Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1notappismpsejarahgstt.blogspot.comSOALAN1.Bandingkan ciri-ciri masyarakat zaman Pra Sejarah Awal dengan zaman Pra Sejarah...
2notappismpsejarahgstt.blogspot.comJAWAPAN SOALAN 1Pendahuluan1 Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam m...
3notappismpsejarahgstt.blogspot.combermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula bergantung kepada pertaniansebagai s...
4notappismpsejarahgstt.blogspot.comNeolitikDalam aspek kegiatan ekonomi, masyarakat Neolitik pula telah mengalami perubaha...
5notappismpsejarahgstt.blogspot.comzaman ini telah mampu membuat pelbagai alat yang terdiri daripada sabit, cangkuldan ten...
6notappismpsejarahgstt.blogspot.com5. Agama dan kepercayaanPaleolitikMasyarakat berkebudayaan Paleolitik mempunyai dan men...
7notappismpsejarahgstt.blogspot.comini, Mereka mula mempunyai kemahiran melakar ukiran, melukis dan menghasilkanmural. Luk...
8notappismpsejarahgstt.blogspot.commereka mula memiliki tanah-tanah pertanian dan juga binatang-binatang ternakanbagi mema...
9notappismpsejarahgstt.blogspot.comPaleolitikTidak wujud institusi politik pada zaman Paleolitik.NeolitikKemajuan dalam bi...
10notappismpsejarahgstt.blogspot.comJAWAPAN SOALAN 2Soalan 2 : Jelaskan dengan besertakan contoh sistem pemerintahan beraj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem beraja dalam tamadun China

1,034 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistem beraja dalam tamadun China

 1. 1. 1notappismpsejarahgstt.blogspot.comSOALAN1.Bandingkan ciri-ciri masyarakat zaman Pra Sejarah Awal dengan zaman Pra Sejarahakhir. Petempatan,Kegiatan Ekonomi,peralatan,Agama dan Kepercayaan.-Pengenalan- isi dan contoh.2. Jelaskan dengan besertakan contoh sistem pemerintahan beraja dan peranan rajadalam tamadun awal manusia.
 2. 2. 2notappismpsejarahgstt.blogspot.comJAWAPAN SOALAN 1Pendahuluan1 Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam manusia yang tidakdicatatkan dalam bentuk tulisan iaitu sebelum sejarah ataupun sejarah silammanusia sebelum wujudnya rekod-rekod bertulis. Bukti-bukti zaman prasejarahdiperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh ahli-ahliarkeologi.2 Ahli-ahli arkeologi atau ahli kaji purba telah menjumpai dan mengenalpasti beberapatapak masyarakat zaman pra-sejarah di benua Afrika iaitu kebudayaan Sangoans diAfrika Tengah dan Selatan, kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur, Rhodesia danAfrika Selatan yang berlangsung sejak dua juta tahun lampau, di Eropah Baratbermula sejak setengah juta tahun lalu di Perancis dan Sepanyol Utara , di Asia sejaksejuta tahun lampau di Choukoutien, China Utara – Pithecanthropus Pekinensis dan diJawa, Indonesia. Masyarakat zaman prasejarah turut ditemui di Rusia sejak 100,000tahun dahulu, di Australia sejak 40,000 tahun dahulu dan di Amerika Syarikat sejak20,000 tahun dahulu.Penemuan-penemuan artifak-artifak dan fosil-fosil daripada tapak-tapak kajian arkeologiseperti tulang-tulang manusia dan haiwan serta alat perkakasan, tempat kediaman,sumber makanan, lukisan, organisasi sosial dan kepercayaan agama telah dikaji dandikatakan menjadi asas kepada corak kehidupan yang berbeza antara zaman PaleolitikAwal dan Akhir, Mesolitik dan Neolitik. Di samping itu, manusia Homo sapiensdikatakan muncul pada zaman geologi Pleistocene.3. Zaman Paleolitik merupakan zaman prasejarah awal manakala zaman Neolitikadalah zaman prasejarah akhir. Zaman Paleolitik dikatakan bermula sekitar tahun500,000 SM hingga 10000 SM dan dibahagikan kepada dua iaitu Zaman PaleolitikAwal dan Zaman Paleolitik Akhir. Empat spesies manusia yang penting pada zaman iniialah Pithecanthropus Erectus ( Jawa Man ), Sinanthropus Pekinensis ( Peking Man), Fontechevade dan Homo Neanderthalensis. Zaman Neolitik pula dianggarkan
