Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peranan guru & pembantu makmal

6,642 views

Published on

 • Be the first to comment

Peranan guru & pembantu makmal

 1. 1. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 40│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS Semua anggota di bawah organisasi Bidang Sains adalah terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pentadbiran makmal dan bilik sains di sekolah. Pengetua dan Guru Besar sekolah bertanggungjawab atas keseluruhan pengurusan makmal dan bilik sains dalam pengendalian program kurikulum dan kokurikulum sains di sekolah dari segi perancangan, pelaksanaan, penilian dan pemantauan. Pengetua dan Guru Besar merupakan pemimpin kurikulum yang bertanggungjawab ke atas guru-guru dan kakitangan makmal dan bilik sains dalam aspek profesional dan pengurusan. Penolong Kanan Pentadbiran/ Akademik, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Penolong Kanan Kokurikulum, Penolong Kanan Petang dan Ketua Bidang Sains dan Matematik bertanggungjawab membantu Pengetua dan Guru Besar dalam keseluruhan pengurusan makmal dan bilik sains berkaitan pengendalian program kurikulum dan kokurikulum sains di sekolah dari segi perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan. Setiap anggota mestilah mempunyai komitmen dan berkemahiran untuk memastikan Bidang Sains berjalan dengan lancar. 4.1 Ketua Bidang Sains dan Matematik Bidang Sains dianggotai oleh semua guru sains dan kakitangan makmal sains yang diketuai oleh Ketua Bidang Sains dan Matematik. 4.1.1 Syarat Kelayakan Perlantikan Ketua Bidang Sains dan Matematik a. Dilantik dalam kalangan guru sains/ matematik yang berpengalaman. b. Mempunyai pengkhususan dalam bidang sains/ matematik. c. Gred jawatan DG 44. 4.1.2 Latihan yang diperlukan oleh Ketua Bidang Sains dan Matematik a. Pengurusan stok. b. Pengendalian peralatan sains. c. Prosedur pelupusan bahan kimia dan peralatan sains. d. Pengendalian peralatan ICT. e. Pengurusan dan keselamatan makmal sains.
 2. 2. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS│41 4.1.3 Tugas dan Tanggungjawab Ketua Bidang Sains dan Matematik Ketua Bidang Sains dan Matematik bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengendalian program kurikulum dan kokurikulum semua mata pelajaran sains dan matematik di sekolah dari segi perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan. Ketua Bidang Sains dan Matematik juga bertanggungjawab dalam memberi bimbingan profesional kepada guru-guru sains dan kakitangan makmal sains. Bimbingan ini adalah untuk memastikan peningkatan kemahiran mereka, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan makmal melalui program perkembangan staf. Tugas dan tanggungjawab Ketua Bidang Sains dan Matematik dalam pengurusan makmal sains adalah seperti: a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalan elektrik, gas, air, kerusi dan meja secukupnya, berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. b. Memastikan segala kelengkapan makmal sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat digunakan. c. Merancang dan menyediakan: i. Pelan tindakan keselamatan semasa kecemasan. ii. Peraturan keselamatan. iii. Latihan kecemasan dan kebakaran. iv. Kelengkapan pencegahan kebakaran dan jadual penyelenggaraan. v. Kit pertolongan cemas yang lengkap dan tidak luput tarikh penggunaannya. d. Menyelia dan memastikan guru, murid dan kakitangan makmal sains mematuhi sepenuhnya peraturan makmal. e. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai dan waktu kerja tersebut dipatuhi. f. Mengurus dan memastikan penyemakan stok makmal sains dibuat sekurang-kurangnya enam bulan sekali. g. Memastikan kerja hapus kira dan pelupusan peralatan serta bahan sains dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan. h. Merancang dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan bagi pengajaran dan pembelajaran sains serta keperluan makmal sains.
