Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

d

1,156 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

d

 1. 1. KONSERTO TERAKHIR(Abdullah Hussain)<br />Sinopsis<br />
 2. 2. Sinopsis : Bab 1 - Keluarga<br /><ul><li>Hayati, anakgadisDatukJoharidanDatinsalmah, tidakadasemangatuntukbelajar piano keranatidaksefahamandengan guru pianonya.
 3. 3. Hilmi, seorangpemudakampung yang mempunyaipertaliandarahdenganDatukJohari, munculdirumahDatukJohari.
 4. 4. KehadirannyatidakdisenangiolehDatukJoharidanisteri.
 5. 5. HilmiberhasratuntukmencaripekerjaantetapidengankelulusansetakatdarjahempatsekolahMelayu, diahanyamampumenjaditukangkebundirumahDatukJohari.</li></ul>2<br />spm konserto terakhir<br />
 6. 6. Sinopsis : Bab 2 - Kuli<br /><ul><li>DatukJohariberpuashatidengantugasHilmisebagaitukangkebun.
 7. 7. HilmiberkawanbaikdenganMamat, pemandu Dr. Nathan.
 8. 8. Hilmisangattertarikdenganpetikan piano Hayati.
 9. 9. DatinSalmahtelahdihasutolehkakaknya, SitiHajar, untukmembenciHilmi. DiatelahmemperlakukanHilmisepertiseorangkuli.</li></ul>3<br />spm konserto terakhir<br />
 10. 10. Sinopsis : Bab 3 - Piano<br /><ul><li>TanamanHilmidirosakkanolehkumbangdaninimenyebabkanHilmikecewa.
 11. 11. HilmidanHayatisemakinmesra.
 12. 12. Hayatipergimenontonwayangbersama-samaMohsin, tunangnya. Hilmiberasagelisah.
 13. 13. RakandanjiranDatinSalmahmemuji-mujinyakeranamendapatbuahtangandaripadatamandirumahnya. Hal initelahmengubahpandanganDatinSalmahterhadapHilmi.</li></ul>4<br />spm konserto terakhir<br />
 14. 14. Sinopsis : Bab 4 - Hukuman<br /><ul><li>Hilmisangatberminatuntukbermain piano tetapitidakmendapatpeluang. Suatuhari, ketikakeseorangandirumah, diacubamemainkan piano Hayati.
 15. 15. HilmiditegurolehMakMinah
 16. 16. HayatimenyedaripianonyatelahdirosakkandanHilmimengakuinyaperbuatannya.
 17. 17. Akibatnya, gajiHilmitelahdipotong.
 18. 18. DatukJoharisekeluargatelahpergikeluarnegaraselamasebulanuntubercuti.</li></ul>5<br />spm konserto terakhir<br />
 19. 19. Sinopsis : Bab 5 - Penunggu<br /><ul><li>KepergianHayatiamatdirinduiolehHilmi.
 20. 20. SemasaketiadaankeluargaDatukJohari, Hilmimendapatsimpatidaripada Dr Nathan danMamat.
 21. 21. Mamatyang menyedaribakatmuzikHilmitelahmemperkenalkanHilmidenganEncikBakar, seorangketuasebuah quartet.
 22. 22. EncikBakarmenyedaribakatluarbiasaHilmikemudiannyaHilmibelajarmuzikdenganEncikBakar.</li></ul>6<br />spm konserto terakhir<br />
 23. 23. Sinopsis : Bab 6 - Muzik<br /><ul><li>DatukJoharisekeluargatibadirumahtatkalaHilmisedanglekabermain piano.
 24. 24. KebolehanHilmimemeranjatkanmereka.
 25. 25. Hayatimemberikanoleh-olehkepadaHilmi.
 26. 26. DatinSalmahtidakmenyenangaihubunganmesraHilmidanHayati.</li></ul>7<br />spm konserto terakhir<br />
 27. 27. Sinopsis : Bab 7 – Oleh-oleh<br /><ul><li>KedatanganMohsintidakdipedulikanolehHayati yang sedangsibukbersembangdenganHilmi.
 28. 28. Hal initelahmenyebabkanMohsinmengesyakiperubahanHayati.
 29. 29. DatinSalmah pula percaya yang Hayatitelahterkenaguna-gunaHilmi.</li></ul>8<br />spm konserto terakhir<br />
 30. 30. Sinopsis : Bab 8 - Sengketa<br /><ul><li>Azizah, anakEncikBakar, cubamenggodaHilmiketikaHilmikerumahnyauntukbelajarmuzik.
 31. 31. Azizahkesaldengansikapnya yang memandangrendahterhadapHilmisetelahditegurolehayahnya.
 32. 32. Setelahpulang, Hilmidimarahi pula olehDatinSalmahkeranadiakeluarrumahtanpapengetahuan.
 33. 33. SikapDatinSalmahmengecewakanHilmidandiaberusahauntukkeluardarirumahitu. Diamemberialasaninginpulangkekampungnya.</li></ul>9<br />spm konserto terakhir<br />
 34. 34. Sinopsis : Bab 9 - Pertemuan<br /><ul><li>SetelahHilmipergi, baharulahDatinSalmahmenyedarikehilanganoang yang sangatberjasakepadakeluarganya.
 35. 35. Hayatitelahmenyalahkanibunya yang menyebabkanHilmikeluar.
 36. 36. Hilmibekerjadistesesnminyaksetelahmembatalkanniatawalnyauntukbalikkekampung.
