Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerokaan dan penjelajahan

7,857 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Penerokaan dan penjelajahan

 1. 1. Sejarah Penjelajahan danPenerokaan dalam Tamadun Awal.
 2. 2. Pengenalan• Penerokaan bermaksud menyelidiki, menjelajah,menjalani, mengharungi dan menghadapi.• Penjelajahan membawa maksud mengelilingi atau berjalanke merata-rata tempat atau daerah.• Kegiatan penerokaan dan penjelajahan bangsa Eropahdikesan sejak zaman Yunani dan Rom.• Matlamat utama kuasa Barat berlumba-lumba untukmelancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaanadalah untuk mendapat kekayaan (gold), kemegahan(glory) dan keagamaan (gospel).• Kamus Dewan mentakrifkan penjelajahan sebagaimengelilingi atau berjalan ke merata tempat atau daerahuntuk sesuatu tujuan, sementara penerokaan puladidefinasikan sebagai perihal perbuatan menyelidiki,menjelajah dan mengharungi.
 3. 3. • Penjelajahan dan penerokaan telah berlakusejak sebelum wujudnya tamadun awalmanusia. Namun aktiviti ini dalam bentukyang tidak teratur dan tidak langsung. Ketikaitu matlamat penjelajahan dan penerokaanmanusia lebih bermatlamatkan kegiatanmencari rezeki dan membuka petempatan.Penjelajahan dan penerokaan yang teraturdan hanya bermula setelah wujudnyatamadun awal manusia.
 4. 4. • Konsep penjelajahan merujuk kepada mengelilingi atau berjalan kemerata-rata tempat atau daerah.• Penerokaan pula bermaksud menyelidiki, menjelajah, menjalani,menempuh dan mengharungi• Bangsa Eropah mempunyai tradisi penerokaan sejak zaman Yunaniiaitu sekitar abad ke-8 S.M lagi.Contohnya orang Crete, Myceneadan Phonesia telah melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahansekitar laut Mediteranean untuk tujuan ekonomi dan politik• Kuasa-kuasa barat seperti Portugal dan Sepanyol mula menjelajahdan meneroka disebabkan beberapa faktor yang mendorong danjuga untuk mengatasi perubahan politik, ekonomi dan agama yangberlaku pada zaman tersebut.
 5. 5. Peranan pemerintah• Pada zaman Yunani orang Phonesia melakukan ekspedisi mengelilingiBenua Afrika dengan bantuan raja Mesir iaitu Firaun Necho.• Iskandar Zulkarnain telah memimpin ekspedisi ketenteraan dariMacedonia dan Mesir di barat hingga Hindu Kush dan Punjab di Timur.Beliau juga menaja ekspedisi-ekspedisi yang disertai oleh pakar danpenulis untuk merekod sumber-sumber asli di kawasan takluknya• Dorongan daripada pemerintah seperti Putera Hendry dan Raja John IIIdari Portugal dan Sepanyol membawa kepada kemajuan dalam bidangsains dan teknologi pelayaran serta penubuhan Akademi Laut.• Raja-raja negara bangsa juga memberi galakan kepada masyarakatnyauntuk menjelajah dan meneroka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkekayaan.• Para pemerintahan juga memberi hadiah yang lumayan dan gelaransebagai insentif kepada para peneroka
 6. 6. Maklumat dan pengetahuan tentangdunia luar• Orang Yunani melancarkan ekspedisi untuk meninjau keadaanpersekitaran dan keadaan geografi sesuatu kawasan. Contohnyaorang Phonesia telah melancarkan ekspedisi belayar mengelilingipantai Afrika dengan tujuan mengetahui keluasan kerajaan Mesir.• Sumber maklumat dan pengetahuan tentang dunia luar diperolehdaripada orang Islam Arab pada zaman pertengahan awal.• Catatan Marco Polo mengembara ke China dalam buku “ TheTravels of Marco Polo ” dan perkhidmatan rahib John MonteCarvino di India, Parsi dan China telah mendorong penjelajahanorang-orang Eropah• Maklumat yang diperoleh tentang India dan China telah menarikminat para penjelajah seperti Chistopher Colombus.
 7. 7. Penyebaran agama Kristian• Golongan paderi Kristian dan raja-raja Eropahbercita-cita untuk mengembangkan agamakristian di dunia luar.• Para mubaligh kristian dengan para saudagaringin meneroka ke tempat-tempat baru iaituAmerika, Asia dan Afrika. Contohnya Portugalmenakluki kerajaan Melayu Melaka dan salahsatu faktornya ialah menyebarkan agama Kristian• Selain dari itu orang-orang Sepanyol dan Portugalingin merampas balik tanah mereka daripadapenguasaan orang Islam.