 3. 3. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 42│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS i. Mengenal pasti dan menguruskan perolehan peralatan dan bahan sains mengikut Arahan Perbendaharaan dan Surat Pekeliling yang berkuatkuasa. j. Menguruskan dan memeriksa peralatan dan bahan sains yang baru dibeli dan yang baru diterima mengikut bilangan dan spesifikasinya. k. Mengurus dan mengelola persediaan dan pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali Sains (PEKA Sains). l. Merancang jadual waktu penggunaan makmal sains. m. Merancang, mengenal pasti dan melaksanakan program atau aktiviti perkembangan staf yang melibatkan guru sains dan kakitangan makmal. n. Memastikan tugas penyelenggaraan komputer dalam makmal sains dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. o. Menyelia dan menyelenggara semua kemudahan fizikal dan peralatan supaya menepati ciri-ciri keselamatan. p. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 4.2 Ketua Panitia Sains Panitia bertanggungjawab membantu Pengetua dan Guru Besar serta Ketua Bidang Sains dan Matematik dalam perancangan, perlaksanaan, penyelarasan dan penilaian daripada aspek pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan makmal dan bilik sains sekolah. Panitia sains yang diketuai oleh Ketua Panitia Sains terdiri daripada guru yang bertanggungjawab mengajar mata pelajaran sains seperti Sains, Sains Tambahan, Fizik, Kimia dan Biologi. Panitia Sains yang diketuai oleh Ketua Panitia Sains yang dilantik oleh Pengetua dan Guru Besar secara rasmi untuk memimpin guru-guru mata pelajaran sains di bawah tanggungjawabnya. Ketua Panitia Sains secara automatik menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Bagi memastikan semua tugas dapat dilaksanakan oleh panitia, Ketua Panitia bertanggungjawab untuk memastikan tugas panitia dilaksanakan dengan berkesan. 4.2.1 Tugas dan Tanggungjawab Ketua Panitia Sains Tugas Ketua Panitia Sains dalam pengurusan makmal dan bilik sains adalah seperti berikut: a. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan sains. b. Menyemak dan mengemas kini stok makmal dan bilik sains dari segi keperluan peralatan dan bahan sains sepanjang tahun.
 4. 4. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS│43 c. Merekod peralatan dan bahan sains yang rosak dan hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan. d. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan, bahan sains dan manual operasi peralatan sains mengikut prosedur dan bersistem. e. Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal dan bilik sains seperti berikut: i. Pesanan peralatan dan bahan sains. ii. Stok makmal sains. iii. Pinjaman atau pemindahan peralatan dan bahan sains. iv. Kerosakan dan kehilangan. v. Penyelenggaraan dan pemeriksaan. vi. Kemalangan. vii. Rekod penggunaan makmal sains. f. Menyelenggara peralatan dan bahan eksperimen dengan sempurna. g. Memastikan fizikal makmal dan bilik sains, sistem bekalan elektrik, air, gas, perabot dan kemudahan lain berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. h. Memastikan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang menggunakan makmal dan bilik sains. i. Memberi bimbingan dan menyelia kerja kakitangan makmal dan bilik sains. j. Memastikan makmal dan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat. k. Memberi bimbingan profesional kepada guru dalam panitianya dan kakitangan makmal dan bilik sains. l. Membantu merancang anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. m. Membantu menyediakan jadual waktu penggunaan makmal dan bilik sains. n. Merekod dan mengemaskinikan stok makmal dan bilik sains. o. Menyelaras penggunaan makmal dan bilik sains serta peralatan dan bahan sains di bawah jagaannya. p. Membantu dalam penyelenggaraan makmal dan bilik sains.
 5. 5. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 44│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS q. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf untuk guru sains dan kakitangan makmal dan bilik sains berkaitan dengan: i. Pengurusan makmal dan bilik sains. ii. Pengendalian dan penyelenggaraan peralatan. iii. Pengendalian dan penyimpanan bahan toksik, radioaktif dan bahan berbahaya yang lain. r. Membantu merancang dan melaksanakan arahan dan peraturan yang berkaitan dengan makmal dan bilik sains. s. Membantu merancang dan melaksanakan penyemakan stok tahunan. t. Merancang dan mengendalikan PEKA Sains. u. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar dari masa ke semasa. 4.3 Guru Sains Guru sains secara automatik menjadi anggota Panitia Sains. Tugas guru sains dalam pengurusan makmal dan bilik sains adalah seperti berikut: a. Mematuhi jadual penggunaan makmal dan bilik sains. b. Melaksanakan PEKA Sains. c. Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains. d. Memastikan makmal dan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat. e. Mengenal pasti keperluan peralatan dan bahan sains yang akan digunakan dalam kerja amali serta mengisi borang atau buku pesanan untuk tindakan kakitangan makmal dan bilik sains. f. Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan sains supaya digunakan dengan betul, cermat, jimat dan mematuhi langkah keselamatan. g. Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik atau Ketua Panitia merekod, menyemak dan mengemas kini stok. h. Mengendalikan sistem maklumat bagi senarai dan bahan sains. i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar dari masa ke semasa.
