Pressupostos 2012

597 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pressupostos 2012

 1. 1. 13 de setembre 2012CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h. PRESSUPOST 2012 SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI Ponents: Sra. Mònica Miquel i Serdà Alcaldessa de Cubelles Sr. Luis Alamán Catalán Regidor d’Hisenda Local
 2. 2. ANTECEDENTS - Crisi econòmica des del 2008, iniciada a EUA amb un efecte global - Situació general des del 2008: Fi del boom immobiliari Fort creixement de l’atur Absència d’aplicació de polítiques d’austeritat - Expansió de la situació Increment de l’endeutament del sector públic en general A nivell local - Polítiques de gestió financera inexistents - Manca de bon planejament financer per preveure una bona gestió de futur (noavaluar si avui disposem de diners, sinó de si en disposarem en un futur) - Tendència resultat pressupostari negatiu fins el 2010 2008: 2.185.795,96€ a 2010: 415.329,12€
 3. 3. SITUACIÓ ACTUALDinàmica actual a partir de mitjans de 2011 Dur a terme gestió financera inicialment sense endeutament, i actualment sota tres grans factors perquè el cicle pressupostari no interfereixi en el cicle financer i produeixi ineficiències: - Elaboració rigorosa dels pressupostos. - Eficiència en la seva execució . - Correcta determinació i interpretació de les magnituds econòmiques del pressupost (resultats, costos, etc) que interfereixen en la gestió financera (moviment de fons, origen dels ingressos, etc).Objectius finals: Optimització dels recursos financers per obtenir liquiditat i solvència
 4. 4. DADES ECONÒMIQUES i RÀTIOS a. Resultat pressupostari exercici 2011: 771.200,27€ 2010: 415.329,12€ b. Estalvi legal net exercici 2011: 932.489,79€ 2010: 224.705,34€ c. Càrrega financera suportada el 2011: 865.505,17€ 2010: 477.739,69€ d. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2011: 3.991.222,07€ 2010: 2.761.617,80€
 5. 5. DADES ECONÒMIQUES i RÀTIOS e. Deute viu, ràtio d’endeutament a 31 de desembre de 2011: Deute viu: 5.850.354,04€ Ràtio endeutament: 49,58% a 31 de desembre de 2010: Deute viu: 6.461.574,32€ Ràtio endeutament: 48,76% f. Situació de pagament a proveïdors a 31 de desembre de 2011: Proveïdors: 1.245.796,91€ a 31 de desembre de 2010: Proveïdors: 1.541.355,68€
 6. 6. RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011 EXERCICI 2011 Resultat EXERCICI 2010 DRN ORN Ajustos Pressupostari a. Operacions corrents 13.836.529,92 12.580.193,77 1.256.336,15 13.828.305,46 13.453.748,04 374.557,42 b. Altres operacions no financeres 1.667.792,19 2.468.278.11 -800.485,92 1.086.630,08 4.110.894,94 -3.024.264,86 1. Total operacions no financeres (a+b) 15.504.322,11 15.048.471,88 455.850,23 14.914.935,54 17.564.642,98 -2.649.707,44 2. Actius financers 2.278,78 0,00 2.278,78 2.366,43 0,00 2.366,43 3. Passius financers 0,00 691.624,74 -691.624,74 4.603.835,00 423.719,57 4.180.115,43 RESULTAT NO AJUSTAT 15.506.600,89 15.740.096,62 -233.495,73 19.521.136,97 17.988.362,55 1.532.774,42 AJUSTOS: 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 346.111,82 per a despeses generals 1.258.653,94 1.185.757,58 5. Desviacions de finançament negatives de lexercici 1.235.906,43 527.173,40 1.004.696,00 6. Desviacions de finançament positives de lexercici 3.612.005,67 -1.117.445,30 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 771.200,27
 7. 7. COMPARATIVA 2010-2011 EXERCICI 2011 Resultat EXERCICI 2010 DRN ORN Ajustos Pressupostaria. Operacions corrents 13.836.529,92 12.580.193,77 1.256.336,15 13.828.305,46 13.453.748,04 374.557,42b. Altres operacions no financeres 1.667.792,19 2.468.278.11 -800.485,92 1.086.630,08 4.110.894,94 -3.024.264,861. Total operacions no financeres (a+b) 15.504.322,11 15.048.471,88 455.850,23 14.914.935,54 17.564.642,98 -2.649.707,442. Actius financers 2.278,78 0,00 2.278,78 2.366,43 0,00 2.366,433. Passius financers 0,00 691.624,74 -691.624,74 4.603.835,00 423.719,57 4.180.115,43RESULTAT NO AJUSTAT 15.506.600,89 15.740.096,62 -233.495,73 19.521.136,97 17.988.362,55 1.532.774,42AJUSTOS:4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 346.111,82per a despeses generals 1.258.653,94 1.185.757,585. Desviacions de finançament negatives de lexercici 1.235.906,43 527.173,40 1.004.696,006. Desviacions de finançament positives de lexercici 3.612.005,67 -1.117.445,30RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 771.200,27 415.329,12
 8. 8. ROMANENT TRESORERIA 2011 1 (+) FONS LÍQUIDS 6.559.197,10 2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 5.107.560,73 2.083.368,2 Del Pressupost corrent 9 2.923.021,3 De Pressupostos tancats 1 DOperacions no pressupostàries 199.003,27 Menys Cobraments realitzats pendents daplicació definitiva 97.832,14 3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 3.333.283,15 1.887.062,6 Del Pressupostos corrent 6 De Pressupostos tancats 265.999,32 1.191.026,9 DOperacions no pressupostàries 3 Menys Pagaments realitzats pendents daplicació definitiva 10.805.76 I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 8.333.474,68 II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 2.028.833,46 III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 2.313.419,15 IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 3.991.222,07
