Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Party against aids presentatie

689 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Party against aids presentatie

 1. 1. Assignment 3 * Website: Party Against AIDS Assignment 3
 2. 2. By who? <ul><li>Tine Cattie </li></ul><ul><ul><li>technische opbouw van de site, photoshop menubar </li></ul></ul><ul><li>Charlotte Dusart </li></ul><ul><ul><li>idee onderwerp, ppt, inhoud, rapport </li></ul></ul><ul><li>Melanie Van Dooren </li></ul><ul><ul><li>idee onderwerp, ppt, inhoud, photoshop header </li></ul></ul><ul><li>An Mariën </li></ul><ul><ul><li>photoshop header, deel van het rapport </li></ul></ul><ul><li>SAMEN= brainstorming over opbouw, kleuren, logo, lettertype, menubar + nalezen rapport en powerpoint </li></ul>
 3. 3. URL http://www.student.kuleuven.be/~s0206005/PAA/index.html
 4. 4. 1. Scope <ul><li>Marketing voor PAA (Party Against Aids) </li></ul><ul><li>Kadert binnen DAA (Designers Against Aids) </li></ul><ul><li>Doelpubliek </li></ul>
 5. 5. 1.1. Party Against Aids <ul><li>Evenement / feest voor DAA </li></ul><ul><li>Kadert binnen Cultureel Beleid </li></ul><ul><li>Doel: fonds aandikken voor preventie-campagnes </li></ul>
 6. 6. 1.2. Doelpubliek <ul><li>Jongeren & jongvolwassenen > kleurrijke touch </li></ul><ul><li>Vlamingen > Nederlandse site </li></ul><ul><li>Designliefhebbers > strak design </li></ul>
 7. 7. 2. Inhoud <ul><li>Flyer > flyer </li></ul><ul><li>Party Against Aids > concept </li></ul><ul><li>DJ’s > affiche </li></ul><ul><li>Sponsors > info voor sponsors </li></ul><ul><li>Designers Against Aids > omkadering </li></ul><ul><li>Gastenboek > interactiviteit </li></ul><ul><li>Over ons > achtergrondinfo </li></ul>
 8. 8. 2.1. Flyer <ul><li>Flyer </li></ul><ul><li>Materiaal DAA </li></ul>
 9. 9. 2.2. Party Against Aids <ul><li>Uitleg van het concept: </li></ul><ul><ul><li>Evenement voor het goede doel </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer </li></ul></ul><ul><ul><li>Locatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Modeshow, p arty </li></ul></ul><ul><li>Zelf geschreven tekst </li></ul>
 10. 10. 2.3. DJ’s <ul><li>Affiche: </li></ul><ul><ul><li>Modek </li></ul></ul><ul><ul><li>Commonphase </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sound of Stereo </li></ul></ul><ul><li>Tekst van hun persoonlijke websites </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Sponsorbrief </li></ul><ul><ul><li>Sponsormogelijkheden voor bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekeningnummer </li></ul></ul><ul><li>Zelf geschreven tekst </li></ul>2.4. Sponsors
 12. 12. 2.5. Designers Against Aids <ul><li>Uitleg van het concept: </li></ul><ul><ul><li>Wie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar? </li></ul></ul><ul><li>Tekst van DAA-website </li></ul>
 13. 13. 2.6. Gastenboek <ul><li>Vorm van interactiviteit </li></ul><ul><li>Feedback voor organisatoren </li></ul><ul><li>User-generated content </li></ul>
 14. 14. 2.7. Over ons <ul><li>Motivatie </li></ul><ul><li>Info over de webmasters </li></ul><ul><li>Info over de organisatoren </li></ul>
 15. 15. 3. Opmaak & structuur <ul><li>Kleuren </li></ul><ul><li>Navigatie </li></ul><ul><li>Lay-out </li></ul><ul><li>Lettertype </li></ul>
 16. 16. Header Navigatie Content Footer + Footernavigatie Wireframe
 17. 17. 3.1. Kleuren <ul><li>Kleurrijke touch > party sfeer, jongeren </li></ul><ul><li>> navigatiesysteem </li></ul><ul><li>Rood > kleur van DAA </li></ul><ul><li>Zwart op wit > strak en leesbaar </li></ul>
 18. 18. 3.2. Navigatie <ul><li>Color coded system </li></ul><ul><li>Zeer simpele navigatie a.d.h.v knoppen </li></ul><ul><li>‘ condoomknoppen’ passen binnen thema </li></ul><ul><li>Herhaling van navigatie in footer </li></ul>
 19. 19. 3.3. Lay out <ul><li>“ Keep it simple”, “Less is more” </li></ul><ul><ul><li>banner, navigatie, content, footer </li></ul></ul><ul><ul><li>geen substructuren </li></ul></ul><ul><ul><li>past binnen filosofie DAA </li></ul></ul><ul><ul><li>moet enkel info verschaffen voor PAA </li></ul></ul>
 20. 20. 3.4. Lettertype <ul><li>Trebuchet MS </li></ul><ul><li>Lettertype van DAA-website </li></ul><ul><li>Goed leesbaar </li></ul>

×