Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teorik yangin eğitimi

8,591 views

Published on

Teorik yangin eğitimi

 1. 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ 1
 2. 2. YANMA NEDİR ?YANMA BİR KİMYASALOLAY OLUP, YANICIMADDELERİN BELİRLİBİR ISI SEVİYESİNDEOKSİJEN İLEBİRLEŞMESİDİR. 2
 3. 3. Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır. 3
 4. 4. Yanmanın olabilmesi için gerekli olan üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir. 4
 5. 5. 5
 6. 6. YANICI MADDE Yanma derecesine kadar ısıtıldığında oksijenlebirleşmesi sonucunda yanan ve yandığında etrafa ısıyayan maddelere yanıcı maddeler denir. denir.Yanıcı maddeler doğada 3 (üç) halde bulunurlar, bunlar; bunlar; Katı Sıvı Gaz6 E05-10
 7. 7. YANICI MADDE 1-Katı Maddeler: Belirli bir hacim ve şekle sahip Moleküller arasında büyük çekim kuvveti olan Tutuşma sıcaklıkları farklı Kaza ile tutuşması ve yanması diğer (sıvı-gaz) maddelere göre daha zor 7
 8. 8. 2-Sıvı Maddeler Belirli bir hacmi vardır ama Bulundukları kabın şeklini alırlar Tutuşma, buharlarının tutuşması ile olur Moleküler bağları katılara göre daha zayıftır. 8
 9. 9. 3-Gaz Maddeler Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Atmosferde serbestçe yayılırlar Moleküller arası bağlar çok zayıftır. Oksijenle karışmaları çok kolay Diğer maddelere göre çok kolay tutuşurlar Teorik olarak basınç altında sıvılaştırılabilirler 9
 10. 10. YAKICI MADDE OKSİJEN Havada %21 oranında bulunur Oksijen oranı yükseldikçe cisimlerin yanıcılığı artar. Oksijen oranının azalması yanıcılığı da azaltır. 10
 11. 11. ısı Cisimlerin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel bir etkidir. Direkt temas (Conduction), Hava yolu ile (Convention) Işıma yolu ile (Radiation) yayılır. 11
 12. 12. 12
 13. 13. “A” SINIFI YANGIN Katı Madde Yangınlarıdır. (Kağıt, kumaş, tahta, kauçuk, plastik gibi kül bırakan madde.oluşan sıradan yanıcılar ) “B” SINIFI YANGIN Yanıcı Sıvı Yangınlarıdır. (Yağlar, benzin, mazot, mutfak yağı, boya, tiner ve diğer yanıcı, parlayıcı, patlayıcı sıvılar. ) “C” SINIFI YANGIN Yanıcı Gaz Yangınlarıdır. (Elektrik Yangınları da “Kablo, sigorta kutuları, motorlar, elektrikli alet ve gereçler v.b.” ” bu sınıf içinde değerlendirilir. ) “D” SINIFI YANGIN Yanıcı Metal Yangınlarıdır. (Alüminyum, magnezyum ve titanyum )14 E05-10
 14. 14. “A” SINIFI YANGINLAR (Katı Madde Yangınlarıdır. ) Ağaç ve ağaç ürünleri, tekstil ürünleri, orman,kağıt ve kağıt ürünleri, bina, vb. maddelerin vb.meydana getirdiği yangınlardır Genelde “Solid Su” veya “Pulvarize Su” ilesöndürülür.söndürülür. Ağaçtan ve prefabrike konutlarda meydanagelen yangınlarda, % 3 konsantrasyonlu foamköpüğü kullanmak en etkili yöntemdir. yöntemdir.