 6. 6. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS│45 4.4 Pembantu Makmal 4.4.1 Syarat Kelayakan Lantikan Pembantu Makmal a. Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia. b. Lulus dalam mata pelajaran matematik atau salah satu daripada mata pelajaran sains. c. Lulus Bahasa Melayu. 4.4.2 Keperluan Latihan Pembantu Makmal a. Kemahiran melabel bahan kimia dan kepekatan larutan (kemolaran). b. Kemahiran menyediakan larutan piawai. c. Kemahiran mengendalikan bahan kimia terutamanya bahan toksik. d. Kemahiran mengendalikan eksperimen yang berkaitan dengan mikroorganisma. e. Kemahiran mengendalikan bahan mudah berkulat, berkarat dan mudah teroksida. f. Kemahiran mengendalikan keadaan kecemasan, seperti tumpahan bahan organik, bahan mengkakis, rejatan elektrik dan seumpamanya. g. Kemahiran mengendalikan stok dan penyimpanan alat atau bahan sains yang sistematik. h. Kemahiran mengendalikan komputer. i. Kemahiran membaiki kerosakan kecil sistem pendawaian dan sistem paip air. j. Kemahiran menguruskan stok. k. Kemahiran mengendalikan peralatan sains terutama yang memerlukan kejituan seperti dalam pengukuran dan timbangan. l. Kemahiran menyelenggarakan peralatan sains mengikut prosedur. m. Kemahiran melupuskan bahan-bahan kimia dan peralatan sains. 4.4.3 Tugas-tugas Pembantu Makmal 4.4.3.1 Tugas Harian a. Membuka pintu makmal dan pintu bilik persediaan makmal sains sebelum waktu sesi pembelajaran bermula dan mengunci pintu makmal apabila sesi pembelajaran makmal berakhir.
 7. 7. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 46│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS b. Memastikan kerja-kerja pembersihan makmal sains agar sentiasa dalam keadaan bersih. c. Memastikan makmal dalam keadaan ceria dan selamat. d. Menyediakan alat, radas dan bahan sains seperti yang dipesan oleh guru sains dalam buku penyediaan alat/ radas atau borang pesanan. e. Memastikan semua peralatan dan bahan sains berfungsi sebelum kerja amali dijalankan. f. Memelihara dan menjaga tumbuhan dan haiwan yang diperlukan untuk kerja amali. g. Melaksanakan semua langkah keselamatan dalam mengendalikan peralatan dan bahan sains. h. Mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran dan kecederaan. i. Membersih dan menyimpan peralatan dan bahan sains ke tempat asal yang telah ditetapkan setelah selesai kerja amali. j. Membersih meja makmal, sinki dan menutup paip gas, air, kipas dan lampu setelah selesai setiap kerja amali. k. Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas. l. Membantu guru sains, mengawas dan membantu murid mendapatkan peralatan dan bahan sains semasa amali. m. Memastikan tindakan berikut diambil selepas kerja amali yang terakhir pada setiap hari: i. Membersih bekas dan sisa bahan sains yang telah digunakan. ii. Menutup bekalan gas, air dan elektrik. iii. Menutup tingkap, mengunci pintu bilik persediaan dan pintu makmal sains. iv. Menyimpan kunci bilik makmal sains mengikut arahan pengetua. n. Mengambil tindakan sewajarnya serta melapor dengan segera sebarang kehilangan, kerosakan dan kebocoran kepada guru sains, Ketua Panitia, Ketua Bidang Sains dan Matematik atau Pengetua. o. Membantu mengendalikan sistem maklumat makmal sains
 8. 8. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS│47 seperti mengemaskini stok dan sebagainya. p. Mencuci peralatan sains yang kotor. q. Membantu membuat pesanan untuk pembelian dan menerima bahan-bahan serta radas daripada pihak pembekal. r. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 4.4.3.2 Tugas Semasa Cuti sekolah a. Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik dan guru sains mengemas kini rekod stok. b. Menyediakan reagen kimia, larutan penunjuk dan sebagainya seperti yang diperlukan untuk kerja amali. c. Menokoktambahkan kandungan botol reagen dengan larutan kimia yang berkenaan dan mengganti label pada botol reagen jika perlu. d. Mengubah suai dan membuat inovasi daripada bahan terpakai supaya boleh digunakan di makmal sains. e. Menghasilkan air suling. f. Membantu membaik pulih kerosakan kecil peralatan sains. g. Mengecas dan discas akumulator. h. Menyelenggarakan mikroskop, kanta, neraca, slaid, carta, model, alat timbang dan sebagainya. i. Menyusun peralatan dan bahan sains dengan selamat dan bersistem. j. Menyemak dan memastikan bahan beracun dan bahan berbahaya disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan. k. Memeriksa dan memastikan kit pertolongan cemas serta alat mencegah kebakaran sentiasa lengkap, berfungsi dan tidak luput tarikh. l. Mengecat permukaan meja makmal sains dan peralatan sains jika perlu. m. Menyemak dan melaporkan bahan sains yang telah luput tarikh kepada guru sains untuk tindakan seterusnya. n. Mengemaskinikan butiran dalam kad stok berdasarkan rekod invois bagi peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi yang baru diterima.
