SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
FERRAMENTAS PARA A
INCLUSIÓN
Estratexias para unha Escola Inclusiva e a atención á diversidade
SETEMBRO 2016
Cuca da Silva: cucacambados@gmail.com
BENVIDOS AO MUNDO DA
DIVERSIDADE
POR QUE AS FAMILIAS
SOMOS…?
Pode ser que:
- Aínda non saíramos dun proceso de duelo.
- Sometidos a moita presión.
- Falta de comprensión por parte do entorno social
e/ou familiar.
- Falta de descanso e respiro.
- Incerteza ante o futuro.
- E SOBRE TODO VIVIMOS SITUACIÓNS COMO AS
QUE VOS VOU PRESENTAR
CASOS QUE COÑECEMOS
• NEGARSE A ADAPTAR MATERIAIS
• NON USAR APOIOS VISUAIS NIN SAAC
• NON QUERER FACER ADAPTACIÓN CURRICULAR
• NON QUERER MODIFICAR A SÚA METODOLOXÍA
• NON TER APOIO NA AULA DE NINGÚN TIPO
• NON TER COIDADORA
• NON QUEREN ADAPTAR OS EXAMES
• CASOS DE ACOSO
• FALTA DE INTERVENCIÓN ADECUADA EN CONDUTAS DISRUPTIVAS
• FALTA DE ADAPTACIÓN DO ENTORNO PARA CASOS DE HIPERSENSIBILIDADE
• ILLAMENTO NOS PATIOS E MOMENTOS DE LECER
• IGNORAR OU DISCUTIR O DIAGNÓSTICO
• CULPAR AOS PAIS DE TER UN FILLO CON DIVERSIDADE
• NON QUERER ENTREGARLLES A INFORMACIÓN QUE OS PAIS SOLICITAN
• DITAMES DE ESCOLARIZACIÓN NON AXUSTADOS OU ENGANANDO AOS PAIS
A LISTA É INTERMINABLE E DE VERDADE
QUE MOITAS VECES DE XULGADO
RECURSOS INSUFICIENTES
A Administración asigna OS MESTRES DE APOIO «por catálogo», non
tendo en conta as necesidades reais dos nosos fillos nin a situación dos
centros.
BARREIRAS DE ACCESO AO CURRÍCULO.
Ausencia de materiais didácticos adaptados.
Ausencia de medios tecnolóxicos adaptados.
Ausencia de materiais de lectura accesibles.
BARREIRAS DE COMUNICACIÓN E LINGUAXE
Falta de uso dos SAAC , APOIOS VISUAIS, AXENDAS VIAXEIRAS…
FORMACIÓN DEFICITARIA DOS PROFESORES E AUXILIARES AO IGUAL QUE
DE TODA A “XERARQUÍA” EDUCATIVA EN DIVERSIDADE
Ausencia de programas de intervención educativa en xogo, Comunicación
e relacións sociais con iguais en todo o horario escolar, tamén nos recreos,
o que garante o illamento social do alumno con DF a medio prazo
RESUMINDO
PRINCIPIOS DUNHA ESCOLA INCLUSIVA
SEGÚN A NOSA EXPERIENCIA
• A INCLUSIÓN COMO DEREITO
• A INCLUSIÓN DEBE SER REAL E EFECTIVA
• A ESCOLA DEBE SER UN ESPAZO DE APRENDIZAXE PARA TODOS E TODAS
• A INCLUSIÓN DEBE SER UN TRABALLO DE TODOS OS AXENTES NON SÓ DO TITOR
• A SOCIALIZACIÓN DEBE SER UN OBXECTIVO FUNDAMENTAL.
• ACCESIBILIDADE AOS APRENDIZAXES E Á COMUNICACIÓN E ADAPTAR O QUE SEXA
NECESARIO.
• FORMACIÓN-INFORMACIÓN .
• A ETIQUETA DEBE SER UN BO PUNTO DE PARTIDA PERO NON UNHA ESCUSA PARA
CLASIFICAR E LIMITAR HAI QUE ANALIZAR AS NECESIDADES DE APOIO INDIVIDUAIS
• PARTIR DAS MEDIDAS ORDINARIAS NUNCA DAS EXTRAORDINARIAS
• TRABALLO DE PREVENCIÓN AO ACOSO
• FOMENTAR UNHA AUTOESTIMA ALTA
• ANALIZAR EN PROFUNDIDADE E LEVAR REXISTROS DE POR QUE OU CANDO SE
PRODUCEN CONDUTAS DISRUPTIVAS E /OU AGRESIVAS
• UNHA BOA COORDINACIÓN COA FAMILIA E OS PROFESIONAIS EXTERNOS
A INCLUSIÓN
NO ÁMBITO
EDUCATIVO
É UN DEREITO DEBE SER REAL E EFECTIVA
COORDINACIÓN DE TODOS
OS AXENTES
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN
É UN TRABALLO
DE TODOS
A ESCOLA
DEBER SER UN
ESPAZO DE
APRENDIZAXE
PARA TODOS/AS
A “ETIQUETA” É
UN BO INICIO
PERO
HAI QUE PARTIR
DAS NECESIDADES
DE APOIO DE
CADA INDIVIDUO
ACESIBILIDADE E TODAS
AS ADAPTACIÓNS QUE
SEXAN NECESARIAS
SOCIALIZACIÓN
PREVENCIÓN DO
ACOSO
FOMENTAR UNHA
AUTOESTIMA ALTA
ANTES DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS HAI