 15. 15. “B” SINIFI YANGINLAR (Yanıcı Sıvı Yangınlarıdır.) Genellikle petrol türevi ürünler ve bitkiselyağların tutuşması ile oluşan yangınlardır. yangınlardır.Bu sınıf yanıcı maddelerde yanma yüzeyde olur. olur. Örneğin: Motorin, mazot, benzin, gaz yağı, yağlama yağı, boya, gres, vb.  Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. sağlar. 16 E05-10
 16. 16. “C” SINIFI YANGINLAR (Yanıcı Gaz Yangınları) Yanıcı gazların tutuşması ile oluşanyangınlardır.yangınlardır.Bu sınıf yanıcı maddelerde yanma yüzeyde olur. olur. Örneğin: Propan, Bütan, Asetilen ve Tabii Gaz Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. sağlar. 17 E05-10
 17. 17. “D” SINIFI YANGINLAR (Yanıcı Metal Yangınlarıdır.) Alüminyum, magnezyum, titanyum, fosfor ve zilkenyumgibi metallerin yanmasından meydana gelen yangınlardır. yangınlardır. Bu sınıf yangınların en etkili söndürücüsü“Trimotoksinboraksin” olup ayrıca “Yüksek SüratliPulvarize Su, Kuru Kum, Toprak, Grafit Tozu” da tavsiyeedilen söndürme maddelerinden dir. dir. 18 E05-10
 18. 18. 19
 19. 19. YANGINI SÖNDÜRME TEKNİKLERİ Yanıcı maddenin cinsi, yangınınsınıfı ne olursa olsun söndürmemetodu ve prensipleri aynıdır. aynıdır. Bu prensip yanmayı oluşturan ve“Yangın Üçgeni” olarak bilinenyapıyı bozmaktan ibarettir. ibarettir. 21 E05-10
 20. 20. Sonuç olarak; Yangının söndürülmesi aşağıda belirtilen teknikleregöre yapılmalıdır. yapılmalıdır. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırmak. Oksijen ile temasını kesmek. Isıyı Yok Etmek (Soğutarak Söndürmek) Zincirleme Reaksiyonunu Kırmak 22 E05-10
 21. 21. YANICIMADDE ISI YANICI MADDEYİ YANMA YOK ORTADAN KALDIRMAK  Katı yanıcı maddelerde; bu OKSİJEN maddelerde; yöntem pek mümkün değildir, ancak küçük çaptaki katı yanıcı maddeler emniyetli bir sahaya alınabilir. alınabilir.  Sıvı ve gaz yanıcı maddelerde; sızan yakıt veya maddelerde; gaz devre üzerindeki valfın kapatılması yöntemi ile yangın kontrol altına alınabilir veya söndürülebilir. söndürülebilir.  Elektrik yangınlarında ise; enerjinin kesilmesi ise; yanmayı durdurur (Eğer yangın “A” veya “B” Sınıfı yangına dönüşmemiş ise). ise). 23 E05-10
 22. 22. YANICIISIYI YOK ETMEK MADDE ISI YANMA (Soğutma) YOK OKSİJEN Bu işlem genelde “Su” kullanılarakyapılır.yapılır. Yanan maddenin sıcaklığıtutuşma sıcaklığının altına düşürülür. düşürülür.Bu işleme de “Soğutma” adı verilir 24 E05-10
 23. 23. OKSİJEN İLE YANICI MADDETEMASINI KESMEK ISI (Boğma) YANMA YOK1. ÖRTME : OKSİJEN Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim, vb.) ve vb. kimyasal bileşkeler (foam köpüğü, AFFF, “Aqua Film Forming Foam” vb.) kullanılarak yanan vb. maddenin oksijen ile temasının kesilmesiyle yapılan söndürmedir. söndürmedir.2. BOĞMA : Yangının, oksijen ile temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan söndürme yöntemidir. yöntemidir. Bu yönteme en iyi örnek “CO2 Gazı” dır. dır. 25 E05-10
 24. 24. ZİNCİRLEME REAKSİYONU KIRMAK Yanma sırasında; yanıcı madde, oksijen ve ısı arasındaki sırasında;alışverişin, kimyasal bir işlem ile kesilmesi suretiyleuygulanan söndürme tekniği dir. dir. Bu söndürme tekniğinde, genellikle “Halojenli”söndürücüler kullanılır, örnek; örnek; Halon 1301  FM 200 TM  NAF Serisi Gazlar 26 E05-10
 25. 25. 27
 26. 26. YANGIN SÖNDÜRMEDEKULLANILAN ANA SÖNDÜRÜCÜLER  SU  KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER  KURU KİMYEVİ TOZLAR  KARBONDİOKSİT (CO2) 29 E05-10
 27. 27. En yaygın,En ucuz veTemini en kolay olanSöndürücüdür.“A” Sınıfı YangınlarınEn Etkili Söndürücüsüdür. 30 E05-10
