Nota Kuliah 9

419 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota Kuliah 9

 1. 1. NOTA KULIAH 9
 2. 2. MEMBIMBING/MENYOKONG(SCAFFOLDING) PEMIKIRANMENSTRUKTUR OPERASI KOGNITIFMENGGUNAKAN:1. CARA LISAN2. CARA VISUAL PROSEDUR MENSTRUKTUR OPERASIKOGNITIF1. URUTAN LANGKAH-LANGKAHBERFIKIR2. ALAT BERFIKIR DIGUNAKANSEMASA PROSES BERFIKIR
 3. 3. SOALAN PENYOALANSENARAI SEMAKPENYUSUN GRAFIK__________________???
 4. 4. Kenneth Chuska (1995) berpendapat:“semua pembelajaran bermula denganmenyoal.menyoal membawa kepada interaksi:berfikir, bertindak, berbual, atauberhujah. Jenis soalan menentukandinamik interaksi dan bentuk soalan yangbaik menggalakkan penglibatan pelajarsecara aktif dalam pembelajaran”???
 5. 5. Fokus perhatian kepada isu yang dipaparkanMenyepadu idea baru dgn pengetahuan sediaadaMengenal pasti nilai/kepercayaanMengaplikasikan pengetahuan kepada situasikehidupanMelakukan inkuiriMeneroka idea untuk pelbagai tahap pemikiranMembentuk tabiat berfikirMenjustifikasi pandangan/pendapatMemindahkan pengetahuan ke bidang lainMereflek apa yang dipelajari
 6. 6. LINGKARAN SOALANREALITIPERIBADIPengalaman, nilai & ideaindividuPERKARATajukperbincanganREALITILUARDunia : Pengalaman,sejarah & konsepbudaya negara lain
 7. 7. Pengetahuan –siapa, apa, bila, dimana, yangmana, kenal pasti, takrifkan, senaraikan, ingatkanPemahaman-interpret, bandingkan, apakahhubungan/kaitan, bezakan, huraikan dengan perkataansendiri.Aplikasi-tunjukkan, bagaimana anda bolehguna, kemanakah anda dibawa, uji, aplikasikan.Analisis-Bagaimana, kenapa, apakah sebabmusabab, apakahakibatnya, analisa, klasifikasi, hubung/kaitkan.Sintesis-reka cipta,apa lagi, apa akan terjadisekiranya, kembangkan/bangunkan,rekebentuk, ramalkan.Menilai/Perihalkan-Mana yang terbaik, pilih, putuskanyang mana, bagaimana, mengapa.
 8. 8. Menyelesaikan masalah-Apa prosedur,apa puncanya, bagaimana, apa yangdiperlukan, apa yang mungkin berlaku.Penilaian Reflektif-apa yang kamufikirkan, apa yang saya maksudkan,mengapa ianya penting, apa perbezaannyaPenilaian Induktif-apa rumusannya, apayang anda nampak, perhatikanPenilaian Deduktif-Senaraikan,padankan, nyatakan
 9. 9. Penyoalan Socratic-menggalak pelajar untuk mengesahkan(confirm) menyoal, menjustifikasi, menyokongrespons.Contoh penyoalan:1.Bagaimana anda tahu?2.Adakah anda pasti?3.Boleh jelaskan maksud anda?4.Boleh beri contoh?5.Ada pemikiran lain?6.Adakah anda setuju atau tidak ? Mengapa?
 10. 10. MenganalisisMembandingMenginterpretMenghipotesisMereflekMereka ciptaMenilaiMencari makna baruMelanjutkan imaginasi
 11. 11. Menumpukan idea/hujah yang hendakdiketengahkanJawapan didapati secara langsung daripada teksBerbentuk penaakulan /tafsiran tetapi tidak perludiolahJawapan bersifat objektifSkop-terhad dan spesifikContoh:1.Huraikan faedah berpuasa2.Terangkan punca pencemaran air3.Nyatakan 3 kebaikan penggunaan ICT.
 12. 12. Memerlukan KBKK untuk menjawabMenumpukan idea /hujah yang ada kaitanJawapan tidak terdapat secara langsung dalam teksBerbentuk penaakulan/tafsiran yang perlu diolahJawapan bersifat subjektifSkop-luas dan terbukaContoh:1.Mengapa orang ramai prihatin kepada pencemaran?2.Bincangkan bagaimana ibadat puasa berfaedahkepada kesihatan kita?3.Pada pendapat anda, apakah kesan sampingan ICTkepada peradaban manusia?
