Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Học Plc s7 200

219 views

Published on

plc

Published in: Sales
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Học Plc s7 200

 1. 1. GIÔÙI THIEÄU BOÄ PLC CUÛA SIMATIC S7- 200 I. Toång quaùt veà PLC 1. Giôùi thieäu PLC PLC vieát taét cuûa Programmable Logic Controller , laø thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñöôïc (khaû trình) cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån logic thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình. Ngöôøi söû duïng coù theå laäp trình ñeå thöïc hieän moät loaït trình töï caùc söï kieän. Caùc söï kieän naøy ñöôïc kích hoaït bôûi taùc nhaân kích thích (ngoõ vaøo) taùc ñoäng vaøo PLC hoaëc qua caùc hoaït ñoäng coù treã nhö thôøi gian ñònh thì hay caùc söï kieän ñöôïc ñeám. Moät khi söï kieän ñöôïc kích hoaït thaät söï, noù baät ON hay OFF thieát bò ñieàu khieån beân ngoaøi ñöôïc goïi laø thieát bò vaät lyù. Moät boä ñieàu khieån laäp trình seõ lieân tuïc “laëp” trong chöông trình do “ngöôøi söû duïng laäp ra” chôø tín hieäu ôû ngoõ vaøo vaø xuaát tín hieäu ôû ngoõ ra taïi caùc thôøi ñieåm ñaõ laäp trình. Ñeå khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa boä ñieàu khieån duøng daây noái ( boä ñieàu khieån baèng Relay) ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra boä PLC nhaèm thoûa maõn caùc yeâu caàu sau : ♦ Laäp trình deå daøng , ngoân ngöõ laäp trình deå hoïc . ♦ Goïn nheï, deå daøng baûo quaûn , söûa chöõa. ♦ Dung löôïng boä nhôù lôùn ñeå coù theå chöùa ñöôïc nhöõng chöông trình phöùc taïp . ♦ Hoaøn toaøn tin caäy trog moâi tröôøng coâng nghieäp . ♦ Giao tieáp ñöôïc vôùi caùc thieát bò thoâng minh khaùc nhö : maùy tính , noái maïng , caùc moâi Modul môû roäng. ♦ Giaù caû caù theå caïnh tranh ñöôïc. Caùc thieát keá ñaàu tieân laø nhaèm thay theá cho caùc phaàn cöùng Relay daây noái vaø caùc Logic thôøi gian .Tuy nhieân ,beân caïnh ñoù vieäc ñoøi hoûi taêng cöôøng dung löôïng nhôù vaø tính deå daøng cho PLC maø vaãn baûo ñaûm toác ñoä xöû lyù cuõng nhö giaù caû … Chính ñieàu naøy ñaõ gaây ra söï quan taâm saâu saéc ñeán vieäc söû duïng PLC trong coâng nghieäp . Caùc taäp leänh
 2. 2. nhanh choùng ñi töø caùc leänh logic ñôn giaûn ñeán caùc leänh ñeám , ñònh thôøi , thanh ghi dòch … sau ñoù laø caùc chöùc naêng laøm toaùn treân caùc maùy lôùùn … Söï phaùt trieån caùc maùy tính daãn ñeán caùc boä PLC coù dung löôïng lôùn , soá löôïng I / O nhieàu hôn. Trong PLC, phaàn cöùng CPU vaø chöông trình laø ñôn vò cô baûn cho quaù trình ñieàu khieån hoaëc xöû lyù heä thoáng. Chöùc naêng maø boä ñieàu khieån caàn thöïc hieän seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi moät chöông trình . Chöông trình naøy ñöôïc naïp saün vaøo boä nhôù cuûa PLC, PLC seõ thöïc hieän vieâïc ñieàu khieåûn döïa vaøo chöông trình naøy. Nhö vaäy neáu muoán thay ñoåi hay môû roäng chöùc naêng cuûa qui trình coâng ngheä , ta chæ caàn thay ñoåi chöông trình beân trong boä nhôù cuûa PLC . Vieäc thay ñoåi hay môû roäng chöùc naêng seõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch deå daøng maø khoâng caàn moät söï can thieäp vaät lyù naøo so vôùi caùc boä daây noái hay Relay . 2. Caáu truùc , nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa PLC a. Caáu truùc Taát caû caùc PLC ñeàu coù thaønh phaàn chính laø : Moät boä nhôù chöông trình RAM beân trong ( coù theå môû roäng theâm moät soá boä nhôù ngoaøi EPROM ). Moät boä vi xöû lyù coù coång giao tieáp duøng cho vieäc gheùp noái vôùi PLC . Caùc Modul vaøo /ra. Beân caïnh ñoù, moät boä PLC hoaøn chænh coøn ñi keøm theâm moâït ñôn vò laäp trình baèng tay hay baèng maùy tính. Haàu heát caùc ñôn vò laäp trình ñôn giaûn ñeàu coù ñuû RAM ñeå chöùa ñöïng chöông trình döôùi daïng hoaøn thieän hay boå sung . Neáu ñôn vò laäp trình laø ñôn vò xaùch tay , RAM thöôøng laø loaïi CMOS coù pin döï phoøng, chæ khi naøo chöông trình ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø saún saøng söû duïng thì noù môùi truyeàn sang boä nhôù PLC . Ñoái vôùi caùc PLC lôùn thöôøng laäp trình treân maùy tính nhaèm hoå trôï cho vieäc vieát, ñoïc vaø kieåm
 3. 3. tra chöông trình . Caùc ñôn vò laäp trình noái vôùi PLC qua coång RS232, RS422, RS458, … b. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa PLC  Ñôn vò xöû lyù trung taâm CPU ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng beân trong PLC. Boä xöû lyù seõ ñoïc vaø kieåm tra chöông trình ñöôïc chöùa trong boä nhôù, sau ñoù seõ thöïc hieän thöù töï töøng leänh trong chöông trình , seõ ñoùng hay ngaét caùc ñaàu ra. Caùc traïng thaùi ngoõ ra aáy ñöôïc phaùt tôùi caùc thieát bò lieân keát ñeå thöïc thi. Vaø toaøn boä caùc hoaït ñoäng thöïc thi ñoù ñeàu phuï thuoäc vaøo chöông trình ñieàu khieån ñöôïc giöõ trong boä nhôù.  Heä thoáng bus Heä thoáng Bus laø tuyeán duøng ñeå truyeàn tín hieäu, heä thoáng goàm nhieàu ñöôøng tín hieäu song song : Address Bus : Bus ñòa chæ duøng ñeå truyeàn ñòa chæ ñeán caùc Modul khaùc nhau. Data Bus : Bus duøng ñeå truyeàn döõ lieäu. Control Bus : Bus ñieàu khieån duøng ñeå truyeàn caùc tín hieäu ñònh thì vaø ñieåu khieån ñoàng boä caùc hoaït ñoäng trong PLC . Trong PLC caùc soá lieäu ñöôïc trao ñoåi giöõa boä vi xöû lyù vaø caùc modul vaøo ra thoâng qua Data Bus. Address Bus vaø Data Bus goàm 8 ñöôøng, ôû cuøng thôøi ñieåm cho pheùp truyeàn 8 bit cuûa 1 byte moät caùch ñoàng thôøi hay song song. Neáu moâït modul ñaàu vaøo nhaän ñöôïc ñòa chæ cuûa noù treân Address Bus , noù seõ chuyeån taát caû traïnh thaùi ñaàu vaøo cuûa noù vaøo Data Bus. Neáu moät ñòa chæ byte cuûa 8 ñaàu ra xuaát hieän treân Address Bus, modul ñaàu ra töông öùng seõ nhaän ñöôïc döõ lieäu töø Data bus. Control Bus seõ chuyeån caùc tín hieäu ñieàu khieån vaøo theo doõi chu trình hoaït ñoäng cuûa PLC . Caùc ñòa chæ vaø soá lieäu ñöôïc chuyeån leân caùc Bus töông öùng trong moät thôøi gian haïn cheá. Heâï thoáng Bus seõ laøm nhieäm vuï trao ñoåi thoâng tin giöõa CPU, boä nhôù vaø I/O . Beân caïch ñoù, CPU ñöôïc cung caáp moät xung Clock coù taàn soá
 4. 4. töø 1÷8 MHZ. Xung naøy quyeát ñònh toác ñoä hoaït ñoäng cuûa PLC vaø cung caáp caùc yeáu toá veà ñònh thôøi, ñoàng hoà cuûa heä thoáng.  Boä nhôù PLC thöôøng yeâu caàu boä nhôù trong caùc tröôøng hôïp : Laøm boä ñònh thôøi cho caùc keânh traïng thaùi I/O. Laøm boä ñeäm traïng thaùi caùc chöùc naêng trong PLC nhö ñònh thôøi, ñeám, ghi caùc Relay. Moãi leänh cuûa chöông trình coù moät vò trí rieâng trong boä nhôù, taát caû moïi vò trí trong boä nhôù ñeàu ñöôïc ñaùnh soá, nhöõng soá naøy chính laø ñòa chæ trong boä nhôù . Ñòa chæ cuûa töøng oâ nhôù seõ ñöôïc troû ñeán bôûi moät boä ñeám ñòa chæ ôû beân trong boä vi xöû lyù. Boä vi xöû lyù seõ giaù trò trong boä ñeám naøy leân moät tröôùc khi xöû lyù leänh tieáp theo . Vôùi moät ñòa chæ môùi , noäi dung cuûa oâ nhôù töông öùng seõ xuaát hieän ôû ñaáu ra, quaù trình naøy ñöôïc goïi laø quaù trình ñoïc . Boä nhôù beân trong PLC ñöôïc taïo bôõi caùc vi maïch baùn daãn, moãi vi maïch naøy coù khaû naêng chöùa 2000 ÷ 16000 doøng leänh , tuøy theo loaïi vi maïch. Trong PLC caùc boä nhôù nhö RAM, EPROM ñeàu ñöôïc söû duïng . RAM (Random Access Memory ) coù theå naïp chöông trình, thay ñoåi hay xoùa boû noäi dung baát kyø luùc naøo. Noäi dung cuûa RAM seõ bò maát neáu nguoàn ñieän nuoâi bò maát . Ñeå traùnh tình traïng naøy caùc PLC ñeàu ñöôïc trang bò moät pin khoâ, coù khaû naêng cung caáp naêng löôïng döï tröõ cho RAM töø vaøi thaùng ñeán vaøi naêm. Trong thöïc teá RAM ñöôïc duøng ñeå khôûi taïo vaø kieåm tra chöông trình. Khuynh höôùng hieän nay duøng CMOSRAM nhôø khaû naêng tieâu thuï thaáp vaø tuoåi thoï lôùn . EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory) laø boä nhôù maø ngöôøi söû duïng bình thöôøng chæ coù theå ñoïc chöù khoâng ghi noäi dung vaøo ñöôïc . Noäi dung cuûa EPROM khoâng bò maát khi maát nguoàn , noù ñöôïc gaén saün trong maùy , ñaõ ñöôïc nhaø saûn xuaát naïp vaø chöùa heä ñieàu haønh saün. Neáu ngöôøi söû duïng khoâng muoán môû roäng boä nhôù thì chæ duøng theâm EPROM gaén beân trong PLC . Treân PG (Programer) coù saün choå ghi vaø xoùa EPROM.