 28. 28. KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER Foam’ da denilen söndürme sıvısının belirlioranda su ve hava ile karıştırılması ile elde edilir. edilir. Köpük “B” ve “C” Sınıfı yangınların idealsöndürücüsüdür.söndürücüsüdür. Kütlesel olarak yanan “A” Sınıfıyanıcı maddelere de rahatlıkla uygulanır. uygulanır. Köpüğün söndürme metotları;  Soğutarak  Bastırarak  Ayırarak  Kaplayarak 32 E05-10
 29. 29. KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER UYARI Köpüğün karışımında su olduğu için hiçbir zaman elektrik devreleri üzerine sıkılmamalıdır. sıkılmamalıdır.33 E05-10
 30. 30. KURU KİMYEVİ TOZLAR Söndürme özelliği; ısıyı yayma,boğma, zincirleme reaksiyonlarınıkırma ve yüzeyi örtme şeklindedir. “B” Sınıfı Parlayıcı Madde Yangınlarında ve kullanılmaklaberaber yalıtkan olduğundan her sınıf yangın söndürmeişleminde kullanılır. kullanılır. 34 E05-10
 31. 31.  Kuru Kimyevi Tozlar;  Sodyum Bikarbonat (B, C),  Potasyum Bikarbonat (B, C),  Üre Potasyum Bikarbonat (B, C),  Mono Amonyum Fosfat (A,B, C, D)’tan imal edilmişlerdir. Kuru Kimyevi Tozlar (PKP)kullanıldığında cam elyafı şeklinde artıkbıraktığından zorda kalınmadıkçaelektrik ve elektronik cihazyangınlarında kullanılmamalıdır. kullanılmamalıdır. 35 E05-10
 32. 32. 36 E05-10
 33. 33. CO2 Püskürtme ile, atmosfer basıncındagaz haline geçerek ortamdaki oksijenmiktarını azaltan yani boğucu etkisiile yangını söndüren kimyasal birsöndürücüdür.söndürücüdür. 37 E05-10
 34. 34. KARBONDİOKSİT GAZININ SÖNDÜRÜCÜ OLARAK ETKİLERİ ANA ETKİSİ BOĞ BOĞMA “Atmosferdeki oksijenin yerini alır” İKİNCİ DERECE ETKİSİ SOĞ SOĞUTMA “Yangın söndürmedeki etkisi çok azdır” azdır” 38 E05-10
 35. 35. CO2 GAZININTEKNİK ÖZELLİKLERİ CO2 Gazı;  Havadan 1.5 kat daha ağır,  Kokusuz,  Yalıtkan,  Boğucu bir gaz dır. Etkili kullanım mesafesi; 1.5 ile 3 metre dir. 15 Lb. (6 Kg.) CO2 tüpü, 30-45 saniyede tüp 30-boşalır ve yaklaşık olarak 3.8 m3 hacmi boğar. 40 E05-10
 36. 36. A SINIFI YANGIN “ KATI YAKITLAR” SU FOAM İLK MÜDAHALEDE KURU KİMYASAL TOZ KARBONDİOKSİT (CO2) PORTATİF SULU SÖNDÜRÜCÜ 42 E05-10
 37. 37. B ve C SINIFI YANGIN FOAM PULVARİZE SU KURU KİMYASAL TOZ CO2 HALON (SABİT SİSTEM) 43 E05-10
 38. 38. D SINIFI YANGIN “ METAL YANGINLARI” KURU KİMYASAL TOZ TRİMOTOKSİNBORAKSİN YÜKSEK SÜRATLİ PULVARİZE SU KURU KUM VE TOPRAK GRAFİT TOZU 44 E05-10
 39. 39. “RÜZGARI ARKANIZA ALIN”46 E05-10
 40. 40. “SÖNDÜRÜCÜYÜ YANGININ ÇIKIŞNOKTASINA PÜSKÜRTÜN” 47 E05-10
 41. 41. “AKARYAKIT YANGINLARINDA SÖNDÜRÜCÜNÜZÜ SIZINTININ BULUNDUĞU NOKTAYA PÜSKÜRTÜN” 48 E05-10
 42. 42. “MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLASÖNDÜRÜCÜ KULLANARAK YANGINAMÜDAHALE EDİN ” 49 E05-10
 43. 43. “YANGINI TAMAMENSÖNDÜRMEDEN ALANI TERKETMEYİN” 50 E05-10
 44. 44. HIZLI YANMA :Yanmanın bütün belirtileriylebaşladığı olaydır.Burada yanmanın belirtileri olanalev, ısı, ışık ve korlaşmamevcuttur. 51
 45. 45. PARLAMA:Kolay alev alabilen maddelerin (parlayıcımaddeler) belli oranda hava ilehomojen karışımları, çok kolay alevalarak yanmasına sebep olurlar. Bu türyanma olayına parlama denir. 52
 46. 46. YANGININ SEBEPLERİ KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI  BİLGİSİZLİK  İHMAL  KAZALAR  SABOTAJ 53
 47. 47. HANGİSİNİ KULLANALIM ? CO2 KÖPÜK 54
 48. 48. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZHALOKARBON GAZLIA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  55
 49. 49. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZKARBONDİOKSİT GAZLIA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  56