QUE AGOTAR AS ORDINARIAS
REXISTROS PARA
CONDUCTAS
DISRUPTIVAS
A INCLUSIÓN É UN DEREITO
AS LEIS QUE A AVALAN
• Convención dos dereitos
das persoas con
discapacidade artigo 24
• A Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación,
capítulo I
• DECRETO 229/2011, do 7 de
decembro, polo que se
regula a atención á
diversidade
RESPOSTAS CONTRARIAS
• Este neno non debería estar
aquí
• Pouco lle podemos ofrecer
nun centro ordinario
• Non temos formación para
que este neno esté nesta
escola
• Non temos recursos
suficientes para atender a
este tipo de alumnado
A INCLUSIÓN DEBE SER REAL E
EFECTIVA
A ESCOLA DEBE SER UN ESPAZO
DE APRENDIZAXE PARA
TODOS E TODAS
• Cantos de vós queredes moito aos vosos
alumnos con diversidade?
• Mais dunha vez escoitei isto da boca dos pais
e nais:
“ Non me vale que me digan na escola que
queren moito ao noso fillo se alí non lle
ensinan nada. Para querelo xa estamos nós e a
escola ten que ser un espazo de aprendizaxe.”
A INCLUSIÓN DEBE SER UN TRABALLO DE TODOS
OS AXENTES NON SÓ DO TITOR OU O PT
UNHA BOA COORDINACIÓN ENTRE
TODO O PROFESORADO QUE
TRABALLA CUN
ALUMNO CON DIVERSIDADE
FAVORECE AO ALUMNADO PERO
TAMÉN NÓS FACILITA
A TAREFA A TODOS NÓS
RESPOSTAS CONTRARIAS Á INCLUSIÓN:
- TITOR: TEÑO OUTROS 24 ALUMNOS E
ALUMNAS, NON SEI NADA DE…, TEÑO
MOITO TRABALLO XA.
- ORIENTADOR: CON DAR A LER UN LIBRO,
OU ENVIAR UN ENDEREZO POR E-MAIL
PENSA QUE XA CUMPLIU . OUTRA
RESPOSTA MOI HABITUAL É XA FIXEN O
INFORME PSICOPEDAGÓXICO
-PT : PASO MOI POUCO TEMPO NESA
CLASE.
ESPECIALISTAS DOUTRAS ÁREAS: NUNCA
TRABALLEI CUN ALUMNO ASÍ OU TEÑO X
GRUPOS QUE ATENDER E NON PODO
EMPREGAR TANTO TEMPO NUN SÓ
ALUMNO…
A SOCIALIZACIÓN DEBE SER UN
OBXECTIVO FUNDAMENTAL.
O XOGO: é fundamental para un bo
desenvolvemento en calquera nena ou nena
e necesario para socializarse e dotarse de
experiencias moi útiles para medrar social
e emocionalmente.
O GRUPO DE AMIGOS: sobre todo
a partir dos 10 anos hai que buscar
estratexias para crear redes de apoio de nenos
e nenas da súa idade. Os amigos son o mellor
antídoto para o acoso e os mellores mestres
do novo profesorado.
ACCESIBILIDADE AOS APRENDIZAXES,
COMUNICACIÓN E TODAS AS ADAPTACIÓNS
NECESARIAS.
• SAACS
• SINALÉTICA
• ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL E
TEMPORAL
• AXENDAS VISUAIS
• ANTICIPACIÓNS
• ADAPTACIÓN DE MATERIAIS
• ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO
• ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN
• METODOLOXÍAS ACTIVAS
FORMACIÓN-INFORMACIÓN
• Fomarse é a mellor maneira de poder dar unha resposta
educativa axeitada ás caracterísiticas do alumnado con
diversidade. Os PFPP e os Seminarios internos son un
instrumento moi potente para deseñar unha formación á
medida do claustro.
• A formación interna facilita un feedback constante entre o
profesorado.
• Formar aos compañeiros na comprensión das diferencias
facilitan a inclusión.
• Nalgúns casos tamén é necesario informar ás familias dos
compañeiros de clase.
Para as dúas últimas accións hai que contar co permiso
firmado por escrito dos pais do alumno/a con diversidade.
A “ETIQUETA” ÚNICAMENTE COMO
PUNTO DE PARTIDA
TER UN DIAGNÓSTICO FACILITARÁ A
COMPRENSIÓN GLOBAL DAS
NECESIDADES DE APOIO QUE PODE TER O
ALUMNO/A PERO HAI QUE AFONDAR NO
COÑECEMENTO DAS SÚAS
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS.
É MOI FRECUENTE ESCOITAR
“XA TIVEN UN ALUMNO CON…XA SEI COMO SON”