 5. 5. Moâi tröôøng ghi döõ lieäu thöù ba laø ñóa cöùng hoaïc ñóa meàm, ñöôïc söû duïng trong maùy laäp trình . Ñóa cöùng hoaêïc ñóa meàm coù dung löôïng lôùn neân thöôøng ñöôïc duøng ñeå löu nhöõng chöông trình lôùn trong moät thôøi gian daøi . Kích thöôùc boä nhôù : ♦ Caùc PLC loaïi nhoû coù theå chöùa töø 300 ÷1000 doøng leänh tuøy vaøo coâng ngheä cheá taïo . ♦ Caùc PLC loaïi lôùn coù kích thöôùc töø 1K ÷ 16K, coù khaû naêng chöùa töø 2000 ÷16000 doøng leänh. Ngoaøi ra coøn cho pheùp gaén theâm boä nhôù môû roäng nhö RAM , EPROM.  Caùc ngoû vaøo ra I / O Caùc ñöôøng tín hieäu töø boä caûm bieán ñöôïc noái vaøo caùc modul ( caùc ñaàu vaøo cuûa PLC ) , caùc cô caáu chaáp haønh ñöôïc noái vôùi caùc modul ra ( caùc ñaàu ra cuûa PLC ) . Haàu heát caùc PLC coù ñieän aùp hoaït ñoäng beân trong laø 5V , tín hieâïu xöû lyù laø 12/24VDC hoaëc 100/240VAC. Moãi ñôn vò I / O coù duy nhaát moät ñòa chæ, caùc hieån thò traïng thaùi cuûa caùc keânh I / O ñöôïc cung caáp bôõi caùc ñeøn LED treân PLC , ñieàu naøy laøm cho vieäc kieåm tra hoaït ñoäng nhaäp xuaát trôû neân deå daøng vaø ñôn giaûn . Boä xöû lyù ñoïc vaø xaùc ñònh caùc traïng thaùi ñaàu vaøo (ON,OFF) ñeå thöïc hieän vieäc ñoùng hay ngaét maïch ôû ñaàu ra . 3. Caùc hoaït ñoäng xöû lyù beân trong PLC a. Xöû lyù chöông trình Khi moät chöông trình ñaõ ñöôïc naïp vaøo boä nhôù cuûa PLC , caùc leänh seõ ñöôïc trong moät vuøng ñòa chæ rieâng leû trong boä nhôù . PLC coù boä ñeám ñòa chæ ôû beân trong vi xöû lyù, vì vaäy chöông trình ôû beân trong boä nhôù seõ ñöôïc boä vi xöû lyù thöïc hieän moät caùch tuaàn töï töøng leänh moät, töø ñaàu cho ñeán cuoái chöông trình . Moãi laàn thöïc hieän chöông trình töø ñaàu ñeán cuoái ñöôïc goïi laø moät chu kyø thöïc hieän. Thôøi gian thöïc hieän moät chu kyø tuøy thuoäc vaøo toác ñoä xöû lyù cuûa PLC vaø ñoä
 6. 6. lôùn cuûa chöông trình. Moät chu lyø thöïc hieän bao goàm ba giai ñoaïn noái tieáp nhau : ♦ Ñaàu tieân, boä xöû lyù ñoïc traïng thaùi cuûa taát caû ñaàu vaøo. Phaàn chöông trình phuïc vuï coâng vieäc naøy coù saün trong PLC vaø ñöôïc goïi laø heä ñieàu haønh . ♦ Tieáp theo, boä xöû lyù seõ ñoïc vaø xöû lyù tuaàn töï leänh moät trong chöông trình. Trong ghi ñoïc vaø xöû lyù caùc leänh, boä vi xöû lyù seõ ñoïc tín hieäu caùc ñaàu vaøo, thöïc hieän caùc pheùp toaùn logic vaø keát quaû sau ñoù seõ xaùc ñònh traïng thaùi cuûa caùc ñaàu ra. ♦ Cuoái cuøng, boä vi xöû lyù seõ gaùn caùc traïng thaùi môùi cho caùc ñaàu ra taïi caùc modul ñaàu ra. b. Xöû lyù xuaát nhaäp Goàm hai phöông phaùp khaùc nhau duøng cho vieäc xöû lyù I / O trong PLC :  Caäp nhaät lieân tuïc Ñieàu nay ñoøi hoûi CPU queùt caùc leänh ngoû vaøo (maø chuùng xuaát hieän trong chöông trình ), khoaûng thôøi gian Delay ñöôïc xaây döïng beân trong ñeå chaéc chaén raèng chæ coù nhöõng tín hieäu hôïp lyù môùi ñöôïc ñoïc vaøo trong boä nhôù vi xöû lyù. Caùc leänh ngoû ra ñöôïc laáùy tröïc tieáp tôùi caùc thieát bò. Theo hoaït ñoäng logic cuûa chöông trình , khi leänh OUT ñöôïc thöïc hieän thì caùc ngoû ra caøi laïi vaøo ñôn vò I / O, vì theá neân chuùng vaãn giöõ ñöôïc traïng thaùi cho tôùi khi laàn caäp nhaät keá tieáp.  Chuïc aûnh quaù trình xuaát nhaäp Haàu heát caùc PLC loaïi lôn coù theå coù vaøi traêm I / O, vì theá CPU chæ coù theå xöû lyù moät leänh ôû moät thôøi ñieåm . Trong suoát quaù trình thöïc thi, traïng thaùi moãi ngoõ nhaäp phaûi ñöôïc xeùt ñeán rieâng leû nhaèm doø tìm caùc taùc ñoäng cuûa noù trong chöông trình. Do chuùng ta yeâu caàu relay 3ms cho moãi ngoõ vaøo, neân toång thôøi gian cho heä thoáng laáy maãu lieân tuïc trôû neân raát daøi vaø taêng theo soá ngoõ vaøo. Ñeå laøm taêng toác ñoä thöïc thi chöông trình, caùc ngoõ I / O ñöôïc caäp nhaät tôùi moät vuøng ñaëc bieät trong chöông trình. ÔÛ ñaây, vuøng RAM ñaëc bieät naøy ñöôïc duøng nhö moät boä ñeäm löu traïng thaùi caùc logic ñieàu
 7. 7. khieån vaø caùc ñôn vò I / O. Moãi ngoõ vaøo ra ñeàu coù moät ñòa chæ I / O RAM naøy. Suoát quaù trình copy taát caû caùc traïng thaùi vaøo trong I / O RAM. Quaù trình naøy xaûy ra ôû moät chu kyø chöông trình (töø Start ñeán End ). Thôøi gian caäp nhaät taát caû caùc ngoõ vaøo ra phuï thuoäc vaøo toång soá I/O ñöôïc copy tieâu bieåu laø vaøi ms. Thôøi gian thöïc thi chöông trình phuï thuoäc vaøo chieàu daøi chöông trình ñieàu khieån töông öùng moãi leänh maát khoaûng töø 1÷10 µs. II. PLC SIMATIC S7-200 CPU 214 1. Caáu truùc phaàn cöùng cuûa CPU 214 S7-200 laø thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình loaïi nhoû cuûa Haõng SIEMNS (CHLB Ñöùc) coù caáu truùc theo kieåu Modul vaø coù caùc modul môû roäng. Caùc modul naøy ñöôïc söû duïng cho nhieàu öùng duïng laäp trình khaùc nhau. Thaønh phaàn cô baûn cuûa S7-200 laø khoái vi xöû lyù CPU-214. ♦ CPU-214 bao goàm 14 ngoõ vaøo vaø 10 ngoõ ra, coù khaû naêng theâm 7 modul môû roäng. ♦ 2.048 töø ñôn (4 Kbyte) thuoäc mieàn nhôù ñoïc / ghi non-volatile ñeå löu chöông trình (vuøng nhôù coù giao dieän vôùi EEPROM). ♦ 2.048 töø ñôn (4 Kbyte) thuoäc kieåu ñoïc ghi ñeå löu döõ lieäu, trong ñoù 512 töø ñaàu thuoäc mieàn non-volatile. ♦ Toång soá ngoõ vaøo / ra cöïc ñaïi laø 64 ngoõ vaøo vaø 64 ngoõ ra. ♦ 128 Timer chia laøm 3 loaïi theo ñoä phaân giaûi khaùc nhau: 4 Timer 1ms, 16 Timer 10ms vaø 108 Timer 100ms. ♦ 128 boä ñeám chia laøm 2 loaïi: chæ ñeám tieán vaø vöøa ñeám tieán vöøa ñeám luøi. ♦ 688 bít nhôù ñaëc bieät duøng ñeå thoâng baùo traïng thaùi vaø ñaët cheá ñoä laøm vieäc. ♦ Caùc cheá ñoä xöû lyù ngaét goàm: ngaét truyeàn thoâng, ngaét theo söôøn leân hoaëc xuoáng, ngaét thôøi gian, ngaét cuûa boä ñeám toác ñoä cao vaø ngaét truyeàn xung. ♦ 3 boä ñeám toác ñoä cao vôùi nhòp 2Khz vaø 7 Khz. ♦ 2 boä phaùt xung nhanh cho daõy xung kieåu PTO hoaëc kieåu PWM.
 8. 8. ♦ 2 boä ñieàu chænh töông töï ♦ Toaøn boä vuøng nhôù khoâng bò maát döõ lieäu trong khoaûng thôøi gian 190 giôø keå töø khi PLC bò maát nguoàn cung caáp. Caùc ñeøn baùo treân S7-200 CPU214 ♦ SF (ñeøn ñoû): Ñeøn ñoû SF baùo hieäu heä thoáng bò hoûng. ♦ RUN (ñeøn xanh): Ñeøn xanh RUN chæ ñònh PLC ñang ôû cheá ñoä laøm vieäc vaø thöïc hieän chöông trình ñöôïc naïp vaøo trong maùy. ♦ STOP (ñeøn vaøng): Ñeøn vaøng STOP chæ ñònh raèng PLC ñang ôû cheá ñoä döøng chöông trình vaø ñang thöïc hieän laïi.  Coång vaøo ra ♦ Ix.x (ñeøn xanh): Ñeøn xanh ôû coång vaøo baùo hieäu traïng thaùi töùc thôøi cuûa coång Ix.x. Ñeøn naøy baùo hieäu traïng thaùi cuûa tín hieäu theo giaù trò Logic cuûa coâng taéc. ♦ Qx.x (ñeøn xanh): Ñeøn xanh ôû coång ra baùo hieäu traïng thaùi töùc thôøi cuûa coång Qx.x. Ñeøn naøy baùo hieäu traïng thaùi cuûa tín hieäu theo giaù trò logic cuûa coång.  Cheá ñoä laøm vieäc PLC coù 3 cheá ñoä laøm vieäc: ♦ RUN: cho pheùp PLC thöïc hieän chöông trình töøng boä nhôù, PLC seõ chuyeån töø RUN sang STOP neáu trong maùy coù söï coá hoaëc trong chöông trình gaëp leänh STOP. ♦ STOP: Cöôûng böùc PLC döøng chöông trình ñang chaïy vaø chuyeån sang cheá ñoä STOP. ♦ TERM: Cho pheùp maùy laäp trình töï quyeát ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng cho PLC hoaëc RUN hoaëc STOP.  Coång truyeàn thoâng S7-200 söû duïng coång truyeàn thoâng noái tieáp RS485 vôùi phích noái 9 chaân ñeå phuïc vuï cho vieäc gheùp noái vôùi thieát bò laäp trình hoaëc vôùi caùc
 9. 9. traïm PLC khaùc. Toác ñoä truyeàn cho maùy laäp trình kieåu PPI laø 9600 baud. Toác ñoä truyeàn cung caáp cuûa PLC theo kieåu töï do laø 300 ÷38.400 baud. Ñeå gheùp noái S7-200 vôùi maùy laäp trình PG702 hoaëc caùc loaïi maùy laäp trình thuoäc hoï PG7xx coù theå duøng moät caùp noái thaúng MPI. Caùp ñoù ñi keøm vôùi maùy laäp trình. Gheùp noái S7-200 vôùi maùy tính PC qua coång RS232 caàn coù caùp noái PC / PPI vôùi boä chuyeån ñoåi RS232 / RS485. Chaân Giaûi thích 2. Caáu truùc boä nhôù Boä nhôù S7-200 ñöôïc chia thaønh 4 vuøng vôùi 1 tuï coù nhieäm vuï duy trì döõ lieäu trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh khi maát nguoàn. Boä nhôù S7-200 coù tính naêng ñoäng cao, ñoïc, ghi ñöôïc trong toaøn vuøng, loaïi tröø caùc bit nhôù ñaëc bieät SM (Special memory) chæ coù theå truy nhaäp ñeå ñoï EEPROM MIEÀN NHÔÙ NGOAØI Chöông trình Chöông trình Chöông trình Tham soá Tham soá Tham soá Döõ lieäu Döõ lieäu Döõ lieäu Vuøng ñoái töôïng 1 Tuï ····· ···· 12345 9 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ñaát 24 VDC Truyeàn vaø nhaän döõ lieäu Khoâng söû duïng Ñaát 5 VDC (ñieän trôû trong 100Ω) 24 VDC (120 mA toái ña) Truyeàn vaø nhaän döõ lieäu Khoâng söû duïng
 10. 10. ♦ Vuøng chöông trình Laø nguoàn nhôø ñöôïc söû duïng ñeå löu giöõ caùc leänh chöông trình. Vuøng naøy thuoäc kieåu non-volatile ñoïc / ghi ñöôïc. ♦ Vuøng tham soá Laø mieàn löu giöõ caùc tham soá nhö: töø khoùa, ñòa chæ traïm, … cuõng gioáng nhö vuøng chöông trình, thuoäc kieåu non-volatile ñoïc / ghi ñöôïc. ♦ Vuøng döõ lieäu Laø mieàn nhôù ñoäng ñöôïc söû duïng ñeå caát giöõ caùc döõ lieäu cuûa chöông trình. Noù coù theå ñöôïc truy caäp theo töøng bít, töøng byte, töøng töø ñôn (W-Word) hoaëc theo töø keùp (DW_ Double Word), vuøng döõ lieäu ñöôïc chia thaønh nhöõng mieàn nhôù nhoû vôùi caùc coâng duïng khaùc nhau. Chuùng ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi ñaàu theo töø tieáng Anh, ñaëc tröng cho coâng duïng rieâng cuûa chuùng nhö sau: V : Variable Memory. I : Input image register. O : Output image regiter. M : Internal Memory bits. SM : Special Memory bits. Taát caû caùc mieàn naøy ñeàu coù theå truy nhaäp theo töøng bít, töøng byte, töøng töø (word) hoaëc töø keùp (double word). ♦ Vuøng ñoái töôïng Bao goàm caùc thanh ghi Timer, boä ñeám toác ñoä cao, boä ñeäm vaøo ra, thanh ghi AC. Vuøng naøy khoâng thuoäc kieåu Non-Volatile nhöng ñoïc / ghi ñöôïc . 3. Môû roäng coång vaøo ra CPU 214 cho pheùp môû roäng nhieàu nhaát 7 Modul. Caùc modul môû roäng töông töï vaø coù theå môû roäng coång vaøo cuûa PLC baèng caùch gheùp noái theâm vaøo noù caùc modul môû roäng veà phía beân phaûi cuûa CPU, laøm thaønh moät moùc xích . Ñòa chæ cuûa caùc vò trí cuûa caùc modul ñöôïc xaùc ñònh cuøng kieåu . Ví duï nhö moät modul coång ra khoâng theå gaùn ñòa chæ
 11. 11. cuûa moät modul coång vaøo, cuõng nhö moät modul töông töï khoâng theå coù ñòa chæ nhö moät modul soá vaø ngöôïc laïi . Caùc modul môû roäng soá hay töông töï ñeàu chieám choå trong boä ñeäm, töông töï vôùi soá ñaàu vaøo/ra cuûa modul . Sau ñaây laø ñòa chæ cuûa moät soá modul môû roäng treân CPU214 CPU214 Modul 0 4vaøo/4 a Modul 1 8 vaøo Modul 2 3vaøo/1 a Analog Modu3 8 ra Modul 4 3vaøo/1 a
 12. 12. I0.0 Q0.0 I0.1 Q0.1 I0.2 Q0.2 I0.3 Q0.3 I0.4 Q0.4 I0.5 Q0.5 I0.6 Q0.6 I0.7 Q0.7 I1.0 Q1.0 I1.1 Q1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 I2.0 I2.1 I2.2 I2.3 Q2.0 Q2.1 Q2.2 Q2.3 I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 AIW 0 AIW 2 AIW 4 AQW 0 Q3.0 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 AIW8 AIW12 AQW 4 4. Caáu truùc chöông trình cuûa S7-200 Coù theå ñöôïc laäp trình cho PLC S7-200 baèng caùch söû duïng moät trong caùc phaàn meàm : Step 7 – Micro / Dos Step 7 – Micro / Win Nhöõng phaàn meàm naøy ñeàu coù theå caøi ñaët ñöôïc treân caùc maùy laäp trình hoï PG 7xx vaø caùc maùy tính caù nhaân. Caùc chöông trình cho S7-200 phaûi coù caáu truùc bao goàm chöông trình chính (main program) vaø sau ñoù ñeán caùc chöông trình con vaø caùc chöông trình xöû lyù ngaét. Chöông trình chính ñöôïc keát thuùc baèng leänh keát thuùc chöông trình (MEND).
