Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Úvod k anglosaské eseji:    V následujícím krátkém textu se budu věnovat úvodu do problematiky anglosaskéeseje. Krátce ...
Mezi základní typy esejí patří:  a) „Cause and effect“ – logický a často chronologický postup od příčin k důsledkům.  b)...
Mezi hlavní a na první pohled zřetelně viditelné rozdíly anglosaské a české eseje bych řadilrozdílné formátování. Anglosas...
Zdroje:BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2– Modely a příklady citací u...
ARGUMENTACE   Téma anglosaské eseje bylo zvoleno z toho důvodu, že v rámci studia oboru Anglickýjazyk a literatura je to...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI práce

378 views

Published on

závěrečný úkol

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KPI práce

 1. 1. Úvod k anglosaské eseji: V následujícím krátkém textu se budu věnovat úvodu do problematiky anglosaskéeseje. Krátce popíšu její historii, dále promluvím o dnešním využití k akademickým účelům anakonec zmíním její formátování, jakožto jeden z nejvýraznějších rozdílů oproti eseji, jak jiznáme my. Termín „literární esej“ ve smyslu úvaha/dialog autora se čtenářem přinesl v 16. Stoletífrancouzský autor Michel de Montaigne, do anglosaského prostředí jej následně adaptovalFrancis Bacon. Už v éře osvícenství se začala objevovat velká esejistická jména jako SamuelJohnson, největší rozvoj ovšem nastal v osmnáctém a devatenáctém století s příchodemesejistů, píšících pro širokou veřejnost – Samuel Taylor Coleridge, Edmund Burke, LeighHunt, Thomas De Quincey – tento trend přirozeně pokračoval dále do dvacátého století sejmény T.S.Eliota, Virginie Woolfové a dalších. Eseje samozřejmě nebyly monotematické,některé se zabývaly literární kritikou, další politickou tematikou nebo morálními dilematy,případně můžeme objevit i primárně filosoficky zaměřené eseje, jako např. „A Defence OfCommon Sense“ filosofa G.E.Moorea.V současnosti ovšem esejistická tradice mezi spisovateli takřka vymizela a médium eseje jevyužíváno spíše ke vzdělávacím účelům. Tzv. „akademická esej“ tvoří důležitou částpředevším studia oborů filosofických fakult. Akademická esej má striktnější pravidla apevnější strukturu, než esej literární, i přes logickou a silně normativní stavbu ovšem stáledává prostor názoru a hledisku autora. Obvyklá délka akademické eseje bývá v případě kratšípráce do 2000 slov, u delší práce se rozsah obvykle pohybuje v rozmezí 2-5000 slov.
 2. 2. Mezi základní typy esejí patří: a) „Cause and effect“ – logický a často chronologický postup od příčin k důsledkům. b) „Compare and contrast“ – vychází ze srovnávání dvou a více děl. Hledání analogií, rozdílů a jejich využívání k podpoře argumentu. c) „Critical“ – soustředí se na objektivní analýzu jednoho konkrétního problému.Při svém studiu na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity se můžemenejčastěji setkat s „compare and contrast“ esejemi, které jsou zároveň součástí státnicovýchzkoušek. Tato srovnávací metoda poskytuje výhodu v hledání podpory argumentů z vícezdrojů, případně její snadné syntézy. Na velmi podobném principu často probíhá i výukajednotlivých autorů. Hned druhým nejčastějším typem bývají kritické eseje, které jsou ovšemnáročnější z důvodu nutnosti aktivní a pečlivé analýzy.
 3. 3. Mezi hlavní a na první pohled zřetelně viditelné rozdíly anglosaské a české eseje bych řadilrozdílné formátování. Anglosaské formátování MLA mi připadá formálně striktnější, odurčené hlavičky, přes normu odsazení a řádkování až po formu citací, která se rovněž liší odčeské normy ČSN ISO 690. Obvyklým fontem pro psaní v MLA je Times New Roman,velikost písma 12, normou je také dvojité řádkování. Dovolím si v praxi uvést příklad citaceknihy „Obraz Doriana Graye“, respektive jejího anglického originálu:MLA: Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray. 2nd ed. Frýdek-Místek: Al Press, 2005.Print.ČSN ISO 690: WILDE, Oscar. Obraz Doriana Graye. 2. vyd. Frýdek-Místek: Al Press, 2005.ISBN 80-7362-046-4.Jak můžeme vidět, hlavní rozdíly jsou v kapitalizaci příjmení autora na začátku a uváděníISBN/média díla na konci. Změnil jsem i font a velikost písma, bohužel nemohu na takkrátkém rozsahu prezentovat normativní dvojité řádkování.Klasická esej v MLA má danou stavbu. Začíná úvodem, ve kterém nadneseme téma,argumenty a cíle práce, dále i způsob, jakým budeme argumenty obhajovat. V samotném tělepráce se držíme metody jedné myšlenky na odstavec – pro snadnější orientaci v textu audržení logické stavby. V závěru práce pak znovu shrneme cíle a obsah práce, shrnemeargumenty, které jsme se pokusili obhájit a důsledky, které z nich vyplývají. Jak je tedy zřejmé, anglosaská esej se od té české nebo francouzské liší – převážněnormativně, formou. Její pravidla jsou ovšem velmi snadno dostupná a proto není žádnýproblém je přijmout za vlastní a být schopný esej podle standardu MLA správněnaformátovat.
 4. 4. Zdroje:BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2– Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004,poslední aktualizace 11. 11. 2004. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>. - Detailní popis citační normy ČSN ISO 690 - Velké množství citací veškerých možných zdrojů - Přehledné - Snadno dostupnéModern Language Association, of America. MLA Handbook for Writers of Research Papers.7th ed. New York: The Modern Language Association of America, 2009. Print. - Detailní příručka k psaní podle normy MLA - Popsáno vše potřebné - Praktické příklady - Dostupná přes katedru - Přes rozsáhlost dobře čitelnáEssay. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-12-25]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Essay - Definice eseje jako takové - Dobře popsaná historie - Množství známých jmen - Definice akademické eseje - Vypsané a definované druhy esejí
 5. 5. ARGUMENTACE Téma anglosaské eseje bylo zvoleno z toho důvodu, že v rámci studia oboru Anglickýjazyk a literatura je to v zásadě jediný útvar, se kterým student pracuje. Logickým postupempři psaní práce bylo popsat stručně historii, druhy anglosaských esejí a rozdíly mezi normoučeskou (ČSN ISO) a MLA, kterou se řídí studenti anglistiky.ANOTACE Odborný text „Úvod k anglosaské eseji“ pojednává ve zkratce o různých formách esejív rámci anglosaských norem. Zahrnuta jsou pravidla pro citace a zásadní odlišnosti odtuzemské normy ČSN ISO. Pro úplnost tématu je text uveden stručnou historií a zmíněny jsouněkteré důležité literární osobnosti, které se zasadily o vznik či vývoj daného literárníhoútvaru.KLÍČOVÁ SLOVA esej, citace, MLA

×