OU “AS PERSOAS CON…SON…”
ISTO É UN GRAN ERRO DE BASE E QUE SE COMETE CON
MOITA FRECUENCIA!!
PARTIR DAS MEDIDAS
ORDINARIAS NUNCA DAS
EXTRAORDINARIAS
Aquí é cando moitas veces me cabreo moitísimooo
• Digamos que deberiamos ir das medidas de
menor adaptación ás maiores , a adaptación
curricular debería ser en última instancia.
• Por exemplo primeiro adaptar a metodoloxía e
os exames. Ou se funciona con apoio dentro da
aula non é necesario sacalo dela.
• Facer todas as adaptacións posibles antes de dicir
“Ten que ir a un centro de educación especial
aquí non podemos facer nada”
NON Á SEGREGACIÓN FORZOSA!!!
TODOS TEMOS OS MESMOS
DEREITOS
PREVENCIÓN DO ACOSO
• Non esperemos a que apareza, poñamos en
marcha medidas pensadas para evitar o acoso.
Por exemplo:
- Formar e informar a toda a comunidade
educativa.
- Crear redes naturais de apoio (grupo de amigos).
- Sempre debe ter adultos de referencia de
confianza dispostos a escoitalo.
- Nos recreos prestar moita atención e tomar en
serio as queixas do alumnado.
FOMENTAR UNHA ALTA
AUTOESTIMA
• Un alumno seguro de
si mesmo aprende,
relaciónase mellor e é
capaz de desenvolver
ao máximo as súas
capacidades.
• Démoslle pois oportunidades de
aprendizaxe na que poidan
mellorar a súa autoestima.
Aprendizaxe sen erro.
• Utilicemos unha linguaxe positiva
resaltando o que é capaz de facer
e minimizando as dificultades con
estratexias ou pequenas axudas
que pasen inadvertidas.
• Aproveitemos os seus intereses
para construir aprendizaxes
novos a partir deles.
• Aproveitemos o seu
coñecemento sobre
determinados temas.
ANALIZAR EN PROFUNDIDADE E LEVAR REXISTROS
DE POR QUE OU CANDO SE PRODUCEN
CONDUCTAS DISRUPTIVAS E /OU AGRESIVAS
• Problemas de comunicación
• Problemas de hipersensibilidade
• Problemas de saúde
• Ansiedade por presión excesiva (exames,
deberes…)
Un rexistro que recolla cando, onde e
circuntancias que rodean a situación de seguro
que vos permitirá dar coa solución.
UNHA BOA COORDINACIÓN E
COMUNICACIÓN COA FAMILIA E
OS PROFESIONAIS EXTERNOS
• HAI QUE BUSCAR E FAVORECER O DIÁLOGO
COAS FAMILIAS E OS PROFESIONAIS
EXTERNOS, ISTO NOS BENEFICIARÁ A TODOS
PERO SOBRE TODO AO ALUMNO OU ALUMNA.
• ESTABLECER A LO MENOS UNHA REUNIÓN AO
TRIMESTRE OU CANDO SEXA NECESARIO CON
CADA UN DELES, E INCLUSO REUNIÓNS
CONXUNTAS PRESIDIDAS POLO TITOR/A E O
ORIENTADOR/A
QUE QUEREMOS AS FAMILIAS
DOS ALUMNADO DIVERSO DA
ESCOLA?
• QUE NOS APORTEDES SEGURIDADE
• EMPATÍA: QUE VOS POÑADES NOS NOSOS
ZAPATOS
• VÍAS DE COMUNICACIÓN SUFICIENTES
• DIÁLOGO E COORDINACIÓN
• QUE SEXAMOS AUTÉNTICOS PROFESIONAIS
RECURSOS NA REDE: BLOGS DE
NAIS
• CAPPACES.COM
• PENSANDO EN IMÁGENES
• LA SONRISA DE ARTURO
• EL SONIDO DE LA HIERBA AL CRECER
• MIGUEL AUTISMO Y LENGUAJE
• ALTO ALTO COMO UNA MONTAÑA
RECURSOS NA REDE: BLOGS E
WEBS DE PROFESIONAIS
• AULA AUTISTA
• INFORMÁTICA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
• GARACHICO ENCLAVE
• SAMOGA ESPECIAL
• RINCÓN DE UNA MAESTRA
• MAESTROS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
• MAESTRA ESPECIAL PT
• AULA ABIERTA TEA
MATERIALES SAAC
• ARASAAC
• ARAWORD
• PICTOSELECTOR
OUTROS RECURSOS
• MATERIALES ADAPTADOS TEA
• PICTOAPLICACIONES
• PINTEREST ARASAAC
• PLANETA VISUAL
• CUENTOS Y CANCIONES CON PICTOGRAMAS
APPS PARA AUTISMO
• APPYAUTISM
• SOY VISUAL
• PICTODROIDLITE
• DÍA A DÍA
• PICTOGRAMAGENDA
Ponencia CFR Pontevedra septiembre del 2016
Ponencia CFR Pontevedra septiembre del 2016