 9. 9. COMPARATIVA 07-11 RESULTAT ROMANENT DE DEUTE AMB DEUTE VIU CÀRREGA PRESSUPOSTARI TRESORERIA PROVEÏDORS FINANCER FINANCERAEXERCICI 2007 895.389,03 8.410.013,28 723.876,98 1.227.657 322.204,39EXERCICI 2008 2.185.795,96 6.922.274,79 2.968.343,03 1.889.688 311.303,13EXERCICI 2009 1.539.249,21 4.140.793,60 2.203.321,34 2.281.347,41 352.280,56EXERCICI 2010 415.329,12 2.761.617,80 1.541.355,68 6.461.574,32 477.739,69EXERCICI 771.200,27 3.991.222,07 1.245.796,91 5.850.354,04 865.505,17 2011
 10. 10. PRESSUPOST 2012Línies pressupostàries inicials- Absència d’endeutament en el pressupost 2011 Amortització de préstecs per sanejar el deute (menys deute viu respecte 2010)- Trobar equilibri entre l’endeutament massiu i la manca de racionalització d’inversions Canvi de finançament d’inversions existents pendents d’executar
 11. 11. PRESSUPOST 2012Línies pressupostàries actuals- Importància d’eficàcia i eficiència pressupostària, especialment amb les despeses- Mínim endeutament en relació a la racionalització de les inversions pel 2012 2010: préstecs concertats per 1.403.836€ 2011: no es recorre al préstec 2012: préstec a concertar per 555.000€- Resultat pressupostari allunyat d’un resultat negatiu (drets reconeguts no podrien atendre les obligacions generades) 2011: 415.329,12€ 2012: 771.200,27€- Increment per primer cop en 5 anys del romanent de tresoreria: 1.200.000€ Més capacitat d’estalvi Cal fer front al deute amb l’Estat (1.270.000€) a liquidar en diverses anualitats 213.000€ dels 265.000€ liquidats fins ara realitzat durant el 2011- Manteniment de la ràtio d’endeutament per sota del 50%
 12. 12. PRESSUPOST 2012A nivell contractual - Resolució de contractes por incompliments - Millora i supervisió de tots els contractes - Millora em la relació qualitat-preu dels contractes - Supressió dels suplements de crèdit per a contractes administratiusHerències que es mantenen - Càrregues financeres anuals molt elevades per l’endeutament massiu d’anteriors exercicisHerències corregides - Reducció del pagament de factures de serveis sense contractar (millora en l’execució del pressupost) - Reducció dels terminis de pagament a proveïdors i tendència al compliment dels terminis establerts per la legislació vigent per la lluita contra la morositat. Deute a proveïdors del 2008 al 2010 reduït en un 60% Deute a proveïdors del 2011 a data actual en un 61%
 13. 13. INGRESSOS 2012 PER CAPÍTOLS CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONS CORRENTS 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.852.850,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 40.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.735.310,90 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.218.236,53 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 283.000,00 1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 173.422,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 130.080,57 2. OPERACIONS FINANCERES 8 ACTIUS FINANCERS. 2.100,00 9 PASSIUS FINANCERS. 555.000,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 16.990.000,00
 14. 14. INGRESSOS 2012 PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES:8.852.850,00€ CAPÍTOL2 - IMPOSTOS INDIRECTES: 40.000,00€ CAPÍTOL3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS: 3.735.310,90€ CAPÍTOL4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 3.218.236,53€ CAPÍTOL5 - INGRESSOS PATRIMONIALS: 283.000,00€
 15. 15. DESPESES 2012 PER CAPÍTOLS CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONS CORRENTS 1 DESPESES DE PERSONAL. 5.770.440,51 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 5.054.515,66 3 DESPESES FINANCERES 197.008,82 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.853.538,20 1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 6 INVERSIONS REALS. 2.377.950,31 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 92.949,20 2. OPERACIONS FINANCERES 8 ACTIUS FINANCERS. 2.100,00 9 PASSIUS FINANCERS. 641.497,30 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.990.000,00
 16. 16. DESPESES 2012 PER CAPÍTOLS DESPESES CORRENTS CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL: 5.770.440,51€ CAPÍTOL2 - DESPESES DE BÈNS CORRENTS I SERVEIS: 5.054.515,66€ CAPÍTOL3 I 9- DESPESES I PASSIUS FINANCERS: 838.506,12€ CAPÍTOL4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 2.853.538,20€
 17. 17. PRESSUPOST 2012 INVERSIONS MÉS SIGNIFICATIVESRehabilitació safareigs Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic
 18. 18. FINANÇAMENT D’INVERSIONS FINANÇAMENT DELS CAPÍTOLS 6 I 7 FINANÇAMENT D’INVERSIONS IMPORT 2012 PRÈSTEC FEDER PUOSC ALIENACIÓ CORRENT C. AFECTAT 2.470.899,51€ 555.000€ 80.080,57€ 50.000€ 173.422€ 15.600€ 1.596.796,94 TOTAL D’INVERSIONS: 2.470.899,51€ PRÈSTEC FEDER PUOSC ALIENACIÓ CORRENT CORRENT AFECTAT
 19. 19. Gràcies per la vostra atenció

×