Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keresztyén tudósok

10,208 views

Published on

Ez a diasorozat bemutat egy pár tudóst, aki hitt a hat napos teremtesben. A galéria nem teljes, mert nem lehetne olyan egykönnyen elkészíteni:)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Keresztyén tudósok

 1. 1. Tudósok, akik hittek a hat napos teremtésben
 2. 2. John Napier1550 - 1617 Feltalálta a logaritmust. Bevezette a tizedes törtek ma használatos jelölését. Feltalálta a róla elnevezett számolópálcát, a logarléc ősét. A gömbháromszögek kapcsán felfedezte a Napier analógiákat. Kepler segítsége volt. A matematika csak hobbija volt, a protestáns teológia volt a „szerelme”.
 3. 3. Galileo Galilei1564 - 1642 Elsőnek vizsgálta teleszkóppal az eget. Felfedezte a Jupiter holdjait. A kísérletek általi kutatás egyik úttörője. Kritizálta a római katolikus egyház dogmáit, amik nem voltak biblikusak, de hívő volt. Ő írta: „Úgy gondolom elsősorban, hogy Istennek tetsző kijelenteni, hogy a Szent Biblia soha nem beszél igazságtalanságot, ha helyesen van értelmezve”.
 4. 4. Johannes Kepler1571 - 1630 Megállapította a bolygók mozgásának a három törvényét. Felfedezte, hogy a dagályt a Hold okozza. Kutatásokat végzett a szemüvegek, távcsövek, emberi szem, és a fénytörés terén. Hitéért el kellett hagynia Graz városát, mivel nem akarta megtagadni protestáns voltát. Kepler írta: „Mivel mi, asztronómusok a Magasságos Isten „papjai” vagyunk, a természet könyve kapcsán, szükséges azért, hogy jó tanítók legyünk, nem a mi elménk dicsőségére, de mindenek felett Isten dicsőségére.”
 5. 5. Robert Boyle1627 - 1691 A kémia atyja. Szorgalmazta a kísérleteket, a tudományos tételek alátámasztására. Felállította a gázok törvényét. A londoni Royal Society egyik alapítója. Protestáns hitéről számtalanszor tett bizonyságot. Közbenjárt Isaac Newtonért II. Károly királynál. A londoni tűzvész után sokaknak épít szállást. Nagy számú Bibliát nyomtattatott. A következőket mondta: „Az Ő munkájának ismerete által, megismerhetjük Istent”.
 6. 6. Isaac Newton1642 - 1727 Leírja a fizika törvényeit, beleértve a tömegvonzás törvényét. Optikai kísérleteket végzett felbontva a fényt prizmával. A matematikai analízis (integrálszámítás és differenciálszámítás) egyik megalkotója. „Hiszek a Bibliában, mint Isten Szavában, amit Istentől ihletett emberek írtak. Naponta tanulmányozom a Bibliát.” „Minden felfedezésem válasz imádságaimra.”
 7. 7. Carol von Linné (Carolus Linnaeus)1707 - 1778 Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapjait - a taxonómia atyja. Kidolgozta a modern tudományos nevezéktant – az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést. A következőket írta: „A természet tanulmányozása fel fogja fedni Isten teremtett világának rendjét, ahogyan azt a szent alkotó elrendelte”.
 8. 8. Leonhard Euler1707 - 1783 Kezdetben református teológiát tanul, de Bernoulli meggyőzi református lelkipásztor édesapját, hogy engedje matematikát tanulni. 900 művet írt a matematikai kutatás és más területekről. Megvakulása után diktálta munkáit. Szinte egymaga alkotta meg a trigonometriát. Az örvényszivattyúk és a turbinák méretezését ma is az Euler egyenlet szerint végzik. Kálvinista hittel érvelt az ateista Voltaire ellen. „Mivel a Világegyetem egy mindenek felett bölcs Teremtő műve és alkotása, azért semmi sem foglal helyet úgy a Világegyetemben, hogy ne lenne maximum vagy minimum törvényszerűség benne.”
 9. 9. Michael Faraday1791 - 1867 A legnagyobb kísérletező fizikus. A motor, generátor, transzformátor és elektrolízis „atyja”. Mértékegységek lettek elnevezve tiszteletére. A tudományok népszerűsítője. „Spekulációk? Nekem nincs egy sem. Én bizonyosságokban nyugszom: ‘mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra’.”
 10. 10. Samuel F. B. Morse1791 - 1872 Híres festő, szobrász, és korai fotográfus. A frissen alakult Egyesült Államok kérésére megfestette La Fayette tábornok képét. A távíró feltalálója – az első üzenete: „Íme mily nagy dolgot cselekedett Isten!”. A róla elnevezett kód vagy abc megalkotója. „Minél közelebb érek zarándoklatom végéhez, annál világosabb a Biblia isteni volta, annál fenségesebb és csodálatosabb Istennek a bűnbe esett ember állapotára való megoldása, és a jövő reménnyel és örömmel van megvilágítva.”
 11. 11. John Herschel1792 - 1871 21 évesen a Royal Society tagja. Tökéletesítette híres édesapja távcsövét. Több mint 70000 csillagászati objektumot katalogizált. Újításokat vitt végbe a frissen felfedezett fényképezés terén. A következőket írta: „Minden emberi felfedezés egyre inkább erősíti a fentről jövő igazságokat és erősítik a Szentírásban leírtakat.”