 13. 13. Chöông trình con laø moät boä phaän cuûa chöông trình, caùc chöông trình phaûi ñöôïc vieát sau leänh keát thuùc chöông trình ñoù laø leänh MEND. Caùc chöông trình xöû lyù ngaét cuõng laø moät boä phaän cuûa chöông trình. Neáu caàn söû duïng phaûi vieát sau leänh keát thuùc chöông trình chính (MEND). Caùc chöông trình ñöôïc nhoùm laïi thaønh moät nhoùm ngay sau chöông trình chính, sau ñoù ñeán caùc chöông trình xöû lyù ngaét. Cuõng coù theå do troän laãn caùc chöông trình con vaø chöông trình xöû lyù ngaét ôû sau chöông trình chính 5. Thöïc hieän chöông trình cuûa S7-200 PLC thöïc hieän chöông trình theo chu kyø laëp. Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø voøng queùt (scan). Moãi voøng queùt ñöôïc baét ñaàu baèng giai ñoaïn ñoïc caùc döõ lieäu töø caùc coång vaøo vuøng boä ñeäm aûo, tieáp theo laø giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình. Trong töøng voøng queùt, chöông trình ñöôïc thöïc hieän baèng leänh ñaàu tieân vaø keát thuùc taïi leänh keát thuùc MEND. Sau giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình laø giai ñoaïn truyeàn thoâng noäi boä vaø kieåm loãi. Voøng queùt ñöôïc keát thuùc baèng giai ñoaïn chuyeån caùc noäi dung cuûa boä ñeäm aûo tôùi caùc coång ra. Main program MEND Main program MEND SBRO Chöông trình con thöù nhaát RETSBRn Chöông trình thöù n+1 RET INT 0 Chöông trình xöû lyù ngaét thöù nhaát RET I INT n Chöông trình xöû lyù ngaét thöù n+1 RET I Thöïc hieän trong voøng queùt Thöïc hieän khi chöông trình chính goïi 4. Chuyeån döõ lieäu töø boä ñeäm aûora ngoaïi vi 3. Truyeàn thoâng vaø töï kieåm tra loãi 2.Thöïc hieän chöông trình 1. Nhaäp döõ lieäu töø ngoaïi vi vaøo
 14. 14. . Nhö vaäy taïi thôøi ñieåm thöïc hieän leänh vaøo / ra thoâng thöôøng leänh khoâng laøm vieäc tröïc tieáp coång vaøo ra maø chæ thoâng qua boä ñeäm aûo cuûa coång trong vuøng nhôù tham soá. Vieäc truyeàn thoâng giöõa boä ñeäm aûo vôùi ngoaïi vi trong caùc giai ñoaïn (1) vaø (4) do CPU quaûn lyù. Khi gaëp leänh vaøo / ra ngay laäp töùc heä thoáng seõ cho döøng moïi coâng vieäc khaùc, ngay caû chöông trình xöû lyù ngaét ñeå thöïc hieän leänh naøy tröïc tieáp vôùi coång vaøo vaø ra. Neáu söû duïng caùc cheá ñoä ngaét chöông trình töông öùng vôùi töøng tín hieäu ngaét ñöôïc soaïn thaûo vaø caøi ñaët nhö moät boä phaän cuûa chöông trình. Chöông trình xöû lyù ngaét chæ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát hieän tín hieäu baùo ngaét vaø coù theå xaûy ra ôû baát cöù ñieåm naøo trong voøng queùt. 6. Caùc toaùn haïng laäp trình cô baûn Coù 6 phaàn töû laäp trình cô baûn, moãi phaàn töû coù coâng duïng rieâng. Ñeå deã daøng xaùc ñònh thì moãi phaàn töû ñöôïc gaùn cho moä kyù töï: ♦ I : Duøng ñeå chæ ngoõ vaøo vaät lyù noái tröïc tieáp vaøo PLC. ♦ Q : Duøng ñeå chæ ngoõ ra vaät lyù noái tröïc tieáp töø PLC. ♦ T : Duøng ñeå xaùc ñònh phaàn töû ñònh thôøi coù trong PLC. ♦ C : Duøng ñeå xaùc ñònh phaàn töû ñeám coù trong PLC. ♦ M vaø S : Duøng nhö caùc côø hoaït ñoäng nhö beân trong PLC. Taát caû caùc phaàn töû (toaùn haïng) treân coù hai traïng thaùi ON hoaëc OFF (1 hoaëc 0). Cuoän daây coù theå ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån tröïc tieáp ngoõ ra töø PLC (nhö phaàn töû Q) hoaëc coù theå ñieàu khieån boä ñònh thì, boä ñeám hoaëc côø
 15. 15. (nhö phaàn töû M, S). Moãi cuoäc daây ñöôïc gaén vôùi caùc coâng taéc. Caùc coâng taéc naøy coù theå laø thöôøng môû hoaëc thöôøng ñoùng. Caùc ngoõ vaøo vaät lyù noái ñeán boä ñieàu khieån laäp trình (phaàn töû I) khoâng coù cuoän daây ñeå laäp trình. Caùc phaàn töû naøy chæ coù theå duøng ôû daïng caùc coâng taéc maø thoâi (loaïi thöôøng ñoùng vaø thöôøng môû). III. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CUÛA S7-200 CPU 214 1. Phöông phaùp laäp trình S7-200 bieåu dieãn moät maïch logic cöùng baèng moät daõy caùc leänh laäp trình. Chöông trình bao goàm moät daõy caùc taäp leänh. S7-200 thöïc hieän chöông trình baét ñaàu töø leänh laäp trình ñaàu tieân vaø keát thuùc ôû laäp trình cuoái trong moät voøng queùt (scan). Moät voøng queùt (scan cyele) ñöôïc baét ñaàu baèng moät vieäc ñoïc traïng thaùi cuûa ñaàu vaøo, vaø sau ñoù thöïc hieän chöông trình. Voøng queùt keát thuùc baèng vieäc thay ñoåi traïng thaùi ñaàu ra. Tröôùc khi baét ñaàu moät voøng queùt tieáp theo S7-200 thöïc thi caùc nhieäm vuï beân trong vaø nhieäm vuï truyeàn thoâng. Chu trình thöïc hieän chöông trình laø chu trình laëp. Caùch laäp trình cho S7-200 noùi rieâng vaø cho caùc PLC noùi chung döïa treân hai phöông phaùp cô baûn. Phöông phaùp hình thang (Ladder, vieát taét laø LAD) vaø phöông phaùp lieät keâ leänh (Statement list, vieát taét laø STL). Neáu coù moät chöông trình vieát döôùi daïng LAD, thieát bò laäp trình seõ töï doäng taïo ra moät chöông trình theo daïng STL töông öùng. Ngöôïc laïi khoâng phaûi moïi chöông trình vieát döôùi daïng STL ñeàu coù theå chuyeån sang ñöôïc daïng LAD.  Phöông phaùp hình thang (LAD): LAD laø moät ngoân ngöõ laäp trình baèng ñoà hoïa, nhöõng thaønh phaàn cô baûn duøng trong LAD töông öùng vôùi caùc thaønh phaàn cuûa baûng ñieàu khieån baèng rô le. Trong chöông trình LAD, caùc phaàn töû cô baûn duøng ñeå bieåu dieãn leänh logic nhö sau: ♦ Tieáp ñieåm: Laø bieåu töôïng (Symbol) moâ taû caùc tieáp ñieåm cuûa rô le Tieáp ñieåm thöôøng môû Tieáp ñieåm thöông ñoùng
 16. 16. ♦ Cuoän daây (coil): Laø bieåu töôïng ( ) moâ taû rô le ñöôïc maéc theo chieàu doøng ñieän cung caáp cho rô le. ♦ Hoäp (Box): Laø bieåu töôïng moâ taû caùc haøm khaùc nhau, noù laøm vieäc khi coù doøng ñieän chaïy ñeán hoäp. Nhöõng daïng haøm thöôøng ñöôïc bieåu dieãn baèng hoäp laø caùc boä thôøi gian (Timer), boä ñeám (counter) vaø caùc haøm toaùn hoïc. Cuoän daây vaø caùc hoäp phaûi maéc ñuùng chieàu doøng ñieän. Maïng LAD: Laø ñöôøng noái caùc phaàn töû thaønh moät maïch hoaøn thieän, ñi töø ñöôøng nguoàn beân traùi sang ñöôøng nguoàn beân phaûi. Ñöôøng nguoàn beân traùi laø daây pha, ñöôøng nguoàn beân phaûi laø daây trung hoøa vaø cuõng laø ñöôøng trôû veà nguoàn cung caáp (thöôøng khoâng ñöôïc theå hieän khi duøng chöông trình tieän duïng STEPT MICRO / DOS hoaëc STEPT – MICRO/WIN. Doøng ñieän chaïy töø traùi qua tieáp ñieåm ñeán ñoùng caùc cuoän daây hoaëc caùc hoäp trôû veà beân phaûi nguoàn.  Phöông phaùp lieät keâ leänh (STL): Laø phöông phaùp theå hieän chöông trình döôùi daïng taäp hôïp caùc caâu leänh. Moãi caâu leänh trong chöông trình, keå caû nhöõng leänh hình thöùc bieåu dieãn moät chöùc naêng cuûa PLC. 2. Caùc toaùn haïng vaø giôùi haïn cho pheùp cuûa CPU 214 Phöông phaùp truy nhaäp Giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc toaùn haïng Truy nhaäp bit (ñòa chæ byte, chæ soá bit) V (0.0 ÷ 4095.7) I (0.0 ÷ 7.7) Q (0.0 ÷7.7) M (0.0 ÷31.7) SM (0.0 ÷85.7) T (0 ÷127) C (0 ÷127) Truy nhaäp bit VB (0 ÷4.095) IB (0 ÷7)
 17. 17. MB (0 ÷31). SMB (0 ÷85) AC (0 ÷3) Haèng soá Truy nhaäp töø ñôn VW (0 ÷4094) T (0 ÷127) C (0 ÷127) IW (0 ÷6) QW (0 ÷6) MW (0 ÷30) SMW (0 ÷84) AC (0 ÷3) AIW (0 ÷30) AQW (0 ÷30) Haèng soá Truy nhaäp töø keùp VD (0 ÷4092) ID (0 ÷ 4) QD (0 ÷ 4) MD (0 ÷ 28) SMD (0 ÷ 82) AC (0 ÷ 3) HC (0 ÷ 2) Haèng soá. 3. Moät soá leänh cô baûn duøng trong laäp trình 3.1. Caùc leänh vaøo ra
 18. 18. * Load (LD): Leänh LD naïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp (xem hình a), caùc giaù trò cuõ coøn laïi trong ngaên xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bít. • Load Not (LDN): Leänh LDN naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp (xem hình b), caùc giaù trò coøn laïi trong ngaèn xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bít. Tröôùc LD Sau c0 M c1 c0 c2 c1 c3 c2 c4 c3 c5 c4 c6 c5 c7 c6 c8 c7 Hình a: Traïng thaùi cuûa ngaên xeáp tröôùc vaø sau khi thöïc hieän leänh LD Tröôùc LDN Sau c0 ∼m c1 c0 c2 c1 c3 c2 c4 c3 c5 c4 c6 c5 Bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp
 19. 19. c7 c6 c8 c7 Bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp Hình b: Traïng thaùi cuûa ngaên xeáp tröôùc vaø sau khi thöïc hieän leänh LDN. Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng LD n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñöôïc ñoùng neáu n = 1. n: I, Q, M, SM, T, C, V (bit) LDN n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû khi n = 1. LDI n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng töùc thôøi khi n = 1 n: I LDNI n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû töùc thôøi khi n = 1 Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho STL nhö sau:
 20. 20. Leänh Moâ taû Toaùn haïng LD n Leänh naïp giaù trò logic cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n (bít): I, Q, M, SM, T, C, V LDN n Leänh naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. LDI n Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n: I LDNI n Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. OUTPUT (=) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp vaøo bít ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Moâ taû leänh baèng LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng n ( ) Cuoän daây ñaàu ra ôû traïng thaùi kích thích khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua. n: I, Q, M, SM, T, C, V (bít) n Cuoän daây ñaàu ra n: Q
 21. 21. ( ) ( ) ñöôïc kích thích töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua. (bít) Moâ taû baèng leänh STL nhö sau: STL Moâ taû Toaùn haïng = n Leänh = sao cheùp giaù trò cuûa ñænh ngaên xeáp tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh. n: I, Q, M, SM, T, C, V (bít) = I n Leänh = I (immediate) sao cheùp töùc thôøi giaù trò cuûa ñænh stack tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh. n: Q (bít) 3.2. Caùc leänh ghi / xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm SET (S) ; RESET (R): Leänh duøng ñeå ñoùng vaø ngaét caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. Trong LAD, logic ñieàu khieån doøng ñieän ñoùng hoaëc ngaét caùc cuoäc daây ñaàu ra. Khi doøng ñieàu khieån ñeán caùc cuoäc daây thì caùc cuoän daây ñoùng hoaëc môû caùc tieáp ñieåm (hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm). Trong STL, leänh truyeàn traïng thaùi bít ñaàu cuûa ngaên xeáp ñeán caùc ñieåm thieát keá. Neáu bít naøy coù giaù trò =1, caùc leänh S vaø R seõ ñoùng ngaét tieáp ñieåm hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm (giôùi haïn töø 1 ñeán 255). Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi bôûi caùc leänh naøy. Moâ taû baèng leänh LAD LAD Moâ taû Toaùn haïng S BIT n ( S )
 22. 22. Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S BIT S BIT: I, Q, M, SM, T, C, V n(byte): IB, QB, MB, SMB, VB,AC, Haèng soá, *VD, *AC Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S BIT. Neáu S BIT laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoùa bít ñaàu ra cuûa Timer / Counter ñoù. Ñoùng töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S BIT S BIT: Q N(byte): IB, QB, MB, SMB, VB,AC, Haèng soá, *VD, *ACNgaét töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S BIT STL Moâ taû Toaùn haïng S S BIT n Ghi giaù trò logic vaøo moät maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S BIT S BIT: I, Q, M, SM, T, C, V (bit) n: IB, QB, MB, SMB, VB (byte) AC, Haèng soá, *VD, *AC R S BIT n Xoùa moät maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S BIT. Neáu S BIT laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoùa bít ñaàu ra cuûa Timer / Counter. S BIT n ( R ) S BIT n ( RI ) S BIT n ( SI )
 23. 23. S I S BIT n Ghi töùc thôøi giaù trò logic 1 vaøo moät maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S BIT S BIT: Q (bit) n: IB, QB, MB, SMB, VB (byte) (byte) AC, Haèng soá, *VD, *AC R I S BIT n Xoùa töùc thôøi moät maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S BIT 3.3. Caùc leänh logic ñaïi soá (BOOLEAN) Caùc leänh tieáp ñieåm ñaïi soá Boolean cho pheùp taïo laäp ñöôïc caùc maïch logic (khoâng coù nhôù). Trong LAD caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caáu truùc maïch, maéc noái tieáp hay song song caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng vaø caùc tieáp ñieåm thöôøng môû. STL coù theå söû duïng caùc leänh A (And) vaø O (Or) cho caùc haøm hôû hoaëc caùc leänh AN (And Not), ON (Or Not) cho caùc haøm kín. Giaù trò cuûa ngaên xeáp thay ñoåi phuï thuoäc vaøo töøng leänh. Leänh Moâ taû Toaùn haïng O n A n Leänh thöïc hieän toaùn töû ^ (A) vaø V (O) giöõa giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. n: I, Q, M, SM, T, C, V (bit) AN n ON n Leänh thöïc hieän toaùn töû ^ (A) vaø V (O) giöõa giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp.
