Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2005: Comunicarea virtuală: Între umanizare şi dezumanizare

740 views

Published on

Cum vedeam comunicarea virtuala in 2005

Published in: Education, Technology, Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2005: Comunicarea virtuală: Între umanizare şi dezumanizare

  1. 1. Comunicarea virtuală Între umanizare şi dezumanizare
  2. 2. <ul><li>Armonizarea tehnologiei cu “ viaţa ” sau iluzia? </li></ul><ul><li>Hiperrealitatea = simulare şi pierderea sensului? </li></ul><ul><li>Răspuns ipotetic: universul virtual similar universului religios </li></ul>La ce întrebări răspunde cercetarea Realitate a t e a R l i t e SAU Acţiune comunicativă <ul><li>Lumea sistemului </li></ul><ul><li>Lumea vieţii </li></ul>
  3. 3. Metodologia <ul><li>Tipul cercetării </li></ul><ul><li>Metoda </li></ul><ul><li>Instrumentul </li></ul><ul><li>Perspectiva metodologică </li></ul><ul><li>Alegerea subiecţilor </li></ul><ul><li>Analiza datelor </li></ul>
  4. 4. Testarea ipotezelor <ul><li>Universul virtual similar universului religios sub aspectul caracteristicilor şi funcţiilor. </li></ul><ul><li>Experienţa virtuală /religioas ă: </li></ul><ul><li>- T r ă it ă ca real ă </li></ul><ul><li>- Poart ă spre suflet </li></ul><ul><li>- Moartea nu e definitiv ă </li></ul><ul><li>- Comunitatea este nonsangvin ă </li></ul><ul><li>Func ţ ii ale universului virtual/religios: </li></ul><ul><li>- C ognitiv ă </li></ul><ul><li>- Ac ţ ional ă </li></ul><ul><li>- Psihologic ă </li></ul><ul><li>- Social ă </li></ul>
  5. 5. Testarea ipotezelor ş i raspunsul la î ntreb ă ri Dominaţia tehnologiei (dezumanizare) Falsa con ş tiin ţ a (iluzionarea ) Moartea realit ăţ ii ( simularea), e xces, vitez ă , transparen ţă , (pierderea sensului, alienarea) SIMILITUDINI UNIVERS VIRTUAL – UNIVERS RELIGIOS Alienare Empowerment Neasumarea particularit ăţ ilor mediului virtual . Con ş tientizarea specificului v irtualului . Obiective clare . Virtualul nu este o realitate î n sine ci un instrument al realului
  6. 6. Serendipitatea cercetarii <ul><li>Rela ţ iile real - virtual ( identitate, excluziune, supraordonare, subordonare) </li></ul><ul><li>Tipologia utilizatorilor prin etichetare ( frustra ţ i, naivi, sociabili, profitori, reali ş ti, interesan ţ i) </li></ul><ul><li>Caracteristici specifice ale universului virtual </li></ul><ul><li>( omnipoten ţă , libertate, facilitate, anonimat, obiectivitate prin efectul str ă inului) </li></ul>
  7. 7. Deschideri aplicative <ul><li>Ghid practic sau training legat e de p articularit ăţ ile, avantajele ş i dezavantajele comunic ă rii virtuale. </li></ul><ul><li>Arii de aplicabilitate: </li></ul><ul><li>Tehnologii educa ţ ionale online </li></ul><ul><li>Monitorizarea organizaţională </li></ul><ul><li>Crearea unor comunităţi </li></ul><ul><li>Workshop-uri </li></ul>
  8. 8. Limitele cercetării <ul><li>Ce aduce nou cercetare a </li></ul><ul><li>Multicauzalitate </li></ul><ul><li>Excep ţ ii </li></ul><ul><li>Limitele cercet ă rii calitative explorative (contextualitatea, e ş antionarea teoretic ă , intensivitatea î n detrimentul extensivit ăţ ii) </li></ul><ul><li>R ă m â ne cu titlul de ipotez ă p â n ă la falsificare </li></ul>

×