Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geologiai korok

2,217 views

Published on

Ez a diasorozat helyesen mutatja be a geologiai retegek keletkezeset es besorolasat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Geologiai korok

 1. 1. Geológiai korok és fosszíliák
 2. 2. A földtörténeti táblázat Charles Lyell ügyvédként1830-ban adta ki „A geológia alapelvei” c. könyvét.Lyell azt mondta: „célom az, hogy megszabadítsam a tudományt Mózestől”.
 3. 3. A földtörténeti táblázat
 4. 4. A földtörténeti táblázat
 5. 5. A földtörténeti táblázat Az 1800-as évek elején kezdtek mindenréteghez nevet és „kort” rendelni, és un. „index fosszíliákat” rendeltek hozzájuk.
 6. 6. A földtörténeti táblázat A geológusok a rétegeket már nem csak elhelyezkedésük alapján, de a benne található állati és növényi maradványok alapján is osztályozzák. Így alakulhattak ki különböző alkategóriák is.
 7. 7. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A radioaktív kormeghatározásos módszerek nem lennénekműködőképesek, ha előbb nem lett volnaösszeállítva a geológiai tábla.” O’Rourke,J. E., “Pragmatism versus Materialism in Stratigraphy,” American Journal of Science, vol. 276
 8. 8. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A paleontológusok nem tudnak ilymódon dolgozni. Nincs semmilyen mód arra, hogy ránézve a fosszíliákrólmegmondhassuk hány évesek, ameddignem tudjuk, hogy milyen rétegből voltak kiásva.”Eldredge Niles
 9. 9. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? Hogyan határozzák meg a geológusok a különbséget a „600millió éves” kambriumi Az indexmészkőréteg, és a „100 millió éves” krétakori fosszíliák mészkőréteg között? által!
 10. 10. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát?
 11. 11. 14 14 147 6 7
 12. 12. A földrétegek helyes besorolása Hogyan lehet besorolni a földrétegeket, ha nem léteznek a rossz radioaktív kor megállapítási módszerek hosszú korai?
 13. 13. Megoldás aföldrétegek helyes besorolására
 14. 14. Hogyan keletkeztek a földrétegek? 1. Az Özönvíz által.2. Az Özönvizet követő helyi katasztrófák által. 3. Jelenlegi katasztrófák által.4. A félig meddig megpihent Föld eróziója által. 5. Emberi tevékenység által.
 15. 15. Az Özönvíz írott bizonyítékaiMonda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe abárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben anemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be,hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nemtiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból ishetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egészföld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyvennap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot,melyet teremtettem.Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr nékimegparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikoraz özönvíz volt a földön. 1 Mózes 7:1-6
 16. 16. Az Özönvíz írott bizonyítékaiLőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, ehónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagymélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezena napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai,és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt abárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden baromaz õ neme szerint és minden csúszómászó állat, melycsúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állataz õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élőlélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne beminden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úrbezára utána az ajtót. 1 Mózes 7:10-16
 17. 17. Az Özönvíz írott bizonyítékaiMikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyiranevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és azfelemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyrenevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután avizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabbhegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána ahegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test,madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászóállat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő léleklehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle azIsten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől abaromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenekeltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akikvele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, százötven napig. 1 Mózes 7:17-24
