Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audiència pública pressupost 2016

Ajuntament de Cubelles. 15 d'abril de 2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audiència pública pressupost 2016

 1. 1. 15 d’abril març 2016 CINEMA - 19:30h Audiència Pública Pressupost 2016
 2. 2. • Crisi econòmica iniciada a 2008 amb importants conseqüències socials. • Congelació general de tributs per a 2016. • Minoració substancial dels ingressos per l‘Impost de Béns Immobles de la Tèrmica. • Marc legislatiu. Escenari econòmic
 3. 3. 1. Serveis a les persones Millora de la qualitat de vida 2. Desenvolupament urbà Creixement sostenible 3. Comunitat Cultura, patrimoni i participació social 4. Govern Transparent, clar i obert Prioritats de govern
 4. 4. TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 habitants > de 20.000 habitants > de 50.000 habitants Abastament domiciliari d’aigua potable Parc públic Instal·lacions esportives d’ús públic Transport col·lectiu urbà Pavimentació de les vies públiques Biblioteca pública Prestació de serveis socials Protecció del medi ambient Accés a nuclis de població Tractament de residus Protecció civil Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram Recollida de residus Cementiri Serveis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Règim Local) Cubelles > de 5.000 habitants Serveis prestats que no són obligatoris Serveis prestats que són obligatoris
 5. 5. Pressupost 2016 - Ingressos RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST D’INGRESSOS EUROS CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 8.177.668,64 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 330.000,00 CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.617.231,55 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.551.322,69 CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 106.608,37 OPERACIONS CORRENTS 14.782.831,25 CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 1.354.500,00 CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.568,75 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 375.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 1.786.568,75 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.569.400,00
 6. 6. Pressupost 2016 - Despeses RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST DE DESPESES EUROS CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 6.224.866,45 CAPITOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.444.433,71 CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 88.707,50 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.710.314,40 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 536.900,00 OPERACIONS CORRENTS 14.005.222,06 CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 1.786.942,65 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 74.728,95 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 696.006,34 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.564.177,94 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.569.400,00
 7. 7. Impostos, taxes i preus públics 65,20% Transferències corrents 21,43% Ingressos patrimonials 0,64% Vendes i altres ingressos 10,12% Transferències de capital 0,31% Actius i passius financers 2,30% 16.569.400,00 € Pressupost 2016 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)
 8. 8. Pressupost 2016 – Àrees despesa (Ordre EHA/3565/2008 d’estructura dels pressupostos de les entitats locals) 4.59% 49.35% 4.33% 16,44% 6.71% 18.58% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Àrea 0 - Deute públic Àrea 1 - Serveis públics bàsics Àrea 2 - Protecció i promoció social Àrea 3 - Producció de béns públics Àrea 4 - Actuacions de caràcter econòmic Àrea 9 - Actuacions de caràcter general 16.569.400,00€
 9. 9. Àrea despesa 1* – Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana, 12.05% Habitatge i urbanisme; 12,72% Benestar comunitari **, 19.29% Medi ambient, 5.28% Total àrea versus pressupost = 49,35% * L’àrea de despesa 0 - Deute públic no té desglossament ** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viària, cementiri i enllumenat públic
 10. 10. Àrea despesa 2 – Actuacions de protecció i promoció social Assistència social primària, 2.88% Foment de l'ocupació, 1.45% Total àrea versus pressupost = 4,33%
 11. 11. Àrea despesa 3 – Producció de béns de caràcter preferent Sanitat, 0.46% Educació, 4.00% Cultura, 9.51% Esport ; 2,47% Total àrea versus pressupost = 16,44%
 12. 12. Àrea despesa 4 – Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i PIMES, 1.88% Transport públic, 0.54% Societat de la informació i protecció de consumidors i usuaris, 4.28% Total àrea versus pressupost = 6,71%
 13. 13. Àrea despesa 9 – Actuacions de caràcter general Òrgans de govern, 1.87% Serveis de caràcter general, 10.95% Administració financera i tributària, 5.75% Total àrea versus pressupost = 18,58%
 14. 14. Inversions Concepte Import Rehabilitació safareig* 83.399,35€ Biblioteca** 680.705,00€ Edificis i altres construccions 300.000,00€ Compliment pla accessibilitat via pública 86.346,62€ Inversions enllumenat 105.000,00€ Inversions enllumenat estalvi energètic 101.000,00€ Obra xarxa pluvials 84.400,00€ * Projecte plurianual: 43.000,00€ exercici 2014 ** Projecte plurianual: 2.182.775,00€ exercici 2017 i 766.057,44€ exercici 2018
 15. 15. 2016 Moltes gràcies per la vostra assistència!

×