTARIOS:Recadanse feitos. Cada anécdota debe plasmarse nunha ficha. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012
 69. 69. TAREFA 4 (Px 61 textos apoio)• EN GRUPOS DE 3:-Facer unha folla de avaliación de actitudes para un curso AFD.-Tomade como base o esquema de exemplo que vos aporto nos textos de apoio ás explicacións.-Formato libre, a elexir polo grupo. Formador Ocupacional María Miguélez Vila- 2012

×