More Related Content

Viewers also liked (20)

Memory fonema l
Memory fonema lMemory fonema l
Memory fonema l
 
Motricidad
MotricidadMotricidad
Motricidad
 
Somos diferentes
Somos diferentesSomos diferentes
Somos diferentes
 
Presentación diferentes
Presentación diferentesPresentación diferentes
Presentación diferentes
 
Cuaderno de lectoescritura i (1)(1)
Cuaderno de lectoescritura i (1)(1)Cuaderno de lectoescritura i (1)(1)
Cuaderno de lectoescritura i (1)(1)
 
Verbos en presente
Verbos en presenteVerbos en presente
Verbos en presente
 
Verbos
VerbosVerbos
Verbos
 
Adjetivos
AdjetivosAdjetivos
Adjetivos
 
Aprendo la hora
Aprendo la horaAprendo la hora
Aprendo la hora
 
R Y RR Articulación y lectoescritura
R Y RR Articulación y lectoescrituraR Y RR Articulación y lectoescritura
R Y RR Articulación y lectoescritura
 
Aprendemos a describir personas
Aprendemos a describir personasAprendemos a describir personas
Aprendemos a describir personas
 
Sustantivos
SustantivosSustantivos
Sustantivos
 
Motricidad fina
Motricidad finaMotricidad fina
Motricidad fina
 
Mi fotoloto sonoro_fonológico_
Mi fotoloto sonoro_fonológico_Mi fotoloto sonoro_fonológico_
Mi fotoloto sonoro_fonológico_
 
Yoga para niñ@s con adivinanzas
Yoga para niñ@s con adivinanzasYoga para niñ@s con adivinanzas
Yoga para niñ@s con adivinanzas
 
Describo un paisaje en 9 pasos
Describo un paisaje en 9 pasosDescribo un paisaje en 9 pasos
Describo un paisaje en 9 pasos
 
Ficha jimmy 5
Ficha jimmy 5Ficha jimmy 5
Ficha jimmy 5
 
Ficha jimmy 6
Ficha jimmy 6Ficha jimmy 6
Ficha jimmy 6
 
Ficha jimmy 4
Ficha jimmy 4Ficha jimmy 4
Ficha jimmy 4
 
Ficha jimmy 9
Ficha jimmy 9Ficha jimmy 9
Ficha jimmy 9
 

Similar to Ponencia CFR Pontevedra septiembre del 2016

Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo
Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-VigoPeriodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo
Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigomacusanbla
 
O xogo non ten xénero
O xogo non ten xéneroO xogo non ten xénero
O xogo non ten xénerosatelite1
 
Periodo de adaptación 2012.
Periodo de adaptación 2012.Periodo de adaptación 2012.
Periodo de adaptación 2012.macusanbla
 
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdfprotocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdfDavidMSeoane
 
Pautas básicas de educación
Pautas básicas de educaciónPautas básicas de educación
Pautas básicas de educaciónlauggomez77
 
Pautas para una buena educación
Pautas para una buena educaciónPautas para una buena educación
Pautas para una buena educaciónlauggomez77
 
Presentación periodo adaptación blog
Presentación periodo adaptación blogPresentación periodo adaptación blog
Presentación periodo adaptación blogportocabeiroinfantil
 
O paso a secundaria
O paso a secundariaO paso a secundaria
O paso a secundariaLuisa Diaz
 
Cuestionario de Convivencia Mestres
Cuestionario de Convivencia MestresCuestionario de Convivencia Mestres
Cuestionario de Convivencia Mestresmgvaamonde
 
Suxerencias prácticas para pais e nais
Suxerencias prácticas para pais e naisSuxerencias prácticas para pais e nais
Suxerencias prácticas para pais e naislauggomez77
 
Cuestionario De Convivencia Pais
Cuestionario De Convivencia PaisCuestionario De Convivencia Pais
Cuestionario De Convivencia Paismgvaamonde
 

Similar to Ponencia CFR Pontevedra septiembre del 2016 (20)

Ollos de aula. Nº 9
Ollos de aula. Nº 9Ollos de aula. Nº 9
Ollos de aula. Nº 9
 
Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo
Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-VigoPeriodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo
Periodo de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo
 
Ollos de aula (nº 1, outubro 2012)
Ollos de aula (nº 1, outubro 2012)Ollos de aula (nº 1, outubro 2012)
Ollos de aula (nº 1, outubro 2012)
 
Ollos de aula. nº 1
Ollos de aula. nº 1Ollos de aula. nº 1
Ollos de aula. nº 1
 
O xogo non ten xénero
O xogo non ten xéneroO xogo non ten xénero
O xogo non ten xénero
 
De infantil a primaria juana de vega
De infantil a primaria juana de vega De infantil a primaria juana de vega
De infantil a primaria juana de vega
 
Periodo de adaptación 2012.
Periodo de adaptación 2012.Periodo de adaptación 2012.
Periodo de adaptación 2012.
 