 13. 13. ALAT BERFIKIR: SENARAI SEMAK EKSPILISIT DAN TAMPAK UNTUKMENYOKONG OPERASI KOGNITF.BERBENTUK URUTAN ATAU CARTAALIR LANGKAH DEMI LANGKAHPROSES OPERASI KOGNITIFBERLAKU.MENUNJUK PERGERAKAN MENTALSEMASA MENJALANKAN PROSESBERFIKIR.
 14. 14. KEGUNAAN SENARAI SEMAK1. RANGKA RUJUKAN LANGKAH-LANGKAH OPERASI KOGNITIF YANGDIJALANKAN.2. MEMBANTU MENJALANKANPROSEDUR BERFIKIR DAN TAHU APAYANG BERLAKU SETERUSNYA.3. ALAT MENYEMAK SEMULAPEMIKIRAN DAN MEMBUATPERUBAHAN SEKIRANYA PERLU.4. MEMBANTU SEMASA MEMBUATRUMUSAN BAGI MEMASTI PROSEDURBERFIKIR DIIKUTI.
 15. 15. CONTOH:MENGESAN BIAS DALAM IKLANLangkah Penerangan1. NyatakanmatlamatKesan unsur-unsur bias2. Jenis petunjuk Pernyataan emosi, beratsebelah, retorik,keterlaluan, pendapat3. AnalisismaklumatKesan pernyataan dalamiklan4. Padankanpernyataan dgnjenis petunjukPernyataanPetunjuk5 . Nilai sejauhmana bias tersebutBuat keputusan selepasmenilai
 16. 16. PENYUSUN GRAFIK“peta mental yang menampakkanpemikiran”(a mental map that makes thinking visible)(Burke 1993)“ peta kognitif menunjukkan aspek-aspekpenting sesuatu konsep yang disusunsecara visual”(Cassidy. 1989)„satu bentuk persembahan visual prosesberfikir yang memperlihat hubunganidea, konsep, topik atau elemen cerita‟
 17. 17. PENYUSUNGRAFIKPROSEDURBERFIKIRPRODUKBERFIKIR
 18. 18. MEMBANDING & MEMBEZARAJAH VENN
 19. 19. RAJAH VENNMEMBANDING & MEMBEZA
 20. 20. PERSAMAANPERBEZAANKESIMPULANDARI SEGI
 21. 21. RAJAH JARINGAN
 22. 22. MENELITI PERHUBUNGAN BAHAGIAN-KESELURUHANKESELURUHAN OBJEKAPAKAH PERHUBUNGAN ANTARA BAHAGIAN –BAHAGIAN DAN KESELURUHAN?BAHAGIAN-BAHAGIAN OBJEKAPAKAH AKAN TERJADI KEPADA OBJEK SEKIRANYA TIDAK ADA BAHAGIAN INI?APAKAH FUNGSI BAHAGIAN?
 23. 23. GARIS MASA SELARIMEMBUAT URUTAN MENGIKUT JEDA MASA
 24. 24. MEMBUAT URUTAN MENGIKUT PANGKATBENDA YANG DIPANGKATKAN:TUJUAN:CIRI-CIRI PENTING:ITEM:MENGAPA:MENGAPA:MENGAPA:MENGAPA:ITEM:ITEM:ITEM:PALINGSESUAIKURANGSESUAI
 25. 25. CARTA ALIRAN
 26. 26. CARTA ALIRAN SELARI
 27. 27. SEBAB DAN KESIMPULANSEBAB SEBAB SEBABKESIMPULAN
 28. 28. MENGUSUL PERIKSA ANDAIANYA : √TIDAK : XTIDAK PASTI : ?APAKAH TINDAKAN YANG DIAMBIL?ANDAIAN YANG DIBUAT?PERKARA YANGMENYEBABKANANDAIAN DIBUATTINDAKAN DIAMBIL?APAKAH YANGHARUS DILAKUKAN?Adakah andaian yang dibuat munasabah?
