Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creaparc2

375 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creaparc2

 1. 1. CreaparcOci actiu i creatiu a les Basses Projecte del grup municipal CIU Lleida, 2012
 2. 2. El context: Lleida• La ciutat de Lleida es troba situada en una zona perfectament comunicada per una xarxa viària (Ap-2 i A-2), una línia de trens d’alta velocitat i un aeroport, estrenat fa dos anys a Alguaire, que requereix optimitzar el nombre de viatgers per garantir la seva viabilitat i assolir els seus objectius a mig termini mitjançant la diversificació de l’activitat a la demarcació.
 3. 3. El context: LleidaEn aquest sentit, Lleida necessita un atractiu que puguiesdevenir pol dinamitzador del territori, especialment de laciutat, on es redueix dràsticament el nombre de visitantsdurant els mesos d’hivern (veure annex) i que, tal vegada,sigui punt de referència per a tota Catalunya. Un elementsingular que diferenciï l’oferta de Lleida de la resta dedemarcacions catalanes, que per la seva situació costanera jagaudeixen de condicions privilegiades respecte a l’interior delpaís.Alhora, Lleida urgeix d’un espai de lleure familiar, sobretot al’hivern, donades les condicions climatològiques extremes queimpedeixen fer ús dels espais a l’aire lliure i d’oci públics de laciutat. Cal tindre en compte que l’estructura de població del’àrea de Lleida és de mig milió de persones, que necessitenuna alternativa d’oci complementària a l’oferta comercial quepugui ser útil durant els mesos d’estiu però que també funcionien les èpoques de rigorós hivern.
 4. 4. Lespai: Les BassesEl Parc de les Basses és un espaid’ aproximadament 20 hectàreesde titularitat pública, pràcticamenten desús des de l’any 2003 enquè van tancar definitivament lespiscines i el càmping, desprésd’un llarg procés d’abandonamentprogressiu. Només es manté lazona enjardinada i cada anys’habilita la zona de picnic per latradicional Mona de Pasqua, peròcontinua sent un espaiíntimament lligat a la memòriasentimental dels lleidatans i degent forana que van passar perles seves instal·lacions al llargdels gairebé cinquanta anysd’història com a parc familiar ambpiscines, zona de picnic iacampada.
 5. 5. Lespai: Les BassesEls intents de recollir propostes per reobrir el parc han estatfins ara infructuosos i l’únic instrument que l’Ajuntament deLleida ha tirat endavant és la redacció d’un Pla Parcial perdefinir els usos del centre i que vincula directament la sevarecuperació al desenvolupament d’una àrea comercial de12.000 metres quadrats, que serviria per finançar bona part dela inversió. KAquesta possibilitat ha topat amb la normativa de laGeneralitat, que limita els usos comercials fora de la tramaurbana consolidada. L’Ajuntament va anunciar un recurscontenciós administratiu, pendent de resoldre.Actualment, les Basses es troben en una situació de bloqueiginstitucional que perjudica greument el seu futur i impedeixl’aprofitament d’un gran espai privilegiat per lescomunicacions. Eternitzar la rehabilitació de les Basses és unluxe que Lleida no es pot permetre i s’ha d’abordar amb elmàxim consens, sense més dilació.
 6. 6. TendènciesDins de les ofertes de parc d’ocique hi han a Catalunya, un sectorque compta amb una llargatradició al país, són els parcstemàtics. Cap d’ells es troba aLleida, sinó concentrats a la zonacostanera catalana.Un dels fenòmens associat a lessocietats desenvolupades il’envelliment de la població ésque es genera un major tempslliure entre els ciutadans perdedicar a l’oci. Alhora lesadministracions fomenten cadacop més programesd’aprenentatge al llarg de la vida.Alhora, un altra tendència generalde la societat és la que esrefereix als Kidults (vocableanglès que barreja les paraulesKid Jove i Adult Adult).
 7. 7. TendènciesLa dimensió creativad’aquest oci s’expressa enmúltiples formes i recomanaparcs molt versàtils perencabir una multitudd’activitats d’oci, però quetenen en comú la sevaexperimentalitat, és a dir, lanecessitat de percebrel’experiència física iemocional com a única iirrepetible mitjançant laparticipació en l’activitat.
 8. 8. ConcepteCREAPARC és el parc doci creatiu per a tota la família.És un parc situat a les Basses dAlpicat, en un entorn naturalprovilegiat.És pioner i inèdit a Catalunya en aplegar múltiples activitatscreatives doci.És obert a tots els públics i destinat especialment a lesfamílies.
 9. 9. ConcepteLa proposta de valor delCreaparC es basa enl’aposta per la creativitat, elconeixement i el talent senselímit d’edat i amb una granversatilitat en un espai queaprofita el seu entorn i lanostàlgia del lloc on s’ubica,recuperant les Basses mésfamiliars.L’experiència CreaparC éssorprendre’t a tu mateix i alteu entorn del que potsarribar a fer gràcies aldesenvolupament de lesteves habilitats i el teu talent.
 10. 10. ObjectiusRecuperar el pol d’atracció de les Basses com a referència turística aCatalunya.Crear una imatge de marca de Lleida associada a la creativitat i eltalent.Incentivar el món de la creació, l’enginyeria i la col·laboració.Atraure a un públic familiar i sense límit d’edatCompletar l’oferta turística de Lleida amb un equipament que pugui obrira l’hivern.Convidar a allargar l’estada a Lleida més d’un dia i amb la possibilitat deretorn.Fomentar l’activitat participativa.Potenciar les associacions vinculades a la filosofia del CreaparC.Aportar un valor afegit a l’oci tradicionalment passiu.