 24. 24. AI n OI n Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû ^ (A) vaø V (O) giöõa giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. n: 1 (bit) ANI n ONI n Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû ^ (A) vaø V (O) giöõa giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. Ngoaøi nhöõng leänh laøm vieäc tröïc tieáp vôùi tieáp ñieåm, S7-200 coøn coù 5 leänh ñaëc bieät bieåu dieãn caùc pheùp tính cuûa ñaïi soá Boolean cho caùc bit trong ngaên xeáp, ñöôïc goïi laø caùc leänh stack logic. Ñoù laø caùc leänh ALD (And load), OLD (Or load), LPS (Logic push), LRD (Logic read) vaø LPP (Logic pop). Leänh stack logic ñöôïc duøng ñeå toå hôïp, sao chuïp hoaëc xoùa caùc meänh ñeà logic. LAD khoâng coù boä ñeám daønh cho leänh stack logic. STL söû duïng caùc leänh stack logic ñeå thöïc hieän phöông trình toång theå coù nhieàu bieåu thöùc con. Baûng sao toùm taét cuù phaùp goïi caùc leänh stack logic trong STL. Leänh Moâ taû Toaùn haïng ALD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bít ñaàu tieân vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính logic. Keát quaû ghi laïi vaøo bít ñaàu tieân. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. Khoâng coù OLD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bít ñaàu tieân Khoâng
 25. 25. vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính logic V. Keát quaû ghi laïi vaøo bít ñaàu . Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. coù LPS Leänh logic Push (LPS) sao chuïp giaù trò cuûa bít ñaàu tieân vaøo bít thöù hai trong ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi bò ñaåy xuoáng moät bít. Bít cuoái cuøng bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp. Khoâng coù LRD Leänh sao cheùp giaù trò cuûa bít thöù hai vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Caùc giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí. Khoâng coù LPP Leänh keùo ngaên xeáp leân moät bít. Giaù trò cuûa bít sau ñöôïc chuyeån cho bít tröôùc. Khoâng coù AND (A) OR (O) Leänh A vaø O phoái hôïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm n vôùi giaù trò bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû pheùp tính ñöôïc ñaët laïi vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Giaù trò cuûa caùc bít coøn laïi trong ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Luaät tính toaùn cuûa caùc pheùp tính logic And vaø Or nhö sau: x y x ^ y (And) x v y (Or) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
 26. 26. 1 1 1 1 Taùc ñoäng cuûa leänh AND vaø OR vaøo ngaên xeáp nhö sau Tröôùc A Sau m= c0 ^ c1 c0 m c1 C1 c2 C2 c3 C3 c4 C4 c5 C5 c6 C6 c7 C7 c8 C8 Tröôùc O Sau m= c0 v c1 c0 m c1 C1 c2 C2 c3 C3 c4 C4 c5 C5 c6 C6 c7 C7
 27. 27. c8 C8 AND LOAD (ALD) OR LOAD (OLD): Leänh ALD vaø leänh OLD thöïc hieän pheùp tính logic And vaø Or giöõa hai bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû cuûa pheùp logic naøy seõ ñöôïc ghi laïi vaøo bít ñaàu trong ngaên xeáp. Noäi dung coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. Taùc ñoäng cuûa leänh ALD vaø OLD vaøo ngaên xeáp nhö sau: Tröôùc ALD Sau m= c0^ c1 c0 m c1 c2 c2 c3 c3 c4 c4 c5 c5 c6 c6 c7 c7 c8 c8 Tröôùc OLD Sau m= c0 v c1 c0 m
 28. 28. c1 c2 c2 c3 c3 c4 c4 c5 c5 c6 c6 c7 c7 c8 c8 LOGIC PUSH (LPS) LOGIC READ (LRD) LOGIC POP (LPP) Leänh LPS, LRD vaø LPP laø nhöõng leänh thay ñoåi noäi dung bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh LPS sao cheùp noäi dung cuûa bít ñaàu tieân vaø bít thöù hai trong ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp sau ñoù bò ñaåy xuoáng moät bít. Leänh LRD laáy giaù trò cuûa bít thöù hai ghi vaøo bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp ñoù ñöôïc keùo leân moät bít. Leänh LPP keùo ngaên xeáp leân moät bít. Sô ñoà minh hoïa thay ñoåi ngaên xeáp cuûa caùc leänh LPS, LRD vaø LPP Tröôùc LPS Sau Tröôùc LRD Sau Tröôùc LPP Sau C0 c0 c0 c1 c0 c1 c1 c0 c1 c1 c1 c2 c2 c1 c2 c2 c2 c3 c3 c2 c3 c3 c3 c4 c4 c3 c4 c4 c4 c5
 29. 29. c5 c4 c5 c5 c5 c6 c6 c5 c6 c6 c6 c7 c7 c6 c7 c7 c7 c8 c8 c7 c8 c8 c8 ORW, ORD ANDW, ANDD XORW, XORD Leänh thöïc hieän caùc thuaät toaùn logic And, Or vaø Exclusive Or cuûa ñaïi soá Boolean treân 2 bite hoaëc 4 byte (maûng nhieàu bít hoaëc ít ñieåm). Ngoaøi caùc leänh logic laøm vôùi tieáp ñieåm, S7-200 cung caáp theâm nhöõng leänh logic coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuaät toaùn logic treân moät maûng nhieàu tieáp ñieåm (hay nhieàu bít) nhö treân 2 byte hoaëc 4 byte. Luaät tính toaùn cuûa chuùng nhö sau: x Y X ^ y (And) x v y (Or) x XOR y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Caùch bieåu dieãn caùc leänh logic naøy trong LAD vaø STL ñöôïc toùm taét trong baûng sau. Chuùng söû duïng bít nhôù ñaëc bieät SM 1.0 ñeå thoâng baùo veà traïng thaùi keát quaû pheùp tính ñöôïc thöïc hieän (keát quaû baèng 0).
 30. 30. Bieåu dieãn trong STL STL Moâ taû Toaùn haïng ANDW IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic AND giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 IN1: VW, T, C, IW, QW. (word) SMW, AC, AIW, *VD *AC, Haèng soá. IN2: VW, T, C, IW, QW (word) W, CA, AIW, *VD, *AC ORW IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic OR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 XORW IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic XOR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø IN1 vaø IN2 . Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 ANDD IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic AND giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 IN1: VD, ID, QD, MD, SMQ. (Dword) AC, HC, *CD,*AC Haèng soá. IN2: VD, ID, QD, MD, SMD ORD IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic OR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2
 31. 31. (Dword)AC, *VD, *ACXORD IN1 IN2 Leänh thöïc hieän pheùp logic XOR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 Bieåu dieãn trong LAD LAD Moâ taû Toaùn haïng Leänh thöïc hieän pheùp tính logic AND theo töøng bít cuûa hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. IN1: VW, T, C, IW, QW (word) SMW, AC, AIW, VD *AC, Haèng soá. IN2: VW, T, C, IW, QW, (word) SMW, AC, AIW, *VD, *AC, Haèng soá. OUT: VW, T, C, IW, QW, MW, Leänh thöïc hieän pheùp tính logic OR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. WAND W EN IN1 IN2 OUT WOR W EN IN1 IN2 OUT
 32. 32. (word) SMW, AC, *VD, *AC Leänh thöïc hieän pheùp tính logic XOR giöõa caùc bít töông öùng cuûa hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Leänh thöïc hieän pheùp tính logic AND giöõa caùc bít cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. IN1: VD, ID, QD, MD, SMW (Dword) AC, AIW, Haèng soá, VD, AC IN2: VD, ID, QD, MD, SMW (Dword) AC, AIW, Haèng soá, *VD, *AC OUT: VD, ID, QD, MD, SMD, (Dword) AC, *VD, *AC Leänh thöïc hieän pheùp tính logic OR giöõa caùc bít cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Leänh thöïc hieän pheùp tính logic XOR giöõa caùc bít cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. 3.4. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät: WXOR W EN IN1 IN2 OUT WXOR DW EN IN1 IN2 OUT WOR DW EN IN1 IN2 OUT WAND DW EN IN1 IN2 OUT
 33. 33. Coù theå duøng caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå phaùt hieän söï chuyeån tieáp traïng thaùi cuûa xung (söôøn xung) vaø ñaûo laïi traïng thaùi cuûa doøng cung caáp (giaù trò cuûa ñænh ngaên xeáp). LAD söû duïng caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå taùc ñoäng vaøo doøng cung caáp. Caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät khoâng coù toaùn haïng rieâng cuûa chính chuùng vaø vì theá phaûi ñaët chuùng vaøo vò trí phía tröôùc cuûa cuoän daây hoaëc hoäp ñaàu ra. Tieáp ñieåm chuyeån tieáp döông/aâm (caùc leänh söôøn tröôùc vaø söôøn sau) coù nhu caàu veà boä nhôù, neân ñoái vôùi CPU 214 laø 256 leänh. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñöôïc bieåu dieãn nhö sau trong LAD LAD Moâ taû Toaùn haïng Tieáp ñieåm ñaûo traïng thaùi cuûa doøng cung caáp. Neáu doøng cung caáp coù tieáp ñieåm ñaûo thì noù bò ngaét maïch, neáu khoâng coù tieáp ñieåm ñaûo thì noù thoâng maïch. Khoâng coù Tieáp ñieåm chuyeån ñoåi döông cho pheùp doøng cung caáp thoâng maïch trong moät voøng queùt khi söôøn xung ñieàu khieån chuyeån töø 0 leân 1 Khoâng coù Tieáp ñieåm chuyeån ñoåi aâm cho pheùp doøng cung caáp thoâng maïch trong moät voøng queùt khi söôøn xung ñieàu khieån chuyeån töø 1 xuoáng 0. Khoâng coù NOT P N
 34. 34. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñöôïc bieåu dieãn nhö sau trong STL STL Moâ taû Toaùn haïng NOT Leänh ñaûo giaù trò cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Khoâng coù EU Leänh nhaän bieát söï chuyeån tieáp traïng thaùi töø 0 leân 1 trong moät voøng queùt cuûa ñænh ngaên xeáp. Khi nhaän ñöôïc söï chuyeån tieáp nhö vaäy ñænh ngaên xeáp seõ coù giaù trò baèng 1 trong moät voøng queùt. Khoâng coù ED Leänh nhaän bieát söï chuyeån tieáp traïng thaùi töø 1 xuoáng 0 trong moät voøng queùt cuûa ñænh ngaên xeáp. Khi nhaän ñöôïc söï chuyeån tieáp nhö vaäy ñænh ngaên xeáp seõ coù giaù trò baèng 1 trong moät voøng queùt. Khoâng coù NOT (NOT) EDGE UP (EU) EDGE DOWN (ED) Leänh NOT, EU vaø ED thöïc hieän caùc thuaät toaùn ñaëc bieät treân bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh NOT ñaûo giaù trò cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Leänh EU khi phaùt hieän thaáy söôøn leân töø 0 ñeán 1 trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp thì ñaët giaù trò 1 vaøo bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong khoaûng thôøi gian baèng moät voøng queùt. Taùc ñoäng cuûa leänh vaøo ngaên xeáp nhö sau:
 35. 35. Tröôùc NOT Sau Tröôùc EU Sau Tröôùc ED Sau c0 ∼c 0 1 c1 C0 1 c1 c1 c1 c1 C1 c1 c2 c2 c2 c2 C2 c2 c3 c3 c3 c3 C3 c3 c4 c4 c4 c4 C4 c4 c5 c5 c5 c5 C5 c5 c6 c6 c6 c6 C6 c6 c7 c7 c7 c7 C7 c7 c8 c8 c8 c8 C8 c8 3.5. Caùc leänh so saùnh Khi laäp trình, neáu coù caùc quyeát ñònh veà ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän döïa treân keát quaû cuûa vieäc so saùnh thì coù theå söû duïng leänh so saùnh cho byte, töø hay töø keùp cuûa S7-200. LAD söû duïng leänh so saùnh ñeå so saùnh caùc giaù trò cuûa byte, töø vaø töø keùp (giaù trò thöïc hoaëc nguyeân). Nhöõng leänh so saùnh thöôøng laø so saùnh nhoû hôn hoaëc baèng (<=); so saùnh baèng (=) vaø so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng (> =). Khi so saùnh giaù trò cuûa byte thì khoâng caàn phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng. Ngöôïc laïi khi so saùnh caùc töø hoaëc töø keùp vôùi nhau thì phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng, ngöôïc laïi khi so saùnh caùc töø hoaëc töø keùp vôùi nhau thì phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng laø bít cao nhaát trong töø hoaëc töø keùp. Bieåu dieãn caùc leänh so saùnh trong LAD: LAD Moâ taû Toaùn haïng n1 n2 = = B