 8. 8. Perkembangan Kapitalisme danMerkantilisme• Sistem ekonomi Kapitalisme mengalakkankegiatan mengumpul modal, hak milikpersendirian dan persaingan dalam perniagaan.• Perkembangan ini telah mendorong kemunculandasar ekonomi Merkantilisme di negara-negarabangsa yang menekankan dasar pengumpulankekayaan menambah kekuasaan dan menjagakebajikan penduduk tempatan• Bagi mencapai matlamat tersebut raja-rajanegara bangsa mengalakkan penjelajahan danpenerokaan.
 9. 9. Kemajuan Teknologi Pelayaran• Pengetahuan teknikal tentang geografi dan pelayaranmengiatkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan• Alat-alat seperti kompas magnetik dan astrolab diciptauntuk memudahkan pelayaran. Kompas digunakanuntuk menentukan arah dan astrolab digunakan untukmenentukan longitude.• Masyarakat Eropah mempunyai peta yang lengkaptentang benua Eropah dan Laut Mediterranean padaabad ke-15 masihi yang memudahkan lagi aktivitipelayaran mereka.• Dengan bantuan alat-alat pelayaran, kapal-kapal yangkukuh dapat dibina untuk belajar ke lautan yang luas
 10. 10. Persaingan Negara-Negara Bangsa• Negara-negara bangsa seperti Sepanyol, Perancisdan Portugal bersaing untuk meneroka kawasan-kawasan yang baru di benua Asia, Afrika danAmerika• Tujuan mereka adalah untuk memperoleh bahan-bahan mentah dan pasaran baru bagi barang-barang mereka.• Semakin luas kawasan yang terokai semakintinggi sanjungan yang diberi di kalangan negara-negara Eropah
 11. 11. Pengaruh Renaisance• Pada zaman Renaisance, cita-cita dan pemikiran bangsaEropah telah berubah. Mereka lebih mempraktikkanciri-ciri Individualisme, Humanisme, Sekularisme, sifatkritikal dan rasioanalisme.• Institusi gereja tidak lagi mengongkong pemikiranmasyarakat Eropah pada zaman ini.• Keadaan ini telah mendorong kebebasan pemikiranmanusia dan mula mementingkan kemajuan sains danteknologi yang mengalakkan masyarakat Eropahmenjelajah dan meneroka kawasan-kawasan baru.
 12. 12. Penutup• Jelaslah bahawa faktor-faktor yangdibincangkan telah mendorong penjelajahandan penerokaan kuasa-kuasa besar di Eropah.• Akibat daripada penerokaan kawasan-kawasan baru telah meninggalkan kesankepada penduduk tempatan dari segi politik,ekonomi dan sosial.
 13. 13. MESIR
 14. 14. • Bangsa pertama yg memulakan pelayaran• Bukti : sumber arkeologi dan inskripsi pddinding kuil di Deir el-Bahri• Faktor : keadaan geografi dan sumber ekologi,minat, pengetahuan dlm bidang geografi,hidrografi dan meteorlogi• Tumpuan : kwsn hulu Sg. Nil dan pesisiranpantai barat Laut Merah
 15. 15. • Kwsn Nubia : kapur barus, ebony, kulitharimau, emas, gading gajah dan sumbubadak• Firaun Snefru : m’bawa 40 buah kapal drByblos ke Phonicia (320 S.M.)• Hannu : mengetuai ekspedisi dr Mesir keselatan Semenanjung Arab dan Laut Merah(1750 S.M.)
 16. 16. • Harkhuf : mengetuai bbrpa ekspedisi ke Yam• Pyopi nakht : di hntr ke Nubia utk menaklukkwsn tersebut• Permaisuri Hatshepsut : memerintah Mesir(1503-1480 S.M.) menggalakkan pelayaran• Firaun Necho : menggaji pelayar Phoenicia utkm’jlnkn ekspedisi bg menentukn saiz kerajaanMesir (600 S.M.)