 12. 12. James Prescott Joule1818 - 1889 Üzletemberként hobbiból végzi a saját maga által finanszírozott kísérleteket. Leírja az energia megmaradás törvényét. Felfedezi a hő mechanikai egyenértékét. A Joule-kelvin effektus a hűtőgépek működési elvének alapja. Az energia nemzetközi mértékegységét róla nevezték el. Ezt írta: „Isten akaratának megismerése és a neki való engedelmesség után, a következő célunk az kell legyen, hogy megismerjünk valamit szent jellemvonásaiból, bölcsességéből, erejéből, és szeretetéből, amiről a kezei munkái beszélnek… Nyilvánvaló, hogy a természet törvényeinek ismerete nem kevesebb, mint Istennek az azokban kijelentett igazságainak ismerete.”
 13. 13. Gregor Mendel1822 - 1884 Ágoston rendi szerzetes, a genetika atyja. 28.000 kísérletet végzett kereszteződésekkel. Felfedezte a domináns és recesszív géneket. 1866 adta ki munkáit, hét évvel Darwin után, de 35 évig figyelemre sem méltatták. Hittel vallotta: „Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az õ neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. És látta Isten, hogy jó. „ – 1 Mózes 1:12
 14. 14. Louis Pasteur1822 - 1895 Minden idők legnagyobb biológusa. A mikrobiológia, immunológia és járványtan megalapítója. Többet járult hozzá az emberi életek megmentéséhez, mint bárki más. A lépfene és a veszettség ellen fejlesztett ki vakcinákat. Kidolgozta a pasztörizálást. Kutatásai alapján elutasította a Darwinizmust. „Minél inkább tanulmányozom a természetet, annál inkább rácsodálkozom a Teremtő munkájára.”
 15. 15. James Clerk Maxwell1831 - 1879 Einstein mondta róla: „A legalaposabb és legtermékenyebb fizikus volt Newton óta.” Az elektromosság és mágnesesség területén végezte a kutatásait. Megszervezte a Cavendish Laboratóriumot. Elméletileg kimutatta, hogy a Szaturnusz Gyűrűje sok kis darabból áll. Sok költeményt tanult meg kívülről, és ő maga is írt költeményeket. Maxwell írta: „Taníts meg tanulmányozni a Te kezed munkáit, hogy alávessük a Földet a mi hasznunkra és megerősödjünk a Te szolgálatodban; és elfogadjuk a te áldott szavadat, hogy higgyünk Ő benne, akit te küldtél, hogy megmutassa szabadulásunkat és azt ahogyan megbocsáttatnak bűneink.”
 16. 16. George Washington Carver1864 - 1943 Amerikai botanikus, vegyész, és agronómus. 325 dió, és 188 édes burgonya fajtát hozott létre, amik arra szolgáltak, hogy a gyapot ültetvények helye ismét termőföld legyen. A II. világháborúban 500 féle festéket dolgozott ki a hadsereg számára, mert az európai import csökkent. Bár szegény családból származott, Pasteurhöz hasonlóan minden találmányát szabaddá tette. „Szeretek úgy gondolni a természetre, mint egy non-stop sugárzó állomásra, amelyen keresztül Isten szól hozzánk minden órában, ha bekapcsoljuk a vevőt.”
 17. 17. Henrietta Swan Leavitt1868 - 1921 2000 változó csillagot mért meg. A periódus-fényesség összefüggését fedezte fel. Leavitt munkája lett Edwin Hubble munkájának alapja. Megnyitotta az utat az Univerzum felmérése előtt. Nobel díjra jelölték, de már nem kaphatta meg, mert haza költözött Megváltójához. Hitvalló keresztyénként mondta: „Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. – 1 Korinthus 15:41”
 18. 18. James Irwin1930 - 1991 Egyike annak a 12 embernek akik jártak a Holdon. Elsőként vezette a Lunar Rovert, a Hold autót. Alapítványt hozott létre a bibliai helyek tanulmányozására. Ő mondta: „A repülés után Isten Lelke munkálkodott bennem, és egy növekvő érzés vett rajtam erőt: Isten újabb feladatot bízott rám.”
 19. 19. Richard D. Lumsden1938 - 1997 A legnagyobb elismerést kapta a parazitológia területén végzett munkájáért. Több száz dolgozatot írt. 30 PhD-st készített fel. Az egyetemről kidobták, miután hitre jutott Jézus Krisztusban, és kreacionista lett. Ezt írta: „A testem tiltakozása ellenére egyre közelebb kerültem Istenhez, és amikor megtaláltam, akkor értettem meg, hogy Jézus Krisztus érettem is meghalt, és hitemet bele vettem, mint Uramba és Megváltómba.”
 20. 20. Wernher von Braun1912 - 1977 Az űrkutatás egyik úttörője. Kidolgozta az Apollo Hold-rakétát. 25 díszdoktori címet és számos elismerést kapott. Ezeket mondta: „Ugyanolyan nehéz nekem megérteni egy olyan tudóst aki nem hajlandó elismerni egy felsőbb intelligenciát az Univerzum létezése mögött, mint megérteni egy teológust, aki elutasítja a tudományok előre menetelét… …az én tapasztalatom a tudományokkal vezetett engem Istenhez.”
 21. 21. „A természettudományok poharából egy korty ateistává tesz, de a pohár alján ott vár Isten.” Werner Heisenberg (1901 – 1976)

×