 36. 36. Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 = n2 B = Byte I = Integer D = Double Integer R = Real n1,n2 (byte) : VB , IB , QB, MB, SMB , AC , Const , *VD*, AC Tieáp ñieåm ñoùng khi N1 > n2 B = Byte I = Integer D = Double Integer R = Real n1,n2 (töø): VW, T, C, IW, QW, MW, SMW,AC, AIW, Haèng soá, *VD, *AC Tieáp ñieåm ñoùng khi N1 < n2 B = Byte I = Integer D = Double Integer R = Real n1, n2(töø keùp):VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC, Haèng soá, *VD, *AC Trong STL, nhöõng leänh so saùnh thöïc hieän pheùp so saùnh byte, töø vaø töø keùp. Caên cöù vaøo kieåu so saùnh (<=, =, >=), keát quaû cuûa pheùp so saùnh n1 n2 = = I n1 n2 = = D = = B n1 n2 = = R = = B n1 n2 > = B n1 n2 > = I = = B n1 n2 > = R = = B n1 n2 > = D = = B n1 n2 < = B n1 n2 < = I = = B n1 n2 < = R = = B n1 n2 < = D
 37. 37. coù giaù trò baèng 0 (neáu ñuùng) hoaëc 1 (neáu sai) neân coù theà söû duïng keát hôïp cuøng vôùi caùc leänh gogic LA, A, O. Ñeå taïo ra ñöôïc caùc pheùp so saùnh maø S7-200 khoâng coù leänh so saùnh töông öùng nhö: so saùnh khoâng baèng nhau (< >), so saùnh nhoû hôn (>), coù theå taïo ra ñöôïc nhôø duøng keát hôïp leänh NOT vôùi caùc leänh ñaõ coù (=, >=, <=). Ví duï sau moâ taû vieäc thöïc hieän phaùp so saùnh khoâng baèng nhau (< >) giöõa noäi dung cuûa töø V>W100 vaø haèng soá 50 baèng caùch söû duïng keát hôïp pheùp so saùnh baèng nhau LDW = vaø leänh ñaûo NOT. LDB =, LDW = LDD =, LDR = * Leänh kieåm tra tính baèng nhau cuûa noäi dung 2 byte, töø, töø keùp, hoaëc soá thöïc. Trong tröôøng hôïp pheùp so saùnh cho keát quaû ñuùng, bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp seõ coù giaù trò logic baèng 1. LDB < = , LDW < = LDD < = , LDR < = * Leänh so saùnh noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù nhaát coù nhoû hôn hoaëc baèng noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù hai hay khoâng. Trong tröôøng hôïp pheùp so saùnh cho keát quaû ñuùng, bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1. LDB > =, LDW > = LDD > =, LDR > = * Leänh so saùnh noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù nhaát coù lôùn hôn hoaëc baèng noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù hai hay khoâng. Trong tröôøng hôïp pheùp so saùnh cho keát quaû ñuùng, bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1. AB =, AW = AD =, AR = * Leänh kieåm tra tính baèng nhau cuûa noäi dung 2 byte, töø, töø keùp, hoaëc soá thöïc. Trong tröôøng hôïp pheùp so saùnh cho keát quaû ñuùng, seõ thöïc hieän pheùp tính logic And giöõa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp vôùi giaù trò logic. AB < =, AW < =
 38. 38. AD < =, AR < = Leänh so saùnh noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù nhaát coù nhoû hôn hoaëc baèng noäi dung cuûa byte, töø, töø keùp hoaëc soá thöïc thöù hai hay khoâng. Trong tröôøng hôïp pheùp so saùnh cho keát quaû ñuùng, seõ thöïc hieän pheùp tính logic AND giöõa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp vôùi giaù trò logic 1 Bieåu dieån leänh so saùnh trong STL: STL Moâ taû Toaùn haïng LDB = n1 n2 AB = n1 n2 OB = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 byte n1 vaø n2 thoûa maõn n1 = n2 n1 , n2 (byte):VB, IB, QB, MB, SMB, AC, haèng soá, *VD , *AC LDB > = n1 n2 AB > = n1 n2 OB > = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 byte n1 vaø n2 thoûa maõn n1 > = n2 LDB < = n1 n2 AB < = n1 n2 OB < = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 byte n1 vaø n2 thoûa maõn n1 < = n2 LDW = n1 n2 AW = n1 n2 OW = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 töø n1 n1 ,n2 (töø):VW, T, C, QW, MW, SMW, AC, AIW , haèng soá, *VD , *AC
 39. 39. vaø n2 thoûa maõn n1 = n2 LDW > = n1 n2 AW > = n1 n2 OW > = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 töø n1 vaø n2 thoûa maõn n1 > = n2 LDW < = n1 n2 AW < = n1 n2 OW < = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 töø n1 vaø n2 thoûa maõn n1 < = n2 LDD = n1 n2 AD = n1 n2 OD = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 töø keùp n1 vaø n2 thoûa maõn n1 = n2 n1 , n2 (töø keùp) :VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC , haèng soá, *VD , *AC LDD > = n1 n2 AD > = n1 n2 OD > = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp khi noäi dung 2 töø keùp n1 vaø n2 thoûa maõn n1 > = n2 LDD < = n1 n2 AD < = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên
 40. 40. OD < = n1 n2 xeáp khi noäi dung 2 töø keùp n1 vaø n2 thoûa maõn n1 < = n2 LDR = n1 n2 AR = n1 n2 OR = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp neáu hai soá thöïc n1 vaø n2 (4 byte) thoûa maõn n1 = n2 n1 ,n2 (töø keùp):VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC , haèng soá, *VD , *AC LDR > = n1 n2 AR > = n1 n2 OR > = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp neáu hai soá thöïc n1 vaø n2 (4 byte ) thoûa maõn n1 > = n2 LDR < = n1 n2 AR < = n1 n2 OR < = n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load , And hoaëc Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung ñænh ngaên xeáp neáu hai soá thöïc n1 vaø n2 (4 byte) thoûa maõn n1 < = n2 3.6. Leänh nhaûy chöông trình con: Caùc leänh cuûa chöông trình, neáu khoâng coù nhöõng leänh ñieàu khieån rieâng, seõ ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi trong moät voøng queùt. Leänh ñieàu khieån chöông trình cho pheùp thay ñoåi thöù töï thöïc hieän leänh. Chuùng cho pheùp chuyeån thöù töï thöïc hieän, ñaùng leõ ra laø leänh tieáp theo, tôùi moät leänh baát cöù naøo khaùc cuûa chöông trình, trong ñoù nôi ñieàu
 41. 41. khieån chuyeån ñeán phaûi ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc baèng moät nhaõn, chæ, ñích. Thuoäc nhoùm leänh ñieàu khieån chöông trình goàm: leänh nhaûy, leänh goïi chöông trình con, nhaõn chæ ñích, hay goïi ñôn giaûn laø nhaõn, phaûi ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc khi thöïc hieän leänh nhaûy hay leänh goïi chöông trình con. Vieäc ñaët nhaõn cho leänh nhaûy phaûi naèm trong chöông trình. Nhaõn cuûa chöông trình con, hoaëc cuûa chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc khai baùo ôû ñaàu chöông trình. Khoâng theå duøng leänh nhaûy JMP ñeå chuyeån ñieàu khieån töø chöông trình chính vaøo moät nhaõn baát kyø trong chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét. Töông töï nhö vaäy cuõng khoâng theå töø moät chöông trình con hay chöông trình xöû lyù ngaét nhaûy vaøo baát cöù moät nhaõn naøo naèm ngoaøi caùc chöông trình ñoù. Leänh goïi chöông trình con laø leänh chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con. Khi chöông trình con thöïc hieän xong caùc pheùp tính cuûa mình thì vieäc ñieàu khieån laïi ñöôïc chuyeån trôû veà leänh tieáp theo trong chöông trình chính naèm ngay sau leänh goïi chöông trình con. Töø moät chöông trình con coù theå goïi ñöôïc moät chöông trình con khaùc trong noù, coù theå goïi nhö vaäy nhieàu nhaát laø 8 laàn trong S7-200. Noùi chung (trong moät chöông trình con coù leänh goïi ñeán chính noù) veà nguyeân taéc khoâng bò caám song phaûi ñeå yù ñeán giôùi haïn treân. Neáu leänh nhaûy hay leänh goïi chöông trình con ñöôïc thöïc hieän thì ñænh ngaên xeáp luoân coù giaù trò logic 1. Bôûi vaäy trong chöông trình con caùc leänh coù ñieàu kieän ñöôïc thöïc hieän nhö caùc leänh khoâng ñieàu kieän. Sau caùc leänh LBL (ñaët nhaõn) vaø SBR, leänh LD trong STL seõ bò voâ hieäu hoùa. Khi moät chöông trình con ñöôïc goïi, toaøn boä noäi dung cuûa ngaên xeáp seõ ñöôïc caát ñi, ñænh cuûa ngaên xeáp nhaän giaù trò logic môùi laø 1, caùc bít khaùc cuûa ngaên xeáp nhaän giaù trò logic 0 vaø ñieàu khieån ñöôïc chuyeån ñeán chöông trình con ñaõ ñöôïc goïi. Khi thöïc hieän xong chöông trình con vaø tröôùc khi ñieàu khieån ñöôïc chuyeån trôû laïi chöông trình ñaõ goïi noù, noäi dung ngaên xeáp ñaõ ñöôïc caát giöõ tröôùc ñoù seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi ngaên xeáp. Noäi dung cuûa thanh ghi AC khoâng ñöôïc caát giöõ khi goïi chöông trình con, nhöng khi moät chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc goïi, noäi dung cuûa thanh ghi AC seõ ñöôïc caát giöõ tröôùc khi thöïc hieän chöông trình xöû lyù ngaét vaø naïp laïi
 42. 42. khi chöông trình xöû lyù ngaét ñaõ ñöôïc thöïc hieän xong. Bôûi vaäy chöông trình xöû lyù ngaét coù theå töï do söû duïng boán thanh ghi AC cuûa S7-200. JMP.CALL LBL.SBR Leänh nhaûy JMP vaø leänh goïi chöông trình con SBR cho pheùp chuyeån ñieàu khieån töø vò trí naøy ñeán vò trí khaùc trong chöông trình. Cuù phaùp cuûa leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình con trong LAD vaø STL ñeàu coù toaùn haïng laø nhaõn chæ ñích (nôi nhaûy ñeán, nôi chöùa chöông trình con). Leänh nhaûy, leänh goïi chöông trình con, leänh khai baùo nhaõn vaø leänh thoaùt khoûi chöông trình con ñöôïc bieåu dieãn trong LAD vaø trong STL nhö sau: LAD STL Moâ taû Toaùn haïng JMP Kn Leänh nhaûy thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán nhaõn n trong moät chöông trình. n: 0 ÷ 255 LBL Kn Leänh khai baùo nhaõn n trong moät chöông trình. CALL Kn Leänh goïi chöông trình con, thöïc hieän pheùp chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con coù nhaõn laø n. n: 0 ÷ 255 SBR Kn Leänh gaùn nhaõn n cho moät chöông trình con. LBL:n SBR: n n ( JMP ) n ( CALL )
 43. 43. CRET Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con coù ñieàu kieän (bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1). Khoâng coù RET Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con khoâng ñieàu kieän. 3.7. Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt: Leänh MEND, END, STOP, NOP, WDR. Caùc leänh naøy ñöôïc duøng ñeå keát thuùc chöông trình ñang thöïc hieän, vaø keùo daøi trong khoaûng thôøi cuûa moät voøng queùt. Trong LAD vaø STL chöông trình chính phaûi ñöôïc keát baèng leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän MEND. Coù theå söû duïng leänh keát thuùc coù ñieàu kieän END tröôùc leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän. Leänh STOP keát thuùc chöông trình, noù chuyeån ñieàu khieån chöông trình ñeán cheá ñoä STOP. Neáu gaëp leänh STOP trong chöông trình chính hoaëc trong chöông trình con thì chöông trình ñang thöïc hieän seõ ñöôïc keát thuùc ngay laäp töùc. Leänh soãng NOT khoâng coù taùc duïng gì trong vieäc thöïc hieän chöông trình. Leänh NOT naøy phaûi ñöôïc ñaët trong chöông trình chính, hoaëc chöông trình ngaét, hoaëc chöông trình con. Leänh WDR seõ khôûi ñoäng laïi ñoàng hoà quan saùt (watchdog Timer) vaø chöông trình tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt ôû cheá ñoä quan saùt. Söû duïng leänh MEND, END, STOP vaø WDR trong LAD vaø STL nhö sau: LAD STL Moâ taû ( END ) END Leänh keát thuùc chöông trình chính n ( CRET ) n ( RET )