 17. 17. CHINA
 18. 18. • Bangsa yang maju dan mempunyai kemahiranyang tinggi dalam penjelajahan dan penerokaan• Abad pertama Masihi : org Cina mengembara dlmkumpulan kecil dan menghantr misi diplomatikdan perdaganan sehingga Laut Caspian• Pan Chao : dilantik sebagai wizurai provinsiKashgar dan berjaya meluaskan pengaruh hinggake Syria• Org Cina menghntr misi hingga ke Constantinopladan mengadakan hubungan dengan EmpayarRom
 19. 19. • Kapal dagang Cina : smpi ke Eropah m’jelangtahun 100 M, belayar ke seluruh Asia Selatandn India (600-900 M)• 6 M : mengembara utk meningkatkanpengetahuan agama• Hsuan Tsang : mendalami ajaran Buddha,mendalami ilmu agama di Universiti Nalanda• I-Ching : belayar ke India utk melawat tmptsuci Buddha dan belajar ilmu agama
 20. 20. • Kublai Khan : ekspedisi2 ketenteraan dihantarke Jepun (1274 dan 1281 M) ke Jawa (1292 M)• China mencapai keunggulan dlm bidangpelayaran khusunya pd Zaman Ming• 1120 M, org Cina menemui kompas magnetik.Selain itu, mereka juga mencipta alat sptsekstan, papan lindung angin dan ruangankedap air dlm kapal
 21. 21. • Cheng Ho : tokoh pelayar yg terkenal pd abadke 14 M, hingga ke India, Asia Tenggara danAfrika
 22. 22. MELAYU
 23. 23. • Matlamat utama adalah untuk perdagangan danmenimba ilmu pengetahuan• Bukti : rekod2 China dan laporan pengembaraBarat menunjukkan kapal pedagang Melayu danJawa sampai ke Afrika Timur, Madagascar, Adendan Negara China• Orang Melayu juga digelar masyarakat kelautanmempunyai pengetahuan yg tinggi dlm aspekgeografi (keadaan ombak, jenis angin, aruslautan, ukuran laut, kedudukan tanjung, betingdan batu karang)
 24. 24. • Kegiatan perdagangan dan perkapalan orgMelayu berkembang pesat dan menyebabkanlahir satu sistem dlm organisasi perkapalaniaitu Undang-undang Laut Melaka.• Masyarakat Melayu mempunyai kemahirandlm pembinaan dan penggunaan alatpengangkutan laut.
 25. 25. Penjelajahan dan PenerokaanTamadun Yunani• Dipelopori orang Crete bermotifkan ekonomi dan politik• Pelayaran orang Crete– Menguasai L.Mediterranean (7000S.M. – 3500S.M.)– Perdagangan antara Crete dengan Mesir– Belayar ke pulau sekitar Laut Aegean utk mencari obsidian.– Laluan perdagangan ( Palestin – pantai utara Afrika dan EropahSelatan)– Pelabuhan Crete merupakan pusat pengedaran barang.– Kapal-kapal Crete sampai ke Cyprus, Sicily, Kepulauaan Liparidan Levant serta sampai ke selatan Perancis dan Sepanyol.– Kapal Crete yang besar digunakan untuk mengangkut bijirin dariMesir dan balak dari Tanah Besar Asia. Juga digunakan sebagaikapal perang semasa penaklukan Sicily.
 26. 26. Penjelajahan dan PenerokaanTamadun Yunani• Pelayaran orang Mycenea– Mycenea menjalin hubungan perdagangan dengan AsiaBarat.– Belayar ke sungai-sungai di utara Asia Kecil untuk mencariemas. Pelayaran orang Phoenicia Menguasai Laut Mediterranean (1400S.M.) dan mengasaskanpetempatan di Carthage Bangsa pertama melalui Selat Gibaltar. Belayar merentasi LautMediterranean ke pantai Atlantik dan Afrika untuk membawamasuk Murex Belayar ke Ophir dan Punt (Somalia) – emas, perak, burungmerak dan gading gajah
 27. 27. Pelayaran dan PenjelajahanTamadun Yunani• Pelayaran orang Carthaginia– Selepas Phoenicia, Carthaginia melancarkanekspidisi mengelilingi Afrika yang diketuai olehSataspes.– Belayar sehingga Guines dan berpatah balikkerana keadaan laut yang bergelora.
 28. 28. Penjelajahan dan PenerokaanTamadun Indus• Kurang maklumat tentang penjelajahan danpenerokaan Tamadun Indus namun tidak dinafikanberlaku penjelajahan dan penerokaan atas motifperdagangan dan agama.• Kapal-kapal India belayar di Yaman• Menjelajah ke Asia Tenggara memperluaskanperdagangan dan agama sejak abad pertama Masihi.• Perdagangan bertukar kepada penjajahan. PenjajahanRaja Rajendra 1 (Raja Chola dari India Selatan) keataskerajaan-kerajaan Srivijaya di S.Tanah Melayu danSumatera (1025M)
 29. 29. Sumbangan tokoh-tokohpelayaran
 30. 30. Marco Polo ( 1254-1324 M)• menulis catatan pengalamannya dalam bukuberjudul The Book Of Marco Polo.• Buku ini mengandungi maklumat mengenaikeajaiban Timur serta meraptkan lagihubungan dunia Timur dan Barat.• maklumat dalam buku ini juga telahmendorong Christopher Colombus mencarijalan laut ke negara China. Bahkan jugasumbangan Marco Polo turut menarik lebihramai mubaligh Kristian seperti Friar Orderikdan John dari Monte Corvino untuk berhijrahke China.