 9. 9. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 48│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS o. Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik dalam kerja hapus kira dan pelupusan. p. Menyelia dan membantu kerja membaik pulih perabot makmal sains. q. Memastikan bahawa semua peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi disusun dengan teratur. r. Memeriksa, menyelenggara kemudahan makmal termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas. Jika berlaku sebarang kerosakan atau kebakaran, laporkan perkara ini dengan segera kepada pihak sekolah. s. Menyemak semula dan memastikan bahan yang beracun serta berbahaya disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan. t. Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik membuat anggaran belanjawan. 4.4.3.3 Tugas-tugas Lain a. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru sains dan meminta sebut harga dari syarikat-syarikat yang tertentu pada awal tahun (sebelum penggal persekolahan). b. Membantu menulis pesanan dalam borang pesanan. Semua pesanan mestilah dibuat melalui Pengetua/ Ketua Bidang Sains dan Matematik/ Ketua Panitia. c. Memeriksa alat-alat dan bahan-bahan pesanan supaya semua berkeadaan baik dan mengikut kehendak guru sains sebaik sahaja diterima daripada pembekal. d. Menyimpan baucer pesanan dalam fail khas. e. Menyediakan carta-carta, model, slaid mikroskop, CD dan alat bantu mengajar lain yang diperlukan untuk pengajaran sains. f. Membantu mengurus buku stok/ inventori. g. Menerima dan menyemak radas dan bahan kimia yang baru dibeli serta memasukkan ke stor dan mencatat dalam buku stok utama dan kad stok. h. Menyenaraikan radas dan bahan utama yang kurang dalam borang pesanan. i. Memasang klip buaya pada dawai. j. Menyediakan radas dan bahan kimia untuk pameran sains, kem sains dan sebagainya. k. Menajamkan alat-alat pemotong.
 10. 10. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS│49 l. Merekod radas rosak atau pecah semasa amali. m. Mencuci kit sejuk, akuarium dan tempat-tempat pemeliharaan binatang jika ada. n. Membantu melakukan pembelian runcit bahan untuk amali. o. Membantu mengadakan kursus dalaman kepada kakitangan baru. p. Membuat catatan dalam buku kerosakan atau pecah, kemalangan, pinjaman dan lain-lain yang berkaitan. q. Berada dalam bilik makmal atau bilik persediaan supaya dapat dihubungi oleh guru sains apabila pertolongan diperlukan. 4.4.4 Norma Perjawatan Pembantu Makmal di Sekolah Menengah (diluluskan mulai tahun 2009). Norma Perjawatan Perakuan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Formula pengiraan kelayakan bagi: a. Pembantu Makmal Gred C17. b. Pembantu Makmal Gred C22. Sekolah Menengah (SM) yang mempunyai sekurang-kurangnya dua buah kelas Tingkatan Enam Sains adalah layak diwujudkan satu jawatan Pembantu Makmal C22. Dalam pelaksanaan KUP, akan wujud perjawatan C22 di sekolah harian biasa. (Rujuk Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA(S)NP.134/1/Klt.19/s.k 2 (11) bertarikh 14 Mei 2009. Jawatan ini termasuk dalam perkiraan formula berikut: c. Pembantu Makmal Gred C26 Norma ini turut terpakai di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) tetapi jawatan Pembantu Makmal Gred C22 diganti dengan jawatan Pembantu Makmal gred C26. 4.5 Cadangan Pembantu Makmal yang baru dilantik wajib menghadiri kursus asas berkaitan kerja- kerja di makmal sains sebelum penempatan dilakukan bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dengan berkesan. Bilangan Makmal x 1 Bilangan Makmal x 1
 11. 11. Bab 4 - Peranan Guru Sains Dan Kakitangan Makmal Sains 50│PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 4.6 Rujukan 4.6.1 Kementerian Pelajaran Malaysia (1999). Pengurusan Dan Keselematan Makmal Sains Sekolah. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur. 4.6.2 Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam. JPA(S)NP.134/1/Klt.19/s.k 2 bertarikh 14 Mei 2009. 4.6.3 Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam. JPA(S)(BPO)253/2/11- 6/Klt.27(36) bertarikh 30 Disember 2008.

×