 44. 44. hieän haønh coù ñieàu kieän. ( MEND ) MEND Leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän duøng ñeå keát thuùc moät chöông trình hieän haønh. ( STOP ) STOP Leänh STOP keát thuùc chöông trình hieän haønh vaø chuyeån sang cheá ñoä STOP. ( WDR ) WDR Leänh WDR khôûi taïo laïi ñoàng hoà quan saùt. ( NOT ) NOT Leänh NOT khoâng coù hieäu löïc trong chöông trình hieän haønh. Toaùn haïng n laø moät soá naèm trong khoaûng 0÷25 3.8. Caùc leänh ñieàu khieån Timer Timer laø boä taïo thôøi gian treã giöõa tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra neân trong ñieàu khieån vaãn thöôøng goïi laø khaâu treã. Neáu kyù hieäu tín hieäu (logic) vaøo laø x (t) vaø thôøi gian treã ñöôïc taïo ra baèng Timer laø r thì tín hieäu ñaàu ra cuûa Timer ñoù seõ laø x (t-r). S7-200 coù 128 Timer (CPU-214) ñöôïc chia laøm 2 loaïi khaùc nhau, ñoù laø: * Timer taïo thôøi gian treã khoâng coù nhôù (Timer on delay), kyù hieäu laø TON. * Timer taïo thôøi gian treã coù nhôù (Timer on delay retentive), kyù hieäu laø TONR. Hai kieåu Timer cuûa S7-200 (TON vaø TONR) phaân bieät vôùi nhau ôû phaûn öùng cuûa noù ñoái vôùi traïng thaùi tín hieäu ñaàu vaøo, töùc laø khi tín hieäu ñaàu vaøo chuyeån traïng thaùi logic töø 0 leân 1, ñöôïc goïi laø thôøi ñieåm Timer ñöôïc kích, vaø khoâng tính khoaûng thôøi gian khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic 0 vaøo thôøi gian treã tín hieäu ñöôïc ñaët tröôùc. Khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng 0, TON töï ñoäng reset coøn TONR thì khoâng töï reset. Timer TON ñöôïc duøng ñeå taïo thôøi gian treã trong moät
 45. 45. khoaûng thôøi gian (mieàn lieân thoâng), coøn vôùi TONR thôøi gian treã seõ ñöôïc taïo trong nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau. Timer TON vaø TONR bao goàm 3 loaïi vôùi 3 ñoä phaân giaûi khaùc nhau, ñoä phaân giaûi 1ms, 10 ms, 100 ms. Thôøi gian treã r ñöôïc taïo ra chính laø tích cuûa ñoä phaân giaûi cuûa boä Timer ñöôïc choïn vaø giaù trò ñaët tröôùc cho Timer. Ví duï moät boä Timer coù ñoä phaân giaûi baèng 10 ms vaø giaù trò ñaët tröôùc 10 ms thì thôøi gian treã seõ laø r = 500 ms Timer cuûa S7-200 coù nhöõng tính chaát cô baûn sau: Caùc boä Timer ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät coång vaøo vaø giaù trò ñeám töùc thôøi. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer ñöôïc nhôù trong thanh ghi 2 byte (goïi laø T-word) cuûa Timer, xaùc ñònh khoaûng thôøi gian treã keå töø khi Timer ñöôïc kích. Giaù trò ñaët tröôùc cuûa caùc boä Timer ñöôïc kyù hieäu trong LAD vaø STL laø PT. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa thanh ghi T-word thöôøng xuyeân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa Timer. Moãi boä Timer, ngoaøi thanh ghi 02 byte T-word löu giaù trò ñeám töùc thôøi, coøn coù 1 bít, kyù hieäu baèng T-bít, chæ traïnh thaùi logic ñaàu ra. Giaù trò logic cuûa bít naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vôùi giaù trò ñaët tröôùc. Trong khoaûng thôøi gian tín hieäu x (t) coù giaù trò logic 1, giaù trò ñeám töùc thôøi trong T-word luoân ñöôïc caäp nhaät vaø thay ñoåi taêng daàn cho ñeán khi noù ñaït giaù trò cöïc ñaïi. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc, T-bít coù giaù trò logic 1. Caùc loaïi Timer cuûa S7-200 (ñoái vôùi CPU 214) chia theo TON, TONR vaø ñoä phaân giaûi bao goàm: Leänh Ñoä phaân giaûi Giaù trò cöïc ñaïi CPU 214 TON 1 ms 32,767s T32÷T96 10 ms 327,67s T33÷T36; T97÷ T100 100 ms 3276,7s T37÷T63; T101÷ T127 1 ms 32,767s T0 ÷T64
 46. 46. TONR 10 ms 327,67s T1÷T4; T65÷T68 100 ms 3276,7s T5÷T31; T69÷T95 Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer trong LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TON ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bít coù giaù trò logic baèng 1. Coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo IN 1 ms T32 ÷T96 10 ms T33÷T36; T97÷ T100 100 ms T37÷T63; T101÷ T127 Txx : T32÷T63 T96÷T127 PT: VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, VD *AC, Haèng soá. Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù trò Txx : T0 ÷T31 T64 ÷T95 TON Txx IN PT
 47. 47. ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bít coù giaù trò logic baèng 1. Chæ coù theå reset kieåu TONR baèng leänh R cho T-bít 1 ms T0 ÷T64 10 ms T1 ÷ T4 ; T65 ÷ T68 100 ms T5 ÷ T31; T69 ÷ T95 PT: VW, T, C, IW, QW, AIW, SMW, AC, AIW, VD *AC, Haèng soá. Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer trong STL nhö sau: TON, TONR khai baùo söû duïng Timer cuûa S7-200, leänh khai baùo söû duïng Timer laø leänh coù ñieàu kieän. Taïi thôøi ñieåm khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng giaù trò logic cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. STL Moâ taû Toaùn haïng TON Txx n Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TON ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp coù giaù trò logic 1. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc n thì T-bít coù giaù trò logic baèng 1. Coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo. 1 ms T96 10 ms T97 ÷T100 100 ms T101 ÷T127 Txx: T32 ÷T63 T96 ÷T127 n (word) : VW, T, C, IW,QW, MW, SMW AC, AIW, VD *AC, Haèng soá TONR _Txx IN PT
 48. 48. TONR Txx n Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp coù giaù trò logic 1. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc n thì T-bít coù giaù trò logic baèng 1. Chæ coù theå reset Timer kieåu TONR baèng leänh R cho T- bít 1 ms T64 10 ms T65 ÷T68 100 ms T69 ÷T95 Txx :T0 ÷T31 T64 ÷T95 n (word) :VW, T, C, IW,QW, AIW, SMW, AC, AIW, VD *AC, Haèng soá Chuù yù: Khi söû duïng Timer kieåu TONR, giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc löu laïi vaø khoâng bò thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian khi tín hieäu ñaàu vaøo coù logic 0. Giaù trò cuûa T-bít khoâng ñöôïc nhôù maø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vaø giaù trò ñaët tröôùc. Caùc Timer ñöôïc ñaùnh soá töø 0 ñeán 127 (ñoái vôùi CPU 214). Moät Timer ñöôïc ñaët teân laø Txx, trong ñoù xx laø soá hieäu cuûa Timer. Txx ñoàng thôøi cuõng laø ñòa chæ hình thöùc cuûa T-word vaø T-bít vaãn ñöôïc phaân bieät vôùi nhau nhôø kieåu leänh söû duïng vôùi Txx. Khi duøng leänh laøm vieäc vôùi töø, Txx ñöôïc hieåu laø ñòa chæ cuûa T-word, ngöôïc laïi khi söû duïng leänh laøm vieäc vôùi tieáp ñieåm, Txx ñöôïc hieåu laø ñòa chæ cuûa T-bít. Moät Timer ñang laøm vieäc coù theå ñöôïc ñöa laïi veà traïng thaùi khôûi ñoäng ban ñaàu. Coâng vieäc ñöa moät Timer veà traïng thaùi ban ñaàu ñöôïc goïi laø reset Timer ñoù. Khi reset moät boä Timer, T-word vaø T-bít cuûa noù ñoàng thôøi ñöôïc xoùa vaø coù giaù trò baèng 0, nhö vaäy giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc ñaët veà 0 vaø tín hieäu ñaàu ra cuõng coù traïng thaùi logic baèng 0. Coù theå reset baát cöù boä Timer cuûa S7-200 baèng leänh R (reset). Ñieàu ñoù noùi raèng khi duøng leänh R
 49. 49. cho T-bít cuûa moät Timer, Timer ñoù seõ ñöôïc ñöa veà traïng thaùi ban ñaàu vaø leänh R cho moät Txx vöøa xoùa T-word vöøa xoùa T-bít cuûa Timer ñoù. Coù hai phöông phaùp ñeå reset moät Timer kieåu TON: • Xoùa tín hieäu ñaàu vaøo. • Duøng leänh R (reset). Duøng leänh R laø phöông phaùp duy nhaát ñeå reset caùc boä Timer kieåu TONR. Ñaët giaù trò 0 cho giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa moät Timer cuõng khoâng theå xoùa T-bít cuûa Timer ñoù. Cuõng nhö vaäy, khi ñaët moät giaù trò logic 0 cho T-bít cuûa moät Timer khoâng theå xoùa giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer ñoù. Cuù phaùp reset moät timer Txx baèng leänh R laø R Txx K1 Chuù yù raèng leänh R thuoäc nhoùm leänh coù ñieàu kieän. Hình 7 a: Timer cuûa S7-200 3.9. Caùc leänh ñieàu khieån Counter Counter laø boä ñeám hieän chöùc naêng ñeám söôøn xung trong S7-2000. Caùc boä ñeám cuûa S7-2000 ñöôïc chia ra laøm 2 loaïi: boä ñeám tieán (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD). Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu logic ñaàu vaøo, töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi logic töø 0 leân 1 cuûa tín hieäu. Soá söôøn xung ñeám ñöôïc, ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte cuûa boä ñeám, goïi laø thanh ghi C-word. Noäi dung cuûa C-word, goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám, luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám ñöôïc kyù hieäu laø PV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng hoaëc lôùn hôn giaù trò ñaët tröôùc naøy thì boä ñeám baùo ra ngoaøi baèng caùch ñaët giaù trò logic 1 vaøo moät bít ñaëc bieät X(t) T-Bit Giaù trò ñaët tröôùc T-wordGiaù trò ñeám töùc thôøi
 50. 50. cuûa noù, ñöôïc goïi laø C-bít. Tröôøng hôïp giaù trò ñeám töùc thôøi nhoû hôn giaù trò ñaët tröôùc thì C-bít coù giaù trò logic laø 0. Khaùc vôùi caùc boä Counter, caùc boä ñeám CTU ñeàu coù chaân noái vôùi tín hieäu ñieàu khieån xoùa ñeå thöïc hieän vieäc ñaët laïi cheá ñoä khôûi phaùt ban ñaàu (reset) cho boä ñeám, ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi R trong LAD hay ñöôïc qui ñònh laø traïng thaùi logic cuûa bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong STL. Boä ñeám ñöôïc reset khi tín hieäu xoùa naøy coù möùc logic laø 1 hoaëc khi leänh R (reset) ñöôïc thöïc hieän vôùi C-bít. Khi boä ñeám ñöôïc reset, caû C-word vaø C-bít ñeàu nhaän giaù trò 0. Hình 8 a: Boä ñeám CTU cuûa S7-200 Boä ñeám tieán / luøi CTUD ñeám tieán khi gaëp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám, kyù hieäu laø CU trong LAD hoaëc bít thöù 3 cuûa ngaên xeáp trong STL, vaø ñeám luøi khi gaëp söôøn cuûa xung vaøo coång ñeám luøi, ñöôïc kyù hieäu laø CD trong LAD hoaëc bít thöù 2 cuûa ngaên xeáp trong STL. Gioáng nhö boä ñeám CTU, boä ñeám CTUD cuõng ñöôïc ñöa veà traïng thaùi khôûi phaùt ban ñaàu baèng 2 caùch. Khi ñaàu vaøo logic cuûa chaân xoùa, kyù hieäu baèng R trong LAD hoaëc bít thöù nhaát cuûa ngaên xeáp trong STL, coù giaù trò logic laø 1 hoaëc, Baèng leänh R (reset) vôùi C-bít cuûa boä ñeám. CTUD coù giaù trò ñeám töùc thôøi ñuùng baèng giaù trò ñang ñeám vaø ñöôïc löu trong thanh ghi 2 byte C-word cuûa boä ñeám. Giaù trò ñeám töùc thôøi luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc PV cuûa boä ñeám. Neáu giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn baèng baèng giaù trò ñaët tröôùc thì C-bít coù giaù trò logic baèng 1. Coøn caùc tröôøng hôïp khaùc C-bít coù giaù trò logic baèng 0. Hình 8 b: Boä ñeám CTUD cuûa S7-200 CU C-Bit PV R C-wordGiaù trò ñeám töùc thôøi