 50. 50. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZABC KURU KİMYASAL TOZA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  57
 51. 51. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZBC KURU KİMYEVİ TOZA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  58
 52. 52. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZKÖPÜKLÜA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  59
 53. 53. HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR • MÜKEMMEL •ORTA • KULLANILIR •KULLANILMAZSULU SİSTEMA SINIFI GANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLARAHŞAP MALZEMELER  BENZİN  DOĞALGAZ OTLAR-ÇALI ÇIRPI  BENZOL  LPG KAĞITLAR  MAZOT  METAN GİYSİLER  VERNİK  HİDROJEN TÜM KUMAŞLAR  BOYALAR  PROPAN PERDE-EV TEKSTİLİ  TİNER  ASETİLEN BÜRO-EV MOBİLYALARI  ASETON  ELEKTRİK KABLOLARI KAUÇUK-SELÜLOZ  PARAFİN  ELEKTRİK TRAFOLARI PLASTİKLER  ASFALT  GÜÇ KAYNAKLARI  TUTKAL  BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ  YEMEK YAĞLARI  ELEKTRONİK EŞYALAR  ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI  ALKOL  60
 54. 54. YANGINLA MÜCADELE1- YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESİ2- YANGININ KISA SÜREDE TESPİTİ3- YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ4- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ5- YANGIN SIRASINDA TAHLİYE 61
 55. 55. SESLİ OLARAK ETRAFTAKİLERİ UYAR YANGIN BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA YARALI VARSA BİLDİR E: EVET YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE İLK MÜDAHALEYİ YAP H: HAYIR YARALININ YANGIN E YARALI BÖLGESİNİN VAR MI?DIŞINA ALINMASI H EKSİK KİŞİLERE ACİL DURUMİLK YARDIM VE İLK YANGIN SÖNDÜRME EKSİK E AİT ÇALIŞMA TOPLANMA TIBBİ MÜDAHALE EKİBİNİN MÜDAHALESİ VAR MI? BÖLGESİ YERİNDE SAYIM ARAŞTIRMASI H İŞLETME İMKANLARI H İTFAİYEYİ ARA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN EKSİK YETERLİ Mİ? KİŞİLER BULUN E DU MU? H E YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ YARALI VAR MI? YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME, YANGIN E TOPLANTISI YANGIN RAPORU İLK YARDIM VE TIBBİ MÜDAHALE KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI 62
 56. 56. ACİL DURUMLAR Doğal Afetler (Deprem, Sel, Fırtına vb) Yangın İş Kazaları Toplumsal Olaylar 63
 57. 57.  Madde 127- Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur. 64
 58. 58. Ekiplerin Oluşturulması -Söndürme Ekibi, -Kurtarma Ekibi, -Koruma Ekibi, -İlkyardım Ekibi, 65
 59. 59.  Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. 66
 60. 60. 67
 61. 61. MÜDAHALE VE YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ:1. YANGIN HABERİ ULAŞTIĞINDA, YANGIN YERİNE GELEREK YANGININ NE TÜR YANGIN OLDUĞUNU BELİRLEYEREK İŞ YERİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİNİ KULLANARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE VE KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞMAK2. YANGIN İÇERİSİNDE KALMIŞ HERHANGİ BİR CANLI BELİRLEDİKLERİNDE KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİNE BİLDİREREK KURTARILMASINI SAĞLAMAK.3. A SINIFI YANGINLARDA ( KATI MALZEME YANGINI) SU VE DİĞER SÖNDÜRME MALZEMELERİ KULLANILACAKTIR. B SINIFI YANGINLARDA ( YANICI SIVILARIN YANGINI) KESİNLİKLE SU KULLANILMAYACAKTIR. C SINIFI YANGINLARDA ( YANICI GAZLARIN YANGINI) ELDEKİ ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KULLANILACAKTIR. 68
