Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lampiran pro forma kursus

2,350 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Lampiran pro forma kursus

  1. 1. 1http://notappismpsejarah.blogspot.com/ PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Oral History and Documentation) Kod Kursus SJH3104 Kredit 3(3+0) Jam Pembelajaran 120 jam Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Prasyarat Tiada semester Dua Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan prosedur pengumpulan fakta-fakta penting sesuatu peristiwa yang diceritakan oleh seseorang. 2. Menghuraikan pelbagai bentuk bahan lisan yang telah diproses dan tersimpan di arkib, muzium, dan juga di tempat-tempat sumber yang lain. 3. Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen yang lain bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah. 4. Menghuraikan kepentingan sejarah lisan sebagai sumber dan pengkaedahan sejarah. 5. Mengaplikasi kaedah merancang projek dan proses rakaman untuk tujuan penyimpanan rekod sejarah. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah, sejarah lisan di Malaysia, kaedah merancang projek dan proses rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama. This course focuses on the methods and historicat sourrces, oral history in Malaysia, proiect planning methods and process af recording, the recording process (transcription) and histary of record keeping, identificatian of material history, the history of the use of methods, and the use of old manuscripts. Berkuatkuasa mulai Januari 2013
  2. 2. 2http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil Tajuk Kandungan Jam 1. Kaedah dan sumber sejarah 1.1 Makna dan konsep sejarah tulisan 1.2 peranan orang sumber 1.3 Kepentingan sumber lisan 1.4 Sumber lisan sebagai sumber sejarah 1.5 Warisan Yang harus dipelihara 1.6 Perbezaan antara sumber lisan dengan sumber bertulis 1.7 Perdebatan antara aliran Ranke dan aliran Thomson (Aliran lisan)  Aliran Ranke hanya menganggap dokumen sebagai sumber utama pengesahan sejarah (tanpa dokumen tiada sejarah)  Thomson datarn konteks sejarah lisan menyatakan ruang sejarah banyak berada di kotak pemikiran manusia. 2. Sejarah lisan di Malaysia 2. 1 Keperluan Sejarah lisan  Sumber lisan sebagai bahan seiarah tempatan  Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis  Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan  Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis  Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema  Memperkaya tradisi sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
  3. 3. 3http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 3. Kaedah merancang projek dan proses rakaman 3.1 Perancangan awal  Tema yang hendak diketahui  Proses mendapatkan maklumat atau fakta  Membina kerangka atau pemetaan 3.2 Mengenalpasti orang sumber  Latar belakang  Pengalaman  Motif  Pendidikan  Umur  Hubungan dengan komuniti atau institusi 3.3 Proses pengumpulan sumber 3.4 Bahan-bahan bantu yang membantu sesuatu cerita (gambar, peta dan sebagainya) 3.5 Tajuk, kaedah menemubual responden dan kategori saksi 3.6 Cadangan Kajian Sebuah sekolah  Latar belakang penubuhan sekolah  Tokoh-tokoh  Kejayaan  Orang sumber  Dokumen  Tempoh masa (nota :dilaksanakan semasa PBS) 4. Proses Rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah 4.1 Proses Penyalinan bahan rakaman 4.2 Menyusun semula dalam laras ayat yang menepati pelbagai konsep sejarah 4.3 Membuat semakan melalui pelbagai bahan bertulis yang lain 4.4 Menulis semula peristiwa dengan memasukkan pelbagai konsep sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
  4. 4. 4http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 4.5 Keperluan keterangan saksi melalui banding silang seseorang saksi 4.6 Menemubual lebih daripada seorang saksi 4.7 Menggunakan fail/dokumen asli dari arkib, muzium atau mana-mana sumber lain 5. Pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah 5.1 Prosuder membaca bahan di arkib 5.2 Mengenali katalog, indeks, gambar, mikrofilem dan sebagainya 5.3 Sumber pertama dan kedua 5.4 Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan sumber dan dokumen 5.5 Sumber arkeologi 6. Kaedah penggunaan sejarah 6.1 Kritikan Luar 6.2 Kritikan dalaman  Fail-fail kerajaan dan swasta  Akhbar dan majalah  Surat-surat peribadi  Diari  Perjanjian-perjanjian kerajaan  Tulisan asal dan yang telah disalin  Rekod yang masih ditutup  Bahan-bahan sulit  Bahan bergambar Berkuatkuasa mulai Januari 2013
  5. 5. 5http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 7. Penggunaan manuskrip lama 7.1 Syair Raja Ali Haji dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah  Bahasa yang digunakan  Tafsiran terhadap makna  Mengenali zaman tersebut  Sejarah melayu dalam tulisan Melayu lama 6 Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka 45 Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 75 Jumlah Jam Pembelajaran 120 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Abd. Kadir (1987), Sejarah lisan.Satu kaedah penyelidikan sejarah Buletin No. 16. Kuala Lumpur. Arkib Negara Malaysia. lshak Saat. (2O10) Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur. Utusan Publications. Ritchie, Donald A. (1995) Doing Oral Htstory. New York: Wayne Publishers Rujukan Tambahan David K. Dunaway. (1984) The interdiciplinary of oral history interdciplinary anthology (2nd edition). London Altamira Press. James H. Morissin (1998) A global perspective of oral history in Southeast Asia. Oral history in Southeast Asia Theory and method. (ed) Singapore Stamford Press Pte Ltd. Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk culture Purba Bil 1 Jurnal Persatuan Muzium Malaysia Persatuan Muuzium Malaysia Kuala Lumpur United Selangor Press Sdn. Bhd. Moss W.M (1975) Oral History Program Manual New York Pragor Publisher Mohd. Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji Sejarah Malysia Akademika Bil 4, Januari 1974 Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkuatkuasa mulai Januari 2013

×