 51. 51. Boä ñeám tieán CTU coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø 0 ñeán 32.767. Boä ñeám tieán/luøi CTUD coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi laø 32.767 Caùc boä ñeám ñöôïc ñaùnh soá töø 0 ñeán 127 (ñôùi vôùi CPU 214) vaø kyù hieäu baèng Cxx, trong ñoù xx laø soá thöù töï cuûa boä ñeám. Kyù hieäu Cxx ñoàng thôøi cuõng laø ñòa chæ hình thöùc cuûa C-word vaø cuûa C-bít. Maëc duø duøng ñòa chæ hình thöùc, song C-word vaø C-bít vaãn ñöôïc phaân bieät vôùi nhau nhôø kieåu leänh söû duïng laøm vieäc vôùi töø hay vôùi tieáp ñieåm (bít).  Leänh khai baùo söû duïng boä ñeám trong LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng Khai baùo boä ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C- word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bít (cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ñöôïc reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám khi C-word Cxx ñaït giaù trò cöïc ñaïi 32.767. Cxx:C0 ÷C47 C80 ÷C127 PV (word) : VW , T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, Haèng soá, *VD, *AC Khi baùo boä ñeám tieán/luøi, ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU vaø ñeám luøi theo söôøn leân cuûa CD. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C- Cxx : C48 ÷C79 PV (word):VW,T , C , IW, QW, MW, SMW, AC,A IW, CTU Cxx CU PV R CTUD Cxx CU PV R CU C-Bit PV CD R C-wordGiaù trò ñeám töùc thôøi
 52. 52. word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bít (cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám tieán khi C-word ñaït giaù trò cöïc ñaïi 32.767 vaø ngöøg ñeám luøi khi C-word ñaït giaù trò cöïc tieåu 32.767 CTUD reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1. Haèng soá, *VD, *AC Leänh khai baùo söû duïng boä ñeám trong STL nhö sau: STL Moâ taû Toaùn haïng CTU Cxx n Khai baùo boä ñeám tieán theo söôøn leân cuøa CU. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C-word lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc n, C-bít coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ñöôïc reset khi ñaàu ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám khi C-word ñaït giaù trò cöïc ñaïi 32.767. Cxx : C0 ÷C47 C80 ÷C127 n (word):VW , T , C , IW , QW , MW, SMW, AC, AIW, Haèng soá. *VD, *AC CTUD Cxx n Khai baùo boä ñeám tieán/luøi, ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU vaø ñeám luøi theo söôøn leân cuûa CD. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C- word, Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc n, C-bít coù giaù trò logic baèng 1, boä ñeám ngöøng ñeám tieán khi C-word ñaït giaù trò cöïc ñaïi 32.767 vaø ngöøng ñeám Cxx: C48 ÷ C79 n (word) : VW, T, C, IW ,QW, MW, SMW, AC, AIW, Haèng soá, *VD, *AC
 53. 53. luøi khi C-word ñaït ñöôïc giaù trò cöïc tieåu 32.767 CTUD reset khi bít ñaàu cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1. 3.10. Caùc leänh soá hoïc a. Leänh coäng (ADD) Leänh ADD_I Laø leänh thöïc hieän pheùp coäng caùc soá nguyeân 16-bít IN1 vaø IN2. Trong LAD keát quaû laø moät soá nguyeân 16-bít ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 + IN2 = OUT. Coøn trong STL, keát quaû cuõng laø moät giaù trò 16-bít nhöng ñöôïc ghi vaøo IN2, töùc laø IN1 + IN2 = IN2. Leänh ADD_DI: Laø leänh thöïc hieän pheùp coäng caùc soá nguyeân 32-bít IN1 vaø IN2 Trong LAD, keát quaû laø moät soá nguyeân 32-bít ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 + IN2 = OUT. Coøn trong STL, keát quaû cuõng laø moät giaù trò 32-bít nhöng ñöôïc ghi vaøo IN2, töùc laø IN1 + IN2 = IN2. Leänh ADD_R: Laø leänh thöïc hieän pheùp coäng caùc soá thöïc 32-bít IN1 vaø IN2. Trong LAD, keát quaû laø moät soá thöïc 32-bít ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 + IN2 = OUT. Coøn trong STL, keát quaû cuõng laø moät giaù trò thöïc 32-bít nhöng ñöôïc ghi vaøo IN2, töùc laø IN1 + IN2 = IN2. b. Leänh tröø (SUB): Leänh SUB_I: Laø leänh thöïc hieän pheùp tröø caùc soá nguyeân 16-bít IN1 vaø IN2
 54. 54. Trong LAD keát quaû laø moät soá nguyeân 16-bít vaø ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 - IN2 = OUT. Coøn trong STL, keát quaû laø moät giaù trò 16-bít nhöng ñöôïc ghi laïi vaøo IN2, töùc laø IN1- IN2 = IN2. Leänh SUB-DI: Laø leänh thöïc hieän pheùp tröø caùc soá nguyeân 32-bít IN1 vaø IN2 Trong LAD keát quaû laø moät soá nguyeân 32-bít ñöôïc ghi vaøo IN2, töùc laø: IN1 - IN2 = IN2. Coøn trong STL, keát quaû laø moät giaù trò 32-bít nhöng ñöôïc ghi laïi vaøo IN2, töùc laø IN1- IN2 = IN2. Leänh SUB_R: Laø leänh thöïc hieän pheùp tröø caùc soá thöïc 32-bít IN1 vaø IN2 Trong LAD keát quaû laø moät soá thöïc 32-bít ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 - IN2 = OUT. Trong STL, keát quaû laø moät giaù trò 32-bít nhöng ñöôïc ghi laïi vaøo IN2, töùc laø IN1- IN2 = IN2. Cuù phaùp duøng leänh coäng vaø tröø trong LAD vaø STL nhö sau: LAD STL + I IN1 IN2 - I IN1 IN2 ADD I EN IN1 IN2 OUT SUB I EN IN1 IN2 OUT
 55. 55. + D IN1 IN2 - D IN1 IN2 + R IN1 IN2 - R IN1 IN2 c. Leänh nhaân (MUL): Leänh MUL: Trong LAD: Leänh thöïc hieän pheùp nhaân 2 soá nguyeân 16-bít IN1 vaø IN2 vaø cho ra keát quaû 32-bít chöùa trong töø keùp OUT (4 byte). Trong STL: Leänh thöïc hieän pheùp nhaân giöõa 2 soá nguyeân 16-bít n1 vaø soá nguyeân chöùa trong töø thaáp (töø 0 ñeán bít 15) cuûa toaùn haïng 32-bít n2 (4 byte). Keát quaû 32-bít ñöôïc ghi vaøo n2. Leänh MUL_R: ADD DI EN IN1 IN2 OUT SUB DI EN IN1 IN2 OUT ADD R EN IN1 IN2 OUT SUB R EN IN1 IN2 OUT
 56. 56. Trong LAD: leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá thöïc 32-bít IN1 vaø IN2 vaø cho ra keát quaû 32-bít chöùa trong töø keùp OUT (4 byte). Trong STL: Leänh thöïc hieän pheùp nhaân giöõa soá thöïc 32-bít ñöôïc ghi vaøo IN2. Cuù phaùp duøng leänh trong LAD vaø STL nhö sau: LAD STL MUL n1 n2 *R IN 1 IN2 d. Leänh chia (DIV) Trong LAD: Leänh thöïc hieän pheùp chia soá nguyeân 16-bít IN1 cho soá nguyeân 16-bít IN2. Keát quaû 32-bít chöùa trong töø keùp OUT goàm thöông soá ghi trong maûng 16-bít töø bít 0 ñeán bít15 (töø thaáp) vaø phaàn dö cuõng 16-bít ghi trong maûng töø bít-16 ñeán bít-31 (töø cao). Trong STL: Leänh thöïc hieän pheùp chia soá nguyeân 16-bít n1 cho soá nguyeân, soá nguyeân 16-bít naèm trong töø thaáp töø bít 0 ñeán bít 15 cuûa toaùn haïng 32-bít n2. Keát quaû 32-bít ñöôïc ghi laïi vaøo n2 bao goàm thöông soá ghi trong maûng 16-bít töø bít 0 ñeán bít 15 (töø thaáp) vaø phaàn dö ghi trong maûng 16-bít töø bít-16 ñeán bít-31 (töø cao). Leänh DIV_R: Trong LAD: leänh thöïc hieän pheùp chia soá thöïc 32-bít IN1 cho soá thöïc 32-bít IN2 vaø cho ra keát quaû 32-bít chöùa trong töø keùp OUT. MUL EN IN1 IN2 OUT MUL R EN IN1 IN2 OUT
 57. 57. Trong STL, leänh thöïc hieän pheùp chia soá thöïc 32-bít IN1 cho soá thöïc 32-bít IN2, keát quaû 32-bít ñöôïc ghi laïi vaøo IN2. Cuù phaùp duøng leänh chia hai soá trong LAD vaø STL nhö sau: LAD STL DIV n1 n2 /R n1 n2 e. Leänh laáy caên baäc 2 (SQRT): Laø moät leänh thöïc hieän laáy caên baäc hai cuûa soá thöïc 32-bít IN. Keát quaû cuõng laø moät soá 32-bít ñöôïc ghi vaøo töø keùp OUT. Cuù phaùp duøng leänh laáy caên baäc hai cuûa moät soá thöïc nhö sau: LAD STL DIV EN IN1 IN2 OUT DIV R EN IN1 IN2 OUT
 58. 58. SQRT IN OUT 3.11. Caùc leänh coäng tröø moät ñôn vò a. Leänh INC_B: Laø leänh coäng soá nguyeân 1 vaøo noäi dung cuûa byte ñaàu vaøo. Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN1 + 1 = OUT. Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo IN. Cuù phaùp duøng leänh INCW trong LAD vaø trong STL nhö sau: LAD STL INCW IN b. Leänh INC_W Leänh coäng soá nguyeân 1 vaøo noäi dung töø ñôn In. Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT. Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN. Cuù phaùp duøng leänh INCW trong LAD vaø trong STL nhö sau: LAD STL SQRT EN IN OUT INC B EN IN OUT
 59. 59. INCW IN c. Leänh INC_DW (DOUBLE WORD) Laø leänh coäng soá nguyeân 1 vaøo noäi dung töø keùp IN Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN + 1 = OUT Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo IN, töùc laø: IN + 1 = IN Cuù phaùp duøng leänh INCD trong LAD vaø trong STL nhö sau: LAD STL INCD IN d. Leänh DEC_B Laø leänh bôùt noäi dung cuûa byte ñaàu vaøo ñi 1 ñôn vò. Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN - 1 = OUT Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo IN, töùc laø: IN - 1 = IN Cuù phaùp duøng leänh DECW trong STL vaø DEC_W trong LAD nhö sau: LAD STL DECB IN e. Leänh DEC_W Laø leänh bôùt noäi dung IN ñi 1 ñôn vò. Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN - 1 = OUT INC W EN IN OUT INC DW EN IN OUT DEC B EN IN OUT
 60. 60. Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo IN, töùc laø: IN - 1 = IN Cuù phaùp duøng leänh DECW trong STL vaø DEC_W trong LAD nhö sau: LAD STL DECW IN f. Leänh DEC_DW Laø leänh giaûm noäi dung töø keùp IN ñi 1 ñôn vò. Trong LAD: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, töùc laø: IN - 1 = OUT Trong STL: Keát quaû ñöôïc ghi vaøo IN, töùc laø: IN - 1 = I Cuù phaùp duøng leänh DECDW trong STL hay DEC_DW trong LAD nhö sau: LAD STL DECD IN 3.12. Caùc leänh dòch chuyeån noäi dung oâ nhôù Caùc leänh dòch chuyeån noäi dung oâ nhôù thöïc hieän vieäc di chuyeån hoaëc sao cheùp soá lieäu töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù. Trong LAD hay trong STL leänh dòch chuyeån thöïc hieän vieäc di chuyeån hay sao cheùp noäi dung cuûa moät byte, moät töø ñôn, moät töø keùp hoaëc moät giaù trò thöïc töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù. a. Leänh MOV_B Laø leänh sao cheùp noäi dung cuûa byte IN sang byte OUT. Cuù phaùp duøng leänh MOV_B trong LAD hay MOVB trong STL nhö sau: INC W EN IN OUT INC DW EN IN OUT
 61. 61. LAD STL MOVB IN OUT b. Leänh MOV_W Laø leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø ñôn IN sang töø ñôn OUT. Cuù phaùp duøng leänh MOVW trong STL hay MOV_W trong LAD nhö sau: LAD STL MOVW IN OUT c. Leänh MOV_DW Laø leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø keùp IN sang töø keùp OUT. Cuù phaùp duøng leänh MOVD trong STL hay MOV_DW trong LAD nhö sau: LAD STL MOVD IN OUT d. Leänh MOV_R Laø leänh sao cheùp moät soá thöïc töø IN (4 byte) sang OUT (4 byte). Cuù phaùp duøng leänh MOV_R trong LAD hay MOVR trong STL: LAD STL MOV B EN IN OUT MOV W EN IN OUT MOV DW EN IN OUT