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdfprotocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
 
De infantil a primaria
De infantil a primaria De infantil a primaria
De infantil a primaria
 
Pautas básicas de educación
Pautas básicas de educaciónPautas básicas de educación
Pautas básicas de educación
 
Pautas para una buena educación
Pautas para una buena educaciónPautas para una buena educación
Pautas para una buena educación
 
Guia de apoio_ao_estudo
Guia de apoio_ao_estudoGuia de apoio_ao_estudo
Guia de apoio_ao_estudo
 
Presentación periodo adaptación blog
Presentación periodo adaptación blogPresentación periodo adaptación blog
Presentación periodo adaptación blog
 
O paso a secundaria
O paso a secundariaO paso a secundaria
O paso a secundaria
 
Presentación entrada na escola
Presentación entrada na escolaPresentación entrada na escola
Presentación entrada na escola
 
Camiño á Educación Primaria
Camiño á Educación PrimariaCamiño á Educación Primaria
Camiño á Educación Primaria
 
Mediación e acompañamento
Mediación e acompañamentoMediación e acompañamento
Mediación e acompañamento
 
Cuestionario de Convivencia Mestres
Cuestionario de Convivencia MestresCuestionario de Convivencia Mestres
Cuestionario de Convivencia Mestres
 
Suxerencias prácticas para pais e nais
Suxerencias prácticas para pais e naisSuxerencias prácticas para pais e nais
Suxerencias prácticas para pais e nais
 
Cuestionario De Convivencia Pais
Cuestionario De Convivencia PaisCuestionario De Convivencia Pais
Cuestionario De Convivencia Pais
 

More from cucacambados

Viva la navidad y comecocos
Viva la navidad y comecocosViva la navidad y comecocos
Viva la navidad y comecocoscucacambados
 
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014cucacambados
 
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014cucacambados
 
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...cucacambados
 
Receitas Arrepiantes!!
Receitas Arrepiantes!!Receitas Arrepiantes!!
Receitas Arrepiantes!!cucacambados
 
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorear
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorearDibujos 3 cerditos con pictos para colorear
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorearcucacambados
 
Debuxos para colorear
Debuxos para colorearDebuxos para colorear
Debuxos para colorearcucacambados
 
Cocorico con pictos
Cocorico con pictosCocorico con pictos
Cocorico con pictoscucacambados
 
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1Vacaciones de Alberto 2012 parte 1
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1cucacambados
 
Vacaciones de alberto 2012 parte 2
Vacaciones de alberto 2012 parte 2Vacaciones de alberto 2012 parte 2
Vacaciones de alberto 2012 parte 2cucacambados
 
Cuidados de un perro. Completo
Cuidados de un perro. CompletoCuidados de un perro. Completo
Cuidados de un perro. Completocucacambados
 
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...cucacambados
 
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...cucacambados
 
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAAC
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAACLos viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAAC
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAACcucacambados
 

More from cucacambados (20)

Viva la navidad y comecocos
Viva la navidad y comecocosViva la navidad y comecocos
Viva la navidad y comecocos
 
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014
Charla mayka y susana materiales. CURSO TADEGA EN CAMBADOS 2014
 
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014
Carmen cacho. curso tadega. cambados 2014
 
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...
La Comunicación es un Derecho.Taller Tadega "Herramientas para la comunicació...
 
Receitas Arrepiantes!!
Receitas Arrepiantes!!Receitas Arrepiantes!!
Receitas Arrepiantes!!
 
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorear
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorearDibujos 3 cerditos con pictos para colorear
Dibujos 3 cerditos con pictos para colorear
 
Tortitas
TortitasTortitas
Tortitas
 
Poner la mesa
Poner la mesaPoner la mesa
Poner la mesa
 
Galletas al horno
Galletas al hornoGalletas al horno
Galletas al horno
 
Batido de frutas
Batido de frutasBatido de frutas
Batido de frutas
 
Debuxos para colorear
Debuxos para colorearDebuxos para colorear
Debuxos para colorear
 
Cancion cocorico
Cancion cocoricoCancion cocorico
Cancion cocorico
 
Cocorico con pictos
Cocorico con pictosCocorico con pictos
Cocorico con pictos
 
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1Vacaciones de Alberto 2012 parte 1
Vacaciones de Alberto 2012 parte 1
 
Vacaciones de alberto 2012 parte 2
Vacaciones de alberto 2012 parte 2Vacaciones de alberto 2012 parte 2
Vacaciones de alberto 2012 parte 2
 
Cuidados de un perro. Completo
Cuidados de un perro. CompletoCuidados de un perro. Completo
Cuidados de un perro. Completo
 
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...
Pilatus, la montaña del dragón. Adaptación a pictos del Arassac para un conci...
 