 29. 29. MENENTUKAN KEBOLEHPERCAYAAN SUMBERSOALAN MAKLUMATSUMBERPENILAIANMAKLUMAT+ Menyokong-TaK Menyokong? Tak PastiSumber ini√ Boleh DipercayaiX Tak Boleh Dipercayai? Tak Pasti
 30. 30. MENERANGKAN SEBABBUKTI YANGMUNGKIN BUKTI SEBENAR*PENILAIANBUKTI+ Menyokong-TaK MenyokongNeutralo Tiada BuktiAdakah sebab ini√ MungkinX Tak Mungkin? Tak PastiSEBABYANGMUNGKIN
 31. 31. RANGKAIAN SEBABSEBAB KESAN
 32. 32. APAKAHYANGMUNGKINBERLAKU?BUKTI YANGMUNGKINBUKTISEBENAR+ Disokong- Tidak disokongPENILAIAN BUKTI√ MenyokongX Tak Menyokong? Tak PastiADAKAH RAMALAN√ Mungkin akanberlakuX Tak Mungkin berlaku? Tak PastiUBAHSUAIAN JIKAPERLURAMALAN
 33. 33. MEMBUAT GENERALISASIGENERALISASIHURAIKAN SAMPEL YANG DAPAT MENYOKONG GENERALISASI INIHURAIKAN SAMPEL YANG DIGUNAKANKEPUTUSAN YANG DIDAPATI DARIPADA SAMPELSAIZ SAMPELKECILSEDERHANABESARPEMILIHAN SAMPELSAMA SEPERTITIDAK SEPERTIKUMPULANKESELURUHANGENERALISASI INIDISOKONGTAK PASTIBERAT SEBELAHSEKIRANYA SAMPEL INI TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENYOKONGGENERALISASI INI, TERANGKAN MENGAPA. BAGAIMANA JADIKAN SAMPELITU MENCUKUPI?
 34. 34. MENAAKUL MELALUI ANALOGIA : Atom B : Sistem SuriaSAMA SEPERTIBAGAIMANA SAMA?Apa yang diketahui tentang B ( ) yang juga benar bagi A ( ): . .. .PERBEZAAN YANG PENTINGKESIMPULAN TENTANG A ( ): . .DARI SEGI
 35. 35. PENAAKULAN BERSYARATTAJUK:Sekiranya ____________________________________________________________________Maka _______________________________________________________________________________________________________________________________________HUJAHPERNYATAAN BERSYARATMATLAMAT BARU (SEBENARNYA)_______________________________________________________________KESIMPULAN1. Adakah keadaan ini merupakan “ Premis betul tetapi kesimpulan salah”?2. Sila terangkan _________________________________________________________________________________________________________________________________________Kalau keadaan ini BUKAN merupakan “ Premis betul tetapi kesimpulan salah” hujah iniadalah SAH.Tanda pada anak panah di atas dengan cara:SENARAI SEMAK UNTUK MENILAI HUJAHYa TidakYa TidakV ⁄PREMIS
 36. 36. SUMBANG SARAN UNTUK MENJANA IDEA-IDEA YANG MUNGKINTUJUANApakah gunanya kemungkinan-kemungkinan ini?KEMUNGKINAN-KEMUNGKINANJENIS-JENIS KEMUNGKINAN________________________ _______________________ __________________________________________________ _______________________ __________________________KEMUNGKINAN YANG LUAR BIASA
 37. 37. MATRIKS UNTUK MENJANA KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN ASLICIRI-CIRI MENARIK DALAM KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN YANG DIJANACIRI-CIRIMENARIKDALAMKEMUNGKINAN-KEMUNGKINANYANGDIJANA
 38. 38. 1. Perkara yang dihurai:2. Apakah yang saya katakantentang perkara itu?3. Benda-benda yang serupa:4. Metafora yang dicadang:NYATAKAN METAFORA:__________________ADALAH SEPERTI_______________BAGAIMANA DUA PERKARA INI SERUPAPERINCIAN PERINCIANCIRICIRICIRICIRIMENCIPTAMETAFORA
 39. 39. PILIHAN SAYAMEMBUAT KEPUTUSANFIKIRKAN TENTANGPRO DAN CONPILIHANAKIBATKEPUTUSANPRO (+) CON (-)Apakah yang boleh saya buat?Apa akan terjadi?Adakah ini pilihan yang baik?Mengapa?
 40. 40. MENYELESAIKAN MASALAHPENYELESAIAN BARUBagaimana mengubahsuaipenyelesaian untuk membaikinya?PENYELESAIAN YANGDIPERTIMBANGKANMASALAHPENYELESAIAN YANG MUNGKINAKIBATApakah akan terjadi kalau sayamemilih penyelesaian ini?PROatauCON?NILAIBetapa pentingkah akibat ini?Mengapa?
 41. 41. CATATAN METAKOGNITIFHURAIKAN JENIS PEMIKIRAN YANG DILAKUKANHURAIKAN BAGAIMANA PEMIKIRAN DILAKUKANMENILAI PEMIKIRAN ANDAMERANCANG PEMIKIRAN ANDA

×