 37. 37. Padamasa yang sama, HilmitelahmenyambungpelajaranmuziknyadenganEncikBakar. Akhirnyadiatelahpandaibermaintrompet, seksofon, klarinet, danbiola.</li></ul>10<br />spm konserto terakhir<br />
 38. 38. Sinopsis : Bab 10 - Bebas<br /><ul><li>DatinSalmahmasihlagiberpendapat yang Hayatitelahdiguna-gunakanolehHilmikeranaHayatitelahberubahdanseolah-olahlebihmenyukaiHilmidaripadatunangnyasendiri.
 39. 39. Diaturutterkejutapabilaterjumpabuku agama, sejadah, dantelekungdibilikanaknyaHayati.
 40. 40. HayatidanMohsinkemudiannyatelahberkahwindaninimengecewakanHilmiyang ternyatamasihmenyimpanperasaanterhadapHayati.
 41. 41. Hilmitelahmencipakansebuahlagukhasbertajuk ‘SebuahIntermeso’.</li></ul>11<br />spm konserto terakhir<br />
 42. 42. Sinopsis : Bab 11 - Intermeso<br /><ul><li>Hilmitelahmenjadianggotasalahsebuah quartet yang terkenal.
 43. 43. BakatHilmisemakinterserlahdandiadigelar ‘PemainBiolaHikmat Malaysia.’
 44. 44. SebuahakhbarberbahasaInggerismembuatliputantentangbakatHilmi.
 45. 45. TindakanEncikBakar yang membenarkanHilmibermaindikelabmalamjelastelahmelanggarperaturanperlembagaanpersatuan. Namun JK PersatuanPemain-pemainMuzikNasionaltelahmemaafkannyadanmenerimaHilmisebagaiahli.</li></ul>12<br />spm konserto terakhir<br />
 46. 46. Sinopsis : Bab 12 - Krisis<br /><ul><li>AzizahmemberitahuHilmibahawaHayatiakanbelajarmuzikdiConserratory of Music di London setelahmendapatbiasiswadaripada British Council.
 47. 47. Hilmitelahmenggubahsebuahlaguberjudul ‘Detik-detikPerpisahan’ khususuntukHayatidanMamattelahmembantuHilmiuntukbertemuHayatisebelumHayatiberlepaskeluarnegara.</li></ul>13<br />spm konserto terakhir<br />
 48. 48. Sinopsis : Bab 12 - Krisis<br /><ul><li>HilmimengahwiniAzizahdenganharapaniniakandapatmengubatilukadihatinya. Merekakemudiannyamemperolehseoranganaklelaki.
 49. 49. Merekatelahmenubuhkan ‘Kugiran Dahlia’ tetapiapabilapengaruhkugiranmerosot, Hilmikembaliaktifdalamorkestra.</li></ul>14<br />spm konserto terakhir<br />
 50. 50. Sinopsis : Bab 13 - Perpecahan<br /><ul><li>SikapcemburuAzizahterhadapHayatidankegagalannyamemahamiminatHilmitelahmenyebabkanrumahtangganyaberantakan. DiakemudiannyameninggalkanHilmiseorangdiri.
 51. 51. KekecewaanHilmitelahmendorongnyamenggubahratusanbuahlagu yang menceritakankisahhidupnyaseperi ‘BaladaKasih’, dan ‘CintadanTragis’.
 52. 52. HilmidanorkesnyatelahdijemputuntukmembuatpersembahansempenaHariKeputeraan Sultan Kelantan.</li></ul>15<br />spm konserto terakhir<br />
 53. 53. Sinopsis : Bab 13 - Perpecahan<br /><ul><li>BeritakematianEncikBakarmenyebabkanHilmisedih.
 54. 54. Di sebalikpelbagaiperistiwasedih yang melandahidupnyaHilmibertambahhebatdenganmunculsebagaipemenangdalampestamuzikselamatigatahunberturut-turut.
 55. 55. HilmidijadualkanakanmemimpinorkesnyadalamOrkestraPerdana. Diasibukmembuat arrangement himpunanlagu-lagunyadalam ‘HilmiPotpouri’ yang bakaldipersembahkansemasapertunjukanitunanti.
 56. 56. Akhirnyadiajatuhsakit</li></ul>16<br />spm konserto terakhir<br />
 57. 57. Sinopsis : Bab 14 - Seniman<br /><ul><li>DewanTunkuCanselsorpenuhsesaknamunHilmibelummuncullagi.
 58. 58. Dalamkekalutan, Hayatitiba-tibamunculmenggantikanHilmimemimpinpertunjukanOrkestraPerdanaitu. TernyataHayatidapatmelakukantugasanitudenganbaikdanpenuhpenghayatankeranalagu-laguciptaanHilmisememangnyaditujukankepadaHayati.
 59. 59. Di hospital, DatukJoharibertemudengansepupunya, Karimiaitu ‘ayah’ Hilmi.</li></ul>17<br />spm konserto terakhir<br />
 60. 60. Sinopsis : Bab 14 - Seniman<br /><ul><li>KarimkemudiannyamemaklumkanbahawaHilmisebenarnyaialahanakkandungDatukJohari.
 61. 61. DatukJoharidanDatinSalmahkesaldengansegala yang telahterjadi.
 62. 62. Hilmimeninggalduniatanpasempatmengetahuiakanhal yang sebenarnya.
 63. 63. DekkeranaterkejutdengankematianHilmi, DatukJoharijatuhlalumeninggaldunia.</li></ul>18<br />spmkonsertoterakhir<br />

×