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...
Castillos y leyendas. Adpatación a pictogramas del Arassac hecha para una obr...
 
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAAC
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAACLos viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAAC
Los viajes de Gulliver. Adaptación a pictogramas del ARASAAC
 
Refugio
RefugioRefugio
Refugio
 

Ponencia CFR Pontevedra septiembre del 2016

 • 1. FERRAMENTAS PARA A INCLUSIÓN Estratexias para unha Escola Inclusiva e a atención á diversidade SETEMBRO 2016 Cuca da Silva: cucacambados@gmail.com
 • 2. BENVIDOS AO MUNDO DA DIVERSIDADE
 • 3. POR QUE AS FAMILIAS SOMOS…? Pode ser que: - Aínda non saíramos dun proceso de duelo. - Sometidos a moita presión. - Falta de comprensión por parte do entorno social e/ou familiar. - Falta de descanso e respiro. - Incerteza ante o futuro. - E SOBRE TODO VIVIMOS SITUACIÓNS COMO AS QUE VOS VOU PRESENTAR
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. CASOS QUE COÑECEMOS • NEGARSE A ADAPTAR MATERIAIS • NON USAR APOIOS VISUAIS NIN SAAC • NON QUERER FACER ADAPTACIÓN CURRICULAR • NON QUERER MODIFICAR A SÚA METODOLOXÍA • NON TER APOIO NA AULA DE NINGÚN TIPO • NON TER COIDADORA • NON QUEREN ADAPTAR OS EXAMES • CASOS DE ACOSO • FALTA DE INTERVENCIÓN ADECUADA EN CONDUTAS DISRUPTIVAS • FALTA DE ADAPTACIÓN DO ENTORNO PARA CASOS DE HIPERSENSIBILIDADE • ILLAMENTO NOS PATIOS E MOMENTOS DE LECER • IGNORAR OU DISCUTIR O DIAGNÓSTICO • CULPAR AOS PAIS DE TER UN FILLO CON DIVERSIDADE • NON QUERER ENTREGARLLES A INFORMACIÓN QUE OS PAIS SOLICITAN • DITAMES DE ESCOLARIZACIÓN NON AXUSTADOS OU ENGANANDO AOS PAIS A LISTA É INTERMINABLE E DE VERDADE QUE MOITAS VECES DE XULGADO
 • 12. RECURSOS INSUFICIENTES A Administración asigna OS MESTRES DE APOIO «por catálogo», non tendo en conta as necesidades reais dos nosos fillos nin a situación dos centros. BARREIRAS DE ACCESO AO CURRÍCULO. Ausencia de materiais didácticos adaptados. Ausencia de medios tecnolóxicos adaptados. Ausencia de materiais de lectura accesibles. BARREIRAS DE COMUNICACIÓN E LINGUAXE Falta de uso dos SAAC , APOIOS VISUAIS, AXENDAS VIAXEIRAS… FORMACIÓN DEFICITARIA DOS PROFESORES E AUXILIARES AO IGUAL QUE DE TODA A “XERARQUÍA” EDUCATIVA EN DIVERSIDADE Ausencia de programas de intervención educativa en xogo, Comunicación e relacións sociais con iguais en todo o horario escolar, tamén nos recreos, o que garante o illamento social do alumno con DF a medio prazo RESUMINDO
 • 13. PRINCIPIOS DUNHA ESCOLA INCLUSIVA SEGÚN A NOSA EXPERIENCIA • A INCLUSIÓN COMO DEREITO • A INCLUSIÓN DEBE SER REAL E EFECTIVA • A ESCOLA DEBE SER UN ESPAZO DE APRENDIZAXE PARA TODOS E TODAS • A INCLUSIÓN DEBE SER UN TRABALLO DE TODOS OS AXENTES NON SÓ DO TITOR • A SOCIALIZACIÓN DEBE SER UN OBXECTIVO FUNDAMENTAL. • ACCESIBILIDADE AOS APRENDIZAXES E Á COMUNICACIÓN E ADAPTAR O QUE SEXA NECESARIO. • FORMACIÓN-INFORMACIÓN . • A ETIQUETA DEBE SER UN BO PUNTO DE PARTIDA PERO NON UNHA ESCUSA PARA CLASIFICAR E LIMITAR HAI QUE ANALIZAR AS NECESIDADES DE APOIO INDIVIDUAIS • PARTIR DAS MEDIDAS ORDINARIAS NUNCA DAS EXTRAORDINARIAS • TRABALLO DE PREVENCIÓN AO ACOSO • FOMENTAR UNHA AUTOESTIMA ALTA • ANALIZAR EN PROFUNDIDADE E LEVAR REXISTROS DE POR QUE OU CANDO SE PRODUCEN CONDUTAS DISRUPTIVAS E /OU AGRESIVAS • UNHA BOA COORDINACIÓN COA FAMILIA E OS PROFESIONAIS EXTERNOS