 3. 3. 3notappismpsejarahgstt.blogspot.combermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula bergantung kepada pertaniansebagai sumber makanan utama dan dikatakan berakhir pada 3500 SM setelahmunculnya Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates.1 Tempat Tinggal / PetempatanPaleolitikMasyarakat zaman Paleolitik hidup secara berpindah randah atau nomad danbergantung hidup kepada sumber-sumber alam sekitar. Mereka tinggal di dalamgua, lubang bawah tanah dan pondok-pondok yang mereka bina daripada ranting-ranting kayu. Sebagai contohnya, penempatan masyarakat Paleolitik terletak di GuaNiah ( Sarawak ), Kota Tampan ( Perak ) dan Gua Tingkayu ( Sabah )NeolitikBerbeza dengan petempatan masyarakat Neolitik pula mereka tinggal secara tetap dikampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai yang subur danmenjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. Masyarakat zamanNeolitik ini sudah pandai membina rumah daripada tanah liat dan pondok-pondokdaripada ranting-ranting kayu Perkembangan petempatan ini melahirkanperkampungan sebagai contoh Gua Gomantong ( Sabah ) dan Jenderam Hilir (Selangor )2. Kegiatan Ekonomi UtamaPaleolitikMasyarakat zaman Paleolitik adalah merupakan pengguna kepada sumber-sumberalam sekitar. Mereka hidup secara nomad dan mengembara untuk mencari makanan.Dalam hal ini, mereka menjalankan aktiviti mengutip hasil hutan, memburu binatangdan menangkap ikan. Mereka memburu dalam kumpulan kecil hasil buruan akandikongsi bersama. Secara umumnya, mereka adalah merupakan parasit persekitarandan menjalankan sistem ekonomi bercorak saradiri.
 4. 4. 4notappismpsejarahgstt.blogspot.comNeolitikDalam aspek kegiatan ekonomi, masyarakat Neolitik pula telah mengalami perubahanyang amat ketara jika dibandingkan dengan masyarakat zaman Paleolitik. Merekabukan lagi sebagai pengguna kepada alam sekitar tetapi telah berubah kepadapengeluar makanan. Dalam hal ini, mereka telah mula menjalankan aktiviti pertanianseperti bercucuk tanam dan menternak binatang. Kehidupan secara nomad telahberhenti dan mereka telah mula hidup secara menetap di kampung-kampungberhampiran dengan lembah-lembah sungai utama. Tercetusnya revolusi pertaniantelah menyebabkan berlakunya lebihan dalam hasil-hasil pertanian dan ini telahmenyebabkan munculnya aktiviti perdagangan yang berkonsepkan sistem barter.Perkembangan sistem perdagangan telah menyebabkan berlakunya hubungan denganmasyarakat luar dan ini telah menyebabkan berlakunya pertukaran dan perkembanganidea dan teknologi baru3. Teknologi peralatanPaleolitikMasyarakat pada zaman Paleolitik mempunyai kemahiran dalam membuat peralatandaripada batu, kayu dan tulang-tulang haiwan. Sebagai contohnya, kapak genggamatau flaked tools digunakan untuk pelbagai tujuan dan berfungsi sebagai pisau,gergaji dan kapak. Alat-alat batu ini digunakan untuk memburu, mengutip hasilhutan, senjata dan mungkin sebagai perhiasan. Peralatan pada zaman ini adalahringkas dan kasar dari segi pembuatannya. Kaedah yang mereka gunakan adalahsecara merepih. Fungsi peralatan batu ini adalah terhad sesuai dengan tahap teknologimasyarakat pada zaman itu yang masih lagi rendah atau primitif.NeolitikBerbeza dengan teknologi peralatan dalam masyarakat zaman Neolitik yang telahmengalami perubahan yang ketara. Mereka telah mempunyai kemahiran dalammenghasilkan peralatan daripada batu yang lebih halus dan kompleks. Masyarakat
 5. 5. 5notappismpsejarahgstt.blogspot.comzaman ini telah mampu membuat pelbagai alat yang terdiri daripada sabit, cangkuldan tenggala daripada batu yang mempunyai nilai-nilai teknologi dan estetika yanglebih tinggi daripada zaman sebelumnya. Penciptaan roda contohnya, telah memajudan meningkatkan pengeluaran hasil makanan dan memudahkan urusan harian.Teknologi pembuatan tembikar pula telah menandakan satu gejala perubahan barudalam kehidupan masyarakat dan alatan ini digunakan untuk menyimpan bijirin,makanan, air dan memasak. Di samping itu, penemuan dan penggunaan layar telahmenyebabkan aktiviti perdagangan dapat dimajukan dan berkembang dengan pesat.4. Organisasi sosialPaleolitikMasyarakat zaman Paleolitik belum lagi mempunyai organisasi sosial. Hal inidisebabkan mereka masih lagi hidup dalam keadaan nomad dan mengembara. Bagimemenuhi keperluan ekonomi, mereka berada dalam kelompok kecil yang terdiridaripada gabungan beberapa keluarga asas.NeolitikBerbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang tellah mula membentuk organisasisosial yang mudah. Kesan daripada Revolusi Pertanian telah menyebabkanmasyarakat pada zaman ini mula hidup secara menetap dan bilangan penduduk disesuatu kawasan telah semakin ramai. Dalam hal ini, telah wujud ketua keluargadalam setiap rumah dan di peringkat kampung telah diadakan jawatan ketua kampungyang berperanan menjaga ketenteraman dan keamanan kampung serta menyelesaikanmasalah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan sebagainya. Kewujudanpengkhususan kerja pada zaman ini telah memulakan pembentukan masyarakat kelasatasan dan bawahan.