 18. 18. Weld-Bundell kő 1923-ban találták alsó Mezopotámiában 100 évvel Ábrahám előtt írták Az Özönvíz előtti 8 királyról ír A lista végén azt írja, hogy az Özönvíz ellepte a Földet
 19. 19. Weld-Bundell kő A feljegyzések párhuzamosak az 1 Mózes 5 és 11-el A hosszú élet leírások megegyeznek az 1 Mózesben leírtakkal
 20. 20. Ebla kő 17000 agyagtáblát találtak Észak Szíriában A táblákra írott dokumentumok Kr. e. 2400-ban íródtak Egy Teremtés és egy Özönvíz leírás is van bennük Szodomát és Gomorát is említik
 21. 21. Más kultúrák és népek írásai33 tábla beszél az Özönvízről30 tábla említi a bárkát28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyenkötött ki29 beszél arról, hogy madarak lettekkiküldve30 említi a túlélőketA legtöbb beszél egy istentiszteleti formárólmiután elhagyták a bárkát
 22. 22. Hawaii - Nu-uA hawaii történet szerint,jóval az első ember,Kuniuhonna halála után,az emberiség olyan gonoszlett, hogy Isten egyÖzönvizet küldött a Földre.Egyetlen ember, Nu-u voltigaz, és ő épített egyhatalmas kenut, amitmegtöltött állatokkal.Egyedül Nu-u és családjamaradt meg, és tőlükszármazik minden ember aFöldön.
 23. 23. Kína - FuhiA Kínaiak Fuhit tekintikcivilizációjukmegalapítójának. Úgytudják, hogy Fuhi az Őhárom fiával, és afeleségével, valaminthárom lányával túlélte azÖzönvizet, és ők voltakazok akik ismétbenépesítették a Földet.
 24. 24. Mexikó - CoxcoxA tolték indiánoknálfennmaradt, hogy az elsővilágot 1716 év után egynagy Özönvíz pusztítottael. A vizek még alegnagyobb hegyeket isellepték. Csak Coxcox éscsaládja maradt meg.
 25. 25. Honnan volt a sok víz? Isten alkotta meg a mennyezet felett való vizeket.Ugyanakkor a Földalatt is voltak vizek
 26. 26. Honnan volt a sok víz? Ma is vannak források az óceánok fenekén!
 27. 27. Hogyan lepte be a Földet?Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok.Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a FöldetA Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek,hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek ahegyek. 3,2 km Föld
 28. 28. Jégkorszak
 29. 29. A Kolorádó folyó bemegy a kanionba 900m Aföldrétegek gyorskialakulása – Grand 2100-2600m Canyon 550 m
 30. 30. A földrétegek gyorskialakulása – Grand Canyon 2600 m Nagy tó
 31. 31. Aföldrétege k gyorskialakulása – Grand Canyon
 32. 32. A többrétegű fosszíliák képződése
 33. 33. A többrétegű fosszíliák képződése
 34. 34. A többrétegű fosszíliák képződése
 35. 35. UPRIGHT FLOATING LOGPRONE FLOATING LOG UPRIGHT DEPOSITED LOGS PRONE BURIED LOG
 36. 36. A rétegek képződése
 37. 37. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 38. 38. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 39. 39. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 40. 40. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 41. 41. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 42. 42. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 43. 43. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 44. 44. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció„A kavitáció egy fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha egy anyag folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át a nyomás esése következtében. Ha a folyadék sebessége hirtelen megnő, akkor az energia megmaradás törvénye értelmében anyomása leesik. A keletkező gőzbuborék, ha az áramlás mentén olyan helyre ér, ahol a nyomás nagyobb az ottani hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásnál, a buborékhirtelen összeroskad, az egymásnak csattanó folyadékfelületek erős akusztikus lökéshullámot keltenek, ami egyrészt erőszajjal, rezgéssel, másrészt a környező szilárd testek eróziójával jár.” - Wikipédia
 45. 45. A Szahara kora: kevesebb, mint 4000 év Uralkodó széljárás
 46. 46. A partvidékek eróziója
 47. 47. Emberi tevékenység következménye A marosújvári plus diszkont elsüllyedése a sós medencébe.
 48. 48. Hogyan keletkeztek a fosszíliák rövid idő alatt? 1. Különböző élőhelyeken keletkeztek. 2. A fosszília rétegek kialakulásában a mozgásnak is szerepe volt/van. 3. Mega szukcessziók által. 4. Eltérő fosszilizációs potenciál által.
 49. 49. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a milátható, a láthatatlanból állottelő.” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. vers

×