 • 14. A INCLUSIÓN NO ÁMBITO EDUCATIVO É UN DEREITO DEBE SER REAL E EFECTIVA COORDINACIÓN DE TODOS OS AXENTES FORMACIÓN E INFORMACIÓN É UN TRABALLO DE TODOS A ESCOLA DEBER SER UN ESPAZO DE APRENDIZAXE PARA TODOS/AS A “ETIQUETA” É UN BO INICIO PERO HAI QUE PARTIR DAS NECESIDADES DE APOIO DE CADA INDIVIDUO ACESIBILIDADE E TODAS AS ADAPTACIÓNS QUE SEXAN NECESARIAS SOCIALIZACIÓN PREVENCIÓN DO ACOSO FOMENTAR UNHA AUTOESTIMA ALTA ANTES DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS HAI QUE AGOTAR AS ORDINARIAS REXISTROS PARA CONDUCTAS DISRUPTIVAS
 • 15. A INCLUSIÓN É UN DEREITO AS LEIS QUE A AVALAN • Convención dos dereitos das persoas con discapacidade artigo 24 • A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, capítulo I • DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade RESPOSTAS CONTRARIAS • Este neno non debería estar aquí • Pouco lle podemos ofrecer nun centro ordinario • Non temos formación para que este neno esté nesta escola • Non temos recursos suficientes para atender a este tipo de alumnado
 • 16. A INCLUSIÓN DEBE SER REAL E EFECTIVA
 • 17. A ESCOLA DEBE SER UN ESPAZO DE APRENDIZAXE PARA TODOS E TODAS • Cantos de vós queredes moito aos vosos alumnos con diversidade? • Mais dunha vez escoitei isto da boca dos pais e nais: “ Non me vale que me digan na escola que queren moito ao noso fillo se alí non lle ensinan nada. Para querelo xa estamos nós e a escola ten que ser un espazo de aprendizaxe.”
 • 18. A INCLUSIÓN DEBE SER UN TRABALLO DE TODOS OS AXENTES NON SÓ DO TITOR OU O PT UNHA BOA COORDINACIÓN ENTRE TODO O PROFESORADO QUE TRABALLA CUN ALUMNO CON DIVERSIDADE FAVORECE AO ALUMNADO PERO TAMÉN NÓS FACILITA A TAREFA A TODOS NÓS RESPOSTAS CONTRARIAS Á INCLUSIÓN: - TITOR: TEÑO OUTROS 24 ALUMNOS E ALUMNAS, NON SEI NADA DE…, TEÑO MOITO TRABALLO XA. - ORIENTADOR: CON DAR A LER UN LIBRO, OU ENVIAR UN ENDEREZO POR E-MAIL PENSA QUE XA CUMPLIU . OUTRA RESPOSTA MOI HABITUAL É XA FIXEN O INFORME PSICOPEDAGÓXICO -PT : PASO MOI POUCO TEMPO NESA CLASE. ESPECIALISTAS DOUTRAS ÁREAS: NUNCA TRABALLEI CUN ALUMNO ASÍ OU TEÑO X GRUPOS QUE ATENDER E NON PODO EMPREGAR TANTO TEMPO NUN SÓ ALUMNO…
 • 19. A SOCIALIZACIÓN DEBE SER UN OBXECTIVO FUNDAMENTAL. O XOGO: é fundamental para un bo desenvolvemento en calquera nena ou nena e necesario para socializarse e dotarse de experiencias moi útiles para medrar social e emocionalmente. O GRUPO DE AMIGOS: sobre todo a partir dos 10 anos hai que buscar estratexias para crear redes de apoio de nenos e nenas da súa idade. Os amigos son o mellor antídoto para o acoso e os mellores mestres do novo profesorado.
 • 20. ACCESIBILIDADE AOS APRENDIZAXES, COMUNICACIÓN E TODAS AS ADAPTACIÓNS NECESARIAS. • SAACS • SINALÉTICA • ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL • AXENDAS VISUAIS • ANTICIPACIÓNS • ADAPTACIÓN DE MATERIAIS • ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO • ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN • METODOLOXÍAS ACTIVAS
 • 21.
 • 22. FORMACIÓN-INFORMACIÓN • Fomarse é a mellor maneira de poder dar unha resposta educativa axeitada ás caracterísiticas do alumnado con diversidade. Os PFPP e os Seminarios internos son un instrumento moi potente para deseñar unha formación á medida do claustro. • A formación interna facilita un feedback constante entre o profesorado. • Formar aos compañeiros na comprensión das diferencias facilitan a inclusión. • Nalgúns casos tamén é necesario informar ás familias dos compañeiros de clase. Para as dúas últimas accións hai que contar co permiso firmado por escrito dos pais do alumno/a con diversidade.