 31. 31. Vasco Da Gama (1469-1524M)• Vasco Da Gama dilahirkan di Sines, Portugal pada1469. Beliau merupakan kapten kapal lautPortugis yang pertama membuka jalanperdagangan antara Asia dan Eropah• Atas permintaan Raja Manuel I dari Portugal,Vasco Da Gama belayar ke Timur pada Julai 1479M. peyaran tersebut disertai 180 anak kapal danempat buah kapal seberat 120 tan setiap satuserta memakan masa 30 hari
 32. 32. • Pada awal November, Da Gama tiba di Pulau Cape verdadan belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan ke Malindiyang terletak di pantai timur Africa.• Beliau turut melawat Ceylon dan kembali ke Lisbon pada1499 M dengan muatan barang bernilai enam kali gandadaripada perbelanjaan angkatannya• Kejayaan Vasco Da Gama merintis jalan ke arah penubuhanpetempatan dan loji-loji perdagangan Portugis di India• Penemuan jalan laut ke Timur menandakan bermulanyahubungan berterusan antara Barat dengan Timur. Ini jugamerupakan titik permulaan penguasaan jalan laut olehkuasa kuasa Eropah untuk jangka masa panjang
 33. 33. Christopher Columbus• Christopher Columbus dilahirkan di Genoa, Itali padatahun 1451. Beliau belayar dari Itali ke England melaluiSelat Gibraltar ketika berusia 19 tahun.• Pada 1484 M, beliau cuba mendapat sokongandaripada Raja Portugal, John II untuk membantupelayarannya, tetapi gagal.• Raja Sepanyol, Ferdinand dan Isabella menyokongcadangan Columbus dengan syarat hanya jika kwasanpenemuannya menjadi milik Sepanyol.
 34. 34. Christopher Columbus
 35. 35. • Pada tahun 1492 M, Columbus menyeberangiLautan Atlantik dengan tiga buah kapal iaitu SantaMaria, Santa Nina dan Santa Pinta.• Beliau berjaya mendarat di San Salvador(Bahamas) dan akhirnya menemui Cuba danHispaniola.• Sumbangannya dalam pelayaran turut berjayamenemukan 3 negara baru iaitu Dominica, PuertoRico dan Jamaica. Dalam Pelayaran ketiga beliaujuga, beliau turut menemukan Trinidad.• Dalam pelayaran terakhir beliau, beliau telahmeneroka pantai Timur America Tengah dariHonduras ke Panama
 36. 36. Cheng Ho (1371-1431M)• Laksamana Cheng Ho ialah tokoh pelayaran Chinayang terkenal pada zaman Yung Lo.• Cheng Ho merupakan seorang pengembara Chinaberbangsa Islam berasal dari Yunan dan pernahbekerja sebagai seorang pembantu kepada puteraRaja China• Pengembaraan pertama bermula pada tahun1405 M dan pelayaran ini dilakukan secara besar-besaran.
 37. 37. • Pada 1414 M, beliau mengetuai ekspedisi pelayaranbersaa 63 buah kapal perdagangan. Ekspedisi tersebutmelibatkan 27 876 orang termasuk pedagang, pelautdan askar.• Ekspedisi ini bertujuan menonjolkan kekuasaankerajaan Ming, mendapatkan bantuan mengatasiserangan Mongol dan menjalin hubungan perdagangandengan negara lain.• Misi pelayaran Cheng Ho pernah sampai ke Jeddah,Hormuz, pantai Somalia dengan membawa baranganseperti tembikar dan sutera dari China sebagai tukaranuntuk memperoleh gading gajah dan tanduk badaksumbu daripada pedagang Arab.
 38. 38. i-ching (635-713M)• Dilahirkan di Fan-Yang, China pada 635 M.• Memulakan pengembaraan ke India denganmenaiki kapal parsi yang berlepas ke indiapada tahun 671M.• Mendarat di India pada tahun 673 M. beliaumempelajari bahasa sanskrit dan melawattempat-tempat suci seperti Kusinagara, TamanMarigadawa dan Wihara Waicali.• Tinggal di wihara nalanda selama 10 tahun.
 39. 39. • Mengumpulkan lebih 500000 seloka Tripitikadi India dan menterjemahkan seloka-selokatersebut.• Beliau mengabdikan catatan pengalamannyadalam buku yang berjudul Ta-Tang-Si-Yu-Ku-Fa-Kao-Seng-Chuan dan Nan-hai-chi-kuei-nai-fa-chuan.

×