 62. 62. MOVR IN OUT e. Leänh SWAP Laø leänh trao ñoåi noäi dung cuûa Byte thaáp vaø Byte cao trong noäi dung töø ñôn IN Cuù phaùp duøng leänh SWAP trong LAD hay trong STL nhö sau: LAD STL SWAP IN 3.13. Caùc leänh dòch chuyeån thanh ghi Caùc leänh dòch chuyeån thanh ghi ñöôïc chia laøm hai nhoùm: • Nhoùm caùc leänh laøm vieäc vôùi thanh ghi coù ñoä daøi baèng moät töø ñôn (16-bít) hay moät töø keùp (32-bít). • Nhoùm caùc leänh laøm vieäc vôùi thanh ghi coù ñoä daøi tuøy yù maø ñöôïc ñònh nghóa trong leänh. Nhoùm leänh vôùi thanh ghi coù ñoä daøi 16 hoaëc 32 bít. Leänh dòch chuyeån thuoäc nhoùm naøy cho pheùp dòch chuyeån vaø quay caùc bít trong caùc töø ñôn vaø trong caùc töø keùp. Soá laàn dòch chuyeån caùc bít cuûa töø ñôn hay töø keùp ñöôïc chæ thò baèng moät toaùn haïng trong ñöôïc goïi laø soá laàn ñeám ñaåy. MOV R EN IN OUT SWAP EN IN OUT
 63. 63. Soá laàn quay caùc bít cuûa töø ñôn hay töø keùp cuõng ñöôïc chæ thò baèng moät toaùn haïng trong leänh, ñöôïc goïi laø soá laàn ñeám quay. Khi söû duïng caùc leänh dòch chuyeån caùc bít cuûa töø ñôn hay töø keùp caàn chuù yù: Seõ khoâng thöïc hieän vieäc dòch chuyeån neáu nhö soá ñeám laàn ñaåy baèng 0. Neáu soá laàn ñaåy coù giaù trò lôùn hôn 0, bít nhôù traøn SM1.1 coù giaù trò logic cuûa bít cuoái cuøng ñöôïc ñaåy ra. Neáu soá ñeám laàn ñaåy lôùn hôn hoaëc baèng 16 (töø ñôn), lôùn hôn hoaëc baèng 32 (töø keùp) khi dòch chuyeån thì leänh seõ chæ thöïc hieän vôùi soá ñeám laàn ñaåy lôùn nhaát laø 16 hoaëc 32. Leänh SRW (ñaåy caùc bít töø ñôn sang phaûi) vaø SDR (ñaåy caùc bít töø keùp sang phaûi) seõ chuyeån giaù trò 0 vaøo bít cao nhaát cuûa töø hoaëc töø keùp taïi moãi laàn ñaåy. Sau khi thöïc hieän leänh, bít SM1.1 seõ coù giaù trò uûa bít thöù N- 1 cuûa töø ñôn hoaëc töø keùp vôùi N laø soá laàn ñaåy. Leänh SLW (ñaåy caùc bít töø ñôn sang traùi) vaø SRD (ñaåy caùc bít töø keùp sang traùi) seõ chuyeån giaù trò logic 0 vaøo bít thaáp nhaát cuûa töø hoaëc töø keùp taïi moãi laàn ñaåy. Sau khi thöïc hieän leänh, bít SM1.1 seõ coù giaù trò cuûa bít thöù 16-N ñoái vôùi töø ñôn hoaëc 32-N ñoái vôùi töø keùp, trong ñoù N laø soá laàn ñaåy. Bít baùo keát quaû 0 (bít SM1.0) seõ coù giaù trò logic baèng 1 neáu nhö sau khi thöïc hieän leänh ñaåy noäi dung cuûa töø ñôn hay töø keùp baèng 0. Khi söû duïng leänh quay caùc bít cuûa töø ñôn hay töø keùp caàn chuù yù: Leänh quay thöïc hieän pheùp ñaåy voøng troøn sang traùi hay phaûi caùc bít cuûa moät töø ñôn hoaëc cuûa moät töø keùp. Taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít bò ñaåy ra khoûi ñaàu naøy cuõng laø giaù trò logic ñöôïc ñöa vaøo ñaàu kia cuûa töø hay cuûa töø keùp. Leänh quay seõ khoâng thöïc hieän neáu nhö soá ñeám laàn quay coù giaù trò laø 0 hay baèng boäi soá cuûa 16 (vôùi töø ñôn) hoaëc 32 (vôùi töø keùp). Ñoái vôùi caùc giaù trò khaùc cuûa soá ñeám laàn quay lôùn hôn 16 (ñoái vôùi töø ñôn) hoaëc 32 (ñoái vôùi töø keùp), leänh seõ thöïc hieän vôùi soá ñeám laàn
 64. 64. quay môùi baèng phaàn dö cuûa soá ñeám laàn quay cuõ chia cho 16 hoaëc chia cho 32. Khi thöïc hieän leänh quay sang phaûi RRW (vôùi töø ñôn) hay RRD (vôùi töø keùp), taïi moãi laàn quay giaù trò thaáp nhaát trong töø hoaëc töø keùp ñöôïc ghi vaøo bít baùo traøn SM1.1. Sau khi leänh ñöôïc thöïc hieän xong bít SM1.1 seõ coù giaù trò logic bít 16-N cuûa töø ñôn hoaëc 32-N cuûa töø keùp, trong ñoù N laø soá ñeám laàn quay. Khi thöïc hieän leänh quay sang traùi RLW (vôùi töø ñôn) hay RLD (vôùi töø keùp) taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít cao nhaát trong töø hoaëc töø keùp ñöôïc ghi vaøo bít baùo traøn SM1.1. Sau khi leänh ñöôïc thöïc hieän xon bít SM1.1 seõ coù giaù trò logic bít thöù N-1 trong töø ñôn hoaëc töø keùp, trong ñoù N laø soá ñeám laàn quay (môùi). Bít baùo keát quaû 0 (bít SM1.0) seõ coù giaù trò logic 1 neáu töø hay töø keùp ñöôïc quay coù giaù trò baèng 0. a. Leänh SHR_R: Laø leänh dòch chuyeån caùc bít cuûa töø ñôn IN sang phaûi N vò trí, trong ñoù N ñöôïc goïi laø soá ñeám laàn dòch chuyeån. Taïi moãi laàn dòch chuyeån, giaù trò logic 0 ñöôïc ñöa vaøo bít cao (bít thöù 15) vaø giaù trò logic cuûa bít thaáp (bít 0) ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT, coøn trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp cuûa leänh nhö sau: LAD STL SRW IN N SHR W EN IN OUT N
 65. 65. b. Leänh SHL_W: Laø leänh dòch chuyeån caùc bít cuûa töø ñôn IN sang traùi n vò trí, trong ñoù N ñöôïc goïi laø soá ñeám laàn dòch chuyeån. Taïi moãi laàn dòch chuyeån, giaù trò logic 0 ñöôïc ñöa vaøo bít thaáp (bít 0) vaø giaù trò logic cuûa bít cao (bít thöù 15) ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT, coøn trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp duøng leänh naøy nhö sau: LAD STL SLW IN N c. Leänh SHR_DW: Laø leänh dòch chuyeån caùc bít cuûa töø keùp IN sang phaûi N vò trí vôùi N laø soá ñeám laàn dòch chuyeån. Taïi moãi laàn dòch chuyeån, giaù trò logic 0 ñöôïc ñöa vaøo bít cao (bít thöù 31) vaø giaù trò cuûa bít thaáp (bít 0) ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø keùp OUT, coøn trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp duøng leänh dòch chuyeån naøy nhö sau: LAD STL SRD IN N d. Leänh SHL_DW: SHL W EN IN OUT N SHR DW EN IN OUT N
 66. 66. Laø leänh dòch chuyeån caùc bít cuûa töø keùp IN sang traùi N vò trí, trong N ñöôïc goïi laø soá ñeám laàn dòch chuyeån. Taïi moãi laàn dòch chuyeån, giaù trò logic 0 ñöôïc ñöa vaøo bít thaáp (bit 0) vaø giaù trò logic cuûa bít cao (bít 31) ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1 Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø keùp OUT. Trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp cuûa leänh naøy nhö sau: LAD STL SLD IN N e. Leänh ROR_W: Laø leänh quay caùc bít cuûa töø ñôn IN sang phaûi N laàn, vôùi N ñöôïc goïi laø soá ñeám laàn quay. Taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít thaáp (bít 0) ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1 vöøa ñöôïc ghi laïi vaøo bít cao (bít 15) cuûa töø IN. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp cuûa leänh naøy nhö sau: LAD STL SHL DW EN IN OUT N
 67. 67. RRW IN N f. Leänh ROR_DW Laø leänh quay caùc bít cuûa töø keùp IN sang phaûi N laàn, trong ñoù N ñöôïc goïi laø soá laàn quay. Taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít thaáp (bít 0) vöøa ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1 vöøa ñöôïc chuyeån vaøo bít cao (bít 31) cuûa töø keùp IN. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Coøn trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN. Cuù phaùp duøng leänh naøy nhö sau: LAD STL RRD IN N g. Leänh ROL-W: Laø leänh quay caùc bít cuûa töø ñôn IN sang traùi N laàn vôùi N laø soá ñeám laàn quay. Taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít cao (bít 15) vöøa ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1 vöøa ñöôïc ghi laïi vaøo bít thaáp cuûa töø IN. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN Cuù phaùp duøng leänh naøy nhö sau: LAD STL ROR W EN IN OUT N ROR DW EN IN OUT N
 68. 68. RLW IN N h. Leänh ROL-DW Laø leänh quay caùc bít cuûa töø keùp IN sang traùi N laàn, trong ñoù N ñöôïc goïi laø soá ñeám laàn quay. Taïi moãi laàn quay, giaù trò logic cuûa bít cao (bít 31) vöøa ñöôïc chuyeån vaøo bít baùo traøn SM1.1 vöøa ñöôïc ghi laïi vaøo bít thaáp (bít 0) cuûa töø keùp IN. Trong LAD keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. Trong STL keát quaû vaãn naèm trong IN Cuù phaùp duøng leänh naøy nhö sau: LAD STL RLD IN N 3.14. Haøm ñoåi döõ lieäu töông öùng thanh ghi 7 neùt Haøm SEG chuyeån ñoåi soá nguyeân heä cô soá Hexa trong khoaûng 0  F sang thaønh giaù trò bit töông öùng cuûa thanh ghi 7 neùt . Haøm SEG laäp giaù trò caùc bit cuûa thanh ghi 7 neùt töông öùng vôùi noäi dung cuûa 4 bit thaáp cuûa byte ñaáu vaøo IN. Keát quaû ñöôïc ghi caøo byte ñaàu ra OUT Sô ñoà caùc bit cuûa thanh ghi 7 neùt Soá nguyeân Thanh ghi 7 neùt - g f e d c b ROL W EN IN OUT N ROL DW EN IN OUT N
 69. 69. a 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 0 1 1 1 A 0 1 1 1 0 1 1 1 B 0 1 1 1 1 1 0 0 C 0 0 1 1 1 0 0 1 a b c d e f g
 70. 70. D 0 1 0 1 1 1 1 0 E 0 1 1 1 1 0 0 1 F 0 1 1 1 0 0 0 1 LAD STL Toaùn haïng ENCO IN OUT IN (Byte) :VB, IB, QB, MB, SMB, AC, *VD, *AC, haèng soá OUT(byte): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, *VD, *AC 3.15 Ñoàng hoà thôøi gian thöïc Ñoàng hoà tôøi gian thöïc chæ coù ôû CPU 214 . Ñeå coù theå laøm vieäc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc CPU 214 cung caáp hai leänh ñoïc vaø ghi giaù trò cho ñoàng hoà . Nhöõng giaù trò ñoïc ñöôïc hoaëc ghi ñöôïc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc laø caùc giaù trò veà ngaøy, thaùnh , naêm , vaø caùc giaù trò giôø , phuùc , giaây .Caùc döõ lieäu ñoïc , ghi vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong LAD vaø trong STL coù ñoä daøi moät byte vaø phaûi ñöôïc maõ hoùa theo kieåu soá nhò phaân BCD . Byte 0 Naêm ( 0 ÷99) Byte 1 Thaùng(0 ÷12) Byte 2 Ngaøy (0 ÷31) Byte 3 Giôø (0 ÷23) Byte 4 Phuùc (0 ÷ 59) SEG EN IN OUT
 71. 71. Byte 5 Giaây (0 ÷59) Byte 6 0 Byte 7 0 ngaøy trong tuaàn Caùc döõ lieäu hôïp leä laø: Naê m (yy) Thaùn g (mm) Ngaøy (dd) Giôø (hh) Phuùt (mm) Giaây (ss) 0 ÷ 99 1 ÷ 12 1 ÷ 31 0 ÷ 23 0 ÷ 59 0 ÷ 59 Rieâng giaù trò veà ngaøy trong tuaàn laø moät soá töông öùng vôùi noäi dung cuûa nibble(4 bit) thaáp trong byte theo kieåu : Chu û nhaät Thö ù hai Thö ù maùy bieán aùp Thö ù tö Thö ù naêm Thö ù saùu Thö ù baûy 1 2 3 4 5 6 7 READ_RTC (LAD) TODR (STL) Leänh ñoïc noäi dung cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc vôùi boä ñeäm 8 byte ñöôïc chæ thò trong leänh baèng toaùn haïng T. SET_RTC (LAD) TODW (STL )
 72. 72. Leänh ghi noäi cuûa boä ñeäm 8 byte ñöôïc chæ thò trong leänh baèng toaùn haïng T vaøo ñoàng hoà thôøi gian thöïc . Cuù phaùp söû duïng leänh ñoïc, ghi döõ lieäu vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong LAD , STL: LAD STL Toaùn haïng TODR T T(byte) : VB , IB , QB , MB , SMB , *VD , *AC TODW T Tuyeät ñoái khoâng söû duïng leänh TODR vaø leänh TODW ñoàng thôøi vöøa trong chöông trình chính, vöøa trong chöông trình xöû lyù ngaét .Khi moät leänh TODR hay TODW ñaõ ñöôïc thöïc hieän , thì khi goïi chöông trình xöû lyù ngaét , caùc leänh laøn vieäc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong chöông trình xöû lyù ngaét seõ khoâng ñöôïc thuïc hieän nöõa. Bit SM4.5 seõ coù logic 1 trong nhuöõng tröôøng hôïp nhö vaäy. SET RTC EN T READ RTC EN T

×