 11. 11. Les Basses, pol datraccióEl Parc de les Basses eraimpactant en la seva èpocade màxim esplendor i era unreferent a molts quilòmetresa la rodona. El CreaparCnaix de la idea base derecuperar les Basses en lavessant més familiar i amb lamateixa capacitat d’atraccióde gent de fora de la ciutat.
 12. 12. Les Basses, pol datraccióA més a més, lescomunicacions per carretera,ferrocarril i l’aeroport ensassegura que poden venirturistes d’arreu, perònecessitem un elementdiferencial respecte el què japoden trobar a la resta deCatalunya.
 13. 13. Les Basses, pol datraccióS’ha de tenir en compte quedurant la temporada d’estiu,la costa catalana atreuaproximadament 7 milionsde turistes, que malgratpassar les seves vacances anomés 100 quilòmetres deLleida, no tenen cap referentsuficientment atractiu perdesplaçar-s’hi. Només que elCreaparC pogués atraureuna part d’aquests turistes,ja aconseguiria disparar elnombre de visitants que repLleida anualment.
 14. 14. Lleida, capital de la creativitatEl CreaparC situarà Lleida al mapa de la creativitat siaconseguim crear una imatge de marca global de Lleida coma capital de loci creatiu que aplegui institucions, fundacions imuseus relacionats i que també integri la creativitat de maneratransversal en l’agenda d’activitats de la ciutat. El conjunt de lacreativitat i l’enginy ha de ser l’aposta estratègica de Lleidaper complementar al segle XXI el lideratge científic iagroalimentari i l’atractiu cultural intrínsec a la ciutat.
 15. 15. Lleida, capital de la creativitatEn aquest sentit, es poden obrir línies de col·laboració amb elParc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, amb lesescoles d’enginyeria de la Universitat de Lleida i amb elscentres de Formació Professional amb estudis vinculats a latecnologia, el coneixement i la creativitat.
 16. 16. Lleida, capital de la creativitat• Paral·lelament, espais de creació com el futur Màgical, festivals com l’Animac o el Festival de Titelles i fins i tot parcs com el Cucalocum poden introduir en el seu programa l’aposta estratègica de la ciutat per la innovació, el talent i la creativitat. Es tracta de ser enginyós i creatiu amb allò que la ciutat ja fa i a més a més, amb un centre de referència.
 17. 17. CREAPARC, altaveu del talentEl CreaparC incentivarà lacol·laboració entreestudiants i fomentarà elsestudis en enginyeria. Aspiraa convertir-se en l’altaveu icentre de referència de lesproduccions dels escolars deCatalunya.
 18. 18. CREAPARC, obert tot lany• És una proposta que encaixa amb la idea d’obert tot l’any, els mesos d’estius, però també i a diferència dels altres parcs d’oci a l’ús, amb la possibilitat d’obrir-lo a l’hivern, dins de les necessitats detectades i sense que es dispari el seu cost de manteniment. Es podria concretar amb un calendari flexible i adaptable, però que no vegi limitada la seva potencialitat per la climatologia de Lleida a l’hivern.
 19. 19. CREAPARC, obert a tots els públics• La versatilitat del concepte del CreaparC permet que s’ajusti a tots els públics. Eminentment familiar, la diversitat d’activitats que permet el CreaparC convida a la visita i la participació de la gent gran, els pares i els fills, de manera individual o mitjançant activitats col·lectives.
 20. 20. Sempre nou, sempre diferentEl concepte de CreaparC implica la reiteració de visites ja queno és un parc basat en infrastructures físiques que sempresón iguals, sinó en la pròpia creativitat, amb la qual cosa espoden explorar coses noves i diferents cada vegada que esvisita. A més a més, el Parc convidarà a passar-hi tota lajornada i més d’un dia ja que implicarà la participació, mésenllà, que també, de la mera observació passiva de lesactivitats.
 21. 21. ParticipatiuEl visitant del CreaparC participa, experimenta i descobreixcoses noves i diferents, fet que el convida a tornar. Crear iparticipar en el concepte ‘Out of the Box’ (Fora de la capsa, enanglès), que les coses surtin de la caixa i s’experimenti ambelles en els espais del CreaparC.
 22. 22. Espai per a les associacionsEl CreaparC tindrà especial atenció per les associacions querealitzen activitats vinculades a la creació i l’oci com ara elminiaturisme, el modelisme, la ciència en acció, etcètera... Peruna banda es donarà resposta a la manca d’espai que tenenaquests grups per poder desenvolupar les seves aficions, i peruna altra, es crearà un punt de trobada que permeti estimularles sinèrgies entre aquelles entitats, atomitzades i repartidesper tot el territori, que segueixin aquesta filosofia,. D’aquestaforma podran aplegar-se sota el paraigua de la marcaCreaparC.
 23. 23. Lemoció activaEl CreaparC es diferencia de la resta de parcs d’oci temàticsen que s’allunya de les ofertes dedicades estrictament al’entreteniment passiu, on trobem essencialment lesatraccions tradicionals adaptades a un tema. El CreaparC vamés enllà i actualitza el format d’ aquest tipus d’esbarjo,proposant al visitant una oferta lúdica amb un valor afegit:l’emoció a través de l’acció i la creació.

×