Advertisement

Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx

Mar. 23, 2023
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Advertisement
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Upcoming SlideShare
Osnovni nivo.pdfOsnovni nivo.pdf
Loading in ... 3
1 of 5
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx

  1. Kompleksni brojevi u Pythonu 1.deo Laboratorijske vežbe iz predmeta osnovi elektrotehnike 2 Pored rada se realnim brojevima, Python može da radi i sa kompleksnim brojevim zahvaljujući velikom broju pridruženih funkcija koristeći datoteku „cmath“. Kompleksni brojevi se koriste u elektrotehnici (fizici) kao i u matematici, a Python pruža brojne korisne alate za rad sa njima. Uključivanje modula Sledeći kod nam omogućava da odredimo sve dostupne funkcije iz određenog modula. import math #poziv modula math everything=dir(math) print (everything) Izvršavanjem programa dobija se: ['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'cbrt', 'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'exp2', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'lcm', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp'] Ovde se pokazuju sve dostupne funkcije iz math modula. Izvršavanjem sledećeg koda dobićemo listu svih funkcija u modulu cmath import cmath #poziv modula cmath everything=dir(cmath) print (everything) ['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atanh', 'cos', 'cosh', 'e', 'exp', 'inf', 'infj', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'log', 'log10', 'nan', 'nanj', 'phase', 'pi', 'polar', 'rect', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau']
  2. Zapis kompleksnog broja Kompleksni broj je predstavljen sa „x + iy“. Python pretvara realne brojeve x i y u kompleksne koristeći funkciju complex(x,y). Realnom delu se može pristupiti pomoću funkcije real(), a imaginarnom delu se pristupa pomoću funkcije imag(). # Python code to demonstrate the working of # complex(), real() and imag() # importing "cmath" for complex number operations import cmath # Initializing real numbers x = 5 y = 3 # converting x and y into complex number z = complex(x,y); # printing real and imaginary part of complex number print ("The real part of complex number is : ",end="") print (z.real) print ("The imaginary part of complex number is : ",end="") print (z.imag) Izvršavanjem programa dobija se: The real part of complex number is : 5.0 The imaginary part of complex number is : 3.0 Moduo i argument (faza) kompleksnog broja Geometrijski, argument (faza) kompleksnog broja je ugao između pozitivne realne ose i vektora (fazora) koji predstavlja kompleksni broj. Pojam faza (koristi se u elektrotehnici i fizici) u matematici je poznat kao argument kompleksnog broja. Faza se dobija pomoću funkcije phase(), koja uzima kompleksni broj kao argument. Opseg faza je od -pi do +pi. odnosno od - 3,14 do +3,14 (u matematici je ovaj pojam poznat kao glavni argument). # Python code to demonstrate the working of # phase() # importing "cmath" for complex number operations import cmath # Initializing real numbers x = -1.0 y = 0.0 # converting x and y into complex number
  3. z = complex(x,y); # printing phase of a complex number using phase() print ("The phase of complex number is : ",end="") print (cmath.phase(z)) Izvršavanjem programa dobija se: The phase of complex number is : 3.141592653589793 Pitanja i zadaci 1. Dopuniti kod tako da se uz argument (fazu) dobija i moduo kompleksnog broja. 2. Dopuniti kod tako da se argument prikazuje u stepenima Pomoć 1. import math, print (math.sqrt(x*x+y*y)) 2. print (math.degrees(cmath.phase(z))) Rešenje: # Python code to demonstrate the working of # phase() import math # importing "cmath" for complex number operations import cmath # Initializing real numbers x = -3.0 y = 4.0 # converting x and y into complex number z = complex(x,y); # printing phase of a complex number using phase() print ("The phase of complex number is : ",end="") print (cmath.phase(z)) # printing modulus of a complex number using Pythagoras theorem print ("The modulus of complex number is : ",end="") print (math.sqrt(x*x+y*y)) # printing phase of complex number in degrees print ("The phase of complex number in degrees is : ",end="")
  4. print (math.degrees(cmath.phase(z))) # printing modulus of a complex number using abs() print (abs(z)) Izvršavanjem se dobija: The phase of complex number is : 2.214297435588181 The modulus of complex number is : 5.0 The phase of complex number in degrees is : 126.86989764584402 5.0 Rezultat se može proveriti na linku: https://www.intmath.com/complex-numbers/convert- polar-rectangular-interactive.php Šta je rezultat izvršavanja sledećeg koda? #Ask user to enter a complex number of form a+bj x=complex(input("Enter complex number in form a+bj: ")) import cmath y=cmath.sqrt((x.real)**2+(x.imag)**2) print("The modulus of ",x," is", y.real)
  5. Rezultat: Enter complex number in form a+bj: 3+4j The modulus of (3+4j) is 5.0 Enter complex number in form a+bj: -6+8j The modulus of (-6+8j) is 10.0 Enter complex number in form a+bj: -8-6j The modulus of (-8-6j) is 10.0 Nagradno pitanje: Da li ovaj način izračunavanja modula ima nedostataka? Ako ima ilustruj primerom!
Advertisement