 6. 6. 6notappismpsejarahgstt.blogspot.com5. Agama dan kepercayaanPaleolitikMasyarakat berkebudayaan Paleolitik mempunyai dan mengamalkan kepercayaanberunsurkan animisme. Dalam hal ini mereka beranggapan semua benda terutamanyaalam sekitar mempunyai kuasa dan roh. Oleh itu, mereka cukup takut kepada petir dankilat dan berpendapat unsur-unsur alam ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka.Lantaran itu, mereka mula menyembah dan cuba berdamai dengan unsur-unsur alamatau animisme ini.NeolitikManakala agama dan kepercayaan masyarakat zaman Neolitik mula berubah danberkembang maju. Dalam hal ini, masyarakat zaman Neolitik mula belajar untukmenguasai alam sekeliling terutamanya unsur-unsur alam sekitar. Perbagai amalanatau upacara ritual telah diadakan dan yang pentingnya ialah mereka dapat berdamaidengan alam sekitar bagi mengelakkan bencana alam seperti banjir dan kemarau sertawabak penyakit. Sebagai contohnya, mereka menjalankan upacara penyembahandewa-dewi bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan dan supaya hasil pertanianyang mereka usahakan akan bertambah berlipat kali ganda. Mereka juga mula tahubagaimana untuk menguruskan mayat saudara mara mereka yang telah meninggaldunia. Mayat-mayat dikendalikan dengan teliti dan dikebumikan dengansempurna. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat zaman Neolitik telah mula majudalam aspek kepercayaan dan turut memberikan sumbangan dan kesan kepadakepercayaan zaman tamadun-tamadun awal yang bercorak politiesme.6. Kesenian / kebudayaanPaleolitikCiri-ciri masyarakat zaman Paleolitik seterusnya adalah keseniaan dan kebudayaan.Masyarakat zaman Paleolitik mengamalkan kesenian bercorak idealisme. Dalam hal
 7. 7. 7notappismpsejarahgstt.blogspot.comini, Mereka mula mempunyai kemahiran melakar ukiran, melukis dan menghasilkanmural. Lukisan atau lakaran yang mereka hasilkan di dinding-dinding gua dan kulit-kulitpokok adalah gambar-gambar yang datangnya daripada binatang-binatang buruanmereka seperti rusa, harimau dan gajah. Bentuk-bentuk kesenian yang diamalkan olehmasyarakat zaman Paleolitik ini adalah berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ringkasnya, seni Paleolitik adalah berdasarkan realisme yang mereka lihat danalami sendiri.NeolitikKesenian zaman Neolitik adalah berbeza sekali dengan zaman Paleolitik. Ini dapatdibuktikan dengan kesenian pada zaman Neolitik yang bercorak simbolisme sertamempunyai unsur-unsur abstrak. Hal ini dapat dilihat dan ditunjukkan padapermukaan tembikar-tembikar yang dihias dengan pola-pola geometrik dan simbolikdan ini menunjukkan satu gejala baru yang memperlihat pemikiran masyarakat ini yangsemakin maju dan mula berdasarkan pemikiran konseptual.7 Corak hidupPaleolitikMasyarakat Paleolitik mengamalkan corak hidup nomad atau berpindah randah. Hal iniadalah untuk memenuhi keperluan ekonomi melalui aktiviti memburu, mengutip hasilhutan dan menangkap ikan secara berkumpulan. Oleh kerana mereka menjalankankehidupan yang mudah dan simple maka mereka tiada barang-barang perhiasan dantidak mempunyai memiliki harta. Sebagai buktinya, mereka hanya tinggal di gua-guadan hanya bergantung sepenuhnya kepada sumber-sumber alam sekitarNeolitikPerubahan yang ketara dalam aspek corak hidup telah mula berlaku pada zamanNeolitik. Kesan daripada perkembangan revolusi pertanian, masyarakat Neolitik sudahmula hidup secara lebih selesa dengan memiliki harta benda. Sebagai buktinya,