 • 23. A “ETIQUETA” ÚNICAMENTE COMO PUNTO DE PARTIDA TER UN DIAGNÓSTICO FACILITARÁ A COMPRENSIÓN GLOBAL DAS NECESIDADES DE APOIO QUE PODE TER O ALUMNO/A PERO HAI QUE AFONDAR NO COÑECEMENTO DAS SÚAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS. É MOI FRECUENTE ESCOITAR “XA TIVEN UN ALUMNO CON…XA SEI COMO SON” OU “AS PERSOAS CON…SON…” ISTO É UN GRAN ERRO DE BASE E QUE SE COMETE CON MOITA FRECUENCIA!!
 • 24.
 • 25.
 • 26. PARTIR DAS MEDIDAS ORDINARIAS NUNCA DAS EXTRAORDINARIAS Aquí é cando moitas veces me cabreo moitísimooo • Digamos que deberiamos ir das medidas de menor adaptación ás maiores , a adaptación curricular debería ser en última instancia. • Por exemplo primeiro adaptar a metodoloxía e os exames. Ou se funciona con apoio dentro da aula non é necesario sacalo dela. • Facer todas as adaptacións posibles antes de dicir “Ten que ir a un centro de educación especial aquí non podemos facer nada”
 • 27. NON Á SEGREGACIÓN FORZOSA!!! TODOS TEMOS OS MESMOS DEREITOS
 • 28. PREVENCIÓN DO ACOSO • Non esperemos a que apareza, poñamos en marcha medidas pensadas para evitar o acoso. Por exemplo: - Formar e informar a toda a comunidade educativa. - Crear redes naturais de apoio (grupo de amigos). - Sempre debe ter adultos de referencia de confianza dispostos a escoitalo. - Nos recreos prestar moita atención e tomar en serio as queixas do alumnado.
 • 29. FOMENTAR UNHA ALTA AUTOESTIMA • Un alumno seguro de si mesmo aprende, relaciónase mellor e é capaz de desenvolver ao máximo as súas capacidades. • Démoslle pois oportunidades de aprendizaxe na que poidan mellorar a súa autoestima. Aprendizaxe sen erro. • Utilicemos unha linguaxe positiva resaltando o que é capaz de facer e minimizando as dificultades con estratexias ou pequenas axudas que pasen inadvertidas. • Aproveitemos os seus intereses para construir aprendizaxes novos a partir deles. • Aproveitemos o seu coñecemento sobre determinados temas.
 • 30. ANALIZAR EN PROFUNDIDADE E LEVAR REXISTROS DE POR QUE OU CANDO SE PRODUCEN CONDUCTAS DISRUPTIVAS E /OU AGRESIVAS • Problemas de comunicación • Problemas de hipersensibilidade • Problemas de saúde • Ansiedade por presión excesiva (exames, deberes…) Un rexistro que recolla cando, onde e circuntancias que rodean a situación de seguro que vos permitirá dar coa solución.
 • 31. UNHA BOA COORDINACIÓN E COMUNICACIÓN COA FAMILIA E OS PROFESIONAIS EXTERNOS • HAI QUE BUSCAR E FAVORECER O DIÁLOGO COAS FAMILIAS E OS PROFESIONAIS EXTERNOS, ISTO NOS BENEFICIARÁ A TODOS PERO SOBRE TODO AO ALUMNO OU ALUMNA. • ESTABLECER A LO MENOS UNHA REUNIÓN AO TRIMESTRE OU CANDO SEXA NECESARIO CON CADA UN DELES, E INCLUSO REUNIÓNS CONXUNTAS PRESIDIDAS POLO TITOR/A E O ORIENTADOR/A
 • 32. QUE QUEREMOS AS FAMILIAS DOS ALUMNADO DIVERSO DA ESCOLA? • QUE NOS APORTEDES SEGURIDADE • EMPATÍA: QUE VOS POÑADES NOS NOSOS ZAPATOS • VÍAS DE COMUNICACIÓN SUFICIENTES • DIÁLOGO E COORDINACIÓN • QUE SEXAMOS AUTÉNTICOS PROFESIONAIS
 • 33.
 • 34. RECURSOS NA REDE: BLOGS DE NAIS • CAPPACES.COM • PENSANDO EN IMÁGENES • LA SONRISA DE ARTURO • EL SONIDO DE LA HIERBA AL CRECER • MIGUEL AUTISMO Y LENGUAJE • ALTO ALTO COMO UNA MONTAÑA
 • 35. RECURSOS NA REDE: BLOGS E WEBS DE PROFESIONAIS • AULA AUTISTA • INFORMÁTICA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL • GARACHICO ENCLAVE • SAMOGA ESPECIAL • RINCÓN DE UNA MAESTRA • MAESTROS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE • MAESTRA ESPECIAL PT • AULA ABIERTA TEA
 • 36. MATERIALES SAAC • ARASAAC • ARAWORD • PICTOSELECTOR
 • 37. OUTROS RECURSOS • MATERIALES ADAPTADOS TEA • PICTOAPLICACIONES • PINTEREST ARASAAC • PLANETA VISUAL • CUENTOS Y CANCIONES CON PICTOGRAMAS
 • 38. APPS PARA AUTISMO • APPYAUTISM • SOY VISUAL • PICTODROIDLITE • DÍA A DÍA • PICTOGRAMAGENDA