 62. 62.  YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI RÜZGARI ARKAYA ALACAK ŞEKİLDE VE ATEŞİN MERKEZİNDE TUTULACAKTIR. İTFAİYE EKİBİ GELDİKTEN SONRA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İTFAİYE EKİBİNE BIRAKILACAK, YALNIZCA YARDIM İSTENDİĞİ DURUMLARDA İTFAİYE EKİBİNE YARDIMCI OLUNACAKTIR. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME MALZEME VE TEÇHİZAT DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TOPLANACAK , BOŞALAN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE EKSİLEN TEÇHİZAT BELİRLENEREK OPERASYON SORUMLUSUNA BİLDİRİLECEKTİR. 69
 63. 63. KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİNİN GÖREVLERİEN HIZLI ŞEKİLDE TEÇHİZATLARI İLEBİRLİKTE YANGIN YERİNE ULAŞACAKLAR VEYANGIN SÖNDÜRME EKİBİNDEN ALACAKBİLGİLER IŞIĞINDA KURTARMA VE TAHLİYEÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAKLARDIR.KENDİ CAN GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEYEATMADAN YANGIN İÇERİSİNDE KALANCANLILARA GEREKLİ TEÇHİZATINI DAKULLANARAK ULAŞMAYA ÇALIŞACAKLARDIR. 70
 64. 64.  KURTARDIKLARI CANLININ İLK YARDIMI İÇİN İLK YARDIM EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALESİ SAĞLANACAKTIR. YANGIN İÇERİSİNDE KURTARILMASI ÖNCELİKLİ ( 1. DERECE) MALZEMELER VE EŞYALAR VARSA BUNLARIN YANGIN DIŞINA ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR. İTFAİYE EKİBİ GELDİKTEN SONRA İTFAİYE EKİBİNE TAHLİYE KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YARDIMCI OLACAKLARDIR. “ EKİPTE OLANLAR KENDİ CAN GÜVENLİKLERİNİ KESİNLİKLE TEHLİKEYE ATMAYACAKLARDIR.” 71
 65. 65. İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ:1. KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ TARAFINDAN YANGINDAN ZARAR GÖRMÜŞ OLARAK KURTARILAN İNSANLARA GEREKEN İLK YARDIM MÜDAHALESİNİ YAPARAK DURUMUNA GÖRE EN SERİ ŞEKİLDE EN YAKIN SAĞLIK MERKEZİNE GÖNDERİLMELERİNİ SAĞLAMAK.2. YANGIN YERİNE GELECEK OLAN AMBULANS VE İLKYARDIM EKİBİNE YARDIMCI OLMAK. 72
 66. 66. KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ :YANGIN ÇIKTIĞINI ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ EKİPKOMUTANI YANGINI İTFAİYEYE VE İLGİLİ KİŞİLERE ENKISA ZAMANDA TELEFONLA HABER VERECEKTİR.İTFAİYEYE YANGIN YERİNİ TAM ADRESİNİ ÇIKIŞSAATİNİ VE YANGININ TÜRÜNÜ BİLDİRECEKTİR.YANGIN BÖLGESİNİN ÇEVRESİNİ GÜVENLİKŞERİTLERİYLE ÇEVİRECEK VE İLGİSİZ ŞAHISLARINYANGIN BÖLGESİNE GİRMESİNİ ENGELEYECEKTİR. BUŞAHISLAR KÖTÜ NİYETLİ OLABİLİRLER, YA DABİLGİSİZLİKLERİ VE TECRÜBESİZLİKLERİ NEDENİYLEYANGINDAN ZARAR GÖREBİLİRLER. 73
 67. 67. GELECEK İTFAİYE VE AMBULANS ARAÇLARINA YARDIMCIOLMAK AMACIYLA GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ ARAÇLARINVE DİĞER ENGELLERİN KALDIRILMASINI SAĞLAYARAKYOL GÖSTERİRLER.YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA DA ÇEVREGÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SÜRDÜREREK YANGIN YERİNİNTEMİZLENMESİNİ SAĞLARLAR VE DİĞER EKİPLERLEBİRLİKTE YANGININ ÇIKTIĞI YER, ÇIKIŞ NEDENİ,YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI, YANGIN SONRASIMADDİ HASAR VE DİĞER KAYIPLARLA İLGİLİ BİR RAPORHAZIRLAR. 74
 68. 68. Eğitim 75
 69. 69. Uygulama Alarm tahliye denemeleri Denemelerde aksayan yönler Sektördeki benzer olayların incelenmesi 76
 70. 70. 77
 71. 71. 78
 72. 72. 79
 73. 73. Ölçme İzleme Tatbikat sonuçları Gözden geçirmeler Kayıtların incelenmesi Geri beslemeler Teknolojik gelişmeler 80
 74. 74. Güncelleme-İyileştirme Görülen aksaklıklar Verilerin değerlendirilmesi Yasal değişiklikler Hedeflerin yükselmesi 81
 75. 75. YANGINLA KARŞILAŞMA 82
 76. 76. ÖNCE KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLA 83
 77. 77. YANGINI ETRAFA YAYACAK ALET KULLANMA 84
 78. 78. TAHLİYEYİ SAĞLA 85
 79. 79. YANGIN TÜPÜ KULLAN 86
 80. 80. İTFAİYE HABER VER 87
 81. 81. 110 88

×