 8. 8. 8notappismpsejarahgstt.blogspot.commereka mula memiliki tanah-tanah pertanian dan juga binatang-binatang ternakanbagi memastikan bekalan makanan mereka tidak terputus. Bagi memastikankeselamatan mereka, mereka sudah mula mencipta senjata-senjata seperti kapak danpisau untuk mempertahankan diri. Perkembangan yang amat ketara dalam corak hidupmereka ialah mereka mula tinggal di rumah-rumah yang mereka bina daripada tanahliat di lembah-lembah sungai dan golongan wanita terutamanya, mula memakaibarang-barang perhiasan seperti gelang, subang dan rantai bagi tujuan kecantikan dankeagamaan.8. Pengkhususan pekerjaanPaleolitikMasyarakat zaman Paleolitik tidak mempunyai pengkhususan kerja. Semuapekerjaan dilakukan sendiri oleh mereka secara bersama-sama dalam kumpulan kecil.Jumlah mereka yang sedikit dan sering berpindah randah menyebabkan pengkhususanpekerjaan tidak wujud dan tidak praktikal.NeolitikBerbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang telah mula mempunyaipengkhususan kerja. Hal ini dapat dibuktikan, dengan wujudnya pengkhususanpekerjaan berdasarkan perbezaan peranan yang dimainkan oleh golongan lelaki danwanita. Golongan lelaki menjalankan aktiviti yang memerlukan tenaga yang kuatseperti mengusahakan ladang-ladang pertanian manakala golongan wanitamenguruskan urusan rumahtangga dan kerja-kerja yang mudah. PerkembanganRevolusi Pertanian juga telah menyebabkan perkembangan dalam aspekpengkhususan pekerjaan di mana telah lahir golongan petani yang menjalankan aktivitibercucuk tanam dan menternak binatang serta golongan artisan yang mempunyaikemahiran membina rumah dan membuat peralatan-peralatan senjata dan pertanian.9. Institusi Politik
 9. 9. 9notappismpsejarahgstt.blogspot.comPaleolitikTidak wujud institusi politik pada zaman Paleolitik.NeolitikKemajuan dalam bidang pertanian telah menyebabkan munculnya institusi politikkerana sistem pentadbiran yang teratur bagi mengawasi kerja-kerja pembinaanempangan, terusan atau tali air. Dalam hal ini, ketua-ketua dilantik untukmengarahkan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan terusan dan tali air disamping berperanan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan denganpertanian dan pertikaian mengenai hak milik tanah. Perkembangan inimenyebabkanmula munculnya sistem pentadbiran yang bertujuan untuk menyelesaikan hak-hakmasyarakat yang semakin kompleks, menjamin pengagihan yang lebih seimbang danmewujudkan kawalan dan keselamatan sosial dari ancaman musuhKesimpulanBerdasarkan huraian di atas, jelas ternyata bahawa masyarakat zaman prasejarah telahmengalami satu kemajuan yang pesat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.Bermula dengan masyarakat Paleolitik , yang merupakan masyarakat pengguna alamsekitar kepada masyarakat pengeluar makanan yang lebih maju pada zaman Neolitik.Perkembangan Revolusi Pertanian telah mengubah hidup masyarakat pada zamanNeolitik ke arah hidup yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dibuktikan dengankemajuan yang dicapai oleh masyarakat ini dalam aspek sosial, ekonomi, politik , sosialdan sebagainya sehingga menjadi asas kepada kemunculan tamadun-tamadun awalmanusia di Mesopotamia, Mesir, Mohenjo-Daro & Harappa dan Hwang Ho.
 10. 10. 10notappismpsejarahgstt.blogspot.comJAWAPAN SOALAN 2Soalan 2 : Jelaskan dengan besertakan contoh sistem pemerintahan beraja danperanan Raja dalam tamadun awal dunia.Tamadun ChinaSistem pemerintahan yang wujud di Negara China ialah "Sistem Maharaja". Dalamsistem Maharaja seseorang Maharaja menduduki hierarki teratas dalam susunanmasyarakat dan merupakan individu yang paling berkuasa dalam kerajaan. Dalam diriMaharaja: harus dilihat mempunyai kombinasi beberapa aspek antara falsafahConfucius dan kepercayaan masyarakat dengan perlakuan-perlakuan politik semasa.Contohnya Dinasti Shang, Hsia, hin dan Tang.Diantara peranan Maharaja ialah : Ketua agama, mengetuai upacara-upacara agama dan melantik ketua pelbagaijenis agama dan kepercayaan. Ketua tentera Ketua kerajaan dan hakim. Melantik pegawai pentadbiran. Dalam bidang perundangan, Maharaja berkuasa mutlak menggubal undang-undang.NAMA AHLI KUMPULAN :1. JEFFERSON RICHARD2. MAISARAH MASTUR3. SITI FIRONIKA ABD RAHMAN

×